Concessie Fryslân (2023-2024)

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Fryslân
OV-autoriteit Provincie Fryslân
Vervoerder(s) Arriva
Duur 2 jaar
Periode 11.12.2022 - 14.12.2024
Voorganger(s) Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog,
Zuidoost-Fryslân en Wadden
Opvolger(s) Fryslân
Concessietabel - Concessiekaart

De overbruggingsconcessie Fryslân omvat al het busvervoer in de provincie Friesland en is een samenvoeging van de concessies Zuidoost-Fryslân en Wadden en Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog.

Geschiedenis

In december 2022 lopen de concessies concessies Zuidoost-Fryslân en Wadden en Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog af. Oorspronkelijk was de planning om vanaf dan een nieuwe langlopende concessie in te laten gaan die de hele provincie Fryslân zou beslaan. Door de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen die de verschillende maatregelen hadden, zijn de reizigersaantallen in het OV sterk gedaald. Aangezien er voor de nieuwe concessie te weinig duidelijkheid zou zijn over de (verwachte) reizigersgroei, is besloten een tweejarige noodconcessie in te zetten.

In juni 2022 is deze concessie door de provincie Fryslân onderhands gegund aan Arriva, de vervoerder van beide voorgaande concessies.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Leeuwarden
2 Busstation - Huizum - MCL - Aldlân
3 Busstation - Schieringen - Heechterp - Camminghaburen
4 Busstation - Nijlân
6 Busstation - Centrum - (NHL -) Bilgaard
7 Busstation - Achter de Hoven - Huizum - Zuiderburen
8 Busstation - Oldegalileën - Bloemenbuurt - Vrijheidswijk
24 Busstation → MCL → Aldlân → Nijlân → Busstation
825 Busstation → Goutum → Techum → Busstation Lijntaxi
Streekdienst
12 Buitenpost - Augustinusga - Surhuizum - Surhuisterveen - Boelenslaan - Houtigehage - Drachtstercompagnie - Drachten Spitsbus
13 Leeuwarden - Quatrebras - Noardburgum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten
14 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten - Ureterp - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde
17 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde - Wilhelminaoord - Frederiksoord - Nijensleek - Eesveen - Steenwijk
18 Noordwolde - Oosterstreek - Boyl - Elsloo - Makkinga - Oosterwolde Spitsbus
20 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Nijega - Sumar - Burgum - Quatrebas - Hurdegaryp - Leeuwarden
21 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebas - Hurdegaryp - Leeuwarden
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Spitsbus
23 Heerenveen - Luinjeberd - Tjalleberd - Tijnje - Nij Beets - Boornbergum - Drachten
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden
35 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Spitsbus
41 Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Heerenveen
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Follega - Lemmer
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Oudemirdum - Nijemirdum - Sondel - Balk
45 Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga - Woudsend - Hommerts - Sneek Spitsbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Ypecolsga - Balk - Sondel - Lemmer
