Dienstregeling concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog 2013

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2013 voor de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog loopt van 9 december 2012 t/m 14 december 2013.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Leeuwarden
1 Busstation - Vosseparkwijk - Westeinde
2 Busstation - MCL - Aldlân
3 Busstation - Schieringen - Camminghaburen
4 Busstation - Huizum - Nijlân
6 Busstation - Centrum - Transvaalwijk - Bilgaard
7 Busstation - Huizum - Zuiderburen
8 Busstation - Centrum - Vrijheidswijk
9 Busstation - Nijlân Schoolbus
11 Camminghaburen - De Hemrik Spitsbus, t/m 23 augustus 2013
12 Busstation - Centrum - Bouhof Schoolbus
31 Busstation - Centrum - Busstation Servicebus
32 Busstation - Huizum Servicebus, t/m 24 augustus 2013
32 Busstation - Huizum - Aldlân Servicebus, v.a. 25 augustus 2013
33 Busstation - Centrum - Schieringen - Friese Poort Servicebus
34 Autobusstation - MCL - Aldlân Servicebus
36 Autobusstation - Centrum - Bouhof - Bilgaard Servicebus
Streekdienst
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Spitsbus
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Spitsbus
36 Bolsward - Witmarsum - Arum - Achlum - Franeker Spitsbus
41 Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Heerenveen
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Folsgare - Lemmer
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Oudemirdum - Sondel - Balk
45 Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga (- Harich - Balk) (Woudsend - Hommerts - Sneek) Spitsbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Balk - Sondel - Lemmer
48 Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen
50 Leeuwarden - Dokkum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Nes - Wierum - Oosternijkerk - Niawieer - Dokkum Spitsbus
53 Dokkum - Damwoude - De Valom - Veenwouden - Quatrebras - Burgum
54 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Veenwouden - Hurdegaryp - Leeuwarden
63 Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Harlingen - Midlum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Leeuwarden
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwenparochie - Oude Bildtzijl Spitsbus
75 Franeker - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum - Midlum - Harlingen Spitsbus
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Spitsbus
94 Sneek - Scharnegoutum - Sibrandaburen - Poppenwier - Raerd - Reduzum Spitsbus
95 Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk Spitsbus
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen)
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
132 Kop Afsluitdijk - Harlingen
198 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward Spitsbus
199 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Harlingen Avond- zondagcombinatie
651 Leeuwarden NS/Busstation - Dokkum Busstation
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Workum - Koudum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
Belbus
235 Sneek (- Offingawier) - Scharnegoutum - Wommels
239 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega
243 Langweer - Scharsterbrug - Joure
249 Sint Johannesga - Ouwsterhaule - Joure
261 Damwoude Kruisweg - Buitenpost Station
273 St. Annaparochie Van Harenstraat - Oude Bildtzijl De Kolk
Qliner
315 Groningen - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
325 Groningen - Joure - Lemmer - Emmeloord Spitsbus
335 Groningen Zernike - Heerenveen - Joure Rotonde Schoolbus
350 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Bolsward - Leeuwarden
351 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen Seizoenbus
Lijnen op Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel v.a. juni 2013
2 Veerdam - Oosterreeweg v.a. juni 2013
3 Veerdam - Klein Zwitserland v.a. juni 2013
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik v.a. juni 2013
5 Centrum - Badstrand v.a. juni 2013
140 Veerdam - Oosterreeweg t/m juni 2013
141 Veerdam - De Monnik t/m juni 2013

