Dienstregeling concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog 2018

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2018 voor de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog loopt van 10 december 2017 t/m 9 december 2018. De wijzigingen van de buslijnen zijn hieronder weergegeven.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Leeuwarden
1 Busstation - Vosseparkwijk - Westeinde
2 Busstation - Huizum - MCL - Aldlân
3 Busstation - Schieringen - Camminghaburen
4 Busstation - Huizum - Nijlân
5 Busstation → Vegelinbuurt → Schepenbuurt → Aldlân → MCL → Nijlân → Huizum → Busstation
6 Busstation → Valeriuskwartier → Bilgaard (→ Hogescholen) → Transvaalwijk → Busstation
7 Busstation - Vegelinbuurt - Huizum - Zuiderburen
8 Busstation - Heechterp - Vrijheidswijk
9 Busstation → Binnenstad → Busstation Citybus
10 Busstation - Vosseparkwijk - WTC - Westeinde
15 Busstation → Huizum → Nijlân → MCL → Aldlân → Schepenbuurt → Vegelinbuurt → Busstation
16 Busstation → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Busstation
18 Busstation - Schieringen - Heechterp - Vrijheidswijk
418 Busstation - WTC
Streekdienst
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Spitsbus
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden
35 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Spitsbus
41 Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Heerenveen
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Folsgare - Lemmer
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Oudemirdum - Sondel - Balk
45 Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga - Woudsend - Hommerts - Sneek Spitsbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Balk - Sondel - Lemmer
48 Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Nes - Wierum - Oosternijkerk - Niawieer - Dokkum Spitsbus
54 (Dokkum - Hantum - Ternaard -) Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
55 Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Damwâld - Dokkum
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Veenwouden - Leeuwarden
63 Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Leeuwarden
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwenparochie - Oude Bildtzijl Spitsbus
75 Bolsward - Schettens - Witmarsum - Pingjum - Arum - Achlum - Franeker - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum - Midlum - Harlingen Spitsbus
90 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Spitsbus
94 Sneek - Scharnegoutum - Sibrandaburen - Poppenwier - Raerd - Reduzum Spitsbus
95 Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk Spitsbus
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen)
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
154 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
155 Leeuwarden - Quatrebras - Feanwâlden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum - Lauwersoog
166 Holwerd - Leeuwarden
170 Leeuwarden - Berlitsum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
192 Bolsward - Wommels - Leeuwarden
197 Leeuwarden → Harlingen
199 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Harlingen
Schoolbus
603 Leeuwarden Station - Friese Poort
611 Leeuwarden Station - Caparis
612 Leeuwarden Station - Stenden Hogeschool - NHL Hogeschool
615 Leeuwarden Station - Scholen Nijlân
633 Leeuwarden Station - Friese Poort - Kalverdijkje
651 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageest - Damwâld - Wâlterswâld - Dokkum
655 Leeuwarden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum
692 Makkum - Wons - Bolsward - Wommels - Leeuwarden
695 Lemmer - Joure - Leeuwarden
698 Makkum - Wons - Bolsward - Sneek
Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel
2 Veerdam - Oosterreeweg
3 Veerdam - Karrepad
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik
5 Centrum - Badstrand
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Workum - Koudum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
Qliner
315 Groningen - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
324 Groningen - Drachten - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
335 Bolsward - Sneek - Joure - Heerenveen - Groningen Zernike Schoolbus
350 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Leeuwarden
351 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen Seizoenbus
355 Leeuwarden - Dokkum
Belbus
235 Sneek (- Offingawier) - Scharnegoutum - Lytsewierrum - Rien - Itens - Easterein - Wommels
239 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega - Ferwoude
243 Langweer - Boornzwaag - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure
249 Sint Johannesga - Rotsterhaule - Ouwsterhaule - Scharsterbrug - Joure
261 Damwâld - Wâlterswâld - Driezum - Veenklooster - Buitenpost
273 St. Annaparochie - Nij Altoenae - Oude Bildtzijl
Tijdelijke lijnen
38 Sneek, Station - Paviljoen Sneekermeerbus
395 Lemmer - Joure - Leeuwarden Qliner
891 Koarnjum - Britsum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Vrouwenparochie - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga - Firdgum - Tzummarum - Dongjum - Franeker PC Franeker
892 Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Oude Bildtzijl - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga - Firdgum - Tzummarum - Dongjum - Franeker
893 Warten - Wergea - Goutum - Marssum - Ingelum - Bitgummole - Bitgum - Berltsum - Menaam - Franeker
894 Akkrum - Grou - Jirnsum - Raerd - Reduzum - Wijtgaard - Weidum - Bears - Jellum - Boksum - Deinum - Franeker

Wijzigingen per 10 december 2017

Algemeen: Op diverse lijnen wijzigen de vertrek- en aankomsttijden.

