Dienstregeling concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog 2017

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2017 voor de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog loopt van 11 december 2016 t/m 9 december 2017. De wijzigingen van de buslijnen zijn hieronder weergegeven.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Leeuwarden
1 Busstation - Vosseparkwijk - Valeriuskwartier - Westeinde
2 Busstation - Huizum - MCL - Aldlân
3 Busstation - Schieringen - Camminghaburen
4 Busstation - Huizum - Nijlân
5 Busstation → Vegelinbuurt → Schepenbuurt → Aldlân → MCL → Nijlân → Huizum → Busstation
6 Busstation → Valeriuskwartier → Bilgaard (→ Hogescholen) → Transvaalwijk → Busstation
7 Busstation - Vegelinbuurt - Huizum - Zuiderburen
8 Busstation - Heechterp - Vrijheidswijk
9 Busstation → Binnenstad → Busstation Citybus
15 Busstation → Huizum → Nijlân → MCL → Aldlân → Schepenbuurt → Vegelinbuurt → Busstation
16 Busstation → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Busstation
18 Busstation - Schieringen - Heechterp - Vrijheidswijk
Streekdienst
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Spitsbus
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden
35 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Spitsbus
41 Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Heerenveen
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Folsgare - Lemmer
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Oudemirdum - Sondel - Balk
45 Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga - Woudsend - Hommerts - Sneek Spitsbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Balk - Sondel - Lemmer
48 Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Nes - Wierum - Oosternijkerk - Niawieer - Dokkum Spitsbus
54 (Dokkum - Hantum - Ternaard -) Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
55 Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Damwâld - Dokkum
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Veenwouden - Leeuwarden
63 Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Leeuwarden
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwenparochie - Oude Bildtzijl Spitsbus
75 Bolsward - Schettens - Witmarsum - Pingjum - Arum - Achlum - Franeker - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum - Midlum - Harlingen Spitsbus
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Spitsbus
94 Sneek - Scharnegoutum - Sibrandaburen - Poppenwier - Raerd - Reduzum Spitsbus
95 Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk Spitsbus
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen)
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
154 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
155 Leeuwarden - Quatrebras - Feanwâlden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum - Lauwersoog
170 Leeuwarden - Berlitsum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
192 Bolsward - Wommels - Leeuwarden Spitsbus
197 Leeuwarden → Harlingen
199 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Harlingen
Schoolbus
601 Leeuwarden Station - Dairy Campus Tot 3 september 2017
603 Leeuwarden Station - Friese Poort
611 Leeuwarden Station - Caparis
612 Leeuwarden Station - Stenden Hogeschool - NHL Hogeschool
615 Leeuwarden Station - Scholen Nijlân
633 Leeuwarden Station - Friese Poort - Kalverdijkje Vanaf 30 oktober 2017
651 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageest - Damwâld - Wâlterswâld - Dokkum
655 Leeuwarden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum
692 Makkum - Wons - Bolsward - Wommels - Leeuwarden
695 Lemmer - Joure - Leeuwarden
698 Makkum - Wons - Bolsward - Sneek
Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel
2 Veerdam - Oosterreeweg
3 Veerdam - Karrepad
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik
5 Centrum - Badstrand
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Workum - Koudum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
Qliner
315 Groningen - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
324 Groningen - Drachten - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
335 Bolsward - Sneek - Joure - Heerenveen - Groningen Zernike Schoolbus
350 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Bolsward - Leeuwarden
351 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen Seizoenbus
355 Leeuwarden - Dokkum
Belbus
235 Sneek (- Offingawier) - Scharnegoutum - Lytsewierrum - Rien - Itens - Easterein - Wommels
239 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega - Ferwoude
243 Langweer - Boornzwaag - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure
249 Sint Johannesga - Rotsterhaule - Ouwsterhaule - Scharsterbrug - Joure
261 Damwâld - Wâlterswâld - Driezum - Veenklooster - Buitenpost
273 St. Annaparochie - Nij Altoenae - Oude Bildtzijl

Wijzigingen per 11 december 2016

Algemeen: Op verschillende lijnen wijzigen de vertrek- en aankomsttijden.

Stadsdienst Leeuwarden

De haltes Heliconweg en Lange Marktstraat komen te vervallen.

Er wordt niet langer via de Stinzenflora maar via de Adlânsdijk gereden, hierdoor komen enkele haltes te vervallen en wordt de halte Florastate aan de route toegevoegd.

Er wordt niet langer via de Stinzenflora maar via de Adlânsdijk gereden, hierdoor komen enkele haltes te vervallen. Bovendien wordt op zaterdag weer via het MCL Leeuwarden gereden.

Er wordt niet langer via de Stinzenflora maar via de Adlânsdijk gereden, hierdoor komen enkele haltes te vervallen.Bovendien wordt de halte Beatrixstraat aan de route toegevoegd.

Streekdienst

Voortaan wordt niet langer via Goutum Noord gereden, maar via een directe route van en naar Leeuwarden. Voor Goutum is een extra opstapper in het leven geroepen.

Richting Froonacker wordt een snellere route gereden in Franeker, hierbij wordt de halte Watertoren bediend en vervallen de haltes in de binnenstad in één richting.

In Lemmer komt de halte Zeedijk te vervallen.