Wijzigingen per 9 december 2012

Stadsdienst Leeuwarden

 • Op de lijnen 1, 2, 4, 7 en 34 wordt de frequentie na 18:30 op maandag t/m zaterdag verlaagd van 2x/uur naar 1x/uur.
 • Lijn 3 (Station - Camminghaburen): Van maandag t/m zaterdag overdag gaat de frequentie in de daluren omhoog van 2x/uur naar 3x/uur.
 • Lijn 5 (Station - FEC/Schenkenschans): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van de lijnen 70, 71 en 97 die via de FEC en de Schenkenschans gaan rijden.
 • Lijn 6 (Station - Bilgaard): In de avonduren en op zondag worden de lijnen 6 en 36 als gecombineerde ringlijn uitgevoerd.
 • Lijn 8 (Station - Vrijheidswijk): Op werkdagen in de ochtendspits wordt de frequentie verhoogd van 2x/uur naar 4x/uur.
 • Lijn 9 (Station - Nijlân): In de schoolvakanties rijdt deze lijn niet meer. Buiten de spitsuren wordt de frequentie verlaagd naar 2x/uur.
 • Lijn 11 (Camminghaburen - Hemrik): Deze lijn rijdt alleen nog tussen station Camminghaburen (Zuid) en bedrijventerrein Hemrik.
 • Lijn 31 (Station - Binnenstad): Op zaterdag en koopzondagen wordt de frequentie verlaagd van 6x/uur naar 4x/uur.
 • Lijn 32 (Station - Huizum): Het traject tussen de Schepenbuurt en Aldlân vervalt. De haltes Politiebureau en Florastate worden niet meer bediend.
 • Lijn 33 (Station - De Friesepoort): Het traject tussen de Friese Poort en Camminghaburen vervalt. Reizigers maken voortaan gebruik van lijn 3, waarvan de frequentie verhoogd wordt. Deze lijn rijdt alleen nog van maandag t/m vrijdag buiten de schoolvakanties.
 • Lijn 36 (Station - Bilgaard): In de avonduren en op zondag worden de lijnen 36 en 6 als gecombineerde ringlijn uitgevoerd.
 • Lijn 38 (Station - Vrijheidswijk): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers maken voortaan gebruik van lijn 8, waarvan de frequentie verhoogd wordt.

