FRAM Dienstregeling 1990/1991

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de dienstregeling 1990

De dienstregeling 1990/1991 van de FRAM liep van 19 augustus 1990 t/m 1 juni 1992.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Drachten
11 Berglaan - Ziekenhuis - Autobusstation - Folgeren
Streekdienst
14 Leeuwarden - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen-Zuid
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
19 Drachten - Nijega - Oudega - Garijp - Bergum - Oostermeer - Noordbergum
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Bergum - Quatrebras - Hardegarijp - Leeuwarden
22 Leeuwarden - Goutum - Warga - Wartena - Garijp
23 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Koostertille - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
24s Drachten - Leeuwarden
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
30 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Jubbega 3e Sluis - Hoornsterzwaag
31 Surhuisterveen - Augustinusga - Blauwverlaat - Buitenpost
32 Winsum - Welsrijp - Franeker
33 Sneek - Scharnegoutum - Mantgum - Baard - Winsum Belbus
34 Drachten - Nij Beets - Oldeboorn - Akkrum
35 Sneek - IJsbrechtum - Hidaard - Roodhuis - Itens - Wommels Belbus
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
39 Sneek > IJlst > Abbega > Blauwhuis > Nijland > Folsgare > Oosthem > IJlst > Sneek Belbus
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerbus
41 Heerenveen - Joure - Scharsterbrug - Spannenburg - Sloten - Wijckel - Balk
42 Emmeloord - Creil / Bant - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Jutrijp - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Nijemirdum - Sondel - Wijckel - Sloten - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Nijemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo
46 Sneek > Jutrijp > Hommerts > Heeg > Oudega > Heeg > Sneek
47 Sneek - Jutrijp - Woudsend - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
50 Leeuwarden - Dokkum - Anjum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Giekerk - Oudkerk - Runsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Metslawier - Oosternijkerk - Paesens - Nes - Wierum - Nes - Moddergat - Hantumhuizen - Morra - Anjum Deels belbus
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Bergum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwert - Waaxens - Ternaard - Dokkum
56 Dokkum - Bornwird - Waaxens - Holwerd Seizoenbus
57 Leeuwarden - Rijperkerk - Oenkerk - Roodkerk - Steenendam - Birdaard - Wanswerd
58 Dokkum - Birdaard Schoolbus
61 Dokkum - Damwoude - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Westergeest - Zwaagwesteinde
62 Leeuwarden - Hardegarijp - Veenwouden - Kollumerzwaag - Westergeest - Triemen - Kollum
63 Dokkum - Wetzens - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Leeuwarden - Holwerd
71 Leeuwarden - Engelum - Beetgum - Minnertsga - Tzummarum - Sexbierum - Wijnaldum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - Vrouwenparochie - Minnertsga
73 Leeuwarden - Britsum - Stiens - Oude Leije - Oudebildtzijl - Westhoek - Minnertsga
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Sint Annaparochie
75 Franeker - Sexbierum
76 Franeker - Tzum
77 Franeker - Dongjum - Ried - Franeker
79 Tzum - Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Berlikum Avondbus
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - Marum - Tolbert - Leek - Groningen
82 Groningen - Peizerwold - Peize - Roden - Nieuw Roden - Zevenhuizen
83 Assen - Zeyen - Peest - Norg - Een / Langelo - Steenbergen - Roden
84 Assen - Bovensmilde - Veenhuizen - Haulerwijk - Bakkeveen - Siegerswoude - Ureterp - Drachten
85 Oosterwolde - Donkerbroek - Haulerwijk - Een West - Zevenhuizen - Leek
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Norg - Langelo - Altena - Peize
87 Roden - Nietap - Leek
88 Groningen - Hoogkerk - Oostwold - Midwolde - Leek
89 Groningen - Midwolde - Boerakker - Marum - Frieschepalen - Ureterp - Beetsterzwaag
91 Leeuwarden - Marssum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Waaxens - Hichtum - Bolsward
92s Leeuwarden - Hijlaard - Winsum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
93 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Jellum - Boxum - Leeuwarden
94 Leeuwarden - Goutum - Wijtgaard - Roordahuizen - Gauw - Scharnegoutum - Sneek
95 Leeuwarden - Wirdum - Grouw - Irnsum - Akkrum - Goingarijp - Joure
97 Leeuwarden - Dronrijp - Franeker - Midlum - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Nieuwe Niedorp - Waarland - Heerhugowaard - Alkmaar
98 Bolsward - Allingawier - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
100s Groningen - A7 - Drachten - Heerenveen (- Joure - Lemmer - Emmeloord - Lelystad)
Buurtbus
101 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Idsegahuizum - Workum - It Heidenskip - Hindeloopen
103 Hemelum - Mirns - Warns - Stavoren
104 Bakkeveen - Wijnjewoude - Terwispel - Gorredijk - Langezwaag
105 Oostrum - Dokkum - Raard - Reistum - Genum - Wanswerd - Birdaard (- Steenendam) - Jislum - Hogebeintum - Ferwerd
106 Hardegarijp - Tietjerk - Oude Miede - Suawoude - Bergum
107 Oldeberkoop - Veneburen - Oosterwolde - Wepel - Appelscha - Ravenswoud
108 Wolvega - Oldelamer - Langelille - Scherpenzeel - Spanga - Nijetrijne - Oldetrijne - Wolvega
Buslijnen op de Waddeneilanden
110 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland
120 West-Terschelling - Midsland - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
130 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
140 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog

Wijzigingen per 19 augustus 1990

 • Op diverse lijnen wijzigen de vertrek- en aankomsttijden met enkele minuten.
