Dienstregeling concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog 2015

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2015 voor de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog liep van 14 december 2014 t/m 5 maart 2016.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Leeuwarden
1 Busstation - Vosseparkwijk - Westeinde
2 Busstation - MCL - Aldlân
3 Busstation - Schieringen - Camminghaburen
4 Busstation - Huizum - Nijlân
6 Busstation - Centrum - Transvaalwijk - Bilgaard
7 Busstation - Huizum - Zuiderburen
8 Busstation - Centrum - Vrijheidswijk
9 Busstation - Nijlân Schoolbus
12 Busstation - Centrum - Bouhof Schoolbus
31 Busstation - Centrum - Busstation Servicebus
32 Busstation - Huizum - Aldlân Servicebus
33 Busstation - Centrum - Schieringen - Friese Poort Servicebus
34 Busstation - MCL - Aldlân Servicebus
36 Busstation - Centrum - Bouhof - Bilgaard Servicebus
38 Busstation - Centrum - Schieringen - Vrijheidswijk Servicebus
Streekdienst
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Spitsbus
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden
35 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Spitsbus
41 Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Heerenveen
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Folsgare - Lemmer
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Oudemirdum - Sondel - Balk
45 Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga (- Harich - Balk) (Woudsend - Hommerts - Sneek) Spitsbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Balk - Sondel - Lemmer
48 Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen
50 Leeuwarden - Dokkum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Nes - Wierum - Oosternijkerk - Niawieer - Dokkum Spitsbus
53 Dokkum - Damwoude - De Valom - Veenwouden - Quatrebras - Burgum
54 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Veenwouden - Hurdegaryp - Leeuwarden
63 Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Leeuwarden
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwenparochie - Oude Bildtzijl Spitsbus
75 Bolsward - Schettens - Witmarsum - Pingjum - Arum - Achlum - Franeker - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum - Midlum - Harlingen Spitsbus
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Spitsbus
94 Sneek - Scharnegoutum - Sibrandaburen - Poppenwier - Raerd - Reduzum Spitsbus
95 Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk Spitsbus
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen)
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
170 Leeuwarden - Berlitsum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
199 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Harlingen Avond- zondagcombinatie
Schoolbus
601 Leeuwarden Station - Dairy Campus v.a. 16 augustus
650 Leeuwarden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum v.a. 16 augustus
651 Leeuwarden NS/Busstation - Dokkum Busstation
662 Buitenpost - Leeuwarden t/m 22 augustus
671 Leeuwarden - Marssum - Bitgummole - Berlitsum - Wier - Minnertsga - Tzummarum - Franeker - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pietersbierum - Wijnaldum - Midlum - Harlingen v.a. 18 oktober
674 Leeuwarden - Berlitsum - Menaam - Dronrijp - Zweins - Franeker - Herbaijum - Midlum - Harlingen v.a. 18 oktober
692 Makkum - Wons - Bolsward - Wommels - Leeuwarden v.a. 23 augustus
695 Lemmer - Joure - Leeuwarden v.a. 23 augustus
697 Franeker - Leeuwarden t/m 22 augustus
698 Makkum - Wons - Bolsward - Sneek v.a. 23 augustus
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Workum - Koudum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
Belbus
235 Sneek (- Offingawier) - Scharnegoutum - Wommels
239 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega
243 Langweer - Scharsterbrug - Joure
249 Sint Johannesga - Ouwsterhaule - Joure
261 Damwoude Kruisweg - Buitenpost Station
273 St. Annaparochie Van Harenstraat - Oude Bildtzijl De Kolk
Qliner
315 Groningen - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
325 Groningen - Joure - Lemmer - Emmeloord Spitsbus
335 Groningen Zernike - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward Schoolbus
350 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Bolsward - Leeuwarden
351 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen Seizoenbus
Lijnen op Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel
2 Veerdam - Oosterreeweg
3 Veerdam - Klein Zwitserland
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik
5 Centrum - Badstrand

