Dienstregeling concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog 2020

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2020 voor de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog loopt van 15 december 2019 t/m 13 december 2020. De wijzigingen van de buslijnen zijn hieronder weergegeven.

Buskalender

Op de onderstaande dagen wordt een afwijkende dienstregeling gereden. Tenzij anders vermeld, rijden de Qliners 315 en 335 in de vakantieperioden volgens de reguliere dienstregeling.

Periode Reden Verbinding Effect
21 december 2019 t/m 10 januari 2020 Kerstvakantie Alle lijnen Vakantiedienstregeling
Qliner 315 Rijdt niet op zondagavond
Qliner 335 Rijdt niet
25 en 26 december 2019 1e en 2e Kerstdag Alle lijnen Zondagdienstregeling
Qliner 315 Rijdt niet
1 januari 2020 Nieuwjaarsdag Alle lijnen Zondagdienstregeling
Qliner 315 Rijdt niet
17 t/m 21 februari 2020 Voorjaarsvakantie Alle lijnen Vakantiedienstregeling
10 april 2020 Goede Vrijdag Alle lijnen Vakantiedienstregeling
12 en 13 april 2020 1e en 2e Paasdag Alle lijnen Zondagdienstregeling
Qliner 315 Rijdt niet op zondagavond
27 april 2020 Koningsdag Alle lijnen Zaterdagdienstregeling
28 april t/m 4 mei 2020 Meivakantie Alle lijnen Vakantiedienstregeling
5 mei 2020 Bevrijdingsdag Alle lijnen Zaterdagdienstregeling
21 mei 2020 Hemelvaartsdag Alle lijnen Zondagdienstregeling
Qliner 315 Rijdt niet
22 mei 2020 Dag na Hemelvaart Alle lijnen Vakantiedienstregeling
30 mei en 1 juni 2020 1e en 2e Pinksterdag Alle lijnen Zondagdienstregeling
Qliner 315 Rijdt niet op zondagavond
4 juli t/m 14 augustus 2020 Zomervakantie Alle lijnen Vakantiedienstregeling
Qliner 315 Zomervakantiedienstregeling. Rijdt niet op zondagavond
Qliner 335 Rijdt niet
Lijn 612 Rijdt van 6 t/m 10 juli en van 24 t/m 28 augustus 5x/uur.
12 t/m 16 oktober 2020 Herstvakantie Alle lijnen Vakantiedienstregeling

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Leeuwarden
1 Busstation - Westeinde
2 Busstation - Huizum - MCL - Aldlân
3 Busstation - Schieringen - Camminghaburen
4 Busstation - Huizum - Nijlân
5 Busstation → Vegelinbuurt → Schepenbuurt → Aldlân → MCL → Nijlân → Huizum → Busstation
6 Busstation → Valeriuskwartier → Bilgaard (→ Hogescholen) → Transvaalwijk → Busstation
7 Busstation - Vegelinbuurt - Huizum - Zuiderburen
8 Busstation - Heechterp - Vrijheidswijk
9 Busstation → Binnenstad → Busstation Citybus
15 Busstation → Huizum → Nijlân → MCL → Aldlân → Schepenbuurt → Vegelinbuurt → Busstation
16 Busstation → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Busstation
18 Busstation - Schieringen - Heechterp - Vrijheidswijk
Streekdienst
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Spitsbus
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden
35 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Spitsbus
41 Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Heerenveen
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Folsgare - Lemmer
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Oudemirdum - Sondel - Balk
45 Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga - Woudsend - Hommerts - Sneek Spitsbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Balk - Sondel - Lemmer
48 Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Nes - Wierum - Oosternijkerk - Niawieer - Dokkum Spitsbus
55 Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Damwâld - Dokkum
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Veenwouden - Leeuwarden
63 Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Leeuwarden
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwenparochie - Oude Bildtzijl Spitsbus
75 Bolsward - Schettens - Witmarsum - Pingjum - Arum - Achlum - Franeker - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum - Midlum - Harlingen Spitsbus
90 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Spitsbus
94 Sneek - Scharnegoutum - Sibrandaburen - Poppenwier - Raerd - Reduzum Spitsbus
95 Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk Spitsbus
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen)
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
150 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Leeuwarden Spitsbus
154 (Dokkum - Hantum - Ternaard -) Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
155 Leeuwarden - Quatrebras - Feanwâlden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum - Lauwersoog
166 Holwerd - Leeuwarden
192 Bolsward - Wommels - Leeuwarden
199 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Harlingen
Schoolbus
603 Leeuwarden Station - Friese Poort
611 Leeuwarden Station - Caparis
612 Leeuwarden Station - NHL Hogeschool
615 Leeuwarden Station - Scholen Nijlân
633 Leeuwarden Station - Friese Poort - Kalverdijkje
651 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageest - Damwâld - Wâlterswâld - Dokkum
655 Anjum → Morra → Metslawier → Dokkum → Leeuwarden
692 Makkum - Wons - Bolsward - Wommels - Leeuwarden
695 Lemmer - Joure - Leeuwarden
698 Makkum - Wons - Bolsward - Sneek
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Workum - Koudum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
Qliner
315 Groningen - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
324 Groningen - Drachten - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
335 Bolsward - Sneek - Joure - Heerenveen - Groningen Zernike Schoolbus
350 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Leeuwarden
355 Leeuwarden - Dokkum
Belbus
235 Sneek (- Offingawier) - Scharnegoutum - Lytsewierrum - Rien - Itens - Easterein - Wommels
239 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega - Ferwoude
243 Langweer - Boornzwaag - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure
249 Sint Johannesga - Rotsterhaule - Ouwsterhaule - Scharsterbrug - Joure
261 Damwâld - Wâlterswâld - Driezum - Veenklooster - Buitenpost
273 Minnertsga - Dijkshoek - Westhoek - St. Jacobiparochie - St. Annaparochie - Nij Altoenae - Oude Bildtzijl
Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel
2 Veerdam - Oosterreeweg
3 Veerdam - Karrepad
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik
5 Centrum - Badstrand

