Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
(voormalige concessie)
OV-autoriteit Provincie Fryslân
Vervoerder(s) Arriva
Duur 8 + 2 jaar
Periode 09.12.2012 - 10.12.2022
Voorganger(s) Noord- en Zuidwest-Fryslân
Schiermonnikoog
Stadsvervoer Leeuwarden
Opvolger(s) Fryslân
Concessietabel - Concessiekaart

De concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog werd uitgevoerd door Arriva onder de formule en huisstijl Frysk Ferfier.

Het contract is de opvolger van de concessies Noord- en Zuidwest-Fryslân, Stadsvervoer Leeuwarden en Schiermonnikoog en een gedeelte van de lijnconcessie HOV Groningen - Lelystad. De Qliner Groningen - Lelystad werd geknipt in Emmeloord. Het lijndeel Groningen - Emmeloord werd bij deze concessie gevoegd. Daarnaast maken de nachtbussen geen onderdeel meer uit van dit contract.

Op 17 oktober 2017 werd bekend dat de provincie de busconcessies in Friesland met twee jaar heeft verlengd. Samen met Arriva wil de provincie het openbaar vervoer in Friesland duurzamer en efficiënter maken.

Op 27 oktober 2020 werd bekend dat als gevolg van de coronapandemie en de onzekerheid rond de aanbesteding van de nieuwe concessie Fryslân de aanbesteding uitgesteld. Voor de concessies Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog en Zuidoost-Fryslân en Wadden betekende dit dat een noodconcessie voor een periode van twee jaar werd ingericht.

