FRAM Dienstregeling 1994/1995

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de dienstregeling 1994

De FRAM Dienstregeling 1994/1995 ging in op 4 september 1994.

Bij het ingaan van deze dienstregeling werd ook de zonering gewijzigd. De lijnsgewijze zonering is gewijzigd in de zogenaamde gebiedszonering. Kenmerk hiervan is dat veel loze zones op sneldiensten zijn verdwenen. De zone Leek/Roden (1431) is opgedeeld in een zone Leek (1431) en een zone Roden (1432). Tussen Sexbierum en Harlingen is een extra zone toegevoegd. Voor verder wijzigingen zijn er nieuwe zonekaarten verkrijgbaar.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Drachten
11 Van Knobelsdorffplein - Ziekenhuis - Autobusstation - Folgeren
Streekdienst
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
19 Nijega - Oudega - Eernewoude - Bergum - Oostermeer Teletaxi
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Bergum - Quatrebras - Hardegarijp - Leeuwarden
22 Leeuwarden - Goutum - Warga - Wartena - Garijp
23 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Koostertille - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
24s Drachten - Leeuwarden Sneldienst
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Tuk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Boijl - Noordwolde - Frederiksoord - Eesveen - Steenwijk
28 Noordwolde - Vinkega - Steggerda - De Blesse - Wolvega - Heerenveen - Akkrum - Irnsum - Leeuwarden
30 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Jubbega 3e Sluis - Hoornsterzwaag 14e Wijk
31 Drachten - Drachtstercompagnie - Opende Zuid - Surhuisterveen - Surhuizum - Augustinusga - Buitenpost
33 Sneek - Bozum - Wieuwerd - Britswerd - Oosterlittens - Baard - Winsum - Welsrijp - Tzum - Franeker
34 Drachten - Nij Beets - Oldeboorn - Akkrum
35 Sneek - IJsbrechtum - Hidaard - Roodhuis - Rien - Itens - Oosterend - Wommels Belbus
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
39 Sneek > IJlst > Blauwhuis > Folsgare > IJlst > Sneek
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerdienst
41 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Scharsterbrug - St. Nicolaasga - Spannenburg - Sloten - Wijckel - Balk
42 Emmeloord - Espel/Bant - Creil - Rutten - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Hommerts - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Huis ter Heide - Sint Nicolaasga
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Nijemirdum - Sondel - Wijckel - Sloten - Tjerksgaast - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Oudemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega (G.)- Elahuizen - Waterloo (Sneek)
46 Gaastmeer > Oudega (W.) > Heeg > Sneek
47 Sneek - Hommerts - Woudsend - Waterloo - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
50 Leeuwarden - Dokkum - Anjum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Giekerk - Oudkerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Oosternijkerk - Paesens - Nes - Wierum Belbus
53 Dokkum - Damwoude - Bovenweg - Veenwouden - Quatrabras - Bergum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Marrum - Ferwerd - Blija - Holwerd - Brantgum/Ternaard - Dokkum
55 Dokkum - Oostrum - Ee - Metslawier - Anjum - Oostmahorn Belbus
56 Holwerd - Dokkum Winterdienst
57 Leeuwarden - Rijperkerk - Moleneind - Oudkerk - Steenendam - Birdaard - Wanswerd
58 Dokkum - Birdaard Winterdienst
61 Dokkum - Damwoude - Driesum - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Westergeest