Streekdienst

 • Op de lijnen 22, 33, 36, 45, 52, 73, 75, 93, 94 en 96 rijden geen ritten tussen 09:00 en 14:30 buiten vakanties en tussen 09:00 en 16:30 in vakantieperioden.
 • Op momenten dat de reguliere buslijnen niet (meer) rijden, is de Opstapper het alternatief.
 • Lijn 28 (Heerenveen - Leeuwarden): De vertrek- en aankomsttijden verschuiven lichtjes. Op zaterdag en zondag rijdt deze bus niet meer
 • Lijn 41 (Balk - Heerenveen): De vertrektijden verschuiven iets. Op zondag rijdt de bus niet meer voor 11:00 en niet na 18:00 uur.
 • Lijn 42 (Sneek - Lemmer): De vertrektijden verschuiven iets. 's Avonds na 19:00 uur en in het weekend rijdt de bus niet meer, op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 en tijdens vakantieperioden wordt de frequentie verlaagd naar 1x/uur. Het traject tussen Lemmer en Emmeloord hoort bij de concessie IJsselmond en wordt voortaan gereden als lijn 77, in Lemmer bestaat een goede aansluiting op de Qliner.
 • Lijn 44 (Bolsward - Balk): De route wordt ingekort tot Balk Wilhelminastraat. De nieuwe lijn 47 neemt de route over. In Bolsward rijdt de bus via Busstation Kloosterlaan en de A7, in Bolsward is de lijn gekoppeld aan lijn 92, zodat de route door het centrum gewaarborgd blijft. In de avonduren rijdt de bus langer door.
 • Lijn 45 (Hemelum - Sneek): Naast de beperking van de bediening rijdt de bus ook niet meer in het weekend. De lijn gaat daarnaast alleen nog in de spitsrichting rijden, 's ochtends richting Sneek en 's middags richting Hemelum. De route tussen Elahuizen en Balk vervalt.
 • Lijn 46 (Sneek - Oudega): De ritten op zaterdag komen te vervallen.
 • Lijn 47 (Sneek - Lemmer): Lijn 47 neemt het traject van lijn 44 tussen Balk en Lemmer over. De vertrektijden wijzigen door deze verlenging. Op werkdagen buiten vakanties wordt de frequentie verhoogd naar 2x/uur.
 • Lijn 48 (Heerenveen - Lemmer): De vertrektijden verschuiven iets. Op zaterdag na 18:00 en op zondag vervallen alle ritten.
 • Lijn 50 (Leeuwarden - Lauwersoog): De bediening in de avonduren wordt verkort tot 21:30. Het aantal ritten tussen Dokkum en Lauwersoog wordt verminderd. In de spitsuren wordt de frequentie over het gehele traject iets beperkt.
 • Lijn 51 (Leeuwarden - Dokkum): In Leeuwarden gaat de bus een andere route rijden. Via de Archipelweg, Coopmansstraat en Ruyterweg en neemt hiermee een deel van de route van lijn 38 over. De vertrek- en aankomsttijden verschuiven lichtjes.
 • Lijn 54 (Leeuwarden - Dokkum): De vertrektijden zijn beter afgestemd met lijn 60, zodat tussen Leeuwarden en Stiens in de spitsuren elke 10 minuten een bus rijdt, in de daluren elke 15 minuten en op zaterdag en tijdens de vakanties elke 30 minuten. Tussen Holwerd en Dokkum wordt van maandag t/m vrijdag 's avonds na 18:30 en op zondag de gehele dag niet meer gereden.
 • Lijn 60 (Leeuwarden - Dokkum): De vertrektijden zijn beter afgestemd met lijn 54, zodat tussen Leeuwarden en Stiens in de spitsuren elke 10 minuten een bus rijdt, in de daluren elke 15 minuten en op zaterdag en tijdens de vakanties elke 30 minuten. Tussen Holwerd en Dokkum wordt van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 12.30 niet meer gereden, in de avonduren na 18.30 en op zondag rijdt lijn 60 helemaal niet meer.
 • Lijn 62 (Leeuwarden - Buitenpost): De vertrektijden verschuiven iets, in de avonduren na 18:30 en in het weekend rijdt de bus niet meer.
 • Lijn 63 (Dokkum - Buitenpost): De vertrektijden verschuiven iets, in de avonduren na 18.30 rijdt de bus niet meer.
 • Lijn 70 (Leeuwarden - Minnertsga): In Leeuwarden wordt niet meer via het Zaailand gereden, maar via de Heliconweg en de Tesselschadestraat. Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 wordt de frequentie verlaagd van 2x/uur naar 1x/uur. Op zaterdag rijdt deze lijn niet meer.
 • Lijn 71 (Harlingen - Leeuwarden): In Leeuwarden wordt niet meer via het Zaailand gereden, maar via de Heliconweg en de Slauerhoffweg. In Harlingen gaan de meeste ritten door rijden als lijn 132 naar de Kop Afsluitdijk. Tussen Pietersbierum en Harlingen gaat de frequentie terug naar 1x/uur. Tijdens de vakantieperioden wordt over het hele traject 1x/uur gereden.
 • Lijn 73 (Leeuwarden - Oude Bildtzijl): Het traject tussen Minnertsga en Oude Bildtzijl vervalt. De belbus en Opstapper zorgen voor alternatieve reismogelijkheden.
 • Lijn 75 (Harlingen - Franeker): In Harlingen vervalt het trajectdeel tussen het Station en het Ziekenhuis. De lijnen 99/199 zorgen voor alternatieve reismogelijkheden. In Franeker rijden de meeste ritten verder als lijn 36.
 • Lijn 92 (Leeuwarden - Bolsward): In Bolsward wordt de lijn gekoppeld aan lijn 44 naar Balk. Van maandag t/m vrijdag tussen 12:00 en 14:30 wordt de frequentie verlaagd van 4x/uur naar 2x/uur, in de avonduren na 18:30 wordt de frequentie verlaagd naar 1x/uur.
 • Lijn 94 (Sneek - Reduzum): Het traject tussen Reduzum en Leeuwarden vervalt. De vertrektijden verschuiven zodat in Reduzum altijd aangesloten wordt op lijn 95.
 • Lijn 95 (Joure - Leeuwarden): De vertrektijden worden iets verschoven. De ritten op zondag komen te vervallen.
 • Lijn 97 (Leeuwarden - Harlingen): In Leeuwarden wordt niet meer via het Zaailand gereden, maar via de Heliconweg en Tesselschadestraat. Op werkdagen in vakantieperioden wordt de frequentie verlaagd van 2x/uur naar 1x/uur.
 • Lijn 98 (Heerenveen - Makkum): De vertrektijden verschuiven. Op zaterdag rijdt de bus alleen tussen Bolsward en Makkum, op zondag rijdt de bus niet meer en neemt lijn 199 het vervoer over tussen Bolsward en Heerenveen.
 • Lijn 199 (Heerenveen - Harlingen): Deze lijn gaat voortaan ook op zaterdag overdag 1x/uur rijden.
 • Lijn 315 (Groningen - Emmeloord): Op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 gaat de frequentie tussen Groningen en Heerenveen omlaag naar 1x/uur. Op zondagochtend rijdt de bus niet voor 12:00 uur.
 • Lijn 335 (Groningen - Joure): De ochtendritten naar Zernike vertrekken eerder om beter aan te sluiten op de Collegetijden.
 • Lijn 350 (Alkmaar - Leeuwarden): De vertrektijden verschuiven. De seizoensrit naar Harlingen gaat rijden onder het nummer 351.
 • Lijn 351 (Alkmaar - Harlingen): Dit is het nieuwe lijnnummer voor de rit Alkmaar - Harlingen, die voorheen onder het lijnnummer 350 werd gereden.
 • Lijn 651 (Leeuwarden - Dokkum): In Leeuwarden gaat deze lijn via de Friese Poort rijden i.p.v. De Bleek. Ook loopt de route voortaan via Damwoude en Wouterswoude en tenslotte gaat de lijn in Dokkum via de Rondweg rijden i.p.v. de oostelijke kant van de stad.