48 Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rohel - Rotsterhaule - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Paesens - Nes - Oosternijkerk - Niawier - Dokkum Spitsbus
55 Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Damwâld - Dokkum
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - De Westereen - Feanwâlden - Leeuwarden
63 Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Berlikum - Beetgum - Leeuwarden
72 Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden
74 Franeker - Tzummarrum - Minnertsga - Berlikum - Beetgum - Beetgumermolen - Engelum - Marssum - Leeuwarden
84 Drachten - Ureterp - Frieschepalen - Bakkeveen - Waskemeer - Haulerwijk - Veenhuizen - Huis ter Heide - Assen
91 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden
94 Sneek - Scharnegoutum - Goënga - Gauw - Sibrandaburen - Tersoal - Poppenwier - Raerd - Reduzum Spitsbus
95 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wytgaard - Leeuwarden
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum Spitsbus
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen)
98 Bolsward - Wons - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk
99 Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
114 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Bovensmilde - Assen
115 Heerenveen - Oudeschoot - Mildam - Katlijk - Nieuwehorne - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Bovensmilde - Assen
116 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop - Nijeberkoop - Makkinga - Oosterwolde
150 Dokkum → Hantum → Ternaard → Holwerd → Blije → Marrum → Hallum → Leeuwarden Spitsbus
154 (Dokkum - Hantum - Ternaard -) Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
155 Leeuwarden - Quatrebras - Feanwâlden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum - Lauwersoog
166 Holwerd - Leeuwarden Sneldienst
191 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Uitwellingerga - Sneek
192 Bolsward - Wommels - Leeuwarden Sneldienst
199 Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
Buurtbus
101 Kootstertille - Twijzel - Buitenpost - Augustinusga - Gerkesklooster - Stroobos - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Workum - Koudum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
104 Haulerwijk - Een - Allardsdoog - Bakkeveen - Hemrik - Lippenhuizen - Gorredijk - Terwispel - Tijnje
108 Wolvega → Oldetrijne → Oldelamer → Munnekeburen → Scherpenzeel → Langelille → Oldelamer → Wolvega
Qliner
315 Groningen - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
320 Leeuwarden - Drachten - Heerenveen
324 Groningen - Drachten - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord
350 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Leeuwarden
355 Leeuwarden - Dokkum
356 Dokkum - Feanwâlden - Quatrebras - Drachten
Lijntaxi
511 Drachten - Nij Beets - Aldeboarn - Akkrum
513 Feanwâlden - Quatrebras - Noardburgum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten
515 Heerenveen - Oudeschoot - Mildam - Katlijk - Nieuwehorne - Oudehorne - Jubbega
516 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop - Nijeberkoop - Makkinga - Oosterwolde
517 Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde - Wilhelminaoord - Frederiksoord - Nijensleek - Eesveen - Steenwijk