Wijzigingen per 14 december 2014

 • Lijn 2 (Stadsdienst Leeuwarden): De halte Borniastraat wordt hernoemd naar Sierksmastraat.
 • Lijn 12 (Stadsdienst Leeuwarden): Tussen het Busstation en de Stenden Hogeschool stopt deze lijn niet meer bij de bushaltes Boterhoek, Noorderbrug en Dirk Zeperweg. Het alternatief voor deze haltes is lijn 36.
 • Lijn 28 (Heerenveen - Leeuwarden): Tussen het Station en Reduzum worden de vertrek- en aankomsttijden beter afgestemd met lijn 95, zodat grotendeels elk half uur een bus rijdt.
 • Lijn 33 (Sneek - Franeker): Deze lijn wordt vernummerd naar 35, zodat de dubbele nummering met de stadsdienst Leeuwarden wordt weggenomen.
 • Lijn 34 (Stadsdienst Leeuwarden): De halte Borniastraat wordt hernoemd naar Sierksmastraat.
 • Lijn 35 (Sneek - Franeker): Dit is het nieuwe lijnnummer voor de oude lijn 33. De route en dienstregeling blijven vrijwel ongewijzigd.
 • Lijn 36 (Bolsward - Franeker): Deze lijn wordt samengevoegd met lijn 75 tot een doorgaande buslijn Bolsward - Franeker - Harlingen. De route en dienstregeling blijven over het hele traject grotendeels gelijk.
 • Lijn 54 (Leeuwarden - Dokkum): Voor een betere aansluiting op de treinen in Leeuwarden, worden de vertrek- en aankomsttijden in de avonduren verschoven met ca. 15 minuten.
 • Lijn 60 (Leeuwarden - Dokkum): Op doordeweekse dagen worden de korte ritten Leeuwarden - Hallum tussen 15:30 en 17:30 geschrapt. Reizigers hebben op deze tijdstippen een alternatief met lijn 54 of een latere rit van lijn 60.
 • Lijn 71 (Afsluitdijk - Leeuwarden): In de ochtendspits gaat deze lijn vaker via Ingelum rijden.
 • Lijn 75 (Bolsward - Harlingen): Deze lijn wordt samengevoegd met lijn 36 tot een doorgaande buslijn Bolsward - Franeker - Harlingen. De route en dienstregeling blijven over het hele traject grotendeels gelijk.
 • Lijn 92 (Bolsward - Leeuwarden): In Leeuwarden gaat deze lijn via de westelijke invalsweg rijden. In de avonduren wijzigen de vertrek- en aankomsttijden voor een betere aansluiting op de treinen in Leeuwarden.
 • Lijn 93 (Sneek - Leeuwarden): In Leeuwarden gaat deze lijn via de westelijke invalsweg rijden. In de avonduren wijzigen de vertrek- en aankomsttijden voor een betere aansluiting op de treinen in Leeuwarden.
 • Lijn 95 (Joure - Leeuwarden): Tussen het Station en Reduzum worden de vertrek- en aankomsttijden beter afgestemd met lijn 95, zodat grotendeels elk half uur een bus rijdt. In de avonduren en het weekeinde wordt tussen het Station en Techum minimaal 1x/uur gereden.
 • Lijn 98 (Heerenveen - Makkum): In de avonduren wijzigen de vertrek- en aankomsttijden voor een betere aansluiting op de treinen in Heerenveen.
 • Lijn 99 (Heerenveen - Harlingen): In de avonduren wijzigen de vertrek- en aankomsttijden voor een betere aansluiting op de treinen in Leeuwarden.
 • Lijn 199 (Heerenveen - Harlingen): In de avonduren wijzigen de vertrek- en aankomsttijden voor een betere aansluiting op de treinen in Leeuwarden.
 • Lijn 335 (Groningen - Bolsward): Vanaf Joure gaat deze lijn verder rijden naar Sneek en Bolksward.

