De OV in Nederland Wiki is weer open! Bedankt voor jullie geduld, lees hier meer over de status.

Dienstregeling concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog 2014

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2014 voor de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog loopt van 15 december 2013 t/m 13 december 2014.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Leeuwarden
1 Busstation - Vosseparkwijk - Westeinde
2 Busstation - MCL - Aldlân
3 Busstation - Schieringen - Camminghaburen
4 Busstation - Huizum - Nijlân
6 Busstation - Centrum - Transvaalwijk - Bilgaard
7 Busstation - Huizum - Zuiderburen
8 Busstation - Centrum - Vrijheidswijk
9 Busstation - Nijlân Schoolbus
12 Busstation - Centrum - Bouhof Schoolbus
31 Busstation - Centrum - Busstation Servicebus
32 Busstation - Huizum - Aldlân Servicebus
33 Busstation - Centrum - Schieringen - Friese Poort Servicebus
34 Busstation - MCL - Aldlân Servicebus
36 Busstation - Centrum - Bouhof - Bilgaard Servicebus
38 Busstation - Centrum - Schieringen - Vrijheidswijk Servicebus, v.a. 30 maart
Streekdienst
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Spitsbus
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Spitsbus
36 Bolsward - Witmarsum - Arum - Achlum - Franeker Spitsbus
41 Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Heerenveen
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Folsgare - Lemmer
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Oudemirdum - Sondel - Balk
45 Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga (- Harich - Balk) (Woudsend - Hommerts - Sneek) Spitsbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Balk - Sondel - Lemmer
48 Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen
50 Leeuwarden - Dokkum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Nes - Wierum - Oosternijkerk - Niawieer - Dokkum Spitsbus
53 Dokkum - Damwoude - De Valom - Veenwouden - Quatrebras - Burgum
54 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Veenwouden - Hurdegaryp - Leeuwarden
63 Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Leeuwarden
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwenparochie - Oude Bildtzijl Spitsbus
75 Franeker - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum - Midlum - Harlingen Spitsbus
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Spitsbus
94 Sneek - Scharnegoutum - Sibrandaburen - Poppenwier - Raerd - Reduzum Spitsbus
95 Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk Spitsbus
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen)
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
170 Leeuwarden - Berlitsum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
199 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Harlingen Avond- zondagcombinatie
651 Leeuwarden NS/Busstation - Dokkum Busstation Schoolbus
662 Buitenpost - Leeuwarden Schoolbus,
v.a. 2 maart
tot 16 augustus
662 Buitenpost - Leeuwarden Schoolbus, v.a. 17 augustus
697 Franeker - Leeuwarden Schoolbus, v.a. 2 maart
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Workum - Koudum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
Belbus
235 Sneek (- Offingawier) - Scharnegoutum - Wommels
239 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega
243 Langweer - Scharsterbrug - Joure
249 Sint Johannesga - Ouwsterhaule - Joure
261 Damwoude Kruisweg - Buitenpost Station
273 St. Annaparochie Van Harenstraat - Oude Bildtzijl De Kolk
Qliner
315 Groningen - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
325 Groningen - Joure - Lemmer - Emmeloord Spitsbus
335 Groningen Zernike - Heerenveen - Joure Rotonde Schoolbus
350 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Bolsward - Leeuwarden
351 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen Seizoenbus
Lijnen op Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel
2 Veerdam - Oosterreeweg
3 Veerdam - Klein Zwitserland
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik
5 Centrum - Badstrand