Stadsdienst Leeuwarden

Deze lijn komt in de avonduren en het weekend te vervallen en zal op deze momenten worden vervangen door de nieuwe lijn 10.

In de ochtendspits worden, uitsluitend buiten de vakanties, twee ritten toegevoegd die vanaf het Station naar het Kalverdijkje rijden.

Deze nieuwe lijn gaat in de avonduren en het weekend gaat rijden op het traject van lijn 1, waarbij ook via het WTC-terrein wordt gereden.

Streekdienst

De ochtendritten die in Sondel startten komen te vervallen. Bovendien gaat deze lijn in Joure via het nieuwe busstation rijden.

Op werkdagen wordt deze lijn gekoppeld aan lijn 192 in plaats van lijn 92. In het weekend en de avonduren blijft de koppeling met lijn 92 behouden.

Op werkdagen gaat deze lijn in Lemmer doorrijden als lijn 42 richting Sneek.

Deze lijn gaat via het WTC-terrein rijden in Leeuwarden rijden.

Deze lijn gaat via het WTC-terrein rijden in Leeuwarden rijden. Tevens wordt de route in Harlingen uitgebreid.

Deze lijn neemt enkele ritten tussen Heerenveen en Bolsward van lijn 99 over. Na Bolsward gaat voortaan worden doorgereden naar de Kop Afsluitdijk om het vervallen van Qliner 350 op te vangen.

Op werkdagen vervalt de koppeling met lijn 44 in Bolsward.

In Joure wordt voortaan via het nieuwe busstation gereden.

In Joure wordt voortaan via het nieuwe busstation gereden. Daarnaast gaan de extra ritten in de middag alleen nog rijden tussen Heerenveen en Joure.

De frequentie wordt verlaagd naar 1x/uur met uitzondering van één extra rit in de ochtendspits. De vervallen ritten worden overgenomen door lijn 90.

Deze lijn gaat ook 1x/uur in de daluren en in de middagspits tijdens de vakanties rijden, dit als vervanging voor Qliner 350 die voortaan niet meer via Bolsward gaat rijden. Tevens wordt deze lijn gekoppeld aan lijn 44 in Bolsward.

In Joure wordt voortaan via het nieuwe busstation gereden.

Qliners

In Joure wordt voortaan via het nieuwe busstation gereden.

In Joure wordt voortaan via het nieuwe busstation gereden.

Voortaan wordt rechtstreeks gereden tussen Kop Afsluitdijk en Leeuwarden. Het vervallen traject via Bolsward wordt opgevangen door extra ritten op de lijnen 90 en 192.

Scholierenlijnen

Deze lijn wordt opgeheven.

In Joure wordt voortaan via het nieuwe busstation gereden.

Buurtbus

De extra rit in de ochtendspits tussen Warns en Stavoren komt te vervallen.

Wijziging per 25 februari 2018

Deze lijn gaat aan het einde van de ochtend twee ritten rijden tussen station Leeuwarden en het parkeerterrein bij het WTC.

Wijziging per 25 maart 2018

Deze sneldienstvariant van lijn 66 wordt geïntroduceerd en rijdt in de eerste helft van zowel de ochtend als de avond twee tot drie ritten in beide richtingen.

Wijziging per 30 maart 2018

Deze lijn stopt niet meer bij de halte Jouswier, Jouswier. De Opstappers blijven deze halte wel bedienen.

Wijzigingen per 22 juli 2018

Deze lijn gaat voortaan ook op zaterdag rijden om de route van lijn 51 over te nemen.

De route van deze lijn wordt gestrekt. In Leeuwarden gaat deze lijn weer via de oude route langs de Bleeklaan en de Groningerstraatweg rijden. Lijn 18 zal de oude route blijven bedienen. In Gytsjerk zal deze lijn voortaan een snellere route langs de nieuwe halte Gytsjerk, Nieuwe Straatweg rijden. Ook in Rinsumageast wordt voortaan via de provincialeweg gereden langs de nieuwe halte Rinsumageast, Baron van Sytzamawei. In de avonduren een weekenden wordt vanuit Leeuwarden tien minuten en vanuit Dokkum een kwartier eerder vertrokken.