Wijzigingen per 15 december 2019

Stadsdienst

De route van deze lijn wordt gewijzigd om de vervallen lijn 170 over te nemen. Voortaan wordt via de Snekertrekweg en Schenkenschans gereden. De route via Vondelstraat en Europaplein komt te vervallen en wordt gedeeltelijk overgenomen door lijn 71.

De halte Oosterbrug komt te vervallen en de halte Vlieg wordt weer aan de route toegevoegd.

Op de momenten dat lijn 16 niet rijdt, gaat deze lijn richting Bilgaard via de Noorderbrug naar de Jelsumerstraat rijden. De route via de Transvaalstraat komt op die momenten te vervallen.

Op zondag komen alle ritten te vervallen.

De halte Oosterbrug komt te vervallen.

Streekdienst

Op één rit aan het begin van de middag na worden alle ritten ingekort tot Franeker Station, waar wordt aangesloten op lijn 75 naar de binnenstad. Daarnaast komt de halte Baard, Brugwachter Baard te vervallen.

In de vakanties worden alle ritten ingekort tot Feanwâlden Station, met uitzondering van de eerste rit van Kollum naar Leeuwarden. Hetzelfde geldt voor de eerste rit van Leeuwarden naar Buitenpost buiten de vakanties. In Feanwâlden wordt altijd aangesloten op lijn 155 van/naar Leeuwarden.

Lijn 170 komt te vervallen en de ritten worden overgenomen door lijn 70. De route van lijn 170 in Leeuwarden wordt overgenomen door lijn 1.

De bediening van Midlum komt te vervallen. Voortaan wordt langs het dorp gereden. In de spitsuren wordt een alternatief geboden door lijn 75, die via Midlum gaat rijden. Daarnaast wordt de route in Leeuwarden gewijzigd. Voortaan wordt via de Harlingersingel en Europaplein gereden.

De bediening van het Zorgplein in Harlingen komt te vervallen. Voortaan wordt tot Harlingen Veerbootterminal / Station gereden, waar vrijwel alle ritten zijn gekoppeld aan lijn 97. Daarnaast wordt voortaan via Midlum gereden om de route van lijn 71 over te nemen.

De koppeling bij Makkum Botterstraat van de laatste ritten 98/96 vanuit Heerenveen richting Kop Afsluitdijk wordt weer verplaatst naar Makkum Sporthal. In de praktijk wijzigt er niets.

Een deel van de ritten richting Harlingen rijdt voortaan tot Harlingen Station en is daar, net als de meeste ritten richting Leeuwarden vanaf de Veerbootterminal, gekoppeld aan lijn 75 van/naar Bolsward.

De laatste rit van lijn 99 van Heerenveen naar Harlingen wordt vervangen door een rit van lijn 199, zodat er een extra verbinding naar Oudehaske wordt geboden.

Deze lijn rijdt voortaan 's middags elk uur door naar Lauwersoog. Alleen één rit halverwege de ochtend en de latere ritten in de avonduren rijden niet verder dan Dokkum Busstation. Daarnaast wordt de halte Haven in Lauwersoog hernoemd naar Veerhaven.

Belbussen

Belbuslijn 273 wordt fors uitgebreid. De lijn wordt vanaf St. Annaparochie doorgetrokken naar St. Jacobiparochie, Westhoek, Dijkshoek en Minnertsga en er wordt voortaan doordeweeks de gehele dag een uursdienst gereden.

Scholierenlijnen

De haltes Oosterkade en Oosterbrug komen te vervallen en de halte Vliet wordt weer aan de route toegevoegd.

Aan het einde van de ochtend wordt een extra rit toegevoegd van het busstation naar Caparis Orionweg.

Aan het einde van de ochtend worden twee ritten toegevoegd, zodat deze lijn voortaan de hele dag een uursdienst heeft.

De halte Oosterbrug komt te vervallen en de halte Vliet wordt weer aan de route toegevoegd.

De middagrit richting Anjum komt te vervallen.

Qliners

De halte Gemeentehuis in Heerenveen komt te vervallen voor de lijnen 315 en 324. Daarnaast wordt de halte P+R Hoogkerk hernoemd naar P+R Hoogkerk A7.

Op donderdag- en vrijdagmiddag zullen alle ritten richting Leeuwarden, die door werkzaamheden op de Afsluitdijk zodanig vertraagd zijn dat de aansluiting op lijn 71 niet meer mogelijk is, voor uitstappende reizigers via Harlingen, Station gaan rijden. Als de aansluiting wel wordt gehaald, blijft de bus rechtstreeks naar Leeuwarden doorrijden.

In Leeuwarden komen de haltes Koepelkerk, De Bleek, Watertoren en Oud Tolhuis te vervallen.