Wijzigingen per 15 december 2013

 • Op de meeste lijnen wijzigen de vertrek- en aankomsttijden.
 • Lijn 28 (Heerenveen - Leeuwarden): Door de nieuwe situatie rondom knooppunt Werpsterhoek neemt de totale reistijd tussen Heerenveen en Leeuwarden iets toe. Bij Wirdum is een nieuwe bushalte geplaatst. De ritten die om 08:04 en 08:19 in Leeuwarden aankomen, worden samengevoegd tot één nieuwe rit die om 08:08 in Leeuwarden aankomt.
 • Lijn 33 (Sneek - Franeker): In de ochtendspits worden de vertrek- en aankomsttijden aangepast om de aansluitingen in Franeker te kunnen behouden.
 • Lijn 41 (Heerenveen - Balk): De ritten die om 07:51 en 07:59 in Heerenveen aankomen worden samengevoegd tot één nieuwe rit die om 07:52 aankomt. Buiten vakanties rijdt op werkdagen om 18:08 een extra bus vanuit Heerenveen. De vertrektijden in de avonduren en het weekeinde wijzigen om de aansluitingen op de trein in Heerenveen te kunnen behouden.
 • Lijn 42 (Sneek - Lemmer): In de ochtendspits vertrekken de bussen iets eerder voor een betere aansluiting op de Qliner in Lemmer.
 • Lijn 44 (Bolsward - Balk): In de avonduren en het weekeinde verschuiven de vertrek- en aankomsttijden ongeveer 30 minuten. De aansluitingen in Bolsward en Sondel blijven gehandhaafd.
 • Lijn 45 (Sneek - Hemelum): De rit van 07:50 uit Hemelum wordt geschrapt, daarvoor in de plaats wordt om 10:17 een extra rit naar Sneek toegevoegd.
 • Lijn 47 (Sneek - Lemmer): In de avonduren en het weekeinde verschuiven de vertrek- en aankomsttijden om de aansluitingen in Sneek te kunnen behouden. Op werkdagen rijdt om 18:06 een extra bus van Sneek naar Balk.
 • Lijn 50 (Leeuwarden - Lauwersoog): In de avonduren vertrekken alle ritten voortaan om .05 minuten over het hele uur. Hierdoor ontstaat een betere spreiding van de ritten met lijn 51. Dagelijks rijdt om 22:05 een extra rit naar Dokkum, maar op zondag wordt de rit van 09:05 uit Leeuwarden geschrapt.
 • Lijn 51 (Leeuwarden - Dokkum): Alle ritten vertrekken uit Leeuwarden om 22 minuten over het hele uur. Hierdoor ontstaat een betere spreiding van de ritten met lijn 50.
 • Lijn 54 (Leeuwarden - Dokkum): Van maandag t/m vrijdag verschuiven de vertrek- en aankomsttijden ongeveer 20 minuten en op zaterdag ongeveer 6 minuten.
 • Lijn 60 (Leeuwarden - Dokkum): De tijden van deze lijn en van lijn 54 verschuiven zodat in de spits een tien minutendienst wordt geboden en daarbuiten een kwartierdienst. In de daluren worden tussen +- 09:00 - 12:00 een drietal ritten Leeuwarden - Hallum ingekort tot Stiens. Daarentegen worden enkele ritten tussen 12:00 en 18:00 uur verlengd naar Holwerd in plaats van Hallum.
 • Lijn 62 (Leeuwarden - Buitenpost): De ritten die om 08:09 en 08:25 in Leeuwarden aankomen, worden samengevoegd tot één nieuwe rit die om 08:28 in Leeuwarden aankomt. In Buitenpost wordt meer overstaptijd toegevoegd tussen de bus en de treinen.
 • Lijn 63 (Dokkum - Buitenpost): In Buitenpost wordt meer overstaptijd toegevoegd tussen de bus en de treinen.
 • Lijn 70 (Leeuwarden - Minnertsga): In Leeuwarden rijdt deze lijn voortaan via de Harlingerstraatweg - Heliconweg - Tesselschadestraat. De route via de Slauerhoffweg wordt overgenomen door de nieuwe lijn 170. Deze lijn rijdt 's ochtends tot 12:00 alleen naar Leeuwarden en vanaf 12:00 alleen naar Minnertsga.
