FRAM Dienstregeling 1993/1994

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de dienstregeling 1993

De dienstregeling 1993/1994 van de FRAM liep van 23 mei 1993 t/m 3 september 1994.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Drachten
11 Van Knobelsdorffplein - Ziekenhuis - Autobusstation - Folgeren
Streekdienst
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Bergum - Quatrebras - Hardegarijp - Leeuwarden
22 Leeuwarden - Goutum - Warga - Wartena - Garijp
23 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Koostertille - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
24s Drachten - Leeuwarden
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Tuk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
26 Wolvega - Oldeholtpade - Nijeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Boijl - Noordwolde - Frederiksoord - Eesveen - Steenwijk
28 Noordwolde - Vinkega - Steggerda - De Blesse - Wolvega - Heerenveen - Akkrum - Irnsum - Leeuwarden
30 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Jubbega 3e Sluis - Hoornsterzwaag 14e Wijk
31 Drachten - Drachtstercompagnie - Opende Zuid - Surhuisterveen - Surhuizum - Augustinusga - Buitenpost
32 Winsum - Wjelsrijp - Franeker
33 Sneek - Bozum - Wieuwerd - Britswerd - Oosterlittens - Baard - Winsum
34 Drachten - Nij Beets - Oldeboorn - Akkrum
35 Sneek - IJsbrechtum - Hidaard - Roodhuis - Rien - Itens - Oosterend - Wommels Belbus
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
39 Sneek > IJlst > Blauwhuis > Folsgare > IJlst > Sneek
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerbus
41 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Scharsterbrug - St. Nicolaasga - Spannenburg - Sloten - Wijckel - Balk
42 Emmeloord - Espel/Bant - Creil - Rutten - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Hommerts - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Huis ter Heide - Sint Nicolaasga
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Nijemirdum - Sondel - Wijckel - Sloten - Tjerksgaast - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Oudemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega (G.)- Elahuizen - Waterloo (Sneek)
46 Gaastmeer > Oudega (W.) > Heeg > Sneek
47 Sneek - Hommerts - Woudsend - Waterloo - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
50 Leeuwarden - Dokkum - Anjum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Giekerk - Oudkerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Metslawier - Oosternijkerk - Paesens - Nes - Wierum - Nes - Moddergat - Morra - Lioenssens - Oostmahorn Deels belbus
53 Dokkum - Damwoude - Bovenweg - Veenwouden - Quatrabras - Bergum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Marrum - Ferwerd - Blija - Holwerd - Brantgum/Ternaard - Dokkum
56 Holwerd - Dokkum Seizoenbus
57 Leeuwarden - Rijperkerk - Moleneind - Oudkerk - Steenendam - Birdaard - Wanswerd
61 Dokkum - Damwoude - Driesum - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Westergeest
62 Leeuwarden - Hardegarijp - Veenwouden - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Westergeest - Triemen - Kollum
63 Dokkum - Metslawier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Leeuwarden - Holwerd Steiger (Ameland)
71 Leeuwarden - Beetgummermolen - Beetgum - Berlikum - Minnertsga - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
73 Leeuwarden - Cornjum - Britsum - Stiens - Oudebildtzijl - Oudebiltdijk - Mooie Paal
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Nieuwebiltdijk - St. Anna Parochie
75 Franeker - Sexbierum
76 Franeker - Tzum
79 Tzum - Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Berlikum Avondbus
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - De Wilp - Marum - Nuis - Niebert - Tolbert - Leek - Groningen
82 Zevenhuizen - Roden - Peize - Groningen
83 Assen - Zeyen - Peest - Norg - Een/Langelo - Steenbergen - Roden (-Groningen)
84 Assen - Veenhuizen - Haulerwijk - Waskemeer - Bakkeveen - Siegerswoude - Frieschepalen - Ureterp a/d Vaart - Drachten
85 Oosterwolde - Donkerbroek - Haulerwijk - Een West - Zevenhuizen - Leek (- Groningen)
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Westervelde - Norg - Langelo - Altena - Peize
87 Roden - Nietap - Leek
88 Groningen - Hoogkerk - Oostwold - Lettelbert - Midwolde - Leek
89 Groningen - Midwolde - Boerakker - Marum - Frieschepalen - Ureterp - Beetsterzwaag
90s Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward
91 Leeuwarden - Marssum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Waaxens - Hichtum - Bolsward
92s Leeuwarden - Hijlaard - Winsum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
93 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Jellum - Boxum - Leeuwarden
94 Leeuwarden - Goutum - Wijtgaard - Roordahuizen - Gauw - Scharnegoutum - Sneek
95 Leeuwarden - Wirdum - Grouw - Terhorne - Joure - Oudehaske - Heerenveen
97 Leeuwarden - Dronrijp - Franeker - Midlum - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Nieuwe Niedorp - Waarland - Heerhugowaard - Alkmaar
98 Bolsward - Allingawier - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
100s Groningen - Drachten - Heerenveen (- Joure - Lemmer - Emmeloord - Lelystad)
180 Groningen - Heerenveen Alleen vrijdagmiddag
Buurtbus
101 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Idsegahuizum - Workum - It Heidenskip - Hindeloopen
103 Hemelum - Mirns - Warns - Stavoren
104 Bakkeveen - Wijnjewoude - Terwispel - Gorredijk - Langezwaag
105 Oostrum - Dokkum - Raard - Reistum - Genum - Wanswerd - Birdaard (- Steenendam) - Jislum - Hogebeintum - Ferwerd
106 Hardegarijp - Tietjerk - Oude Miede - Suawoude - Bergum
107 Oldeberkoop - Veneburen - Oosterwolde - Wepel - Appelscha - Ravenswoud
108 Wolvega - Oldelamer - Langelille - Scherpenzeel - Spanga - Nijetrijne - Oldetrijne - Wolvega
Buslijnen op de Waddeneilanden
110 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland
120 West-Terschelling - Midsland - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
121 West-Terschelling - Midsland - Midsland aan Zee - West aan Zee Terschelling
122 West-Terschelling - Midsland - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
130 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
140 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog
141 Veerdam - Karrepad - Bungalowpark De Monnik Schiermonnikoog

Wijzigingen per 23 mei 1993