Opstapper Friesland

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Opstapper in Friesland is een formule van Arriva om kernen zonder regulier openbaar vervoer of kernen met beperkt regulier openbaar vervoer buiten de tijden van het normale openbaar vervoer, toch te ontsluiten. Er wordt enkel gereden als men zich minimaal 1,5 uur voor vertrek aanmeldt. Reserveren kan tot een maand van tevoren. De kosten van de Opstapper bedragen €2,50 per persoon enkele reis. Dit kaartje is alleen geldig in de Opstapper. Voor 4 euro per persoon extra wordt men thuis afgehaald of thuisgebracht.

Voorwaarden

  • De Opstapper rijdt naar een bepaald knooppunt. Het is niet mogelijk om naar een andere locatie te reizen.
  • De Opstapper (taxibusje) kan per keer maximaal 8 personen vervoeren.
  • De Opstapper rijdt niet op tijdstippen dat deze niet aansluit op een bus of trein op het vaste knooppunt.
  • De OV-chipkaart is niet te gebruiken voor de Opstapper.

Tijdvakken

De Opstapper rijdt enkel in de onderstaande tijdvakken:

  • Maandag t/m vrijdag van 06:30 uur tot 24:00 uur
  • Zaterdag van 07:30 uur tot 24:00 uur
  • Zondag van 09:30 uur tot 24:00 uur

Overzicht

Een overzicht van alle Opstappers die op dit moment rijden.

Lijn Route
601 Opstapper: Twijzelerheide - Buitenpost
602 Opstapper: Twijzel - Buitenpost
603 Opstapper: Jistrum - Buitenpost/Drachten
604 Opstapper: Stroobos - Buitenpost
605 Opstapper: Gerkesklooster - Buitenpost
606 Opstapper: Garyp - Burgum/Nijega
607 Opstapper: Eastermar - Burgum/Drachten
608 Opstapper: It Heechsân - Burgum
609 Opstapper: Earnewâld - Nijega
610 Opstapper: Suwâld - Tytsjerk
611 Opstapper: De Tike - Drachten/Nijega
612 Opstapper: De Veenhoop - Drachten/Akkrum
613 Opstapper: Goëngahuizen - Akkrum
614 Opstapper: Kortehemmen - Drachten
615 Opstapper: Oudega - Nijega
616 Opstapper: Rottevalle - Drachten/Nijega
617 Opstapper: Smalle Ee - Drachten
618 Opstapper: Hemrik - Drachten/Gorredijk
619 Opstapper: Jonkerslân - Gorredijk/Heerenveen
620 Opstapper: Lippenhuizen - Gorredijk
621 Opstapper: Luxwoude - Heerenveen/Gorredijk
622 Opstapper: Terwispel - Gorredijk
623 Opstapper: Bontebok - Heerenveen/Gorredijk
624 Opstapper: Katlijk - Heerenveen
625 Opstapper: Nieuweschoot - Heerenveen
626 Opstapper: Oranjewoud - Heerenveen
627 Opstapper: Terband - Heerenveen
628 Opstapper: Fochteloo - Oosterwolde
629 Opstapper: Haule - Oosterwolde
630 Opstapper: Langedijke - Oosterwolde
631 Opstapper: Langelille - Wolvega
632 Opstapper: Ravenswoud - Oosterwolde
633 Opstapper: De Hoeve - Wolvega
634 Opstapper: Munnekeburen - Wolvega
635 Opstapper: Nijeholtpade - Wolvega
636 Opstapper: Nijeholtwolde - Wolvega
637 Opstapper: Nijelamer - Wolvega
638 Opstapper: Nijetrijne - Wolvega
