Dienstregeling concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog 2019

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2019 voor de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog loopt van 9 december 2018 t/m 14 december 2019. De wijzigingen van de buslijnen zijn hieronder weergegeven.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Leeuwarden
1 Busstation - Vosseparkwijk - Westeinde
2 Busstation - Huizum - MCL - Aldlân
3 Busstation - Schieringen - Camminghaburen
4 Busstation - Huizum - Nijlân
5 Busstation → Vegelinbuurt → Schepenbuurt → Aldlân → MCL → Nijlân → Huizum → Busstation
6 Busstation → Valeriuskwartier → Bilgaard (→ Hogescholen) → Transvaalwijk → Busstation
7 Busstation - Vegelinbuurt - Huizum - Zuiderburen
8 Busstation - Heechterp - Vrijheidswijk
9 Busstation → Binnenstad → Busstation Citybus
15 Busstation → Huizum → Nijlân → MCL → Aldlân → Schepenbuurt → Vegelinbuurt → Busstation
16 Busstation → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Busstation
18 Busstation - Schieringen - Heechterp - Vrijheidswijk
Streekdienst
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Spitsbus
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden
35 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Spitsbus
41 Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Heerenveen
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Folsgare - Lemmer
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Oudemirdum - Sondel - Balk
45 Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga - Woudsend - Hommerts - Sneek Spitsbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Balk - Sondel - Lemmer
48 Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Nes - Wierum - Oosternijkerk - Niawieer - Dokkum Spitsbus
55 Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Damwâld - Dokkum
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Veenwouden - Leeuwarden
63 Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Leeuwarden
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwenparochie - Oude Bildtzijl Spitsbus
75 Bolsward - Schettens - Witmarsum - Pingjum - Arum - Achlum - Franeker - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum - Midlum - Harlingen Spitsbus
90 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Spitsbus
94 Sneek - Scharnegoutum - Sibrandaburen - Poppenwier - Raerd - Reduzum Spitsbus
95 Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk Spitsbus
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen)
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
150 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Leeuwarden Spitsbus
154 (Dokkum - Hantum - Ternaard -) Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
155 Leeuwarden - Quatrebras - Feanwâlden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum - Lauwersoog
166 Holwerd - Leeuwarden
170 Leeuwarden - Berlitsum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
192 Bolsward - Wommels - Leeuwarden
199 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Harlingen
Schoolbus
603 Leeuwarden Station - Friese Poort
611 Leeuwarden Station - Caparis
612 Leeuwarden Station - NHL Hogeschool
615 Leeuwarden Station - Scholen Nijlân
633 Leeuwarden Station - Friese Poort - Kalverdijkje
651 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageest - Damwâld - Wâlterswâld - Dokkum
655 Leeuwarden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum
692 Makkum - Wons - Bolsward - Wommels - Leeuwarden
695 Lemmer - Joure - Leeuwarden
698 Makkum - Wons - Bolsward - Sneek
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Workum - Koudum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
Qliner
315 Groningen - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
324 Groningen - Drachten - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
335 Bolsward - Sneek - Joure - Heerenveen - Groningen Zernike Schoolbus
350 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Leeuwarden
355 Leeuwarden - Dokkum
Belbus
235 Sneek (- Offingawier) - Scharnegoutum - Lytsewierrum - Rien - Itens - Easterein - Wommels
239 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega - Ferwoude
243 Langweer - Boornzwaag - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure
249 Sint Johannesga - Rotsterhaule - Ouwsterhaule - Scharsterbrug - Joure
261 Damwâld - Wâlterswâld - Driezum - Veenklooster - Buitenpost
273 St. Annaparochie - Nij Altoenae - Oude Bildtzijl
Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel
2 Veerdam - Oosterreeweg
3 Veerdam - Karrepad
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik
5 Centrum - Badstrand

Wijzigingen per 9 december 2018

Algemeen: Op diverse lijnen wijzigen de vertrek- en aankomsttijden.

Leeuwarden:

  • De gemeente Leeuwarden heeft aangegeven het aantal bussen langs de Wijbrand de Geeststraat te willen verminderen. Alle lijnen, met uitzondering van Qliner 355, gaan daarom vanaf het busstation via de Vlietsterbrug en Noordvliet rijden. Daarbij wordt de nieuwe halte Bote van Bolswertstraat bediend door alle lijnen en de Oosterkade door alle stadslijnen. Richting het busstation blijft de oude route gehandhaafd, maar de streeklijnen zullen de halte Oosterbrug niet meer aandoen.
  • De halte Stenden Hogeschool komt te vervallen en de halte NHL Hogeschool wordt hernoemd naar NHL Stenden.
  • Vanaf 10 december gaan er zes elektrische bussen rijden van het type VDL Citea SLFA-180 Electric. Deze worden voornamelijk ingezet op lijn 612 en daarnaast op lijn 603 en een aantal streeklijnen.

Stadsdienst

De laatste rit komt te vervallen. Doordeweeks komt ook de eerste rit te vervallen.

Aan het einde van de avond wordt een extra rit toegevoegd.

Richting Camminghaburen wordt voortaan via de Vlietsterbrug en Noordvliet gereden en daarbij worden de Oosterkade en de nieuwe halte Bote van Bolswertstraat aangedaan. Richting het busstation blijft de oude route via de Koepelkerk gehandhaafd.

's Avonds komen de laatste drie ritten te vervallen.

De halte Stenden Hogeschool komt te vervallen en de halte NHL Hogeschool wordt hernoemd naar NHL Stenden.

Doordeweeks komt de eerste rit te vervallen. Op zondag wordt aan het einde van de middag een extra rit toegevoegd.