62 Leeuwarden - Hardegarijp - Veenwouden - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Westergeest - Triemen - Kollum
63 Dokkum - Metslawier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Leeuwarden - Holwerd Steiger (Ameland)
71 Leeuwarden - Beetgummermolen - Beetgum - Berlikum - Minnertsga - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
73 Leeuwarden - Cornjum - Britsum - Stiens - Oudebildtzijl - Oudebiltdijk - Mooie Paal
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Nieuwebiltdijk - St. Anna Parochie
75 Franeker - Sexbierum
76 Franeker - Tzum
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - De Wilp - Marum - Nuis - Niebert - Tolbert - Leek - Groningen
82 Zevenhuizen - Roden - Peize - Groningen
83 Assen - Zeyen - Peest - Norg - Een/Langelo - Steenbergen - Roden (-Groningen)
84 Assen - Veenhuizen - Haulerwijk - Waskemeer - Bakkeveen - Siegerswoude - Frieschepalen - Ureterp a/d Vaart - Drachten
85 Oosterwolde - Donkerbroek - Haulerwijk - Een West - Zevenhuizen - Leek
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Westervelde - Norg - Langelo - Altena - Peize
87 Roden - Nietap - Leek
88 Groningen - Hoogkerk - Oostwold - Lettelbert - Midwolde - Leek
89 Groningen - Midwolde - Boerakker - Marum - Frieschepalen - Ureterp - Beetsterzwaag
90 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward Sneldienst
91 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Winsum - Spannum - Wommels - Hichtum - Bolsward
92 Leeuwarden - Winsum - Wommels - Bolsward Sneldienst
93 Leeuwarden - Deinum - Jellum - Deinum - Oosterwierum - Deersum - Scharnegoutum - Sneek
94 Leeuwarden - Roordahuizum - Rauwerd - Terzool - Sybrandaburen - Scharnegoutum - Sneek
95 Leeuwarden - Wirdum - Grouw - Terhorne - Joure - Oudehaske - Heerenveen
97 Leeuwarden - Dronrijp - Franeker - Midlum - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Nieuwe Niedorp - Waarland - Heerhugowaard - Alkmaar
98 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
100 Groningen - Drachten - Heerenveen (- Joure - Lemmer - Emmeloord - Lelystad) Sneldienst
180 Groningen - Heerenveen Alleen vrijdagmiddag
350 Alkmaar - Den Oever - Harlingen - Leeuwarden - Drachten samen met de NZH
Buurtbus
101 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Piaam - Gaast - Ferwoude - Workum - It Heideskip - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
104 Bakkeveen - Wijnjewoude - Hermik - Lippenhuizen - Terwispel - Gorredijk - Langezwaag
105 Dokkum - Raard - Reistum - Genum - Wanswerd - Birdaard - (Steenendam) - Jislum - Hogebeintum - Ferwerd
106 Bolsward - Hichtum - Burgwerd - Waaxens - Lollum - Wommels - Kubaard - Spannum - Winsum BEL-Buurtbus
107 Oldeberkoop - Veneburen - Oosterwolde - Wepel - Appelscha - Ravenswoud
108 Wolvega - Oldelamer - Langelille - Scherpenzeel - Spanga - Nijetrijne - Oldetrijne - Wolvega
109 Noordwolde - Zandhuizen - Olderberkoop - De Hoeve - Ter Idzard - Wolvega BEL-Buurtbus
Buslijnen op de Waddeneilanden
110 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland
120 West-Terschelling - Midsland - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
121 West-Terschelling - Midsland - Midsland aan Zee - West aan Zee Terschelling
122 West-Terschelling - Midsland - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
130 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
131 Nes - Buren - Nes - Ballum - Hollum Ameland
140 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog
141 Veerdam - Karrepad - Bungalowpark De Monnik Schiermonnikoog