639 Opstapper: Oldeholtwolde - Wolvega
640 Opstapper: Oldelamer - Wolvega
641 Opstapper: Oldetrijne - Wolvega
642 Opstapper: Scherpenzeel - Wolvega
643 Opstapper: Slijkenburg - Wolvega
644 Opstapper: Sonnega - Wolvega
645 Opstapper: Spanga - Wolvega
646 Opstapper: Ter Idzard - Wolvega
648 Opstapper: Zandhuizen - Wolvega/Oosterwolde
701 Opstapper: Aalsum - Dokkum
702 Opstapper: Ezumazijl - Dokkum
703 Opstapper: Oostrum - Dokkum
704 Opstapper: Hantumhuizen - Dokkum/Holwerd
705 Opstapper: Hantumeruitburen - Dokkum/Holwerd
706 Opstapper: Hiaure - Dokkum/Holwerd
707 Opstapper: Holwerd Veerhaven - Dokkum/Holwerd Dorp
708 Opstapper: Sibrandahûs - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
709 Opstapper: Raard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
710 Opstapper: Lichtaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
711 Opstapper: Reitsum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
712 Opstapper: Jannum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
713 Opstapper: Jislum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
714 Opstapper: Wânswert - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
715 Opstapper: Burdaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
716 Opstapper: Ginnum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
717 Opstapper: Hegebeintum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
718 Opstapper: De Falom - Dokkum/Veenwouden
719 Opstapper: Bornwird - Dokkum/Holwerd
720 Opstapper: Foudgum - Dokkum/Holwerd
721 Opstapper: Brantgum - Dokkum/Holwerd
722 Opstapper: Waaxens - Dokkum/Holwerd
723 Opstapper: Niawier - Dokkum
724 Opstapper: Oosternijkerk - Dokkum
725 Opstapper: Wierum - Dokkum
726 Opstapper: Nes - Dokkum
727 Opstapper: Moddergat - Dokkum/Lauwersoog
728 Opstapper: Paesens - Dokkum/Lauwersoog
729 Opstapper: Lioessens - Dokkum/Lauwersoog
730 Opstapper: Morra - Dokkum/Lauwersoog
731 Opstapper: Oostmahorn - Dokkum/Lauwersoog
732 Opstapper: Driezum - Dokkum/Buitenpost
733 Opstapper: Walterswâld - Dokkum/Buitenpost
734 Opstapper: Westergeest - Dokkum/Buitenpost
735 Opstapper: Ternaard - Dokkum/Holwerd
736 Opstapper: Hantum - Dokkum/Holwerd
737 Opstapper: Wetzens - Dokkum
738 Opstapper: Metslawier - Dokkum/Buitenpost
739 Opstapper: Engwierum - Dokkum/Buitenpost
740 Opstapper: Ee - Dokkum/Buitenpost
741 Opstapper: Jouswier - Dokkum/Buitenpost
742 Opstapper: Broeksterwâld - Dokkum/Veenwouden
743 Opstapper: Anjum - Dokkum/Lauwersoog
744 Opstapper: Holwerd - Dokkum
745 Opstapper: Marrum - Ferwert
750 Opstapper: Mûnein - Oentsjerk
751 Opstapper: Readtsjerk - Oentsjerk
752 Opstapper: Kollumerpomp - Grijpskerk/Buitenpost
753 Opstapper: Warfstermolen - Grijpskerk/Buitenpost
754 Opstapper: Munnekezijl - Grijpskerk/Buitenpost