Op 22 juni 2022 werd bekend gemaakt dat er een overbruggingsconcessie in Friesland zal komen vanaf 11 december 2022 tot 14 december 2024. Deze concessie werd aan de huidige vervoerder Arriva gegund. De concessies Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog en Zuidoost-Fryslân en Wadden zullen verder gaan als één concessie Fryslân.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Leeuwarden
2 Busstation - Huizum - MCL - Aldlân
3 Busstation - Schieringen - Heechterp - Camminghaburen
4 Busstation - Nijlân
6 Busstation - Centrum - (NHL -) Bilgaard
7 Busstation - Achter de Hoven - Huizum - Zuiderburen
8 Busstation - Oldegalileën - Bloemenbuurt - Vrijheidswijk
24 Busstation - MCL - Aldlân/Nijlân
Streekdienst
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Spitsbus
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden
35 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker
41 Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Heerenveen
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Follega - Lemmer
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Oudemirdum - Nijemirdum - Sondel - Balk
45 Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga - Woudsend - Hommerts - Sneek Spitsbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Ypecolsga - Balk - Sondel - Lemmer
48 Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rohel - Rotsterhaule - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
55 Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Damwâld - Dokkum
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - De Westereen - Feanwâlden - Leeuwarden
63 Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Berlikum - Beetgum - Beetgumermolen - Marssum - Leeuwarden
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden
74 Franeker - Tzummarrum - Minnertsga - Berlikum - Beetgum - Beetgumermolen - Marssum - Leeuwarden
90 (Heerenveen - Joure -) Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden
94 Sneek - Scharnegoutum - Goënga - Gauw - Sibrandaburen - Tersoal - Poppenwier - Raerd - Reduzum Spitsbus
95 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wytgaard - Leeuwarden
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen)
98 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
150 Dokkum → Hantum → Ternaard → Holwerd → Blije → Marrum → Hallum → Leeuwarden Spitsbus
154 (Dokkum - Hantum - Ternaard -) Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
155 Leeuwarden - Quatrebras - Feanwâlden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum - Lauwersoog
166 Holwerd - Leeuwarden
192 Bolsward - Wommels - Leeuwarden
199 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Workum - Koudum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
Qliner
315 Groningen - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
324 Groningen - Drachten - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
350 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Leeuwarden
355 Leeuwarden - Dokkum
356 Dokkum - Feanwâlden - Drachten
Lijntaxi
535 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker
538 Sneek - Scharnegoutum - Lytsewierrum - Rien - Itens - Easterein - Wommels
539 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega - Ferwoude
552 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Nes - Wierum - Oosternijkerk - Niawieer - Dokkum
561 Damwâld - Wâlterswâld - Driezum - Veenklooster - Buitenpost
573 Stiens - Vrouwenparochie - Oude Bildtzijl
575 Witmarsum - Arum - Franeker
593 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden
594 Sneek - Scharnegoutum - Goënga - Gauw - Sibrandaburen - Tersoal - Poppenwier - Raerd - Reduzum
Schoolbus
603 Leeuwarden Station - Friese Poort
611 Leeuwarden Station - Caparis
612 Leeuwarden Station - NHL Hogeschool
615 Leeuwarden Station - Scholen Nijlân
651 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageest - Damwâld - Wâlterswâld - Dokkum
655 Lauwersoog → Anjum → Morra → Metslawier → Dokkum → Leeuwarden
660 Holwerd - Waaxens - Dokkum
692 Makkum - Wons - Bolsward - Wommels - Leeuwarden
695 Lemmer - Joure - Leeuwarden
698 Makkum - Wons - Bolsward - Sneek
Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel
2 Veerdam - Oosterreeweg
3 Veerdam - Karrepad
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik
5 Centrum - Badstrand
Opstapper
Lijn 700 t/m 799
701 Aalsum - Dokkum
702 Ezumazijl - Dokkum
703 Oostrum - Dokkum
704 Hantumhuizen - Dokkum/Holwerd
705 Hantumeruitburen - Dokkum/Holwerd
706 Hiaure - Dokkum/Holwerd
707 Holwerd Veerdam - Dokkum/Holwerd Dorp
708 Sibrandahûs - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
709 Raard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
710 Lichtaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
711 Reitsum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
712 Jannum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
713 Jislum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
714 Wânswert - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
715 Burdaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
716 Ginnum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
717 Hegebeintum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
718 De Falom - Dokkum/Veenwouden
719 Bornwird - Dokkum/Holwerd
720 Foudgum - Dokkum/Holwerd
721 Brantgum - Dokkum/Holwerd
722 Waaxens - Dokkum/Holwerd
723 Niawier - Dokkum
724 Oosternijkerk - Dokkum
725 Wierum - Dokkum
726 Nes - Dokkum
727 Moddergat - Dokkum/Lauwersoog