518 Gorredijk - Lippenhuizen - Jubbega - Oldeberkoop - Zandhuizen - Noordwolde
519 Wolvega - Oldeberkoop - Noordwolde - Wilhelminaoord - Frederiksoord - Nijensleek - Eesveen - Steenwijk
535 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker
538 Sneek - Scharnegoutum - Lytsewierrum - Rien - Itens - Easterein - Wommels
539 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega - Ferwoude
544 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Oudemirdum - Nijemirdum - Sondel
548 Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rohel - Rotsterhaule - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen
552 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Paesens - Nes - Oosternijkerk - Niawier - Dokkum
561 Damwâld - Wâlterswâld - Driezum - Veenklooster - Buitenpost
573 Stiens - Vrouwenparochie - Oude Bildtzijl
575 Witmarsum - Arum - Franeker
584 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude - Bakkeveen - Waskemeer - Haulerwijk - Veenhuizen - Huis ter Heide - Assen
593 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden
594 Sneek - Scharnegoutum - Goënga - Gauw - Sibrandaburen - Tersoal - Poppenwier - Raerd - Reduzum Spitsbus
Schoolbus
603 Leeuwarden Station - Friese Poort
611 Leeuwarden Station - Caparis
612 Leeuwarden Station - NHL Hogeschool
621 Gorredijk - Tijnje - Uilesprong - Aldeboarn - Akkrum
651 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageest - Damwâld - Wâlterswâld - Dokkum
655 Lauwersoog → Anjum → Morra → Metslawier → Dokkum → Leeuwarden
660 Holwerd - Waaxens - Dokkum
692 Makkum → Wons → Bolsward → Wommels → Leeuwarden
695 Lemmer → Joure → Leeuwarden
698 Makkum - Wons - Bolsward - Sneek
Evenementenlijnen
38 Sneek - Offingawier Sneekweek
415 Heerenveen - Thialf IJsstadion Schaatswedstrijden
814 Oosterwolde - Veenhuizen - Huis Ter Heide - Assen TT Assen
815 Oosterwolde - Appelscha- Smilde - Bovensmilde - Assen TT Assen
884 Drachten - Ureterp - Frieschepalen - Siegerswoude - Bakkeveen - Waskemeer - Haulerwijk - Veenhuizen - Huis Ter Heide - Assen TT Assen
891 Koarnjum - Britsum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Vrouwenparochie - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga - Firdgum - Tzummarum - Dongjum - Franeker PC Franeker
892 Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Oude Bildtzij - Sint Annaparochi - Sint Jacobieparochie - Minnertsga - Firdgum - Tzummarum - Dongjum - Franeker PC Franeker
893 Warten - Wergea - Goutum - Marssum - Ingelum - Bitgummole - Bitgum - Berltsum - Menaam - Franeker PC Franeker
894 Akkrum - Grou - Jirnsum - Raerd - Reduzum - Wijtgaard - Weidum - Bears - Jellum - Boksum - Deinum - Franeker PC Franeker
Vlieland
1 Veerdam - Duinkersoord - Strandhotel - Dorp - Posthuys
Terschelling
1 West-Terschelling - Halfweg - Hee - Baaiduinen - Midsland - Landerum - Formerum - Lies - Hoorn - Oosterend
2 West-Terschelling - Halfweg - Hee - Baaiduinen - Midsland - Midsland aan Zee - West aan Zee
9 West-Terschelling - Halfweg - Hee - Baaiduinen - Midsland - Landerum - Formerum - Lies - Hoorn - Oosterend
Ameland
1 Veerhaven → Nes → Ballum → Hollum
2 Veerhaven - Nes Dorp - Nes Strand - Buren Dorp - Veerhaven
3 Hollum → Ballum → Nes → Veerhaven
Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel
2 Veerdam - Oosterreeweg
3 Veerdam - Karrepad
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik
5 Centrum - Badstrand
Opstapper
Lijnen 600 t/m 684
601 Twijzelerheide - Buitenpost
602 Twijzel - Buitenpost
603 Jistrum - Buitenpost/Drachten
604 Stroobos - Buitenpost
605 Gerkesklooster - Buitenpost
606 Garyp - Burgum/Nijega
607 Eastermar - Burgum/Drachten
608 It Heechsân - Burgum
609 Earnewâld - Nijega
610 Suwâld - Tytsjerk
611 De Tike - Drachten/Nijega
612 De Veenhoop - Drachten/Akkrum
613 Goëngahuizen - Akkrum
614 Kortehemmen - Drachten
615 Oudega - Nijega
616 Rottevalle - Drachten/Nijega
617 Smalle Ee - Drachten
618 Hemrik - Drachten/Gorredijk
619 Jonkerslân - Gorredijk/Heerenveen
620 Lippenhuizen - Gorredijk
621 Luxwoude - Gorredijk/Heerenveen
622 Terwispel - Gorredijk
623 Bontebok - Gorredijk/Heerenveen
624 Katlijk - Heerenveen
625 Nieuweschoot - Heerenveen
626 Oranjewoud - Heerenveen
627 Terband - Heerenveen
628 Fochteloo - Oosterwolde
629 Haule - Oosterwolde
630 Langedijke - Oosterwolde
631 Langelille - Wolvega
632 Ravenswoud - Oosterwolde
633 De Hoeve - Wolvega
634 Munnekeburen - Wolvega
635 Nijeholtpade - Wolvega
636 Nijeholtwolde - Wolvega
637 Nijelamer - Wolvega
638 Nijetrijne - Wolvega
639 Oldeholtwolde - Wolvega
640 Oldelamer - Wolvega
641 Oldetrijne - Wolvega
642 Scherpenzeel - Wolvega
643 Slijkenburg - Wolvega
644 Sonnega - Wolvega
645 Spanga - Wolvega
646 Ter Idzard - Wolvega
648 Zandhuizen - Wolvega/Oosterwolde
649 Augustinusga - Buitenpost/Drachten
650 Boelenslaan - Buitenpost/Drachten
651 Drogeham - Buitenpost/Drachten
652 Harkema - Buitenpost/Drachten
653 Kootstertille - Buitenpost/Drachten
654 Surhuisterveen - Buitenpost/Drachten
655 Surhuizum - Buitenpost/Drachten
656 Noardbergum - Feânwalden/Drachten
657 Boornbergum - Drachten
658 De Wilgen - Drachten
659 Drachtstercompagnie - Drachten
660 Houtigehage - Drachten
661 Frieschepalen - Drachten
662 Nij Beets - Drachten/Heerenveen
663 Siegerswoude - Drachten
664 Tijnje - Gorredijk
665 Aldeboarn - Akkrum
666 Gersloot - Heerenveen
667 Luinjeberd - Heerenveen
668 Tjalleberd - Heerenveen
669 Elsloo - Oosterwolde/Noordwolde
670 Wijnjewoude - Oosterwolde
671 Makkinga - Oosterwolde/Noordwolde
672 Nijeberkoop - Oosterwolde
673 Boyl - Oosterwolde/Noordwolde
674 Oosterstreek - Oosterwolde/Noordwolde
675 Noordwolde - Oosterwolde
677 Oudeschoot - Heerenveen
678 Mildam - Heerenveen
679 Nieuwehorne - Heerenveen
680 Oudehorne - Heerenveen
681 Jubbega - Heerenveen
683 Hoornsterzwaag - Heerenveen
684 Drachten Ziekenhuis - Drachten Transferium Oost/Van Knobelsdorffplein
Lijnen 700 t/m 799
701 Aalsum - Dokkum
702 Ezumazijl - Dokkum
703 Oostrum - Dokkum
704 Hantumhuizen - Dokkum/Holwerd
705 Hantumeruitburen - Dokkum/Holwerd
706 Hiaure - Dokkum/Holwerd
707 Holwerd Veerdam - Dokkum/Holwerd Dorp
708 Sibrandahûs - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
709 Raard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
710 Lichtaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
711 Reitsum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
712 Jannum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
713 Jislum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
714 Wânswert - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