755 Opstapper: Burum - Grijpskerk/Buitenpost
756 Opstapper: Augsbuurt - Buitenpost
757 Opstapper: Veenklooster - Buitenpost
758 Opstapper: Kollumerzwaag - Buitenpost
759 Opstapper: Triemen - Buitenpost
760 Opstapper: Oudwoude - Buitenpost
761 Opstapper: Kollum - Buitenpost
762 Opstapper: Kollummerpomp - Buitenpost
763 Opstapper: Dokkum - Veenwouden
764 Opstapper: Damwâld - Veenwouden
770 Opstapper: Zwagerbosch - Zwaagwesteinde
771 Opstapper: Miedum - Leeuwarden
772 Opstapper: Lekkum - Leeuwarden
773 Opstapper: Bartlehiem - Leeuwarden
774 Opstapper: Warstiens - Leeuwarden
775 Opstapper: Wyns - Leeuwarden
776 Opstapper: Swichum - Leeuwarden
777 Opstapper: Goutum - Leeuwarden
778 Opstapper: Warten - Leeuwarden
779 Opstapper: Wergea - Leeuwarden
780 Opstapper: Wirdum - Leeuwarden
781 Opstapper: Wytgaard - Leeuwarden
782 Opstapper: Leeuwarden: De Hemrik - Camminghaburen
783 Opstapper: Goutum - Leeuwarden
785 Opstapper: Leeuwarden: Dairy Campus - Busstation
790 Opstapper: Oude Bildtzijl - Stiens/Sint Annaparochie
791 Opstapper: Alde Leie - Stiens/Sint Annaparochie
792 Opstapper: Nij Altoenae - Sint Annaparochie
793 Opstapper: Westhoek - Sint Annaparochie
794 Opstapper: Firdgum - Sint Annaparochie/Franeker
795 Opstapper: Dronryp: Hoek - Station/Dorp
796 Opstapper: Peins - Dronryp/Franeker
797 Opstapper: Ried - Dronryp/Franeker
798 Opstapper: Schingen - Dronryp/Franeker
799 Opstapper: Slappeterp - Dronryp/Franeker
800 Opstapper: Blessum - Dronryp/Deinum
801 Opstapper: Hilaard - Dronryp/Deinum
802 Opstapper: Baijum - Dronryp/Winsum
803 Opstapper: Schalsum - Franeker
804 Opstapper: Boer - Franeker
805 Opstapper: Dongjum - Franeker
806 Opstapper: Herbaijum - Franeker
807 Opstapper: Hitzum - Franeker
808 Opstapper: Tzum - Franeker/Winsum
809 Opstapper: Wjelsryp - Franeker/Winsum
810 Opstapper: Achlum - Franeker/Harlingen
811 Opstapper: Pingjum - Harlingen/Afsluitdijk
812 Opstapper: Wijnaldum - Harlingen/Franeker
813 Opstapper: Jellum - Deinum/Mantgum
814 Opstapper: Bears - Deinum/Mantgum
815 Opstapper: Leons - Mantgum/Winsum
816 Opstapper: Baard - Mantgum/Winsum
817 Opstapper: Britswert - Mantgum/Winsum
818 Opstapper: Raerd - Mantgum/Grou
819 Opstapper: Easterwierrum - Mantgum
820 Opstapper: Jorwert - Mantgum
821 Opstapper: Weidum - Mantgum
822 Opstapper: Wiuwert - Mantgum
823 Opstapper: Dearsum - Mantgum/Sneek
824 Opstapper: Boazum - Mantgum/Sneek
825 Opstapper: Easterlittens - Winsum
826 Opstapper: Spannum - Winsum
827 Opstapper: Winsum Dorp - Winsum Busstation
830 Opstapper: Grou: Dorp - Station
831 Opstapper: Idaerd - Grou
832 Opstapper: Reduzum - Grou
833 Opstapper: Eagum - Grou
834 Opstapper: Friens - Grou
835 Opstapper: Poppenwier - Grou/Sneek
836 Opstapper: Tersoal - Grou/Sneek
837 Opstapper: Sibrandabuorren - Grou/Sneek