728 Paesens - Dokkum/Lauwersoog
729 Lioessens - Dokkum/Lauwersoog
730 Morra - Dokkum/Lauwersoog
731 Oostmahorn - Dokkum/Lauwersoog
732 Driezum - Dokkum/Buitenpost
733 Walterswâld - Dokkum/Buitenpost
734 Westergeest - Dokkum/Buitenpost
735 Ternaard - Dokkum/Holwerd
736 Hantum - Dokkum/Holwerd
737 Wetsens - Dokkum
738 Metslawier - Dokkum/Buitenpost
739 Engwierum - Dokkum/Buitenpost
740 Ee - Dokkum/Buitenpost
741 Jouswier - Dokkum/Buitenpost
742 Broeksterwâld - Dokkum/Veenwouden
743 Anjum - Dokkum/Lauwersoog
745 Marrum - Ferwert
750 Mûnein - Oentsjerk
751 Readtsjerk - Oentsjerk
752 Kollumerpomp - Grijpskerk/Buitenpost
753 Warfstermolen - Grijpskerk/Buitenpost
754 Munnekezijl - Grijpskerk/Buitenpost
755 Burum - Grijpskerk/Buitenpost
756 Augsbuurt - Buitenpost
757 Veenklooster - Buitenpost
758 Kollumerzwaag - Buitenpost
759 Triemen - Buitenpost
760 Oudwoude - Buitenpost
761 Kollum - Buitenpost
762 Kollummerpomp - Buitenpost
763 Dokkum - Veenwouden
764 Damwâld - Veenwouden
770 Zwagerbosch - Zwaagwesteinde
771 Miedum - Leeuwarden
772 Lekkum - Leeuwarden
773 Bartlehiem - Leeuwarden
774 Warstiens - Leeuwarden
775 Wyns - Leeuwarden
776 Swichum - Leeuwarden
777 Goutum - Leeuwarden
778 Warten - Leeuwarden
779 Wergea - Leeuwarden
780 Wirdum - Leeuwarden
781 Wytgaard - Leeuwarden
782 Leeuwarden De Hemrik - Leeuwarden Camminghaburen
783 Goutum - Leeuwarden
785 Leeuwarden Dairy Campus - Leeuwarden Station
790 Oude Bildtzijl - Stiens/Sint Annaparochie
791 Alde Leie - Stiens/Sint Annaparochie
792 Nij Altoenae - Sint Annaparochie
793 Westhoek - Sint Annaparochie
794 Firdgum - Sint Annaparochie/Franeker
795 Dronryp Hoek - Dronryp Station/Dorp
796 Peins - Dronryp/Franeker
797 Ried - Dronryp/Franeker
798 Schingen - Dronryp/Franeker
799 Slappeterp - Dronryp/Franeker
Lijn 800 t/m 899
800 Blessum - Dronryp/Deinum
801 Hilaard - Dronryp/Deinum
802 Baijum - Dronryp/Winsum
803 Schalsum - Franeker
804 Boer - Franeker
805 Dongjum - Franeker
806 Herbaijum - Franeker
807 Hitzum - Franeker
808 Tzum - Franeker/Winsum
809 Wjelsryp - Franeker/Winsum
810 Achlum - Franeker/Harlingen
811 Pingjum - Harlingen/Kop Afsluitdijk
812 Wijnaldum - Harlingen
813 Jellum - Deinum/Mantgum
814 Bears - Deinum/Mantgum
815 Leons - Mantgum/Winsum
816 Baard - Mantgum/Winsum
817 Britswert - Mantgum/Winsum
818 Raerd - Mantgum/Grou
819 Easterwierrum - Mantgum
820 Jorwert - Mantgum
821 Weidum - Mantgum
822 Wiuwert - Mantgum
823 Dearsum - Mantgum/Sneek
824 Boazum - Mantgum/Sneek
825 Easterlittens - Winsum
826 Spannum - Winsum
827 Winsum Dorp - Winsum Busstation
828 Midlum - Harlingen
830 Grou Dorp - Grou Station
831 Idaerd - Grou
832 Reduzum - Grou
833 Eagum - Grou
834 Friens - Grou
835 Poppenwier - Grou/Sneek
836 Tersoal - Grou/Sneek
837 Sibrandabuorren - Grou/Sneek
838 Jirnsum - Grou/Akkrum
839 Terherne - Akkrum/Joure
840 Nes - Akkrum
841 Vegelinsoord - Heerenveen
842 Rotstergaast - Heerenveen/Joure
843 Haskerdijken - Heerenveen
844 Nieuwebrug - Heerenveen
845 Rottum - Heerenveen
846 Rotsterhaule - Heerenveen/Joure
847 Sintjohannesga - Heerenveen/Joure
848 Delfstrahuizen - Heerenveen/Lemmer
849 Echten - Heerenveen/Lemmer
850 Echtenerbrug - Heerenveen/Lemmer
861 Boornzwaag - Joure
862 Broek - Joure
863 Dijken - Joure
864 Doniaga - Joure
865 Legemeer - Joure
866 Oldeouwer - Joure
867 Ouwster-Nijega - Joure
868 Rohel - Joure
869 Teroele - Joure
870 Idskenhuizen - Joure
871 Langweer - Joure
872 Ouwsterhaule - Joure
873 Akmarijp - Joure
874 Goingarijp - Joure
875 Terkaple - Joure
876 Scharsterbrug - Joure
877 Sint Nicolaasga - Joure
881 Tirns - Sneek
882 Ysbrechtum - Sneek
883 Hidaard - Sneek/Wommels
884 Hinnaard - Sneek/Wommels
885 Itens - Sneek/Wommels
886 Lytsewierrum - Sneek/Wommels
887 Reahûs - Sneek/Wommels
888 Rien - Sneek/Wommels
889 Folsgare - Sneek
890 Loënga - Sneek
891 Tjalhuizum - Sneek
892 Easterein - Sneek/Wommels
893 Offingawier - Sneek
894 Gauw - Sneek
895 Goënga - Sneek
896 Scharnegoutum - Sneek
898 Abbega - IJlst
899 Greonterp - IJlst
Lijn 900 t/m 964
900 Oosthem - IJlst
901 Sandfirden - IJlst
902 Wolsum - IJlst
903 Westhem - IJlst
904 Blauwhuis - IJlst/Bolsward
905 Gaastmeer - IJlst
906 Heeg - IJlst
907 Idzega - IJlst
908 Oudega - IJlst
911 Iens - Wommels
912 Kûbaard - Wommels
913 Waaxens - Wommels
914 Lollum - Wommels
915 Schraard - Bolsward
916 Longerhouw - Bolsward
917 Schettens - Bolsward
918 Hartwerd - Bolsward
919 Burgwerd - Bolsward
920 Hichtum - Bolsward
921 Hieslum - Bolsward
922 Dedgum - Bolsward
923 Piaam - Bolsward
924 Idsegahuizum - Bolsward
925 Exmorra - Bolsward
926 Allingawier - Bolsward
927 Makkum - Bolsward
928 Makkum - Zurich
929 Tjerkwerd/Parrega - Bolsward
930 Bolsward - Zurich
932 Wons - Bolsward/Zurich
933 Breezanddijk - Zurich
934 Cornwerd - Zurich
935 Nijhuizum - Workum
936 Ferwoude - Workum
937 Gaast - Workum
938 It Heidenskip - Workum
939 Molkwerum Dorp - Molkwerum Station
940 Warns - Molkwerum
941 Hindeloopen Dorp - Hindeloopen Station
942 Workum Dorp - Workum Station
943 Hindeloopen - Workum
944 Koudum - Workum
951 Kolderwolde - Balk/Hemelum
952 Elahuizen - Woudsend/Balk/Hemelum
953 Oudega - Woudsend/Balk/Hemelum
954 Indijk - Woudsend
954 Hemelum/Bakhuizen - Balk
955 Mirns/Rijs/Oudemirdum - Balk
956 Nijemirdum/Sondel - Balk
957 Ruigahuizen - Balk
958 Sloten - Balk
959 Wijckel - Balk
960 Tjerkgaast - Balk
961 Bantega - Lemmer
962 Easterga - Lemmer
963 Follega - Lemmer
964 Oosterzee - Lemmer
965 Oosterzee - Lemmer
966 Dokkum Centrum - Dokkum Busstation
967 Dokkum Ooster - Dokkum Busstation