715 Burdaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
716 Ginnum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
717 Hegebeintum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
718 De Falom - Dokkum/Veenwouden
719 Bornwird - Dokkum/Holwerd
720 Foudgum - Dokkum/Holwerd
721 Brantgum - Dokkum/Holwerd
722 Waaxens - Dokkum/Holwerd
723 Niawier - Dokkum
724 Oosternijkerk - Dokkum
725 Wierum - Dokkum
726 Nes - Dokkum
727 Moddergat - Dokkum/Lauwersoog
728 Paesens - Dokkum/Lauwersoog
729 Lioessens - Dokkum/Lauwersoog
730 Morra - Dokkum/Lauwersoog
731 Oostmahorn - Dokkum/Lauwersoog
732 Driezum - Dokkum/Buitenpost
733 Walterswâld - Dokkum/Buitenpost
734 Westergeest - Dokkum/Buitenpost
735 Ternaard - Dokkum/Holwerd
736 Hantum - Dokkum/Holwerd
737 Wetsens - Dokkum
738 Metslawier - Dokkum/Buitenpost
739 Engwierum - Dokkum/Buitenpost
740 Ee - Dokkum/Buitenpost
741 Jouswier - Dokkum/Buitenpost
742 Broeksterwâld - Dokkum/Veenwouden
743 Anjum - Dokkum/Lauwersoog
745 Marrum - Ferwert
750 Mûnein - Oentsjerk
751 Readtsjerk - Oentsjerk
752 Kollumerpomp - Grijpskerk/Buitenpost
753 Warfstermolen - Grijpskerk/Buitenpost
754 Munnekezijl - Grijpskerk/Buitenpost
755 Burum - Grijpskerk/Buitenpost
756 Augsbuurt - Buitenpost
757 Veenklooster - Buitenpost
758 Kollumerzwaag - Buitenpost
759 Triemen - Buitenpost
760 Oudwoude - Buitenpost
761 Kollum - Buitenpost
762 Kollummerpomp - Buitenpost
763 Dokkum - Veenwouden
764 Damwâld - Veenwouden
770 Zwagerbosch - Zwaagwesteinde
771 Miedum - Leeuwarden
772 Lekkum - Leeuwarden
773 Bartlehiem - Leeuwarden
774 Warstiens - Leeuwarden
775 Wyns - Leeuwarden
776 Swichum - Leeuwarden
777 Goutum - Leeuwarden
778 Warten - Leeuwarden
779 Wergea - Leeuwarden
780 Wirdum - Leeuwarden
781 Wytgaard - Leeuwarden
782 Leeuwarden De Hemrik - Leeuwarden Camminghaburen
783 Goutum - Leeuwarden
785 Leeuwarden Dairy Campus - Leeuwarden Station
790 Oude Bildtzijl - Stiens/Sint Annaparochie
791 Alde Leie - Stiens/Sint Annaparochie
792 Nij Altoenae - Sint Annaparochie
793 Westhoek - Sint Annaparochie
794 Firdgum - Sint Annaparochie/Franeker
795 Dronryp Hoek - Dronryp Station/Dorp
796 Peins - Dronryp/Franeker
797 Ried - Dronryp/Franeker
798 Schingen - Dronryp/Franeker
799 Slappeterp - Dronryp/Franeker
Lijnen 800 t/m 899
800 Blessum - Dronryp/Deinum
801 Hilaard - Dronryp/Deinum
802 Baijum - Dronryp/Winsum
803 Schalsum - Franeker
804 Boer - Franeker
805 Dongjum - Franeker
806 Herbaijum - Franeker
807 Hitzum - Franeker
808 Tzum - Franeker/Winsum
809 Wjelsryp - Franeker/Winsum
810 Achlum - Franeker/Harlingen
811 Pingjum - Harlingen/Kop Afsluitdijk
812 Wijnaldum - Harlingen
813 Jellum - Deinum/Mantgum
814 Bears - Deinum/Mantgum
815 Leons - Mantgum/Winsum
816 Baard - Mantgum/Winsum
817 Britswert - Mantgum/Winsum
818 Raerd - Mantgum/Grou
819 Easterwierrum - Mantgum
820 Jorwert - Mantgum
821 Weidum - Mantgum
822 Wiuwert - Mantgum
823 Dearsum - Mantgum/Sneek
824 Boazum - Mantgum/Sneek
825 Easterlittens - Winsum
826 Spannum - Winsum
827 Winsum Dorp - Winsum Busstation
828 Midlum - Harlingen
830 Grou Dorp - Grou Station
831 Idaerd - Grou
832 Reduzum - Grou
833 Eagum - Grou
834 Friens - Grou
835 Poppenwier - Grou/Sneek
836 Tersoal - Grou/Sneek
837 Sibrandabuorren - Grou/Sneek
