Dienstregeling concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog 2021

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2021 voor de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog loopt van 13 december 2020 t/m 11 december 2021. De wijzigingen van de buslijnen zijn hieronder weergegeven.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Leeuwarden
1 Busstation - Westeinde
2 Busstation - Huizum - MCL - Aldlân
3 Busstation - Schieringen - Camminghaburen
4 Busstation - Huizum - Nijlân
5 Busstation → Vegelinbuurt → Schepenbuurt → Aldlân → MCL → Nijlân → Huizum → Busstation
6 Busstation → Valeriuskwartier → Bilgaard (→ Hogescholen) → Transvaalwijk → Busstation
7 Busstation - Vegelinbuurt - Huizum - Zuiderburen
8 Busstation - Heechterp - Vrijheidswijk
10 Busstation → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Busstation
15 Busstation → Huizum → Nijlân → MCL → Aldlân → Schepenbuurt → Vegelinbuurt → Busstation
16 Busstation → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Busstation
18 Busstation - Schieringen - Heechterp - Vrijheidswijk
Streekdienst
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Spitsbus
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden
35 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Spitsbus
41 Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Heerenveen
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Folsgare - Lemmer
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Oudemirdum - Sondel - Balk
45 Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga - Woudsend - Hommerts - Sneek Spitsbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Balk - Sondel - Lemmer
48 Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Nes - Wierum - Oosternijkerk - Niawieer - Dokkum Spitsbus
55 Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Damwâld - Dokkum
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Veenwouden - Leeuwarden
63 Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Leeuwarden
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwenparochie - Oude Bildtzijl Spitsbus
75 Franeker - Tzumarrum - Sexbierum - Midlum - Harlingen
90 (Heerenveen - Joure - Uitwellingerga -) Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden
94 Sneek - Scharnegoutum - Sibrandaburen - Poppenwier - Raerd - Reduzum Spitsbus
95 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen)
98 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
150 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Leeuwarden Spitsbus
154 (Dokkum - Hantum - Ternaard -) Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
155 Leeuwarden - Quatrebras - Feanwâlden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum - Lauwersoog
160 Holwerd - Waaxens - Dokkum Spitsbus in vakanties
166 Holwerd - Leeuwarden
192 Bolsward - Wommels - Leeuwarden
199 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Harlingen
Schoolbus
603 Leeuwarden Station - Friese Poort
611 Leeuwarden Station - Caparis
612 Leeuwarden Station - NHL Hogeschool
615 Leeuwarden Station - Scholen Nijlân
633 Leeuwarden Station - Friese Poort - Kalverdijkje
651 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageest - Damwâld - Wâlterswâld - Dokkum
655 Lauwersoog → Anjum → Morra → Metslawier → Dokkum → Leeuwarden
660 Holwerd - Waaxens - Dokkum
692 Makkum - Wons - Bolsward - Wommels - Leeuwarden
695 Lemmer - Joure - Leeuwarden
698 Makkum - Wons - Bolsward - Sneek
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Workum - Koudum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
Qliner
315 Groningen - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
324 Groningen - Drachten - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
335 Bolsward - Sneek - Joure - Heerenveen - Groningen Zernike Schoolbus
350 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Leeuwarden
355 Leeuwarden - Dokkum
Lijntaxi
552 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Nes - Wierum - Oosternijkerk - Niawieer - Dokkum
573 Stiens - Vrouwenparochie - Oude Bildtzijl
575 Witmarsum - Arum - Franeker
593 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden
Belbus
235 Sneek (- Offingawier) - Scharnegoutum - Lytsewierrum - Rien - Itens - Easterein - Wommels
239 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega - Ferwoude
243 Langweer - Boornzwaag - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure
249 Sint Johannesga - Rotsterhaule - Ouwsterhaule - Scharsterbrug - Joure
261 Damwâld - Wâlterswâld - Driezum - Veenklooster - Buitenpost
273 Minnertsga - Dijkshoek - Westhoek - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Nij Altoenae - Oude Bildtzijl
Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel
2 Veerdam - Oosterreeweg
3 Veerdam - Karrepad
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik
5 Centrum - Badstrand

Wijzigingen per 13 december 2020

Algemeen

  • Van alle lijnen kunnen de vertrektijden wijzigen.

Stadsdienst Leeuwarden

Deze lijn vervalt na 21:30 uur en op zondag.

Deze lijn vervalt op zondag.