 • Lijn 71 (Leeuwarden - Afsluitdijk): Vanaf Harlingen gaat deze lijn verder rijden naar het busstation Kop Afsluitdijk ter vervanging van lijn 132, die tegelijkertijd opgeheven wordt. In Leeuwarden rijdt deze lijn voortaan via de Harlingerstraatweg - Heliconweg - Tesselschadestraat. In de avonduren en het weekeinde wijzigen de vertrek- en aankomsttijden voor een betere aansluiting op de trein in Harlingen. De overstaptijd in Minnertsga op lijn 72 op deze tijdstippen wordt dientengevolge langer.
 • Lijn 73 (Leeuwarden - Oude Bildtzijl): Deze lijn gaat ook via Nij Altoenae rijden, hierdoor wijzigen de vertrek- en aankomsttijden.
 • Lijn 75 (Franeker - Harlingen): In Harlingen gaan de meeste ritten verder rijden van/naar het Ziekenhuis. In Franeker wordt de overstaptijd op verzoek van reizigers verruimd naar ongeveer 5 minuten, de 2 minuten in de voorgaande dienstregeling waren net te krap.
 • Lijn 92 (Bolsward - Leeuwarden): De aansluiting op de trein in Leeuwarden wordt verbeterd. In de avonduren verschuiven de vertrek- en aankomsttijden ongeveer 10 minuten.
 • Lijn 95 (Joure - Leeuwarden): Door de nieuwe situatie rondom knooppunt Werpsterhoek neemt de totale reistijd tussen Heerenveen en Leeuwarden iets toe. Bij Wirdum is een nieuwe bushalte geplaatst.
 • Lijn 132 (Kop Afsluitdijk - Harlingen): Deze lijn wordt opgeheven. De route wordt overgenomen door lijn 71 die vanaf Harlingen naar de Kop Afsluitdijk gaat rijden.
 • Lijn 170 (Leeuwarden - Minnertsga): Deze nieuwe lijn gaat ook rijden tussen Leeuwarden en Minnertsga, maar rijdt in Leeuwarden via de Slauefhoffweg en Marshallweg i.p.v. de Tesselschadestraat. Deze lijn rijdt 's ochtends tot 12:00 alleen naar Minnertsga en vanaf 12:00 alleen naar Leeuwarden.
 • Lijn 198 (Heerenveen - Boslward): Deze lijn wordt opgeheven. De ritten worden geïntegreerd in lijn 98.
 • Lijn 315 (Groningen - Emmeloord): Tussen Groningen en Lemmer wordt bij wijze van proef voortaan altijd twee keer per uur gereden. In de spits worden twee ritten per uur gereden van/naar Emmeloord. In de avonduren in het weekend worden extra ritten gereden.
 • Lijn 325 (Groningen - Emmeloord): Deze lijn rijdt alleen nog op zondagavond. De overige ritten worden overgenomen door lijn 315.
 • Lijn 350 (Alkmaar - Leeuwarden): In de ochtendspits wordt een extra snelbus Den Oever -> Leeuwarden ingezet. De haltes Zandhorst 1 en Zandhorst 2 vervallen. Op zaterdag en zondag verschuiven de vertrek- en aankomsttijden ongeveer 17 minuten.
 • Lijn 351 (Alkmaar - Harlingen): Diverse haltes in Heerhugowaard worden geschrapt, voortaan wordt dezelfde snelle route als lijn 350 gereden.
 • Lijn 560 (Dokkum - Holwerd): Deze nieuwe Opstapperlijn vervangt de Opstapper in Noordoost-Friesland. Met deze nieuwe lijn kan ook tussen kernen onderling worden gereisd, de ritten moeten wel altijd gereserveerd worden.
 • Lijn 561 (Dokkum - Ferwert): Deze nieuwe Opstapperlijn vervangt de Opstapper in Noordoost-Friesland. Met deze nieuwe lijn kan ook tussen kernen onderling worden gereisd, de ritten moeten wel altijd gereserveerd worden.
 • Lijn 562 (Dokkum - Oostmahorn): Deze nieuwe Opstapperlijn vervangt de Opstapper in Noordoost-Friesland. Met deze nieuwe lijn kan ook tussen kernen onderling worden gereisd, de ritten moeten wel altijd gereserveerd worden.
 • Lijn 563 (Dokkum - Feanwâlden): Deze nieuwe Opstapperlijn vervangt de Opstapper in Noordoost-Friesland. Met deze nieuwe lijn kan ook tussen kernen onderling worden gereisd, de ritten moeten wel altijd gereserveerd worden.
 • Lijn 564 (Buitenpost - Grijpskerk): Deze nieuwe Opstapperlijn vervangt de Opstapper in Noordoost-Friesland. Met deze nieuwe lijn kan ook tussen kernen onderling worden gereisd, de ritten moeten wel altijd gereserveerd worden.