838 Opstapper: Jirnsum - Grou/Akkrum
839 Opstapper: Terherne - Akkrum/Joure
840 Opstapper: Nes - Akkrum
841 Opstapper: Vegelinsoord - Heerenveen
842 Opstapper: Rotstergaast - Heerenveen/Joure
843 Opstapper: Haskerdijken - Heerenveen
844 Opstapper: Nieuwebrug - Heerenveen
845 Opstapper: Rottum - Heerenveen
846 Opstapper: Rotsterhaule - Heerenveen/Joure
847 Opstapper: Sintjohannesga - Heerenveen/Joure
848 Opstapper: Delfstrahuizen - Heerenveen/Lemmer
849 Opstapper: Echten - Heerenveen/Lemmer
850 Opstapper: Echtenerbrug - Heerenveen/Lemmer
861 Opstapper: Boornzwaag - Joure
862 Opstapper: Broek - Joure
863 Opstapper: Dijken - Joure
864 Opstapper: Doniaga - Joure
865 Opstapper: Legemeer - Joure
866 Opstapper: Oldeouwer - Joure
867 Opstapper: Ouwster-Nijega - Joure
868 Opstapper: Rohel - Joure
869 Opstapper: Teroele - Joure
870 Opstapper: Idskenhuizen - Joure
871 Opstapper: Langweer - Joure
872 Opstapper: Ouwsterhaule - Joure
873 Opstapper: Akmarijp - Joure
874 Opstapper: Goingarijp - Joure
875 Opstapper: Terkaple - Joure
876 Opstapper: Scharsterbrug - Joure
877 Opstapper: Sint Nicolaasga - Joure
881 Opstapper: Tirns - Sneek
882 Opstapper: Ysbrechtum - Sneek
883 Opstapper: Hidaard - Sneek/Wommels
884 Opstapper: Hinnaard - Sneek/Wommels
885 Opstapper: Itens - Sneek/Wommels
886 Opstapper: Lytsewierrum - Sneek/Wommels
887 Opstapper: Reahûs - Sneek/Wommels
888 Opstapper: Rien - Sneek/Wommels
889 Opstapper: Folsgare - Sneek
890 Opstapper: Loënga - Sneek
891 Opstapper: Tjalhuizum - Sneek
892 Opstapper: Easterein - Sneek/Wommels
893 Opstapper: Offingawier - Sneek
894 Opstapper: Gauw - Sneek
895 Opstapper: Goënga - Sneek
896 Opstapper: Scharnegoutum - Sneek
897 Opstapper: Sneek → IJlst
898 Opstapper: Abbega - IJlst/Sneek
899 Opstapper: Greonterp - IJlst
900 Opstapper: Oosthem - IJlst
901 Opstapper: Sandfirden - IJlst
902 Opstapper: Wolsum - IJlst
903 Opstapper: Westhem - IJlst
904 Opstapper: Blauwhuis - IJlst/Bolsward
905 Opstapper: Gaastmeer - IJlst
906 Opstapper: Heeg - IJlst
907 Opstapper: Idzega - IJlst
908 Opstapper: Oudega - IJlst
911 Opstapper: Iens - Wommels
912 Opstapper: Kûbaard - Wommels
913 Opstapper: Waaxens - Wommels
914 Opstapper: Lollum - Wommels
915 Opstapper: Schraard - Bolsward
916 Opstapper: Longerhouw - Bolsward
917 Opstapper: Schettens - Bolsward
918 Opstapper: Hartwerd - Bolsward
919 Opstapper: Burgwerd - Bolsward
920 Opstapper: Hichtum - Bolsward
921 Opstapper: Hieslum - Bolsward
922 Opstapper: Dedgum - Bolsward
923 Opstapper: Piaam - Bolsward
924 Opstapper: Idsegahuizum - Bolsward
925 Opstapper: Exmorra - Bolsward
926 Opstapper: Allingawier - Bolsward
927 Opstapper: Makkum - Bolsward
928 Opstapper: Makkum - Zurich
930 Opstapper: Zurich - Bolsward
932 Opstapper: Wons - Bolsward/Zurich
