FRAM Dienstregeling 1991/1992

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de dienstregeling 1991

De dienstregeling 1991/1992 van de FRAM liep van 2 juni 1991 t/m 30 mei 1992.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Drachten
11 Van Knobelsdorffplein - Ziekenhuis - Autobusstation - Folgeren
Streekdienst
14 Leeuwarden - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen-Zuid
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
19 Drachten - Nijega - Oudega - Garijp - Bergum - Oostermeer - Noordbergum
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Bergum - Quatrebras - Hardegarijp - Leeuwarden
22 Leeuwarden - Goutum - Warga - Wartena - Garijp
23 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Koostertille - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
24s Drachten - Leeuwarden
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
30 Heerenveen - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag
31 Drachten - Drachtstercompagnie - Opende - Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost
32 Winsum - Wjelsrijp - Franeker
33 Sneek - Scharnegoutum - Mantgum - Baard - Winsum Belbus
34 Drachten - Nij Beets - Akkrum
35 Sneek - IJsbrechtum - Hidaard - Roodhuis - Itens - Wommels Belbus
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
39 Sneek > IJlst > Abbega > Blauwhuis > Nijland > Folsgare > Oosthem > IJlst > Sneek
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren
41 Heerenveen - Joure - Scharsterbrug - Spannenburg - Sloten - Wijckel - Balk
42 Emmeloord - Creil / Bant - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Jutrijp - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg Spitsbus
44 Bolswardc - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Nijemirdum - Sondel - Wijckel - Sloten - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Nijemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo
46 Sneek > Jutrijp > Hommerts > Heeg > Oudega > Heeg > Sneek
47 Sneek - Jutrijp - Woudsend - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
50 Leeuwarden - Dokkum - Anjum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Rijperkerk - Oenkerk - Steenendam - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Metslawier - Oosternijkerk - Paesens - Nes - Wierum - Nes - Moddergat - Hantumhuizen - Morra - Anjum
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Bergum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwert - Waaxens - Ternaard - Dokkum
56 Dokkum - Bornwird - Waaxens - Holwerd Seizoenbus
57 Leeuwarden - Rijperkerk - Oenkerk - Roodkerk - Steenendam - Birdaard - Wanswerd
58 Dokkum - Birdaard Seizoenslijn
61 Dokkum - Damwoude - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Westergeest - Zwaagwesteinde
62 Leeuwarden - Hardegarijp - Veenwouden - Kollumerzwaag - Westergeest - Triemen - Kollum
63 Dokkum - Wetzens - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd
71 Leeuwarden - Engelum - Beetgum - Minnertsga - Tzummarum - Sexbierum - Wijnaldum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - Vrouwenparochie - Minnertsga
73 Leeuwarden - Britsum - Stiens - Oude Leije - Oudebildtzijl - Westhoek - Minnertsga
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Sint Annaparochie
75 Franeker - Sexbierum
76 Franeker - Tzum
77 Franeker - Dongjum - Ried - Slappeterp - Dronrijp Belbus
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - Marum - Tolbert - Leek - Groningen
82 Groningen - Peizerwold - Peize - Roden - Nieuw Roden
83 Assen - Zeyen - Peest - Norg - Een / Langelo - Steenbergen - Roden
84 Assen - Bovensmilde - Veenhuizen - Norg - Haulerwijk - Bakkeveen - Siegerswoude - Ureterp - Drachten
85 Oosterwolde - Haulerwijk - Een West - Zevenhuizen - Leek - Tolbert - Leek
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Norg - Langelo - Altena - Peize
87 Roden - Nietap - Leek
88 Groningen - Hoogkerk - Oostwold - Midwolde - Leek
89 Groningen - Midwolde - Boerakker - Marum - Frieschepalen - Ureterp - Beetsterzwaag
90 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward
91 Leeuwarden - Marssum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Waaxens - Hichtum - Bolsward
92s Leeuwarden - Hijlaard - Winsum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
93 Leeuwarden - Deinum - Jellum - Oosterwierum - Scharnegoutum - Sneek
94 Leeuwarden - Wijtgaard - Poppingawier - Gauw - Scharnegoutum - Sneek
95 Leeuwarden - Wirdum - Grouw - Irnsum - Akkrum - Goingarijp - Joure - Oudehaske - Heerenveen
97 Leeuwarden - Dronrijp - Franeker - Midlum - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Nieuwe Niedorp - Waarland - Heerhugowaard - Alkmaar
98 Bolsward - Allingawier - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
100 Groningen - A7 - Drachten - Heerenveen (- Joure - Lemmer - Emmeloord - Lelystad)
Buurtbus
101 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Idsegahuizum - Workum - It Heidenskip - Hindeloopen
103 Hemelum - Mirns - Warns - Stavoren
104 Bakkeveen - Wijnjewoude - Terwispel - Gorredijk - Langezwaag
105 Oostrum - Dokkum - Raard - Reistum - Genum - Wanswerd - Birdaard (- Steenendam) - Jislum - Hogebeintum - Ferwerd
106 Hardegarijp - Tietjerk - Oude Miede - Suawoude - Bergum
107 Oldeberkoop - Veneburen - Oosterwolde - Wepel - Appelscha - Ravenswoud
108 Wolvega - Oldelamer - Langelille - Scherpenzeel - Spanga - Nijetrijne - Oldetrijne - Wolvega
Buslijnen op de Waddeneilanden
110 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland
120 West-Terschelling - Midsland - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
121 West-Terschelling - Midsland - Midsland aan Zee Terschelling
122 West-Terschelling - Midsland - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
130 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
131 Nes - Buren - Nes - Ballum - Hollum Ameland
140 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog
141 Veerdam - Karrepad - Bungalowpark De Monnik Schiermonnikoog