Belangrijkste wijzigingen

Wijzigingen per 4 september 1994
 • Lijn 26 is vervallen. Oldeberkoop is opgenomen in de nieuwe lijn 109
 • Lijn 32 is opgenomen in lijn 33 (Sneek - Franeker), hierdoor gaat deze lijn nu ook via Tzum rijden.
 • Lijn 52 heeft een gewijzigde route gekregen. Metslawier vervalt. Het gedeelte Dokkum - Oostmahorn is opgenomen in lijn 55.
 • Lijn 54 het aantal sneldienstritten is uitgebreid op deze lijn.
 • Lijn 55 is een nieuwe Belbuslijn die rijdt van Dokkum via Oostrum, Metslawier, Anjum en Oostmahorn. In de daluren worden ook Ee en Engwierum aangedaan.
 • Lijn 56 is vervallen
 • Lijn 70 is een nieuwe sneldienst tussen Mooie Paal - St. Anna Parochie en Leeuwarden, welke niet stopt op tussengelegen halten.
 • Lijn 71 is opgedeeld in een aantal ritten via de 'normale' route en ritten die NIET stoppen in Beetgum, Beetgumermolen, Engelum en Marssum.
 • Lijn 72 volgt te Stiens een gewijzigde route, verder gaat hij rijden via Cornjum en Britsum.
 • Lijn 73 volgt te Stiens een gewijzigde route, gaat NIET meer via Cornjum en Britsum.
 • Lijn 76 is vervallen. Tzum wordt voortaan bediend door lijn 33.
 • Lijn 90 rijdt als sneldienst van Heerenveen naar de Kop Afsluitdijk en terug, met aansluiting naar Alkmaar op lijn 97 (toto 6/11) of op de interliner 350 (na 6/11).
 • Lijn 91 het traject Bolsward - Winsum vervalt.
 • Lijn 92 in Leeuwarden zal een andere route worden gereden. In plaats van via Zaailand-Westeinde zal er voortaan via de Marshallweg en industrieterrein Schenkenschans worden gereden.
 • Lijn 94 wordt voor de meeste ritten uitgevoerd met een aansluiting te Reduzum op lijn 28. Dus er zal dan in Reduzum moeten worden overgestapt op lijn 28 als men naar/van Leeuwarden wil.
 • Lijn 97 wordt per 6 november beperkt tot Leeuwarden - Kop Afsluitdijk vv. Het deel Kop Afsluitdijk - Alkmaar wordt per die datum voortgezet als interliner 350/351.
 • Lijn 98 wordt voortaan onder dit lijnnummer uitgevoerd van Heerenveen - Makkum vv.
 • Lijn 104 wordt uitgebreid, het begin-/eindpunt zal voortaan Allardsoog zijn. Vandaar zal er naar Bakkeveen worden gereden en dan op de huidige route verder.
 • Lijn 106 is een nieuwe BEL-Buurtbus, die Bolsward verbindt met Winsum, via Hichtum, Burgwerd, Lollum, Waaxens, Kubaard en Spannun. Op dat traject vervalt lijn 91.
 • Lijn 109 is een nieuwe BEL-Buurtbus, welke in plaats komt van lijn 26. Bovendien worden de dorpen Ter Idzard, De Hoeve en Zandhuizen nu ontsloten met deze lijn.
 • Lijn 180 is het nieuwe lijnnummer voor de sneldienstritten van lijn 100, die rechtstreeks rijden tussen Groningen en Heerenveen.
 • Lijn 350/351 vormen samen de nieuwe interliner verbinding Alkmaar- Harlingen-Leeuwarden-Drachten. Deze lijn start op 6 november. Tot die tijd blijft lijn 97 rijden tussen Alkmaar en Leeuwarden. Bij de start van de interliner vervalt de FRAM-Express Leeuwarden-Drachten.
Wijzigingen per 8 Januari 1995
 • Lijn 54 een aantal sneldienstritten is terug gezet naar stopdienstritten.
 • Lijn 71 een enkele rit rijdt nu door naar Harlingen i.p.v. Sexbierum vv.
 • Lijn 90 wordt vanaf nu interliner 310 op maandag t/m vrijdag. In het weekend blijft lijn 90 rijden.
 • Lijn 97 vanuit Leeuwarden is er in de ochtendspits een extra rit toegevoegd tot Franeker Kleijenburg.
 • Lijn 98/99 hierop wijzigingen de tijden i.v.m. de introductie van interliner lijn 310.