In de avonduren en in op zondag wordt de frequentie verlaagd naar 1x/uur.

In de avonduren en in op zondag wordt de frequentie verlaagd naar 1x/uur.

Deze lijn komt te vervallen.

Deze lijn neemt de helft van het aantal ritten van lijn 16 over en rijdt niet via De Joske en de Hooidollen.

De helft van het aantal ritten wordt overgenomen door lijn 10.

Streekdienst

In de spitsuren wordt enkel nog op het traject Leeuwarden - Grou 2x/uur gereden.

In Tzum wordt de route versneld.

In Hemelum wordt de route versneld en vervalt de gelijknamige halte. Enkele avondritten vervallen, hiervoor is de Opstapper het alternatief.

Enkele late of vroege ritten vervallen, hiervoor is de Opstapper het alternatief.

In de zomervakantie wordt de frequentie verlaagd naar 1x/uur.

In de daluren en vakanties worden de ritten overgenomen door lijntaxi 552.

In Drachten wordt voortaan rechtstreeks naar het Transferium gereden en vervallen alle overige haltes. Een ochtendrit rijdt wel door naar het Van Knobelsdorffplein. Tussen Burgum en Feanwâlden wordt op weekdagen overdag voortaan 2x/uur gereden.

In de spitsrichting rijdt voortaan een rit tussen Leeuwarden en de Veerhaven in Holwerd en vice versa.

Het aantal ritten tussen Leeuwarden en Feanwâlden wordt beperkt tot slechts enkele ritten in de spitsrichting.

In Kollum wordt de route versneld.

In de zomervakantie wordt de frequentie verlaagd naar 1x/uur.

Tijdens de schoolvakanties worden de ritten overgenomen door lijntaxi 573 die niet tussen Leeuwarden en Stiens rijdt, alwaar de lijnen 60 en 154 het alternatief zijn.

Het traject Bolsward - Franeker vervalt. Op het resterende deel rijdt voortaan lijntaxi 575.

Op enkele spitsritten na vervalt het traject tussen Heerenveen en Sneek. In de schoolvakanties vervallen alle ritten.

Deze lijn wordt overgenomen door lijntaxi 593.

Op weekdagen overdag wordt deze lijn verlengd naar Heerenveen ter vervanging van lijn 98.

Omdat lijn 90 vervalt in de schoolvakanties, gaat lijn 96 dan ook in de daluren rijden.

In de zomervakantie wordt de frequentie verlaagd naar 1x/uur.

Deze lijn rijdt tussen Heerenveen en Joure voortaan over de A7. De route via Oudehaske wordt overgenomen door lijn 95. Wel gaat deze lijn voortaan via Oppenhuizen rijden.

Deze lijn vervalt in de schoolvakanties en wordt dan vervangen door lijn 154.

Deze nieuwe lijn rijdt in de spitsrichting een rit tussen Holwerd en Dokkum in aansluiting op de boot van/naar Ameland. Op schooldagen wordt met het lijnnummer 660 gereden, waarbij er via het Dockinga College in Dokkum wordt gereden.

Deze lijn vervalt in de schoolvakanties.

Deze lijn rijdt niet meer via het bedrijventerrein in Joure.

Scholierenlijnen

De ritten vanaf de NHL Stenden rijden voortaan niet meer via het centrum van Leeuwarden, maar rijdt via het westelijk deel van de rondweg van Leeuwarden. Daarnaast wordt overdag nog maximaal 8x/uur gereden. In het laatste uur van de middagspis wordt 4x/uur gereden. Wel worden in de avonduren ritten toegevoegd: tot circa 22:15 uur wordt 2x/uur gereden.

Deze lijn gaat weer stoppen bij halte Vliet in Leeuwarden.

Deze lijn start voortaan in Lauwersoog.

Deze nieuwe lijn rijdt in de spitsrichting een rit tussen Holwerd en Dokkum in aansluiting op de boot van/naar Ameland. In de schoolvakanties wordt met het lijnnummer 160 gereden, waarbij er niet via het Dockinga College in Dokkum wordt gereden.

De middagrit wordt ingekort tot Joure.

Qliners

In de kleine vakanties wordt de spitsfrequentie tussen Groningen en Heerenveen verlaagd.

Deze lijn vervalt tijdens de kleine vakanties.

In de schoolvakanties wordt de frequentie verlaagd naar 1x/uur.

Wijziging per 1 januari 2021

In Reduzum komt de halte Hania State te vervallen.