Wijziging per 3 maart 2015

 • Door nieuwbouw van de Lidl in Balk vervalt de halte Wilhelminastraat in Balk. De lijnen 41, 44, 47 eindigen voortaan bij de halte Zuivelfabriek en doen de Wilhelminastraat niet meer aan.

Wijzigingen per 16 augustus 2015

 • Lijn 41 (Balk - Heerenveen): De nieuwe routes in Balk zijn nu definitief in de dienstregeling opgenomen. Het eindpunt komt te liggen bij de halte Rotonde in Harich. In Wijckel wordt een nieuwe halte Meerzicht geplaatst.
 • Lijn 44 (Balk - Bolsward): De nieuwe routes in Balk zijn nu definitief in de dienstregeling opgenomen. In Balk gaat deze lijn buitenom via de rondweg naar de halte Rotonde rijden. Enkele slecht bezette ritten komen te vervallen.
 • Lijn 47 (Sneek - Lemmer): De nieuwe routes in Balk zijn nu definitief in de dienstregeling opgenomen. De vertrek- en aankomsttijden wijzigen.
 • Lijn 335 (Bolsward - Groningen): In Sneek gaat deze lijn ook stoppen bij de halte Jousterkade.
 • Lijn 601 (Stadsdienst Leeuwarden): Onder dit lijnnummer rijdt enkele malen per dag een bus tussen het Station en de Dairy Campus. Onderweg stopt deze lijn niet op tussengelegen haltes, met uitzondering van de halte Huizumerlaan voor één rit omstreeks 12:00.
 • Lijn 650 (Leeuwarden - Anjum): Onder dit lijnnummer rijdt een nieuwe schoolbus tussen Leeuwarden en Anjum. Om 07:35 rijdt één rit naar Leeuwarden en om 16:25 één rit naar Anjum. In Leeuwarden wordt via de Hogescholen gereden i.p.v. het Centrum.

Wijzigingen per 23 augustus 2015

 • Lijn 662 (Buitenpost - Leeuwarden): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen voortaan gebruik maken van lijn 62 of de trein.
 • Lijn 692 (Makkum - Leeuwarden): Onder dit lijnnummer rijdt een nieuwe schoolbus tussen Makkum en Leeuwarden. Om 07:08 rijdt één rit naar Leeuwarden en om 15:33 en 16:33 één rit naar Makkum.
 • Lijn 695 (Lemmer - Leeuwarden): Onder dit lijnnummer rijdt een nieuwe schoolbus tussen Lemmer en Leeuwarden. Om 07:27 rijdt één rit naar Leeuwarden en om 16:33 één rit naar Lemmer.
 • Lijn 697 (Franeker - Leeuwarden): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen voortaan gebruik maken van lijn 97 of de trein.
 • Lijn 698 (Makkum - Sneek): Onder dit lijnnummer rijdt een nieuwe schoolbus tussen Makkum en Sneek. Om 07:35 en 08:35 rijdt één rit naar Sneek en om 15:15 en 16:15 rijdt één rit naar Makkum.

Wijzigingen per 18 oktober 2015

 • Lijn 350 (Alkmaar - Leeuwarden): Tussen Alkmaar en Den Oever wijzigen de vertrek- en aankomsttijden met enkele minuten.
 • Lijn 671 (Leeuwarden - Harlingen): Onder dit lijnnummer rijdt een nieuwe schoolbus tussen Leeuwarden en Harlingen. In de ochtendspits rijdt één rit naar Harlingen en in de middagspits rijden drie ritten naar Pietersbierum. Twee van de middagritten rijden in Sexbierum niet via Tsjerk Hiddesstritte.
 • Lijn 674 (Leeuwarden - Harlingen): Onder dit lijnnummer rijdt een nieuwe schoolbus tussen Harlingen en Leeuwarden. In de ochtendspits rijdt één rit naar Harlingen en in de middagspits rijdt één rit naar Leeuwarden.