 • Op diverse lijnen is kritisch gekeken naar de bezettingscijfers; als gevolg daarvan kunnen ritten toegevoegd zijn, of juist vervallen.
 • Lijn 11 (Stadsdienst Drachten): Deze lijn is in twee delen geknipt. Het traject tussen de Berglaan en de Folgeren blijft als lijn 11 rijden en het traject naar De Trisken is gekoppeld aan lijn 24.
 • Lijn 17 (Drachten - Emmen): Deze lijn wordt opgeheven vanwege het magere gebruik.
 • Lijn 19 (Drachten - Noardbergum): In de daluren zijn drie ritten geschrapt uit de dienstregeling, waardoor de intervallen tussen de ritten flink groter worden. Op zaterdag rijden voortaan nog maar twee ritten in beide richtingen.
 • Lijn 20 (Heerenveen - Leeuwarden): Omstreeks 09:30 en 10:30 beginnen twee ritten in Gorredijk in plaats van Heerenveen.
 • Lijn 22 (Leeuwarden - Garyp): Vanuit Warten rijden voortaan alle ritten van/naar Garyp. De laatste rit is circa 20 minuten vervroegd.
 • Lijn 23 (Drachten - Leeuwarden): In de ochtendspits gaat één rit richting Leeuwarden via Surhuizum en Augustinusga rijden; in de middagspits doen drie ritten in omgekeerde richting dit ook.
 • Lijn 24 (Drachten - Leeuwarden): In Drachten is de route verlengd vanaf het ziekenhuis naar de woonwijken De Drait en De Trisken als vervanging van lijn 11, daarentegen stopt deze lijn niet meer in Nijtap, Opeinde en Nijega. In de daluren wordt de frequentie verhoogd naar een halfuursdienst, op zaterdag wordt binnen Drachten elk half uur gereden en op koopavonden worden extra ritten toegevoegd binnen Drachten.
 • Lijn 27 (Oosterwolde - Steenwijk): In de ochtendspits is een extra rit in beide richtingen toegevoegd.
 • Lijn 30 (Heerenveen - Hoornsterzwaag): In de ochtendspits is een tweede sneldienstrit toegevoegd via Nieuwehorne.
 • Lijn 32 (Winsum - Franeker): Onder dit lijnnummer rijdt een nieuwe buslijn tussen Winsum en Franeker, die onderweg ook Welsryp en Lutjelollum bedient. In de spitsuren wordt 1x per uur gereden en daarbuiten 1x per 2 uur.
 • Lijn 33 (Sneek - Winsum): De route is gewijzigd. Komende vanuit Sneek wordt na Britswerd eerst naar Mantgum gereden en vervolgens via Dykshorne en Jorwerd naar Huins. Vanuit Huins is de route doorgetrokken naar het nieuwe busstation in Winsum. In Winsum rijden de ritten verder als lijn 32 naar Franeker.
 • Lijn 34 (Drachten - Akkrum): In het ochtenddal is één retourrit geschrapt, dientengevolge rijden geen bussen meer tussen circa 09:00 en 12:00.
 • Lijn 39 (Sneek - Blauwhuis): De eerste twee ritten uit Sneek rijden voortaan de gehele lusroute als vaste bus. Alleen vanuit Oosthem, Abbega en Greonterp moet ook op die ritten gereserveerd worden.
 • Lijn 42 (Sneek - Emmeloord): In de spitsuren is het rittenpatroon gewijzigd, waardoor de dienstregeling veel regelmatiger is geworden.
 • Lijn 43 (Spannenburg - Langweer): In de middagspits is één rit aan de dienstregeling toegevoegd.
 • Lijn 44 (Bolsward - Spannenburg): De rit van 09:03 uit Bolsward is ingekort tot Koudum en rijdt van daar af weer terug naar Bolsward. De korte ritten Bolsward - Koudum in de middag zijn doorgetrokken naar Hemelum en geven daar aansluiting op lijn 45.
 • Lijn 45 (Balk - Waterloo): In de ochtendspits rijden meer ritten, maar in de daluren zijn juist enkele ritten geschrapt.
 • Lijn 46 (Sneek - Oudega): Op koopavonden (doorgaans vrijdag) in Sneek is een nieuwe retourrit toegevoegd.