933 Opstapper: Breezanddijk - Zurich
934 Opstapper: Cornwerd - Zurich
935 Opstapper: Nijhuizum - Workum
936 Opstapper: Ferwoude - Workum
937 Opstapper: Gaast - Workum
938 Opstapper: It Heidenskip - Workum
939 Opstapper: Molkwerum: Dorp - Station
940 Opstapper: Warns - Molkwerum
941 Opstapper: Hindeloopen: Dorp - Station
951 Opstapper: Kolderwolde - Balk/Hemelum
952 Opstapper: Elahuizen - Woudsend/Balk/Hemelum
953 Opstapper: Oudega - Woudsend/Balk/Hemelum
954 Opstapper: Indijk - Woudsend
957 Opstapper: Ruigahuizen - Balk
958 Opstapper: Sloten - Balk
959 Opstapper: Wijckel - Balk
960 Opstapper: Tjerkgaast - Balk
961 Opstapper: Bantega - Lemmer
962 Opstapper: Easterga - Lemmer
963 Opstapper: Follega - Lemmer
964 Opstapper: Oosterzee - Lemmer

Overzicht van voormalige Opstapper lijnen

Lijn Route Periode
601 Leeuwarden: Busstation - Dairy Campus 16 augustus 2015 t/m 2 september 2017
601 Akkrum - Terherne 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
602 Akkrum - Jirnsum 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
603 Akkrum - Nes 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
605 Grou: Station - Parkstraat 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
606 Grou - Idaerd 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
607 Grou - Reduzum 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
608 Grou - Eagum 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
609 Grou - Friens 15 december 2013 t/m 5 maart 2016
610 Grou - Raerd ... t/m 5 maart 2016
611 Grou - Poppenwier ... t/m 5 maart 2016
612 Grou - Tersoal ... t/m 5 maart 2016
613 Grou - Jirnsum ... t/m 5 maart 2016
621 Bolsward - Exmorra ... t/m 5 maart 2016
622 Bolsward - Allingawier ... t/m 5 maart 2016
623 Bolsward - Piaam ... t/m 5 maart 2016
624 Bolsward - Idsegahuizum ... t/m 5 maart 2016
625 Bolsward - Makkum ... t/m 5 maart 2016
626 Bolsward - Wons ... t/m 5 maart 2016
627 Bolsward - Schraard ... t/m 5 maart 2016
628 Bolsward - Longerhouw ... t/m 5 maart 2016
629 Bolsward - Schettens ... t/m 5 maart 2016
631 Bolsward - Hartwerd ... t/m 5 maart 2016
632 Bolsward - Burgwerd ... t/m 5 maart 2016
633 Bolsward - Hichtum ... t/m 5 maart 2016
634 Bolsward - Dedgum ... t/m 5 maart 2016
635 Bolsward - Hieslum ... t/m 5 maart 2016
636 Bolsward - Blauwhuis ... t/m 5 maart 2016
640 Joure - Akmarijp ... t/m 5 maart 2016
641 Joure - Goingarijp ... t/m 5 maart 2016
642 Joure - Idskenhuizen ... t/m 5 maart 2016
643 Joure - Langweer ... t/m 5 maart 2016
644 Joure - Ouwsterhaulle ... t/m 5 maart 2016
645 Joure - Scharsterbrug ... t/m 5 maart 2016
646 Joure - Sint Nicolaasga ... t/m 5 maart 2016
647 Joure - Terkaple ... t/m 5 maart 2016
648 Joure - Rotsterhaule ... t/m 5 maart 2016
649 Joure - Sintjohannesga ... t/m 5 maart 2016