Deze lijn komt te vervallen. De ritten worden ondergebracht bij lijn 154 en in de spits bij de nieuwe lijn 150, die niet langs Stiens rijdt.

Lijn 60 krijgt doordeweeks een uursdienst. Op zaterdag vervallen alle ritten. Deze worden ondergebracht bij lijn 154.

Deze nieuwe lijn vangt de spitsritten van lijn 54 op en zal 's ochtends enkele ritten naar Leeuwarden rijden en 's middags enkele ritten naar Dokkum. De route lijn 150 is vrijwel gelijk aan die van lijn 154, maar deze lijn rijdt niet door Stiens, wat een iets kortere reistijd oplevert.

Deze lijn rijdt voortaan drie keer per uur tussen Leeuwarden en Holwerd en één keer per uur verder naar Dokkum om de ritten van de vervallen lijn 54 op te vangen. Lijn 154 gaat een snellere route via de provincialeweg rijden, waardoor enkele haltes binnen de dorpen kwamen te vervallen. De haltes in Ferwert en Marum werden overgenomen door Opstapper 7451. Lijn 154 biedt samen met lijn 60 kwartiersdienst tussen Holwerd en Leeuwarden en een halfuursdienst tussen Dokkum en Leeuwarden. Op zaterdag krijgt deze lijn een uursdienst tussen Dokkum en Leeuwarden en een halfuursdienst tussen Holwerd en Leeuwarden. Ook op zondag gaat deze lijn één keer per uur tussen Leeuwarden en Holwerd rijden en enkele keren door naar Dokkum. Verder zal deze lijn 's ochtends vroeg extra ritten krijgen.

Deze lijn komt te vervallen.

Aangepaste dienstregeling 17 t/m 19 augustus 2018

Tijdens de Reuzen van Royal de Luxe van vrijdag 17 t/m zondag 19 augustus werd volgens een aangepaste dienstregeling gereden.
Algemeen: Op veel lijnen worden de vertrektijden aangepast. In Leeuwarden wijzigen de routes van de meeste lijnen. Deze zijn terug te vinden op de lijnpagina's.

Stadsdienst Leeuwarden

De ritten van lijn 10 komen te vervallen en worden overgenomen door lijn 1.

Op vrijdag en zaterdag wordt niet via de Schrans gereden, maar rechtstreeks van het busstation naar de Sierksmastraat. Daarnaast gaat op het grootste gedeelte van de dag de frequentie omhoog naar 3x/uur.

Op vrijdag en zaterdag wordt een aangepaste route gereden via de Snekertrekweg. Daarnaast gaat het grootste gedeelte van de dag de frequentie omhoog naar 4x/uur.

Op vrijdag en zaterdag wordt niet via de Schrans, maar via de Huizumerlaan naar de Ferdinand Bolstraat gereden. Op vrijdag wordt tot 14:00 niet via Huizum gereden, maar rechtstreeks van het busstation naar de Bordineweg. Verder gaat op zondag de frequentie omhoog naar 2x/uur.

Deze lijnen komen te vervallen.

Beide lijnen gaan zowel op vrijdag als in het weekend rijden met een frequentie van 1x/40 min. De routes via het Zaailand komen te vervallen en beide lijnen gaan via de Tesselschadestraat en het Europaplein rijden. Op zaterdag wordt van 14:00 tot 19:00 niet gereden en de laatste middagrit van lijn 6 eindigt bij de Dirk Zeperweg. Op zondag wordt van 15:00 tot 16:20 niet gereden en de laatste rit van lijn 16 voor 15:00 rijdt na de Jelsumerstraat door naar eindpunt Dirk Zeperweg. Na 16:20 rijden de eerste drie ritten op beide lijnen via de Snekertrekweg i.p.v. Tesselschadestraat.

De frequentie wordt in het weekend verhoogd naar 2x/uur. Op vrijdag wordt tot 14:00 niet via de Maria Louisastraat gereden, maar rechtstreeks van het busstation naar de Drachtsterweg.

Lijn 18 komt te vervallen. De route van lijn 8 via de Nieuwe Hoek komt op vrijdag en zaterdag te vervallen. Lijn 8 gaat op vrijdag tot 14:00 richting Vrijheidswijk via de Snekertrekweg, Aldlansdyk en Maria Louisastraat naar De Bleek rijden. Richting het busstation en in beide richtingen vanaf 21:00 en op zaterdag vanaf 14:00 wordt via de Maria Louisastraat naar De Bleek gereden. Op vrijdag tussen 14:00 en 21:00 en op zaterdag tot 14:00 wordt via de Friese Poort gereden.