Dienstregeling per jaar

Voormalige lijnen

Route Periode
1 Leeuwarden: Busstation - Westeinde Stadsbus
2 februari 2003 t/m 8 januari 2022
5 Leeuwarden: Busstation → Vegelinbuurt → Schepenbuurt → Aldlân → MCL → Nijlân → Huizum → Busstation Stadsbus
6 maart 2016 t/m 8 januari 2022
6 Leeuwarden: Busstation - Transvaalwijk - Bilgaard Stadsbus
... t/m 5 maart 2016
9 Leeuwarden: Busstation - Scholen Nijlân Schoolbus
... t/m 5 maart 2016
9 Leeuwarden: Busstation - Centrum Stadsbus
6 maart 2016 t/m 12 december 2020
10 Leeuwarden: Busstation - Vosseparkwijk - WTC - Westeinde Stadsbus
10 december 2017 t/m 2 september 2018
10 Leeuwarden: Busstation → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Busstation Stadsbus
13 december 2020 t/m 8 januari 2022
11 Leeuwarden: Camminghaburen - De Hemrik Stadsbus
9 december 2012 t/m 23 augustus 2013
12 Leeuwarden: Busstation - Hogescholen Schoolbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
15 Leeuwarden: Busstation → Huizum → Nijlân → MCL → Aldlân → Schepenbuurt → Vegelinbuurt → Busstation Stadsbus
6 maart 2016 t/m 8 januari 2022
16 Leeuwarden: Busstation → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Busstation Stadsbus
6 maart 2016 t/m 8 januari 2022
18 Leeuwarden: Busstation - Cambuursterpad - Heechterp - Vrijheidswijk Stadsbus
6 maart 2016 t/m 8 januari 2022
31 Leeuwarden: Busstation - Centrum Stadsbus
... t/m 5 maart 2016
32 Leeuwarden: Busstation - Achter de Hoven - Schepenbuurt - Aldlân Stadsbus
25 augustus 2013 /m 5 maart 2016
32 Leeuwarden: Station - Vegelinsbuurt - Schepenbuurt Stadsbus
9 december 2012 t/m 24 augustus 2013
33 Leeuwarden: Busstation - Beursplein - Schieringen - Friese Poort (- De Hemrik) Schoolbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Britswert - Baerd - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Streekbus
iig. 1994 t/m 13 december 2014
34 Leeuwarden: Busstation - MCL - Nijlân Stadsbus
... t/m 5 maart 2016
36 Leeuwarden: Busstation - Bouhof - Bilgaard Stadsbus
... t/m 5 maart 2016
36 Bolsward - Schettens - Witmarsum - Pingjum - Arum - Achlum - Hitzum - Franeker Streekbus
... t/m 13 december 2014
38 Sneek - Sneekermeer Streekbus
5 t/m 14 augustus 2016,
4 t/m 10 augustus 2017
38 Sneek - Sneekermeer Streekbus
3 t/m 9 augustus 2018
38 Leeuwarden: Busstation - Cambuurplein - Vrijheidswijk Stadsbus
30 maart 2014 t/m 5 maart 2016
50 Leeuwarden - Dokkum - Lauwersoog Streekbus
19 augustus 1990 t/m 10 december 2016
52 Dokkum → Niawier → Oosternijkerk → Morra → Anjum → Oostmahorn → Paesens → Nes → Wierum → Oosternijkerk → Niawier → Dokkum Streekbus
iig. 2003 t/m 8 januari 2022
53 Dokkum - Damwoude - Veenwouden - Quatrebras - Burgum Streekbus
rond 2003 t/m 10 december 2016
54 (Dokkum - Hantum - Ternaard -) Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden Streekbus
1 juni 1997 t/m 21 juli 2018
55 Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Damwâld - Dokkum Streekbus
11 december 2016 t/m 10 juni 2017
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - De Westereen - Feanwâlden - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus
3 november 1996 t/m 10 december 2016
71 Harlingen - Midlum - Wijnaldum - Sexbierum - Oosterbierum - Tzummarum - Minnertsga - Berlikum - Beetgum - Marssum - Leeuwarden Streekbus
3 november 1996 t/m 14 december 2013
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Koarnjum - Jelsum - Leeuwarden Streekbus
... t/m 10 december 2022
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Sint Annaparochie/Alde Leie - Oude Bildtzijl Streekbus
9 december 2012 t/m 8 januari 2022
75 Bolsward - Witmarsum - Achlum - Franeker - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pietersbierum - Wijnaldum - Midlum - Harlingen Streekbus
15 december 2019 t/m 12 december 2020
75 Bolsward - Witmarsum - Achlum - Franeker - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pietersbierum - Wijnaldum - Midlum - Harlingen Streekbus
14 december 2014 t/m 14 december 2019
75 Franeker - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pietersbierum - Wijnaldum - Midlum - Harlingen Streekbus
9 december 2012 t/m 13 december 2014
75 Franeker - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pietersbierum - Wijnaldum - Midlum - Harlingen Streekbus
15 december 2019 t/m 8 januari 2022
90 (Heerenveen - Joure -) Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk Streekbus
10 december 2017 t/m 10 december 2022
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Streekbus
... t/m 12 december 2020
95 Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden Streekbus
24 mei 1998 t/m 12 december 2020
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk Streekbus
28 mei 1995 t/m 10 december 2022
97 Leeuwarden - Menaam - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen) Streekbus
6 november 1994 t/m 10 december 2022
98 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum Streekbus
29 juni 2008 t/m 10 december 2022
132 Harlingen - Zurich - Kop Afsluitdijk Streekbus
... t/m 14 december 2013
140 Schiermonnikoog: Veerdam - Dorp - Strandhotel (- Badstrand) Streekbus
2 augustus 1981 t/m medio 2013
141 Schiermonnikoog: Veerdam - Dorp / Klein Zwitserland - De Monnik Streekbus
... t/m medio juni 2013
160 Dokkum - Waaxens - Holwerd Streekbus