Wijzigingen per 2 juni 1991

 • Lijn 14 (Leeuwarden - Heerenveen): In Heerenveen gaat deze lijn voortaan via de route van lijn 25 rijden. Komende vanaf het station wordt voortaan via de Veenscheiding, Ds. Kingweg, De Zanden en Rotstergaastweg gereden. De oude route wordt overgenomen door lijn 25.
 • Lijn 23 (Drachten - Leeuwarden): Per richting gaan drie ritten via Drachtstercompagnie rijden in plaats van Rottevalle. Dit betreft twee ritten in de spitsrichting en één rit rond het middaguur.
 • Lijn 25 (Meppel - Heerenveen): Komende vanuit Meppel wordt voortaan via de Amelandlaan en de Kennedylaan naar het Burgemeester Kuperusplein gereden. De oude route wordt overgenomen door lijn 14.
 • Lijn 27 (Oosterwolde - Steenwijk): Op zondagochtend wordt één rit aan de dienstregeling toegevoegd.
 • Lijn 28 (Heerenveen - Noordwolde): In Heerenveen gaat deze lijn voortaan via de route van lijn 25 rijden. Komende vanaf het station wordt voortaan via de Veenscheiding, Ds. Kingweg, De Zanden en Rotstergaastweg gereden. De oude route wordt overgenomen door lijn 25.
 • Lijn 31 (Drachten - Buitenpost): Vanuit Surhuisterveen wordt de route doorgetrokken naar Drachten en in de spitsuren wordt ook naar Marum gereden. Het aantal ritten wordt op alle dagen uitgebreid. De meeste ritten gaan echter met een 8-persoonsbusje rijden.
 • Lijn 35 (Sneek - Wommels): Op zondagmiddag rijdt deze lijn éénmaal als vaste lijnbus tussen station Sneek en de Ielanen.
 • Lijn 41 (Heerenveen - Balk): In Heerenveen wordt de route ingekort tot het Station, doorgaande reizigers naar de Heerehage kunnen gebruik maken van lijn 95. Wanneer laatstgenoemde buslijn rijdt, rijdt deze lijn niet meer via Oudehaske.
 • Lijn 42 (Sneek - Emmeloord): Wanneer lijn 47 niet meer rijdt, gaat deze lijn altijd via Woudsend rijden.
 • Lijn 48 (Heerenveen - Lemmer): Komende vanuit Heerenveen, rijdt deze lijn in Lemmer niet meer via de Zeedijk. In de middagspits wordt Oosterzee nog maar 1x per uur bediend.
 • Lijn 62 (Leeuwarden - Kollum): In de ochtendspits gaan twee ritten vanuit Kollum als sneldienst rijden en stoppen onderweg nog maar op een beperkt aantal haltes.
 • Lijn 71 (Leeuwarden - Harlingen): Op zaterdagmiddag worden enkele tussenritten Sexbierum - Minnertsga geschrapt.
 • Lijn 76 (Franeker - Tzum): 's Middags vanaf circa 14:00 een regelmatige uurdienst gereden in plaats van een 2-uursdienst.
 • Lijn 77 (Franeker - Dronrijp): Deze lijn wordt omgezet naar een belbus, vanwege de (zeer) geringe bezetting. De route wordt voortaan in beide richtingen gereden tussen Franeker, Dongjum, Ried, Peins en Slappeterp. De frequentie wordt verhoogd naar een regelmatige 2-uursdienst van maandag t/m zaterdag overdag.
 • Lijn 88 (Groningen - Leek): In beide richtingen wordt één rit in de drukste richting toegevoegd.
 • Lijn 90 (Heerenveen - Bolsward): Onder dit lijnnummer rijdt de hele week tot circa 21:00 (op zondag pas vanaf 12:00) 1x per uur een snelbus tussen Heerenveen, Sneek en Bolsward. Op verzoek wordt ook gestopt bij de halte Rotonde in Joure.
 • Lijn 95 (Leeuwarden - Heerenveen): Vanaf Joure is de route doorgetrokken naar Oudehaske en Heerenveen als vervanging van lijn 41. In Heerenveen wordt tevens verder gereden naar De Greiden met dezelfde frequenties zoals voorheen door lijn 41 werd geboden. Ook worden van maandag t/m vrijdag enkele sneldienstritten toegevoegd, die niet via Grou rijden.
 • Lijn 99 (Heerenveen - Harlingen): Tussen Heerenveen en Bolsward wordt één rit per uur overgenomen door de nieuwe lijn 90. Deze ritten rijden voortaan als sneldienst en bedienen nog maar een beperkt aantal haltes.