Dienstregeling concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog 2016

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2016 voor de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog loopt van 6 maart 2016 t/m 10 december 2016.

Met ingang van deze datum wordt de dienstregeling in Friesland geoptimaliseerd. In Leeuwarden wordt de hele stadsdienst aangepast aan het gebruik ervan, hierbij wijzigen veel lijnnummers. In het gebied rond Feanwâlden worden de rijtijden aangepast aan het project "Rondweg". Ten slotte wijzigen alle lijnnummers van de Opstappers en wordt het lijnennet van de Opstappers aangepast (ook in Noordoost-Friesland).

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Leeuwarden
1 Busstation - Vosseparkwijk - Valeriuskwartier - Westeinde
2 Busstation - Huizum - MCL - Aldlân
3 Busstation - Schieringen - Camminghaburen
4 Busstation - Huizum - Nijlân
5 Busstation → Vegelinbuurt → Schepenbuurt → Aldlân → MCL → Nijlân → Huizum → Busstation
6 Busstation → Valeriuskwartier → Bilgaard → Hogescholen → Transvaalwijk → Busstation
7 Busstation - Vegelinbuurt - Huizum - Zuiderburen
8 Busstation - Heechterp - Vrijheidswijk
9 Busstation → Binnenstad → Busstation Citybus
15 Busstation → Huizum → Nijlân → MCL → Aldlân → Schepenbuurt → Vegelinbuurt → Busstation
16 Busstation → Transvaalwijk → Hogescholen → Bilgaard → Valeriuskwartier → Busstation
18 Busstation - Schieringen - Heechterp - Vrijheidswijk
Streekdienst
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Spitsbus
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden
35 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Spitsbus
41 Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Heerenveen
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Folsgare - Lemmer
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Oudemirdum - Sondel - Balk
45 Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga (- Harich - Balk) (Woudsend - Hommerts - Sneek) Spitsbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Balk - Sondel - Lemmer
48 Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen
50 Leeuwarden - Dokkum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Nes - Wierum - Oosternijkerk - Niawieer - Dokkum Spitsbus
53 Dokkum - Damwoude - Veenwouden - Quatrebras - Burgum
54 (Dokkum - Hantum - Ternaard -) Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Veenwouden - Hurdegaryp - Leeuwarden
63 Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Leeuwarden
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwenparochie - Oude Bildtzijl Spitsbus
75 Bolsward - Schettens - Witmarsum - Pingjum - Arum - Achlum - Franeker - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum - Midlum - Harlingen Spitsbus
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Spitsbus
94 Sneek - Scharnegoutum - Sibrandaburen - Poppenwier - Raerd - Reduzum Spitsbus
95 Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk Spitsbus
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen)
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
154 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
170 Leeuwarden - Berlitsum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
192 Bolsward - Wommels - Leeuwarden Spitsbus
199 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Harlingen Avond- zondagcombinatie
Schoolbus
601 Leeuwarden Station - Dairy Campus
603 Leeuwarden Station - Friese Poort (- Camminghaburen)
611 Leeuwarden Station - Caparis
612 Leeuwarden Station - Stenden Hogeschool - NHL Hogeschool
615 Leeuwarden Station - Scholen Nijlân
650 Leeuwarden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum
651 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageest - Damwâld - Wâlterswâld - Dokkum
671 Leeuwarden - Marssum - Bitgummole - Berlitsum - Wier - Minnertsga - Tzummarum - Franeker - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pietersbierum - Wijnaldum - Midlum - Harlingen
674 Leeuwarden - Berlitsum - Menaam - Dronrijp - Zweins - Franeker - Herbaijum - Midlum - Harlingen
692 Makkum - Wons - Bolsward - Wommels - Leeuwarden
695 Lemmer - Joure - Leeuwarden
698 Makkum - Wons - Bolsward - Sneek
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Workum - Koudum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
Belbus
235 Sneek (- Offingawier) - Scharnegoutum - Wommels
239 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega
243 Langweer - Scharsterbrug - Joure
249 Sint Johannesga - Ouwsterhaule - Joure
261 Damwoude Kruisweg - Buitenpost Station
273 St. Annaparochie Van Harenstraat - Oude Bildtzijl De Kolk
Qliner
315 Groningen - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
325 Emmeloord → Lemmer → Joure → Groningen Zondagavondbus
335 Groningen Zernike - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward Schoolbus
350 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Bolsward - Leeuwarden
351 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen Seizoenbus
Lijnen op Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel
2 Veerdam - Oosterreeweg
3 Veerdam - Klein Zwitserland
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik
5 Centrum - Badstrand