13 december 2020 t/m 21 augustus 2021
170 Leeuwarden - Bitgum - Berlitsum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga Streekbus
15 december 2013 t/m 14 december 2019
197 Leeuwarden → Harlingen Streekbus
11 december 2016 t/m 8 december 2018
198 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward Streekbus
... t/m 14 december 2013
235 Sneek (- Offingawier) - Scharnegoutum - Lytsewierrum - Rien - Itens - Easterein - Wommels Belbus
29 juni 2008 t/m 8 januari 2022
239 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega - Ferwoude Belbus
... t/m 8 januari 2022
243 Langweer - Boornzwaag - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure Belbus
29 juni 2008 t/m 8 januari 2022
249 Sint Johannesga - Rotsterhaule - Ouwsterhaule - Scharsterbrug - Joure Belbus
29 juni 2008 t/m 8 januari 2022
261 Damwâld - Wâlterswâld - Driezum - Veenklooster - Buitenpost Belbus
29 juni 2008 t/m 9 januari 2022
273 Sint Annaparochie - Nij Altoenae - Oude Bildtzijl Belbus
29 juni 2008 t/m 14 december 2019
273 Minnertsga - Dijkshoek - Westhoek - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Nij Altoenae - Oude Bildtzijl Belbus
15 december 2019 t/m 8 januari 2022
325 Emmeloord → Lemmer → Joure → Groningen Streekbus
... t/m 10 december 2016
335 Bolsward - Sneek - Joure - Heerenveen - Groningen Zernike Streekbus
14 december 2014 t/m 8 januari 2022
335 Groningen Zernike - Hoogkerk - Heerenveen - Joure Streekbus
... t/m 13 december 2014
351 Alkmaar - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Harlingen Streekbus
9 december 2012 t/m 8 december 2018
395 Lemmer - Joure - Leeuwarden Streekbus
17 augustus 2018 t/m 19 augustus 2018
418 Leeuwarden: Busstation - WTC Stadsbus
25 februari 2018 t/m 21 juli 2018
552 Dokkum → Niawier → Oosternijkerk → Morra → Anjum → Oostmahorn → Paesens → Nes → Wierum → Oosternijkerk → Niawier → Dokkum Lijntaxi
13 december 2020 t/m 8 januari 2022
560 Dokkum - Bornwird - Waaxens - Holwerd - Holwerd Haven - Ternaard - Hantum - Dokkum Belbus
15 december 2013 t/m 5 maart 2016
561 Dokkum - Raard - Wânswert - Burdaard - Readtsjerk - Burdaard - Hegebeintum - Ferwert Belbus
15 december 2013 t/m 5 maart 2016
562 Dokkum - Engwierum - Oostmahorn - Anjum - Moddergat - Wierum - Metslawier - Dokkum Belbus
15 december 2013 t/m 5 maart 2016
563 Dokkum - Driezum - Wâlterswâld - Damwâld - Broeksterwâld - Feanwâlden Belbus
15 december 2013 t/m 5 maart 2016
564 Buitenpost - Westergeest - Kollum - Munnekezijl - Burum - Grijpskerk Belbus
15 december 2013 t/m 5 maart 2016
601 Leeuwarden: Busstation - Dairy Campus Schoolbus
16 augustus 2015 t/m 2 september 2017
601 Akkrum - Terherne Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
602 Akkrum - Jirnsum Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
603 Akkrum - Nes Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
603 Leeuwarden: Busstation - Beursplein - Schieringen - Friese Poort (- Camminghaburen) Schoolbus
6 maart 2016 t/m 10 december 2016
605 Grou: Station - Parkstraat Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
606 Grou - Idaerd Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
607 Grou - Reduzum Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
608 Grou - Eagum Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
609 Grou - Friens Belbus
15 december 2013 t/m 5 maart 2016
610 Grou - Raerd Belbus
... t/m 5 maart 2016
611 Grou - Poppenwier Belbus
... t/m 5 maart 2016
612 Grou - Tersoal Belbus
... t/m 5 maart 2016
613 Grou - Jirnsum Belbus
... t/m 5 maart 2016
615 Leeuwarden: Busstation - Scholen Nijlân Schoolbus
6 maart 2016 t/m 10 december 2022
621 Bolsward - Exmorra Belbus
... t/m 5 maart 2016
622 Bolsward - Allingawier Belbus
... t/m 5 maart 2016
623 Bolsward - Piaam Belbus
... t/m 5 maart 2016
624 Bolsward - Idsegahuizum Belbus
... t/m 5 maart 2016
625 Bolsward - Makkum Belbus
... t/m 5 maart 2016
626 Bolsward - Wons Belbus
... t/m 5 maart 2016
627 Bolsward - Schraard Belbus
... t/m 5 maart 2016
628 Bolsward - Longerhouw Belbus
... t/m 5 maart 2016
629 Bolsward - Schettens Belbus
... t/m 5 maart 2016
631 Bolsward - Hartwerd Belbus
... t/m 5 maart 2016
632 Bolsward - Burgwerd Belbus
... t/m 5 maart 2016
633 Leeuwarden: Busstation - Beursplein - Schieringen - Friese Poort - Kalverdijkje Schoolbus
30 oktober 2017 t/m 8 januari 2022
633 Bolsward - Hichtum Belbus
... t/m 5 maart 2016
634 Bolsward - Dedgum Belbus
... t/m 5 maart 2016
635 Bolsward - Hieslum Belbus
... t/m 5 maart 2016
636 Bolsward - Blauwhuis Belbus
... t/m 5 maart 2016
640 Joure - Akmarijp Belbus
... t/m 5 maart 2016
641 Joure - Goingarijp Belbus
... t/m 5 maart 2016
642 Joure - Idskenhuizen Belbus
... t/m 5 maart 2016
643 Joure - Langweer Belbus
... t/m 5 maart 2016
644 Joure - Ouwsterhaulle Belbus
... t/m 5 maart 2016
645 Joure - Scharsterbrug Belbus
... t/m 5 maart 2016
646 Joure - Sint Nicolaasga Belbus
... t/m 5 maart 2016
647 Joure - Terkaple Belbus
... t/m 5 maart 2016
648 Joure - Rotsterhaule Belbus
... t/m 5 maart 2016
649 Joure - Sintjohannesga Belbus
... t/m 5 maart 2016
650 Joure - Boornzwaag Belbus
... t/m 5 maart 2016
650 Leeuwarden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum Schoolbus
16 augustus 2015 t/m 10 december 2016
651 Joure - Broek Belbus
... t/m 5 maart 2016