Deze lijn komt te vervallen.

Streekdienst

In Leeuwarden wordt op vrijdag tot 14:00 rechtstreeks van het busstation naar het Oostergoplein en van Goutum naar het busstation gereden. Op lijn 95 gaan meer ritten doorrijden tot Joure i.p.v. Techum.

Deze lijn wordt uitgevoerd met 8-persoonsbusjes.

Het traject Ypecolsgea Waterloo - Sneek Busstation komt te vervallen en alle ritten worden uitgevoerd met 8-persoonsbusjes, met uitzondering van de eerste rit van Hemelum naar Sneek. Van Hemelum naar Ypecolsgea worden twee extra ritten toegevoegd.

Op het traject Sneek Busstation - Sondel De Vinkebuorren wordt de frequentie verhoogd naar 2x/uur.

De frequentie wordt verhoogd naar 2x/uur. In Leeuwarden wordt op vrijdag en zaterdag via de Friese Poort gereden. Op vrijdag wordt tot 14:00 ook via de Borniastraat gereden.

De rit van 8:22 vanuit Leeuwarden en de extra rit van Dokkum Betterwird naar het busstation komen te vervallen. In Leeuwarden wordt via de Snekertrekweg gereden.

Het traject Leeuwarden - Feanwâlden komt te vervallen. Reizigers kunnen op Feanwâlden Station overstappen op lijn 155.

Deze lijnen gaan in Leeuwarden via de Snekertrekweg rijden. Op vrijdag worden ook de haltes WTC, De Bontekoe (66) en Vliegveld (66) aangedaan.

Lijn 70 komt te vervallen. Lijn 170 gaat zowel op vrijdag als in het weekend rijden met een frequentie van 2x/uur. De route via de Slauerhoffweg komt te vervallen.

De frequentie op het traject Leeuwarden - Pietersbierum gaat omhoog naar 2x/uur. De route via het Westeinde komt te vervallen.

De route in Leeuwarden via de Harlingersingel komt te vervallen. Op vrijdag en zaterdag wordt via de Snekertrekweg gereden. Op zaterdag van 14:30 tot 20:00 wordt via de Friese Poort gereden. Op zondag wordt via het Beursplein, De Bleek en de Eebrug gereden.

Het traject Leeuwarden - Vrouwbuurtstermolen komt te vervallen en alle ritten worden uitgevoerd met 8-persoonsbusjes. Vanaf Vrouwbuurtstermolen van 5:37 tot 8:37 en van 14:37 tot 19:37 een uursdienst gereden.

Alle ritten worden uitgevoerd met 8-persoonsbusjes.

Beide lijnen gaan zowel op vrijdag als in het weekend rijden met een frequentie van 2x/uur.

De frequentie op het traject Leeuwarden - Franeker gaat omhoog naar 2x/uur en op vrijdag gaan meer ritten doorrijden naar Harlingen. In Leeuwarden komt de route via het Westeinde te vervallen.

De frequentie op het traject Leeuwarden - Holwerd gaat omhoog naar 3x/uur op vrijdag en 2x/uur in het weekend. Op zondag wordt net als doordeweeks en op zaterdag 1x/uur doorgereden naar Dokkum. In Leeuwarden komt de route via de Harlingersingel te vervallen. In het weekend komt ook de route via Koarnjum te vervallen en wordt vanaf de Snekertrekweg meteen doorgereden naar Stiens.

's Avonds wordt in beide richtingen een extra rit toegevoegd. Alle ritten met uitzondering van de laatste drie ritten rijden door naar Lauwersoog. In Leeuwarden wordt op vrijdag en zaterdag via de Friese Poort gereden en op vrijdag tot 14:00 wordt ook via de Borniastraat gereden.

Deze lijn komt te vervallen.

Qliners

De frequentie wordt verhoogd naar 2x/uur.

Deze lijn komt te vervallen.

Deze lijn gaat zowel op vrijdag als in het weekend rijden met een frequentie van 2x/uur. In Leeuwarden wordt op vrijdag en zaterdag via de Friese Poort gereden. Op vrijdag wordt tot 14:00 ook via de Borniastraat gereden.

Deze lijn gaat tijdelijk 1x/uur rijden op het traject Lemmer - Joure - Leeuwarden.

Wijzigingen per 2 september 2018

Deze lijn komt te vervallen. De ritten worden weer overgenomen door lijn 1.

De route via het P+R WTC in Leeuwarden komt te vervallen.

De route via het P+R WTC in Leeuwarden komt te vervallen.