Wijziging per 31 maart 2013

 • Lijn 52 (Dokkum - Oostmahorn): In Oosternijkerk (eerste keer) vervalt de halte Griene Wei na herinrichting van de weg op deze locatie. Richting Dokkum blijft deze halte wel bediend.
 • Lijn 235 (Sneek - Wommels): Op woensdag wordt, uitsluitend buiten schoolvakanties, een extra rit naar Wommels toegevoegd.
 • Lijn 239 (Sneek - Ferwoude): Op woensdag wordt, uitsluitend buiten schoolvakanties, een extra rit naar Ferwoude toegevoegd.

Wijziging per 28 april 2013

 • Lijn 95 (Joure - Leeuwarden): Na overleg met de gemeentes langs de route is besloten om weer op zondag 1x/uur te gaan rijden tussen 12:00 en 18:00 uur.

Wijziging per medio mei/juni 2013

Wijziging per 18 augustus 2013

 • Lijn 45 (Hemelum - Sneek): De eerste ochtendrit naar Sneek komt te vervallen en 's middags begint de dienstregeling twee uur eerder, zodat beter aangesloten wordt op de schooltijden.

Wijzigingen per 25 augustus 2013

 • Lijn 2 (Station - Aldlân): In Aldlân rijdt de bus verder als lijn 32. Reizigers van/naar de Greunshiem hoeven hierdoor niet meer over te stappen als ze naar het MCL reizen.
 • Lijn 4 (Station - Nijlân): Doordat lijn 2 verder gaat als lijn 32 kan lijn 4 nu verder gaan als lijn 34. Het aantal reismogelijkheden naar Aldlân wordt hierdoor verdubbelt.
 • Lijn 9 (Station - Nijlân): Op het Busstation gaat deze lijn verder rijden als lijn 33. De vertrek- en aankomsttijden worden ongeveer 5 minuten verschoven.
 • Lijn 11 (Camminghaburen - Hemrik): Deze lijn wordt opgeheven. Ter vervanging gaat lijn 33 van/naar de Hemrik rijden.
 • Lijn 12 (Station - Stenden/NHL): De frequentie wordt verhoogd van 8x/uur naar 10x/uur.
 • Lijn 32 (Station - Aldân): Vanaf de Greunshiem gaat de lijn "weer" doorrijden naar Aldlân, waar de bus verder rijdt als lijn 2 richting het MCL. De halte Greunshiem in de Tjotterstraat wordt de halte ri. Aldlân en de halte Tjalkstraat wordt de halte richting het Busstation.
 • Lijn 33 (Station - Friese Poort): Op het Busstation gaat deze lijn verder rijden als lijn 9. De vertrektijden worden ongeveer 5 minuten verschoven. Vanaf de Friese Poort gaan enkele ritten verder rijden naar De Hemrik.