Richting Vrijheidswijk wordt voortaan via de Vlietsterbrug en Noordvliet gereden en daarbij worden de Oosterkade en de nieuwe halte Bote van Bolswertstraat aangedaan. Richting het busstation blijft de oude route via de Koepelkerk gehandhaafd.

Streekdienst

De ritten 's avonds en in het weekend vertrekken een kwartier later. Doordeweeks komt de laatste rit vanaf Balk te vervallen.

De laatste rit naar Balk wordt ingekort tot Sondel.

Doordeweeks vervalt de laatste avondrit vanuit Lemmer.

In Rinsumageest wordt de nieuwe definitieve halte Melkemawei in gebruik genomen. De halte Baron van Sytzamawei, die nooit is aangelegd en als alternatief een tijdelijke halte aan de Melkemawei had, komt te vervallen.
Richting Dokkum wordt in Leeuwarden voortaan via de Vlietsterbrug en Noordvliet gereden en daarbij wordt de nieuwe halte Bote van Bolswertstraat aangedaan. Richting Leeuwarden blijft de oude route via de Koepelkerk gehandhaafd, maar wordt de halte Oosterbrug niet meer bediend.

De halte Stenden Hogeschool in Leeuwarden komt te vervallen en de halte NHL Hogeschool wordt hernoemd naar NHL Stenden.

De ritten 's avonds en in het weekend vertrekken twintig minuten eerder.

De koppeling van de laatste rit van lijn 98 vanuit Bolsward met lijn 96 naar de Kop Afsluitdijk wordt verplaatst naar Makkum Botterstraat. De laatste rit van lijn 98 zal dus vanaf Makkum Botterstraat verder rijden als lijn 96 naar de Kop Afsluitdijk.

Richting Dokkum wordt in Leeuwarden voortaan via de Vlietsterbrug en Noordvliet gereden en daarbij wordt de nieuwe halte Bote van Bolswertstraat aangedaan. Richting Leeuwarden blijft de oude route via de Koepelkerk gehandhaafd, maar wordt de halte Oosterbrug niet meer bediend.

Vanwege de zeer geringe bezetting komt deze lijn te vervallen.

Scholierenlijnen

Voortaan wordt richting de Friese Poort en Caparis via de Vlietsterbrug en Noordvliet gereden en daarbij wordt de nieuwe halte Bote van Bolswertstraat bediend. De lijnen 603 en 633 zullen tevens de halte Oosterkade aandoen. Richting het busstation blijft de oude route via de Koepelkerk gehandhaafd.
Lijn 603 zal voortaan grotendeels geleed worden gereden. Hierbij worden deels de nieuwe elektrische bussen (VDL Citea SLFA-180 Electric) ingezet.

De halte Stenden Hogeschool in Leeuwarden komt te vervallen. De halte NHL Hogeschool wordt hernoemd naar NHL Stenden.
Lijn 612 zal voortaan met elektrische bussen worden gereden. Hiervoor zijn zes nieuwe bussen van het type VDL Citea SLFA-180 Electric aangeschaft.

In Rinsumageest wordt de nieuwe definitieve halte Melkemawei in gebruik genomen. De halte Baron van Sytzamawei, die nooit is aangelegd en als alternatief een tijdelijke halte aan de Melkemawei had, komt te vervallen.
In Leeuwarden wordt voortaan richting Dokkum via de Vlietsterbrug en Noordvliet gereden en daarbij wordt de nieuwe halte Bote van Bolswertstraat aangedaan. Richting Leeuwarden blijft de oude route via de Koepelkerk gehandhaafd, maar wordt de halte Oosterbrug niet meer bediend.

Qliners

In Heerenveen wordt de halte Gemeentehuis aan de route toegevoegd. Op zondagavond in de zomer- en kerstvakantie en op feestdagen komen alle (extra) ritten van lijn 315 naar Groningen te vervallen.

Een groot deel van de ritten wordt ingekort en gaat niet meer van/naar Bolsward rijden. 's Ochtends begint de eerste rit voortaan in Sneek. 's Middags eindigt de tweede rit in Sneek en rijdt de laatste rit niet verder dan Heerenveen.

In Heerhugowaard worden de haltes Sluis en Verlaat voortaan de hele week bediend. Tevens vervalt de halte Zandhorst III.

Vanwege de geringe bezetting komt deze lijn te vervallen.

De halte Oosterbrug in Leeuwarden wordt niet meer bediend.

Wijzigingen per 1 januari 2019

Streekdienst

De eerste rit en derde rit doordeweeks en de tweede rit in het weekend vertrekken een kwartier later. Rond het middaguur wordt een extra rit toegevoegd en doordeweeks gaat 's middags nog een extra rit rijden. De rit van 16:50 gaat voortaan ook in het weekend rijden en de laatste rit komt van maandag t/m donderdag te vervallen.

Wijzigingen per 30 juni 2019

Streekdienst

De route van de lijnen 51 en 651 wordt verder gestrekt. Voortaan wordt ook niet meer door Âldtsjerk gereden, maar wordt er gestopt bij een nieuwe halte Provincialeweg aan de N361. De halte Readtjserk, Stiennendaam wordt verplaatst naar de provincialeweg.

Wijziging per 25 augustus 2019

Stadsdienst Leeuwarden

De halte Vliet komt te vervallen.

Qliner

De spitsfrequentie tussen Groningen en Heerenveen wordt verhoogd van 2x/uur naar 4x/uur.

Scholierenlijnen

De halte Vliet in Leeuwarden komt te vervallen.