652 Joure - Dijken Belbus
... t/m 5 maart 2016
653 Joure - Doniaga Belbus
... t/m 5 maart 2016
654 Joure - Legemeer Belbus
... t/m 5 maart 2016
655 Anjum → Morra → Metslawier → Dokkum → Leeuwarden Schoolbus
11 december 2016 t/m 12 december 2020
655 Joure - Oldeouwer Belbus
... t/m 5 maart 2016
656 Joure - Ouwster-Nijega Belbus
... t/m 5 maart 2016
657 Joure - Rohel Belbus
... t/m 5 maart 2016
658 Joure - Rotstergaast Belbus
... t/m 5 maart 2016
659 Joure - Teroele Belbus
... t/m 5 maart 2016
660 Joure - Terherne Belbus
... t/m 5 maart 2016
662 Buitenpost → Leeuwarden Schoolbus
2 maart 2014 t/m 16 augustus 2014
662 Buitenpost → Leeuwarden Schoolbus
17 augustus 2014 t/m 22 augustus 2015
663 Woudsend - Indijk Belbus
... t/m 5 maart 2016
664 Woudsend - Elahuizen Belbus
... t/m 5 maart 2016
665 Woudsend - Oudega Belbus
... t/m 5 maart 2016
666 Woudsend - Koufurderigge Belbus
... t/m 5 maart 2016
667 Woudsend - Smallebrugge Belbus
... t/m 5 maart 2016
670 Balk - Elahuizen Belbus
... t/m 5 maart 2016
671 Leeuwarden - Minnertsga - Tzummarum - Franeker - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum (→ Midlum → Harlingen → Zurich → Kop Afsluitdijk) Schoolbus
11 december 2016 t/m 9 december 2017
671 Leeuwarden - Minnertsga - Tzummarum - Franeker - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum (→ Midlum → Harlingen) Streekbus
18 oktober 2015 t/m ...
671 Balk - Oudega Belbus
... t/m 5 maart 2016
672 Balk - Sloten Belbus
... t/m 5 maart 2016
673 Balk - Wijckel Belbus
... t/m 5 maart 2016
674 Leeuwarden - Bitgum - Berlitsum - Menaam - Dronrijp - Zweins - Franeker - Herbaijum - Midlum - Harlingen Streekbus
18 oktober 2015 t/m ...
674 Balk - Tjerkgaast Belbus
... t/m 5 maart 2016
675 Balk - Kolderwolde Belbus
... t/m 5 maart 2016
676 Balk - Ruigahuizen Belbus
... t/m 5 maart 2016
677 Hemelum - Elahuizen Belbus
... t/m 5 maart 2016
678 Hemelum - Oudega Belbus
... t/m 5 maart 2016
679 Hemelum - Kolderwolde Belbus
... t/m 5 maart 2016
681 Tzummarum - Fridgum Belbus
... t/m 5 maart 2016
682 Minnertsga - Nij Altoenae Belbus
... t/m 5 maart 2016
683 Minnertsga - Westhoek Belbus
... t/m 5 maart 2016
684 Stiens - Oude Bildtzijl Belbus
... t/m 5 maart 2016
685 Stiens - Alde Leie Belbus
... t/m 5 maart 2016
686 Oentsjerk - Munein Belbus
... t/m 5 maart 2016
687 Oentsjerk - Readtsjerk Belbus
... t/m 5 maart 2016
697 Franeker → Leeuwarden Schoolbus
2 maart 2014 t/m 22 augustus 2015
700 Deinum - Blessum Belbus
... t/m 5 maart 2016
701 Deinum - Hilaard Belbus
... t/m 5 maart 2016
702 Deinum - Jellum Belbus
... t/m 5 maart 2016
703 Deinum - Bears Belbus
... t/m 5 maart 2016
704 Franeker - Peins Belbus
... t/m 5 maart 2016
704 Franeker - Hitzum Belbus
... t/m 5 maart 2016
705 Franeker - Slappeterp Belbus
... t/m 5 maart 2016
706 Franeker - Schingen Belbus
... t/m 5 maart 2016
707 Franeker - Ried Belbus
... t/m 5 maart 2016
708 Franeker - Djongjum Belbus
... t/m 5 maart 2016
709 Franeker - Herbaijum Belbus
... t/m 5 maart 2016
711 Franeker - Tzum Belbus
... t/m 5 maart 2016
712 Franeker - Wjelsryp Belbus
... t/m 5 maart 2016
713 Franeker - Achlum Belbus
... t/m 5 maart 2016
714 Franeker - Schalsum Belbus
... t/m 5 maart 2016
715 Franeker - Baaium Belbus
... t/m 5 maart 2016
716 Franeker - Boer Belbus
... t/m 5 maart 2016
717 Harlingen - Pingjum Belbus
... t/m 5 maart 2016
718 Harlingen - Achlum Belbus
... t/m 5 maart 2016
719 Mantgum - Leons Belbus
... t/m 5 maart 2016
720 Mantgum - Baard Belbus
... t/m 5 maart 2016
721 Mantgum - Britswert Belbus
... t/m 5 maart 2016
722 Mantgum - Raerd Belbus
... t/m 5 maart 2016
723 Mantgum - Bears Belbus
... t/m 5 maart 2016
724 Mantgum - Easterwierrum Belbus
... t/m 5 maart 2016
725 Mantgum - Jellum Belbus
... t/m 5 maart 2016
726 Mantgum - Jorwert Belbus
... t/m 5 maart 2016
727 Mantgum - Weidum Belbus
... t/m 5 maart 2016
728 Mantgum - Wiuwert Belbus
... t/m 5 maart 2016
729 Mantgum - Dearsum Belbus
... t/m 5 maart 2016
730 Mantgum - Boazum Belbus
... t/m 5 maart 2016
731 Winsum - Tzum Belbus
... t/m 5 maart 2016
732 Winsum - Easterlittens Belbus
... t/m 5 maart 2016
733 Winsum - Leons Belbus
... t/m 5 maart 2016
734 Winsum - Spannum Belbus
... t/m 5 maart 2016
735 Winsum: Provincialeweg - Kleasterdyk Belbus
... t/m 5 maart 2016
736 Winsum - Baard Belbus
... t/m 5 maart 2016
737 Winsum - Britswert Belbus
... t/m 5 maart 2016
738 Winsum - Wjelsryp Belbus
... t/m 5 maart 2016
739 Leeuwarden - Miedum Belbus
... t/m 5 maart 2016
740 Leeuwarden - Goutum Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
741 Leeuwarden - Lekkum Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
742 Leeuwarden - Techum Belbus
... t/m 5 maart 2016
743 Leeuwarden - Wirdum Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
744 Leeuwarden - Wytgaard Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
744 Opstapper: Holwerd - Dokkum Belbus
6 maart 2016 t/m 12 december 2020
745 Leeuwarden - Warstiens Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
746 Leeuwarden - Warten Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
747 Leeuwarden - Wergea Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
748 Leeuwarden - Wyns Belbus
9 december 2012 t/m 5 maart 2016
749 Leeuwarden - Swichum Belbus
... t/m 5 maart 2016
750 Heerenveen - Haskerdijken Belbus