Wijzigingen per 6 maart 2016

Stadsdienst Leeuwarden

 • Lijn 1 (Stadsdienst Leeuwarden): Op zaterdag wordt de frequentie teruggebracht naar 1x/uur. Bij het station wordt deze lijn altijd gekoppeld aan lijn 4 naar Nijlân.
 • Lijn 2 (Stadsdienst Leeuwarden): Deze lijn wordt niet meer gekoppeld met lijn 32. Bij het station wordt deze lijn altijd gekoppeld aan lijn 6 naar de Bilgaard.
 • Lijn 3 (Stadsdienst Leeuwarden): In de ochtendspits en op zaterdag wordt de frequentie verlaagd van 4x/uur naar 3x/uur.
 • Lijn 4 (Stadsdienst Leeuwarden): Deze lijn wordt niet meer gekoppeld met lijn 34.
 • Lijn 5 (Stadsdienst Leeuwarden): Deze nieuwe lijn rijdt alle dagen van de week 1x/uur een lusroute met de klok mee via de oude routes van de lijnen 32 en 34 in Leeuwarden-Zuid. Aldlân Oost en het Mauritsplein worden echter niet meer bediend. De laatste rit vertrekt om 00:00 vanaf het Station.
 • Lijn 6 (Stadsdienst Leeuwarden): Deze lijn gaat nu altijd een lusroute rijden in de huidige richting. Elke dag van de week wordt 2x/uur gereden, alleen op zondagochtend wordt de frequentie verlaagd naar 1x/uur. Dagelijks vertrekt de laatste rit om 00:32 vanaf het Station.
 • Lijn 7 (Stadsdienst Leeuwarden): Op zaterdag wordt de frequentie teruggebracht naar 1x/uur. In het weekeinde is de aansluiting van/op de treinen verbeterd.
 • Lijn 8 (Stadsdienst Leeuwarden): In de ochtendspits wordt de frequentie verlaagd naar 2x/uur. Op zondagmiddag en -avond wordt de frequentie verhoogd naar 2x/uur. Dagelijks vertrekt de laatste rit om 00:32 vanaf het Station.
 • Lijn 9 (Stadsdienst Leeuwarden): Dit is het nieuwe lijnnummer voor lijn 31. Deze lijn rijdt dagelijks 3x/uur, de begintijd van de dienst hangt echter af van de dag. Op deze lijn worden voortaan kleinere, elektrische, busjes ingezet.
 • Lijn 15 (Stadsdienst Leeuwarden): Deze nieuwe lijn rijdt van maandag t/m vrijdag overdag 1x/uur een lusroute tegen de klok in via de oude routes van de lijnen 34 en 32 in Leeuwarden-Zuid. Aldlân Oost en het Mauritsplein worden echter niet meer bediend.
 • Lijn 16 (Stadsdienst Leeuwarden): Dit is het nieuwe lijnnummer voor lijn 36. Er wordt alleen nog van maandag t/m vrijdag overdag 2x/uur gereden. De route wordt altijd tegen de klok in gereden via de hogescholen, Bilgaard en het Valeriuskwartier.
 • Lijn 18 (Stadsdienst Leeuwarden): Dit is het nieuwe lijnnummer voor lijn 38. De route en dienstregeling wijzigen niet.
 • Lijn 31 (Stadsdienst Leeuwarden): Deze lijn wordt vernummerd naar lijn 9.
 • Lijn 32 (Stadsdienst Leeuwarden): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen voortaan gebruik maken van lijn 5 of 15.
 • Lijn 33 (Stadsdienst Leeuwarden): Deze lijn wordt vernummerd naar 603. De tak naar De Hemrik krijgt het nieuwe lijnnummer 611.
 • Lijn 34 (Stadsdienst Leeuwarden): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen voortaan gebruik maken van lijn 5 of 15.
 • Lijn 36 (Stadsdienst Leeuwarden): Deze lijn wordt vernummerd naar 16.
 • Lijn 38 (Stadsdienst Leeuwarden): Deze lijn wordt vernummerd naar 18.