Deze lijn wordt opgeheven en vervangen door de nieuwe lijnen 155 en 355. Lijn 155 gaat tussen Leeuwarden, Feanwâlden, Dokkum en Lauwersoog rijden en Qliner 355 gaat het snelle traject tussen Leeuwarden en Dokkum verzorgen.

In de middag wordt er een extra rit toegevoegd, waardoor er vanaf 13:00 uur een regelmatige uursdienst wordt gereden.

Deze lijn wordt opgeheven en deels overgenomen door lijn 55.

Deze lijn zorgt voor een nieuwe verbinding tussen Drachten en Dokkum, hiermee wordt lijn 53 deels overgenomen.

De route wordt op drie punten ingrijpend gewijzigd. Ten eerste worden de haltes Limburg Stirumweg, van Scheltingalaan, Johannes Bogermanstraat en Voorstraat in Kollum niet meer aangedaan. Ten tweede wordt er in Hurdegaryp via de rondweg gereden waardoor het dorp niet langer wordt aangedaan. Als laatste wordt de route in Leeuwarden gewijzigd, voortaan wordt er via de Hogescholen NHL/Stenden gereden. Ook wordt er in de vakanties alleen nog gereden tussen Feanwâlden en Buitenpost.

De haltes Zaailand en Harmonie in Leeuwarden komen te vervallen.

De haltes Heliconweg en Lange Marktstraat in Leeuwarden komen te vervallen.

De haltes Heliconweg en Lange Marktstraat in Leeuwarden komen te vervallen.

De route in Franeker wordt opnieuw gewijzigd, voortaan wordt er weer via de Stationsbrug en de binnenstad gereden.

De bediening van Deinum komt te vervallen.

De halte Reduzum Tsienzerbuorren komt te vervallen.

De haltes Heliconweg en Lange Marktstraat in Leeuwarden komen te vervallen.

De bediening van de halte Empatec in Bolsward komt te vervallen.

De bediening van de halte Empatec in Bolsward komt te vervallen.

Op zaterdag komt er een extra rit te rijden.

Deze nieuwe lijn vervangt deels lijn 50. Nieuw is dat ook via Feanwâlden wordt gereden.

Deze nieuwe lijn verzorgt in de ochtend één rechtstreekse rit van Leeuwarden naar Harlingen, die aansluiting op de boot naar Terschelling.

Qliners

De ritten in de avonduren en in het weekend vervallen en worden overgenomen door de nieuwe Qliner 324, die ook via Drachten rijdt. Op zondagavond wordt nog wel éénmaal per uur gereden van Emmeloord naar Groningen en lijn 315 neemt daarmee de ritten over van Qliner 325.

Deze nieuwe Qliner rijdt alleen in de avonduren en het weekend en neemt op deze momenten de routes van de Qliners 314 en 315 over.

Deze Qliner komt te vervallen; ter compensatie gaat lijn 315 zondagavond éénmaal per uur van Emmeloord naar Groningen rijden.

In vervolg gaan alle ritten op zaterdag de haltes Verlaat, Sluis en Zandhorst III te Heerhugowaard bedienen.

De laatste rit op zondag komt in beide richtingen te vervallen, waardoor op zondag nog slechts één rit in beide richting rijdt.

Deze nieuwe Qliner neemt de snelle verbinding tussen Leeuwarden en Dokkum over van lijn 50.

Scholierenlijnen

Het begin- en eindpunt komt bij de Friese Poort te liggen. De halte Melkemastate wordt sindsdien in de richting van het Station bediend.

De halte Beatrixstraat wordt aan de route toegevoegd.

Dit is het nieuwe lijnnummer voor lijn 650.

Dit is een nieuwe lijn die van Leeuwarden via Pietersbierum naar Kop Afsluitdijk rijdt.

In Leeuwarden worden verschillende haltes aan de route toegevoegd.

In Leeuwarden worden verschillende haltes aan de route toegevoegd.

Opstapper

  • In Goutum worden twee nieuwe opstapperhaltes in de dienstregeling opgenomen, daarnaast krijgt Bartlehiem ook zijn eigen opstapper.

Wijziging per 11 juni 2017

De halte Leeuwarden Molkenkelder komt te vervallen.

Wijziging per 3 september 2017

Deze lijn wordt opgeheven en vervangen door Opstapper 785.

  • Opstappers 812 en 898 kregen een extra opstapperknooppunt toegewezen.

Wijzigingen per 18 september 2017

De oude route van voor 11 december 2016 wordt weer gereden aangezien de werkzaamheden aan het M.C. Escher Akwadukt zijn afgerond.

De oude route van voor 11 december 2016 wordt weer gereden aangezien de werkzaamheden aan het M.C. Escher Akwadukt zijn afgerond.

De oude route van voor 11 december 2016 wordt weer gereden aangezien de werkzaamheden aan het M.C. Escher Akwadukt zijn afgerond.

Wijzigingen per 30 oktober 2017

De frequentie in de ochtendspits wordt verlaagd naar 4x per uur. De vervallen ritten worden overgenomen door de nieuwe lijn 633. De frequentie in de daluren en de middagspits wordt verlaagd naar 2x per uur en dan is lijn 633 ook het alternatief.

Onder dit lijnnummer rijdt in de ochtendspits elk kwartier een bus van het Station via de Friese Poort naar Kalverdijkje en in 's middags tussen 12:00 en 17:30 elk half uur een bus van de Friese Poort via Kalverdijkje naar het Station.