... t/m 5 maart 2016
751 Heerenveen - Nieuwebrug Belbus
... t/m 5 maart 2016
752 Heerenveen - Rottum Belbus
... t/m 5 maart 2016
753 Heerenveen - Vegelinsoord Belbus
... t/m 5 maart 2016
754 Heerenveen - Rotsterhaule Belbus
... t/m 5 maart 2016
755 Heerenveen - Sintjohannesga Belbus
... t/m 5 maart 2016
756 Heerenveen - Delfstrahuizen Belbus
... t/m 5 maart 2016
757 Heerenveen - Echten Belbus
... t/m 5 maart 2016
758 Heerenveen - Echtenerbrug Belbus
... t/m 5 maart 2016
759 Heerenveen - Rotstergaast Belbus
... t/m 5 maart 2016
760 Lemmer - Easterga Belbus
... t/m 5 maart 2016
761 Lemmer - Follega Belbus
... t/m 5 maart 2016
762 Lemmer - Bantega Belbus
... t/m 5 maart 2016
763 Lemmer - Delfstrahuizen Belbus
... t/m 5 maart 2016
764 Lemmer - Echten Belbus
... t/m 5 maart 2016
765 Opstapper: Buitenpost Station - Kollum/Kollumerpomp/Engwierum/Ee Belbus
20 februari t/m 16 juli 2017
765 Lemmer - Echtenerbrug Belbus
... t/m 5 maart 2016
766 Opstapper: Buitenpost Station - Augustinusga/Surhuizum/Surhuisterveen Belbus
20 februari t/m 16 juli 2017
766 Lemmer - Oosterzee Belbus
... t/m 5 maart 2016
768 Sneek → IJlst Belbus
... t/m 5 maart 2016
769 Sneek - Loënga Belbus
... t/m 5 maart 2016
770 Sneek - Tjalhuizum Belbus
... t/m 5 maart 2016
771 Sneek - Dearsum Belbus
... t/m 5 maart 2016
772 Sneek - Boazum Belbus
... t/m 5 maart 2016
773 Sneek - Poppenwier Belbus
... t/m 5 maart 2016
774 Sneek - Sibrandabuorren Belbus
... t/m 5 maart 2016
775 Sneek - Tersoal Belbus
... t/m 5 maart 2016
776 Sneek - Folsgare Belbus
... t/m 5 maart 2016
777 Sneek - Gauw Belbus
... t/m 5 maart 2016
778 Sneek - Goënga Belbus
... t/m 5 maart 2016
779 Sneek - Offingawier Belbus
... t/m 5 maart 2016
780 Sneek - Scharnegoutum Belbus
... t/m 5 maart 2016
780 Opstapper: Wirdum - Leeuwarden Belbus
6 maart 2016 t/m 10 december 2022
781 Sneek - Tirns Belbus
... t/m 5 maart 2016
782 Sneek - Ysbrechtum Belbus
... t/m 5 maart 2016
783 Sneek - Easterein Belbus
... t/m 5 maart 2016
784 Sneek - Hidaard Belbus
... t/m 5 maart 2016
785 Sneek - Hinnaard Belbus
... t/m 5 maart 2016
786 Sneek - Itens Belbus
... t/m 5 maart 2016
787 Sneek - Lytsewierrum Belbus
... t/m 5 maart 2016
788 Sneek - Reahûs Belbus
... t/m 5 maart 2016
789 Sneek - Rien Belbus
... t/m 5 maart 2016
790 IJlst - Blauwhuis Belbus
... t/m 5 maart 2016
791 IJlst - Abbega Belbus
... t/m 5 maart 2016
792 IJlst - Gaastmeer Belbus
... t/m 5 maart 2016
793 IJlst - Greonterp Belbus
... t/m 5 maart 2016
794 IJlst - Heeg Belbus
... t/m 5 maart 2016
795 IJlst - Idzega Belbus
... t/m 5 maart 2016
796 IJlst - Oosthem Belbus
... t/m 5 maart 2016
797 IJlst - Oudega Belbus
... t/m 5 maart 2016
798 IJlst - Sandfirden Belbus
... t/m 5 maart 2016
799 IJlst - Westhem Belbus
... t/m 5 maart 2016
800 IJlst - Wolsum Belbus
... t/m 5 maart 2016
801 Workum - Nijhuizum Belbus
... t/m 5 maart 2016
802 Workum - Ferwoude Belbus
... t/m 5 maart 2016
803 Workum - Gaast Belbus
... t/m 5 maart 2016
804 Workum - It Heidenskip Belbus
... t/m 5 maart 2016
805 Molkwerum: Station - Hellingstrjitte Belbus
... t/m 5 maart 2016
806 Molkwerum - Warns Belbus
... t/m 5 maart 2016
807 Hindeloopen: Station - Museum Hindeloopen Belbus
... t/m 5 maart 2016
808 Wommels - Iens Belbus
... t/m 5 maart 2016
809 Wommels - Kûbaard Belbus
... t/m 5 maart 2016
810 Wommels - Waaksens Belbus
... t/m 5 maart 2016
811 Wommels - Lollum Belbus
... t/m 5 maart 2016
812 Wommels - Easterein Belbus
... t/m 5 maart 2016
813 Wommels - Hidaard Belbus
... t/m 5 maart 2016
814 Wommels - Hinnaard Belbus
... t/m 5 maart 2016
815 Wommels - Itens Belbus
... t/m 5 maart 2016
816 Wommels - Lytsewierrum Belbus
... t/m 5 maart 2016
817 Wommels - Reahûs Belbus
... t/m 5 maart 2016
818 Wommels - Rien Belbus
... t/m 5 maart 2016
819 Kop Afsluitdijk - Cornwerd Belbus
... t/m 5 maart 2016
820 Kop Afsluitdijk - Wons Belbus
... t/m 5 maart 2016
821 Kop Afsluitdijk - Breezanddijk Belbus
... t/m 5 maart 2016
822 Kop Afsluitdijk - Makkum Belbus
... t/m 5 maart 2016
824 Leeuwarden: Busstation - MCL - Aldlân - Nijlân Belbus
9 januari 2022 t/m 15 oktober 2022
830 Dronrijp: Hoek Dronrijp - Breggebuorren Belbus
... t/m 5 maart 2016
831 Dronrijp - Peins Belbus
... t/m 5 maart 2016
832 Dronrijp - Ried Belbus
... t/m 5 maart 2016
833 Dronrijp - Schingen Belbus
... t/m 5 maart 2016
834 Dronrijp - Slappeterp Belbus
... t/m 5 maart 2016
835 Dronrijp - Blessum Belbus
... t/m 5 maart 2016
836 Dronrijp - Hilaard Belbus
... t/m 5 maart 2016
837 Dronrijp - Baaium Belbus
... t/m 5 maart 2016
850 Buitenpost - Engwierum Belbus
... t/m 5 maart 2016
851 Buitenpost - Ee Belbus
... t/m 5 maart 2016
854 Zwaagwesteinde - Zwagerbosch Belbus
... t/m 5 maart 2016
897 Opstapper: Sneek → IJlst Belbus
6 maart 2016 t/m 12 december 2020
915 Lauwersoog - Oostmahorn Belbus
... t/m 5 maart 2016
916 Lauwersoog - Lioessens Belbus
... t/m 5 maart 2016
917 Lauwersoog - Moddergat Belbus
... t/m 5 maart 2016
918 Lauwersoog - Morra Belbus
... t/m 5 maart 2016
931 Opstapper: Makkum - Bolsward/Zurich Belbus
6 maart 2016 t/m 9 december 2017
955 Opstapper: Koufurderrige - Woudsend Belbus
6 maart 2016 t/m 30 maart 2018
956 Opstapper: Smallebrugge - Woudsend Belbus
6 maart 2016 t/m 30 maart 2018
1524 Joure: Rotonde - A7 Pendelbus
15 oktober 2017 t/m 1 december 2017