Streekbussen

 • Lijn 22 (Leeuwarden - Warten): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen. Daarnaast wordt de halte Drachtsterweg in Leeuwarden toegevoegd aan de route.
 • Lijn 35 (Sneek - Franeker): Met uitzondering van de ochtendspits wordt deze lijn ingekort tot station Franeker. Doorgaande reizigers van/naar de Frooancker kunnen overstappen op lijn 75.
 • Lijn 42 (Sneek - Lemmer): De laatste twee ritten naar Lemmer van 18:14 en 18:31 worden samengevoegd tot één nieuwe rit om 18:27. Hierdoor kunnen betere aansluitingen worden geboden onderweg.
 • Lijn 44 (Bolsward - Balk): In de daluren gaat deze lijn weer verder rijden van Sondel naar Balk. Tijdens de vakantieperioden doen alle ritten dit weer, met uitzondering van een enkele zeer vroege of late rit.
 • Lijn 50 (Leeuwarden - Lauwersoog): De vertrek- en aankomsttijden worden iets verschoven.
 • Lijn 51 (Leeuwarden - Dokkum): 's Middags wijzigen de vertrek- en aankomsttijden voor betere aansluitingen van/op de treinen.
 • Lijn 53 (Dokkum - Burgum): Deze lijn rijdt als gevolg van werkzaamheden aan de Centrale As niet meer via De Falom. De vertrek- en aankomsttijden wijzigen om in Feanwâlden aan te sluiten op de knoop (trein en lijn 62).
 • Lijn 54 (Leeuwarden - Dokkum): Van maandag t/m vrijdag overdag en enkele malen op zaterdag worden de ritten tussen Holwerd en Dokkum overgenomen door de nieuwe lijn 154. Anders dan lijn 54, wordt tussen Stiens en Holwerd via de Provincialeweg gereden via de route van lijn 60. Tevens wijzigen de vertrek- en aankomsttijden, met name in de avonduren en op zondag.
 • Lijn 60 (Leeuwarden - Dokkum): De korte ritten tot Stiens in de daluren vervallen en worden overgenomen door lijn 154. Er gaan wel extra ritten rijden binnen Dokkum. Tijdens de vakantieperioden rijdt deze lijn niet meer buiten de spitsuren en vervalt het traject Holwerd - Leeuwarden.
 • Lijn 62 (Leeuwarden - Buitenpost): Deze lijn rijdt als gevolg van werkzaamheden aan de Centrale As niet meer via de Boppewei. De vertrek- en aankomsttijden wijzigen om in Feanwâlden aan te sluiten op de knoop (trein en lijn 62). De korte ritten tot de Boppewei rijden nog maar tot station Feanwâlden.
 • Lijn 63 (Dokkum - Buitenpost): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen voor betere aansluitingen in Buitenpost.
 • Lijn 71 (Kop Afsluitdijk - Leeuwarden): De halte Douwe Kalmaleane wordt toegevoegd aan de route van lijn 71.
 • Lijn 72 (Leeuwarden - Minnertsga): In de avonduren en het weekeinde wijzigen de vertrek- en aankomsttijden. De aansluitingen in Minnertsga worden hierdoor enerzijds verbeterd (richting Harlingen), maar anderzijds juist verslechterd (vanaf Harlingen).
 • Lijn 75 (Bolsward - Harlingen): Alle ritten rijden in Franeker via het Station en het Centrum.
 • Lijn 92 (Leeuwarden - Bolsward): In de spitsuren worden twee ritten per uur overgenomen door de nieuwe lijn 192. Anders dan lijn 92 rijden deze nieuwe ritten non-stop via de provincialeweg, met uitzondering van Wommels.
 • Lijn 97 (Leeuwarden - Harlingen): In het weekeinde wijzigen de vertrek- en aankomsttijden voor betere aansluitingen van/op de treinen.
 • Lijn 98 (Heerenveen - Makkum): Op werkdagen rijdt de laatste rit naar Makkum ongeveer 20 minuten later en rijdt tot Bolsward dan als lijn 99.
 • Lijn 154 (Leeuwarden - Dokkum): Dit is het nieuwe lijnnummer voor enkele ritten van lijn 54 van maandag t/m zaterdag overdag. Anders dan lijn 54 wordt via de Provincialeweg gereden en niet via de dorpen. In Holwerd kunnen doorgaande reizigers overstappen op lijn 54; de overstaptijd bedraagt circa 10 minuten.
 • Lijn 192 (Leeuwarden - Bolsward): Dit is het nieuwe lijnnummer voor enkele spitsritten van lijn 92. Onderweg wordt alleen gestopt in Bolsward en de halte in Wommels. Deze ritten rijden non-stop via de Provincialeweg.