838 Jirnsum - Grou/Akkrum
839 Terherne - Akkrum/Joure
840 Nes - Akkrum
841 Vegelinsoord - Heerenveen
842 Rotstergaast - Heerenveen/Joure
843 Haskerdijken - Heerenveen
844 Nieuwebrug - Heerenveen
845 Rottum - Heerenveen
846 Rotsterhaule - Heerenveen/Joure
847 Sintjohannesga - Heerenveen/Joure
848 Delfstrahuizen - Heerenveen/Lemmer
849 Echten - Heerenveen/Lemmer
850 Echtenerbrug - Heerenveen/Lemmer
861 Boornzwaag - Joure
862 Broek - Joure
863 Dijken - Joure
864 Doniaga - Joure
865 Legemeer - Joure
866 Oldeouwer - Joure
867 Ouwster-Nijega - Joure
868 Rohel - Joure
869 Teroele - Joure
870 Idskenhuizen - Joure
871 Langweer - Joure
872 Ouwsterhaule - Joure
873 Akmarijp - Joure
874 Goingarijp - Joure
875 Terkaple - Joure
876 Scharsterbrug - Joure
877 Sint Nicolaasga - Joure
881 Tirns - Sneek
882 Ysbrechtum - Sneek
883 Hidaard - Sneek/Wommels
884 Hinnaard - Sneek/Wommels
885 Itens - Sneek/Wommels
886 Lytsewierrum - Sneek/Wommels
887 Reahûs - Sneek/Wommels
888 Rien - Sneek/Wommels
889 Folsgare - Sneek
890 Loënga - Sneek
891 Tjalhuizum - Sneek
892 Easterein - Sneek/Wommels
893 Offingawier - Sneek
894 Gauw - Sneek
895 Goënga - Sneek
896 Scharnegoutum - Sneek
898 Abbega - IJlst
899 Greonterp - IJlst
Lijnen 900 t/m 976
900 Oosthem - IJlst
901 Sandfirden - IJlst
902 Wolsum - IJlst
903 Westhem - IJlst
904 Blauwhuis - IJlst/Bolsward
905 Gaastmeer - IJlst
906 Heeg - IJlst
907 Idzega - IJlst
908 Oudega - IJlst
911 Iens - Wommels
912 Kûbaard - Wommels
913 Waaxens - Wommels
914 Lollum - Wommels
915 Schraard - Bolsward
916 Longerhouw - Bolsward
917 Schettens - Bolsward
918 Hartwerd - Bolsward
919 Burgwerd - Bolsward
920 Hichtum - Bolsward
921 Hieslum - Bolsward
922 Dedgum - Bolsward
923 Piaam - Bolsward
924 Idsegahuizum - Bolsward
925 Exmorra - Bolsward
926 Allingawier - Bolsward
927 Makkum - Bolsward
928 Makkum - Zurich
929 Tjerkwerd/Parrega - Bolsward
930 Bolsward - Zurich
932 Wons - Bolsward/Zurich
933 Breezanddijk - Zurich
934 Cornwerd - Zurich
935 Nijhuizum - Workum
936 Ferwoude - Workum
937 Gaast - Workum
938 It Heidenskip - Workum
939 Molkwerum Dorp - Molkwerum Station
940 Warns - Molkwerum
941 Hindeloopen Dorp - Hindeloopen Station
942 Workum Dorp - Workum Station
943 Hindeloopen - Workum
944 Koudum - Workum
951 Kolderwolde - Balk/Hemelum
952 Elahuizen - Woudsend/Balk/Hemelum
953 Oudega - Woudsend/Balk/Hemelum
954 Indijk - Woudsend
954 Hemelum/Bakhuizen - Balk
955 Mirns/Rijs/Oudemirdum - Balk
956 Nijemirdum/Sondel - Balk
957 Ruigahuizen - Balk
958 Sloten - Balk
959 Wijckel - Balk
960 Tjerkgaast - Balk
961 Bantega - Lemmer
962 Easterga - Lemmer
963 Follega - Lemmer
964 Oosterzee - Lemmer
965 Oosterzee - Lemmer
966 Dokkum Centrum - Dokkum Busstation
967 Dokkum Oost - Dokkum Busstation
968 Hemelum - Balk
969 Vrouwenparochie - Stiens
970 Vrouwbuurtstermolen - Stiens
971 Britsum - Stiens
972 Koarnjum - Stiens
973 Snikzwaag - Joure
974 Bitgum - Marsum
975 Bitgummole - Marsum
976 Ingelum - Marsum

Dienstregelingen per jaar

Voormalige lijnen

Route Periode
38 Sneek - Sneekermeer Streekbus
2 t/m 8 augustus 2019,
5 t/m 11 augustus 2022,
4 t/m 11 augustus 2023
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen Streekbus
29 juni 2008 t/m 6 mei 2023