Materieel

Voor deze concessie werden vrijwel allemaal nieuwe bussen aangeschaft. Alleen de MAN Lion's City gelede bussen waren bij aanvang al 4 jaar oud. Verder zijn de bussen in de 80xx-nummering ouder. De Scania's 78xx werden enkele jaren gebruikt voor versterking. In de beginperiode (december 2012 t/m maart 2013) hebben tijdelijk tachtig oude bussen dienstgedaan in deze concessie, omdat nog niet alle nieuwe bussen gereed waren om in dienst te gaan.
De elektrische Citea's 8621 t/m 8626 zijn sinds 9 december 2018 in dienst gekomen en de 726 op 24 december 2018. De 726 is sinds 15 december 2019 niet meer in dienst. De 6094 rijdt sinds 4 november 2019 op lijn 9, na het opheffen van die lijn op 13 december 2020 is de 6094 naar Vlieland verhuisd.
De bussen 7519, 7530, 7531 en 7788 t/m 7790 werden tot december 2019 vanuit de concessie HOV Groningen-Drenthe ingezet.

Serie Type Inzet Opmerkingen Afbeelding
139, 3001 - 3006 BYD K9 Schiermonnikoog Arriva 3002-III.JPG
6471 - 6475 Irisbus Citelis CNG (10,5 meter) Stadsdienst Leeuwarden, reservebussen 6472-8.jpg
6503 - 6504 Mercedes-Benz Sprinter Buurtbus Rijden sinds oktober 2018 Achtergrondkleur.jpg
6607 - 6615 Irisbus Citelis CNG (12 meter) Stadsdienst Leeuwarden, streekdienst 6605-1.jpg
7167, 7169, 7183, 7184 Mercedes-Benz Integro Qliners, streekdienst Achtergrondkleur.jpg
7501 - 7519, 7530, 7531 Mercedes-Benz Intouro Qliners 7510-315.jpg
7788 - 7790 Volvo 8900 Qliners Achtergrondkleur.jpg
8229 VDL Berkhof Ambassador Reserve Achtergrondkleur.jpg
8502, 8516 - 8538, 8540 - 8609, 8759 - 8761 VDL Citea LLE-120 Streekdienst 8556-28.jpg
8621 - 8626 VDL Citea SLFA-180 Electric Lijnen 66, 603 en 612 8625-612.jpg
8668 - 8670 VDL Berkhof Ambassador ALE-106 Streekdienst 8664 210209k.jpg
8691 VDL Citea XLE-145 Lijn 66 8691-66.jpg

Voormalig materieel

Deze bussen reden eerder in deze concessie, maar zijn nu uit dienst:

Aantal Serie Bustype Bouwjaar Inzet
1 223 Mercedes-Benz Citaro G 2004 Lijn 612
1 0726 VDL Citea LLE-99 Electric 2018 Stadsdienst Leeuwarden. Reed t/m 3 november 2019 enkel op lijn 9 en werd t/m 14 december 2019 ingezet als reservebus en testbus.
4 251 - 254 MAN Lion's City G A23 CNG 2008 Lijn 612. Uit dienst sinds december 2018. 253 sinds november uit dienst na een ongeval.
2 3041, 3042 VDL Citea SLFA-181 Electric 2021 Lijnen 603 en 612. Zijn in juli 2021 naar Ameland (3041) en Terschelling (3042) verhuisd.
1 6094 VDL MidCity Electric 2019 Lijn 9. Is in december 2020 verhuisd naar Vlieland.
2 6501, 6502 Mercedes-Benz Sprinter 2012 Buurtbus. Uit dienst sinds eind 2018
1 7167 Mercedes-Benz Integro 2004 Reservebus - Qliners. In dienst rond 2017-2018. Daarna terug naar HOV GD
1 7191 Mercedes-Benz Integro 2009 Reservebus - Qliners. In dienst rond winter 2018/2019. Daarna terug naar HOV GD
4 7852, 7853, 7855, 7856 Scania OmniLink GÜ 2005 Extra bussen. Inzet op lijnen 66, 166 en 612
3 8028, 8057, 8222 VDL Berkhof Ambassador ALE-120 2004 Reservebussen, inzet op alle streeklijnen. 8028 wordt nu gebruikt als fietsbus op de afsluitdijk. 8057 lesbus, 8222 van leenbus van Arriva Techniek Meppel als er een bus in Meppel staat voor aanpassingen

Tijdelijke inzet beginperiode

De bussen reden in de beginmaanden tijdelijk in deze concessie:

Aantal Serie Bustype Inzet
1 232 Mercedes-Benz Citaro G Bus rijdt normaal voor de concessie Terschelling.
1 276 MAN Lion's City TÜ Ex-Qbuzz 2026
1 554 Mercedes-Benz Citaro Bus rijdt normaal voor de concessie Terschelling
4 6032-6033, 6036, 6040 Irisbus GX127 Stadsdienst Leeuwarden (normaal rijden deze op de stadsdienst Gorinchem en Dordrecht)
37 6201-6202, 6205, 6209, 6216, 6219, 6221-6222, 6224-6225, 6230, 6233, 6240, 6242-6243, 6246-6250, 6253-6254, 6257, 6259, 6263, 6265-6266, 6269-6270, 6273-6274, 6276-6278, 6280, 6283, 6289 Wright Commander Diverse streekbussen uit de serie 6200-6301 die eerder in de DAV-gebied buiten dienst zijn gesteld
18 6212, 6228, 6261, 6284-6285, 6287, 6290-6301 Wright Commander Stadsdienst Leeuwarden. Stadsbussen die voorheen op de stadsdienst Dordrecht en later op de stadsdienst Lelystad reden
2 7805-7806 Mercedes-Benz Citaro G Bussen van Arriva Touring
1 7852 Scania OmniLink G Reed normaal in het DAV-gebied
1 8301 VDL Berkhof Ambassador ALE-120 Bus van de Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee
7 8402-8403, 8407, 8413, 8435-8436, 8442 VDL Berkhof Ambassador ALE-120 Bussen van de concessie Achterhoek-Rivierenland
2 9042-9043 Berkhof Duvedec ex-Connexxion bussen. Werden ingezet in de spits op lijn 12 van de stadsdienst Leeuwarden

Aanbesteding

Op maandag 20 februari 2012 werd bekend dat de vervoerbedrijven Arriva, Connexxion en Qbuzz zich hadden ingeschreven voor deze concessie. Op dinsdag 20 maart 2012 maakte de provincie bekend dat Arriva winnaar van de concessie is.

Op dinsdag 8 mei 2012 werd bekend dat Qbuzz bezwaar had gemaakt tegen de gunning aan Arriva, vanwege het ontbreken van een handtekening onder een contract t.a.v. levering en afname duurzame brandstoffen. Op 16 juli 2012 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de zaak behandeld en op 25 juli 2012 werd dit bezwaar ongegrond verklaard.