650 Joure - Boornzwaag ... t/m 5 maart 2016
651 Joure - Broek ... t/m 5 maart 2016
652 Joure - Dijken ... t/m 5 maart 2016
653 Joure - Doniaga ... t/m 5 maart 2016
654 Joure - Legemeer ... t/m 5 maart 2016
655 Joure - Oldeouwer ... t/m 5 maart 2016
656 Joure - Ouwster-Nijega ... t/m 5 maart 2016
657 Joure - Rohel ... t/m 5 maart 2016
658 Joure - Rotstergaast ... t/m 5 maart 2016
659 Joure - Teroele ... t/m 5 maart 2016
660 Joure - Terherne ... t/m 5 maart 2016
663 Woudsend - Indijk ... t/m 5 maart 2016
664 Woudsend - Elahuizen ... t/m 5 maart 2016
665 Woudsend - Oudega ... t/m 5 maart 2016
666 Woudsend - Koufurderigge ... t/m 5 maart 2016
667 Woudsend - Smallebrugge ... t/m 5 maart 2016
670 Balk - Elahuizen ... t/m 5 maart 2016
671 Balk - Oudega ... t/m 5 maart 2016
672 Balk - Sloten ... t/m 5 maart 2016
673 Balk - Wijckel ... t/m 5 maart 2016
674 Balk - Tjerkgaast ... t/m 5 maart 2016
675 Balk - Kolderwolde ... t/m 5 maart 2016
676 Balk - Ruigahuizen ... t/m 5 maart 2016
677 Hemelum - Elahuizen ... t/m 5 maart 2016
678 Hemelum - Oudega ... t/m 5 maart 2016
679 Hemelum - Kolderwolde ... t/m 5 maart 2016
681 Tzummarum - Fridgum ... t/m 5 maart 2016
682 Minnertsga - Nij Altoenae ... t/m 5 maart 2016
683 Minnertsga - Westhoek ... t/m 5 maart 2016
684 Stiens - Oude Bildtzijl ... t/m 5 maart 2016
685 Stiens - Alde Leie ... t/m 5 maart 2016
686 Oentsjerk - Munein ... t/m 5 maart 2016
687 Oentsjerk - Readtsjerk ... t/m 5 maart 2016
700 Deinum - Blessum ... t/m 5 maart 2016
701 Deinum - Hilaard ... t/m 5 maart 2016
702 Deinum - Jellum ... t/m 5 maart 2016
703 Deinum - Bears ... t/m 5 maart 2016
704 Franeker - Peins ... t/m 5 maart 2016
704 Franeker - Hitzum ... t/m 5 maart 2016
705 Franeker - Slappeterp ... t/m 5 maart 2016
706 Franeker - Schingen ... t/m 5 maart 2016
707 Franeker - Ried ... t/m 5 maart 2016
708 Franeker - Djongjum ... t/m 5 maart 2016
709 Franeker - Herbaijum ... t/m 5 maart 2016
711 Franeker - Tzum ... t/m 5 maart 2016
712 Franeker - Wjelsryp ... t/m 5 maart 2016
713 Franeker - Achlum ... t/m 5 maart 2016
714 Franeker - Schalsum ... t/m 5 maart 2016
715 Franeker - Baaium ... t/m 5 maart 2016
716 Franeker - Boer ... t/m 5 maart 2016
717 Harlingen - Pingjum ... t/m 5 maart 2016
718 Harlingen - Achlum ... t/m 5 maart 2016
719 Mantgum - Leons ... t/m 5 maart 2016
720 Mantgum - Baard ... t/m 5 maart 2016
721 Mantgum - Britswert ... t/m 5 maart 2016
722 Mantgum - Raerd ... t/m 5 maart 2016
723 Mantgum - Bears ... t/m 5 maart 2016
724 Mantgum - Easterwierrum ... t/m 5 maart 2016
725 Mantgum - Jellum ... t/m 5 maart 2016
726 Mantgum - Jorwert ... t/m 5 maart 2016
727 Mantgum - Weidum ... t/m 5 maart 2016
728 Mantgum - Wiuwert ... t/m 5 maart 2016
729 Mantgum - Dearsum ... t/m 5 maart 2016