104 Allardsoog - Bakkeveen - Wijnjewoude - Hemrik - Lippenhuizen - Gorredijk - Terwispel - Tijnje Buurtbus
5 januari 2014 t/m 6 mei 2023
199 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen Streekbus
15 december 2002 t/m 6 mei 2023
415 Heerenveen: Station - Thialf Evenementenlijn
1-3 november 2019,
27-29 december 2019,
10-12 januari 2020,
25-26 januari 2020,
7-8 maart 2020
27-28 december 2022,
3-5 februari 2023,
2-5 maart 2023
814 Oosterwolde → Weper → Veenhuizen → Huis ter Heide → Assen Evenementenlijn
22 t/m 24 juni 2023
815 Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Bovensmilde - Assen Evenementenlijn
22 t/m 24 juni 2023
884 Drachten - Ureterp - Frieschepalen - Bakkeveen - Waskemeer - Haulerwijk - Veenhuizen - Huis ter Heide - Assen Evenementenlijn
22 t/m 24 juni 2023
891 Koarnjum - Britsum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Vrouwenparochie - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga - Firdgum - Tzummarum - Dongjum - Franeker Evenementenlijn
1 augustus 2018
31 juli 2019
4 augustus 2021
3 augustus 2022
2 augustus 2023
892 Holwerd Dorp - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Oude Bildtzijl - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga - Firdgum - Tzummarum - Dongjum - Franeker Evenementenlijn
1 augustus 2018
31 juli 2019
4 augustus 2021
3 augustus 2022
2 augustus 2023
893 Warten - Wergea - Marssum - Ingelum - Bitgummole - Bitgum - Berltsum - Menaam - Franeker Evenementenlijn
1 augustus 2018
31 juli 2019
4 augustus 2021
3 augustus 2022
2 augustus 2023
894 Akkrum - Grou - Jirnsum - Raerd - Reduzum - Wijtgaard - Weidum - Bears - Jellum - Boksum - Deinum - Franeker Evenementenlijn
1 augustus 2018
31 juli 2019
4 augustus 2021
3 augustus 2022
2 augustus 2023

Materieel

Voor het rijden van de concessie Fryslân wordt het materieel gebruikt uit de concessies Zuidoost-Fryslân en Wadden en Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog.

Serie Type Inzet Opmerkingen Afbeelding
139, 3001 - 3006 BYD K9 Schiermonnikoog Arriva 3002-III.JPG
1533 Volkswagen Crafter Vlinder Leeuwarden (lijn 825) Achtergrondkleur.jpg
3011 - 3020 VDL Citea SLF-120 Electric Waddeneilanden en stadsdienst Leeuwarden VDL Citea SLF-120 Electric in Nes (Ameland).jpg
3031 - 3034, 8621 - 8626 VDL Citea SLFA-180 Electric Waddeneilanden en lijnen 66, 603 en 612 8625-612.jpg
3041 - 3042 VDL Citea SLFA-181 Electric Waddeneilanden Achtergrondkleur.jpg
6094 VDL MidCity Electric Vlieland Achtergrondkleur.jpg
6471 - 6475 Irisbus Citelis CNG (10,5 meter) Stadsdienst Leeuwarden 6472-8.jpg
6503 - 6504, 6551 - 6554, 6701 Mercedes-Benz Sprinter Buurtbus Achtergrondkleur.jpg
6607 - 6615 Irisbus Citelis CNG (12 meter) Stadsdienst Leeuwarden, streekdienst 6605-1.jpg
7167, 7183, 7191 Mercedes-Benz Integro Qliners, streekdienst, Terschelling Achtergrondkleur.jpg
7501 - 7519, 7530 - 7534, 7541 - 7547, 7551, 7552 Mercedes-Benz Intouro Qliners 7542 uit dienst na brand. 7510-315.jpg
7788 - 7790 Volvo 8900 Qliners Achtergrondkleur.jpg
8502, 8516 - 8538, 8540 - 8609, 8759 - 8761, 9201 - 9248 VDL Citea LLE-120 Streekdienst 8556-28.jpg
8668 - 8670 VDL Berkhof Ambassador ALE-106 Streekdienst 8664 210209k.jpg
8691 VDL Citea XLE-145 Lijn 66 8691-66.jpg
KP-246-V, KP-247-V Volkswagen Crafter Belbussen Achtergrondkleur.jpg