Wijzigingen per 2 maart 2014

 • Lijn 662 (Buitenpost - Leeuwarden): Vanwege de toenemende drukte in de treinen tussen Buitenpost en Leeuwarden wordt een nieuwe schoolbus geïntroduceerd die rechtstreeks (non-stop) rijdt tussen deze plaatsen. Hiermee kunnen de scholieren voor de Friese Poort rechtstreeks reizen, zonder eerst via station Leeuwarden te reizen.
 • Lijn 697 (Franeker - Leeuwarden): Vanwege de toenemende drukte in de treinen tussen Franeker en Leeuwarden wordt een nieuwe schoolbus geïntroduceerd die rechtstreeks (non-stop) rijdt tussen deze plaatsen. Hiermee kunnen de scholieren voor de Stenden Hogeschool rechtstreeks reizen, zonder eerst via station Leeuwarden te reizen.

Wijzigingen per 30 maart 2014

 • Lijn 3 (Stadsdienst Leeuwarden): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen voor een betere aansluiting op de trein- en busverbindingen.
 • Lijn 7 (Stadsdienst Leeuwarden): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen voor een betere spreiding van de bussen in het gebied rondom de Spoorstraat.
 • Lijn 32 (Stadsdienst Leeuwarden): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen voor een betere spreiding van de bussen in het gebied rondom de Spoorstraat.
 • Lijn 33 (Stadsdienst Leeuwarden): Tussen 08:00 en 09:00 wordt de frequentie verhoogd naar 8x/uur. Tussen 09:00 en 10:00 wordt de frequentie verhoogd naar 4x/uur. Tussen 12:00 en 17:00 wordt de frequentie verhoogd naar 4x/uur. In de vroege avond worden twee ritten toegevoegd.
 • Lijn 38 (Stadsdienst Leeuwarden): Deze nieuwe lijn rijdt van maandag t/m vrijdag 1x/uur van het Station naar de Vrijheidswijk via de oude route van voorheen.

Wijziging per 17 augustus 2014

 • Lijn 662 (Buitenpost - Leeuwarden): In Leeuwarden wordt het eindpunt verlegd van de Friese Poort naar de Stenden en NHL Hogeschool. De dienstregeling wijzigt verder niet.

Wijzigingen per 6 oktober 2014

 • Lijn 28 (Heerenveen - Leeuwarden): Vanaf knooppunt Werpsterhoek gaat deze lijn in beide richtingen via de Overijsselselaan rijden. Zowel bij Techum als Jabikswoude worden nieuwe bushaltes geplaatst.
 • Lijn 95 (Joure - Leeuwarden): Vanaf knooppunt Werpsterhoek gaat deze lijn in beide richtingen via de Overijsselselaan rijden. Zowel bij Techum als Jabikswoude worden nieuwe bushaltes geplaatst. Tussen Techum en station Leeuwarden rijdt meestal elk half uur een bus.