730 Mantgum - Boazum ... t/m 5 maart 2016
731 Winsum - Tzum ... t/m 5 maart 2016
732 Winsum - Easterlittens ... t/m 5 maart 2016
733 Winsum - Leons ... t/m 5 maart 2016
734 Winsum - Spannum ... t/m 5 maart 2016
735 Winsum: Provincialeweg - Kleasterdyk ... t/m 5 maart 2016
736 Winsum - Baard ... t/m 5 maart 2016
737 Winsum - Britswert ... t/m 5 maart 2016
738 Winsum - Wjelsryp ... t/m 5 maart 2016
739 Leeuwarden - Miedum ... t/m 5 maart 2016
740 Leeuwarden - Goutum 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
741 Leeuwarden - Lekkum 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
742 Leeuwarden - Techum ... t/m 5 maart 2016
743 Leeuwarden - Wirdum 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
744 Leeuwarden - Wytgaard 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
745 Leeuwarden - Warstiens 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
746 Leeuwarden - Warten 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
747 Leeuwarden - Wergea 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
748 Leeuwarden - Wyns 9 december 2012 t/m 5 maart 2016
749 Leeuwarden - Swichum ... t/m 5 maart 2016
750 Heerenveen - Haskerdijken ... t/m 5 maart 2016
751 Heerenveen - Nieuwebrug ... t/m 5 maart 2016
752 Heerenveen - Rottum ... t/m 5 maart 2016
753 Heerenveen - Vegelinsoord ... t/m 5 maart 2016
754 Heerenveen - Rotsterhaule ... t/m 5 maart 2016
755 Heerenveen - Sintjohannesga ... t/m 5 maart 2016
756 Heerenveen - Delfstrahuizen ... t/m 5 maart 2016
757 Heerenveen - Echten ... t/m 5 maart 2016
758 Heerenveen - Echtenerbrug ... t/m 5 maart 2016
759 Heerenveen - Rotstergaast ... t/m 5 maart 2016
760 Lemmer - Easterga ... t/m 5 maart 2016
761 Lemmer - Follega ... t/m 5 maart 2016
762 Lemmer - Bantega ... t/m 5 maart 2016
763 Lemmer - Delfstrahuizen ... t/m 5 maart 2016
764 Lemmer - Echten ... t/m 5 maart 2016
765 Opstapper: Buitenpost Station - Kollum/Kollumerpomp/Engwierum/Ee 20 februari t/m 16 juli 2017
765 Lemmer - Echtenerbrug ... t/m 5 maart 2016
766 Lemmer - Oosterzee ... t/m 5 maart 2016
766 Opstapper: Buitenpost Station - Augustinusga/Surhuizum/Surhuisterveen 20 februari t/m 16 juli 2017
768 Sneek → IJlst ... t/m 5 maart 2016
769 Sneek - Loënga ... t/m 5 maart 2016
770 Sneek - Tjalhuizum ... t/m 5 maart 2016
771 Sneek - Dearsum ... t/m 5 maart 2016
772 Sneek - Boazum ... t/m 5 maart 2016
773 Sneek - Poppenwier ... t/m 5 maart 2016
774 Sneek - Sibrandabuorren ... t/m 5 maart 2016
775 Sneek - Tersoal ... t/m 5 maart 2016
776 Sneek - Folsgare ... t/m 5 maart 2016
777 Sneek - Gauw ... t/m 5 maart 2016
778 Sneek - Goënga ... t/m 5 maart 2016
779 Sneek - Offingawier ... t/m 5 maart 2016
780 Sneek - Scharnegoutum ... t/m 5 maart 2016
781 Sneek - Tirns ... t/m 5 maart 2016