Qliners

 • Lijn 315 (Groningen - Emmeloord): Op werkdagen rijdt een extra rit van Emmeloord naar Lemmer om 13:46. Tijdens de kerstvakantie wordt geen aparte dienstregeling meer gereden, maar de reguliere dienstregeling.
 • Lijn 350 (Alkmaar - Leeuwarden): De sneldienstrit van Den Oever naar Leeuwarden begint voortaan al in Nieuwe Niedorp.
 • Lijn 351 (Alkmaar - Harlingen): De ritten op maandag en vrijdag komen te vervallen. Reizigers maken dan gebruik van lijn 350 en stappen bij de Kop Afsluitdijk over op lijn 71.

Scholierenlijnen

 • Lijn 601 (Stadsdienst Leeuwarden): De spitsritten gaan ook bij de Snekertrekweg stoppen.
 • Lijn 603 (Stadsdienst Leeuwarden): Dit is het nieuwe lijnnummer voor lijn 33. De dienstregeling blijft ongewijzigd en het traject tussen Camminghaburen en De Hemrik vervalt.
 • Lijn 611 (Stadsdienst Leeuwarden): Onder dit lijnnummer worden enkele ritten gereden tussen het station en De Hemrik naar het Caparis bij de Zuiderkruisweg. 's Ochtends rijdt één rit naar het Caparis en rond het middaguur en in de middagspits rijdt één rit naar het Station.
 • Lijn 612 (Stadsdienst Leeuwarden): Dit is het nieuwe lijnnummer voor lijn 12. De route en dienstregeling wijzigen niet, alleen tijdens de vakantieperioden rijdt deze lijn niet meer en kunnen reizigers gebruik maken van lijn 6 en 16.
 • Lijn 615 (Stadsdienst Leeuwarden): Dit is het nieuwe lijnnummer voor lijn 9. Lijn 615 gaat in de ochtendspits 1 tot 2x/uur rijden en in de middag vanaf 13:00 uur 1x/uur.
 • Lijn 695 (Lemmer - Leeuwarden): Door de verkeersdrukte rond de Rotonde in Joure wijzigen de vertrek- en aankomsttijden. De middagrit rijdt voortaan één uur vroeger.

Wijziging per 8 mei 2016