782 Sneek - Ysbrechtum ... t/m 5 maart 2016
783 Sneek - Easterein ... t/m 5 maart 2016
784 Sneek - Hidaard ... t/m 5 maart 2016
785 Sneek - Hinnaard ... t/m 5 maart 2016
786 Sneek - Itens ... t/m 5 maart 2016
787 Sneek - Lytsewierrum ... t/m 5 maart 2016
788 Sneek - Reahûs ... t/m 5 maart 2016
789 Sneek - Rien ... t/m 5 maart 2016
790 IJlst - Blauwhuis ... t/m 5 maart 2016
791 IJlst - Abbega ... t/m 5 maart 2016
792 IJlst - Gaastmeer ... t/m 5 maart 2016
793 IJlst - Greonterp ... t/m 5 maart 2016
794 IJlst - Heeg ... t/m 5 maart 2016
795 IJlst - Idzega ... t/m 5 maart 2016
796 IJlst - Oosthem ... t/m 5 maart 2016
797 IJlst - Oudega ... t/m 5 maart 2016
798 IJlst - Sandfirden ... t/m 5 maart 2016
799 IJlst - Westhem ... t/m 5 maart 2016
800 IJlst - Wolsum ... t/m 5 maart 2016
801 Workum - Nijhuizum ... t/m 5 maart 2016
802 Workum - Ferwoude ... t/m 5 maart 2016
803 Workum - Gaast ... t/m 5 maart 2016
804 Workum - It Heidenskip ... t/m 5 maart 2016
805 Molkwerum: Station - Hellingstrjitte ... t/m 5 maart 2016
806 Molkwerum - Warns ... t/m 5 maart 2016
807 Hindeloopen: Station - Museum Hindeloopen ... t/m 5 maart 2016
808 Wommels - Iens ... t/m 5 maart 2016
809 Wommels - Kûbaard ... t/m 5 maart 2016
810 Wommels - Waaksens ... t/m 5 maart 2016
811 Wommels - Lollum ... t/m 5 maart 2016
812 Wommels - Easterein ... t/m 5 maart 2016
813 Wommels - Hidaard ... t/m 5 maart 2016
814 Wommels - Hinnaard ... t/m 5 maart 2016
815 Wommels - Itens ... t/m 5 maart 2016
816 Wommels - Lytsewierrum ... t/m 5 maart 2016
817 Wommels - Reahûs ... t/m 5 maart 2016
818 Wommels - Rien ... t/m 5 maart 2016
819 Kop Afsluitdijk - Cornwerd ... t/m 5 maart 2016
820 Kop Afsluitdijk - Wons ... t/m 5 maart 2016
821 Kop Afsluitdijk - Breezanddijk ... t/m 5 maart 2016
822 Kop Afsluitdijk - Makkum ... t/m 5 maart 2016
830 Dronrijp: Hoek Dronrijp - Breggebuorren ... t/m 5 maart 2016
831 Dronrijp - Peins ... t/m 5 maart 2016
832 Dronrijp - Ried ... t/m 5 maart 2016
833 Dronrijp - Schingen ... t/m 5 maart 2016
834 Dronrijp - Slappeterp ... t/m 5 maart 2016
835 Dronrijp - Blessum ... t/m 5 maart 2016
836 Dronrijp - Hilaard ... t/m 5 maart 2016
837 Dronrijp - Baaium ... t/m 5 maart 2016
850 Buitenpost - Engwierum ... t/m 5 maart 2016
851 Buitenpost - Ee ... t/m 5 maart 2016
854 Zwaagwesteinde - Zwagerbosch ... t/m 5 maart 2016
915 Lauwersoog - Oostmahorn ... t/m 5 maart 2016
916 Lauwersoog - Lioessens ... t/m 5 maart 2016
917 Lauwersoog - Moddergat ... t/m 5 maart 2016
918 Lauwersoog - Morra ... t/m 5 maart 2016
931 Opstapper: Makkum - Bolsward/Zurich 6 maart 2016 t/m 9 december 2017
955 Opstapper: Koufurderrige - Woudsend 6 maart 2016 t/m 30 maart 2018
956 Opstapper: Smallebrugge - Woudsend 6 maart 2016 t/m 30 maart 2018