 • Lijn 50 (Leeuwarden - Lauwersoog): Onder dit nieuwe lijnnummer rijden voortaan de sneldiensten Leeuwarden - Dokkum - Lauwersoog van lijn 51. Deze nieuwe buslijn stopt buiten Leeuwarden en Dokkum niet op tussengelegen haltes en de reistijd wordt daarmee flink verkort. In de praktijk rijdt de bus 1x/uur (spits: 2x/uur) naar Dokkum en vervolgens 1x per 2 uur naar Lauwersoog.
 • Lijn 51 (Leeuwarden - Dokkum): Het traject tussen Dokkum en Lauwersoog, alsmede de sneldienstritten worden overgenomen door de nieuwe lijn 50. Tussen Leeuwarden en Dokkum blijft deze lijn elk half uur in de spitsuren rijden en 1x per uur daarbuiten.
 • Lijn 52 (Dokkum - Oostmahorn): Onder dit lijnnummer worden voortaan de dorpen in Noordoost-Friesland bedient. In de spitsuren wordt als vaste lijndienst gereden en daarbuiten hoofdzakelijk als belbus, volgens hetzelfde principe als rond Sneek.
 • Lijn 55 (Leeuwarden - Wanswerd): Deze lijn wordt opgeheven. De dorpen Lekkum, Wyns en Bartlehiem verliezen daarmee hun ontsluiting per bus. Op de overige trajectdelen kunnen reizigers gebruik maken van lijn 57.
 • Lijn 56 (Dokkum - Holwerd): De dienstregeling is uitgebreid met een extra retourrit van maandag- t/m vrijdagochtend en drie extra ritten op zaterdag.
 • Lijn 57 (Leeuwarden - Wanswert): Onder dit lijnnummer rijdt voortaan een buslijn tussen Leeuwarden, Swarteweisien, de Steenendam en Wanswerd. Over het hele traject worden drie ritten (zaterdag: twee) gereden, aangevuld met enkele korte ritten Wanswerd - Steenendam met aansluiting op lijn 51.
 • Lijn 58 (Dokkum - Birdaard): De ochtendrit rijdt voortaan via de route van de buurtbus in dit gebied, die de scholierendrukte niet kan verwerken. De middagritten blijven wel rechtstreeks rijden.
 • Lijn 60 (Dokkum - Leeuwarden): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van de nieuwe lijn 57 of 61.
 • Lijn 61 (Dokkum - Zwaagwesteinde): De route en dienstregeling zijn aanmerkelijk uitgebreid. Er worden flink meer ritten gereden in de brede spitsuren en voortaan worden o.a. Driesum, Wouterswoude, Zwaagwesteinde, Triemen en Westergeest aangedaan.
 • Lijn 62 (Leeuwarden - Kollum): In de avonduren vervalt de overstap bij Quatrebras, doorgaande reizigers kunnen in de bus blijven zitten voor de richting Leeuwarden. Wel wordt het rittenpatroon beter in patroon gelegd.
 • Lijn 63 (Dokkum - Buitenpost): Tussen Dokkum en Ee is de route verlegd naar Wetzens en Metslawier, vanwege het (zeer) geringe aantal instappers vanuit Oostrum. Reizigers vanuit Oostrum maken voortaan gebruik van de buurtbus. In de avonduren rijdt de bus langer door over het hele traject, maar zijn de korte ritten Kollum - Buitenpost vervallen.
 • Lijn 71 (Leeuwarden - Harlingen): Op zaterdag rijden de meeste korte ritten Leeuwarden - Sexbierum alleen nog tussen Minnertsga en Sexbierum. De lange ritten naar Harlingen blijven ongewijzigd rijden.
 • Lijn 76 (Franeker - Tzum): De dienstregeling is teruggebracht naar vier ritten van maandag t/m vrijdag en drie ritten op zaterdag.
 • Lijn 77 (Franeker - Ried): De ochtendrit van circa 11:30 van maandag t/m vrijdag, alsmede de rit van 16:30 op zaterdag worden niet meer gereden.
 • Lijn 80 (Heerenveen - Groningen): Deze lijn wordt vernummerd naar lijn 100.
 • Lijn 81 (Groningen - Drachten): 's Middags wordt de frequentie tussen circa 13:30 en 16:30 op het traject Drachten - Marum verhoogd naar een halfuursdienst. In omgekeerde richting wordt deze frequentie tussen Marum en Drachten juist verlaagd naar een uurdienst.
 • Lijn 82 (Groningen - Nieuw Roden): Vanaf Roden gaan enkele ritten per dag verder rijden van/naar Zevenhuizen. In de daluren wordt de frequentie verlaagd naar een halfuursdienst.
 • Lijn 87 (Roden - Leek): Het traject tussen Roden en Zevenhuizen komt te vervallen. Op het overgebleven traject blijft de bus grotendeels 1x per uur rijden, maar worden wel enkele slecht bezette ritten geschrapt.
 • Lijn 89 (Groningen - Beetsterzwaag): 's Middags wordt de frequentie tussen circa 13:40 en 17:40 op het traject Groningen - Marum verhoogd naar een halfuursdienst.
 • Lijn 91 (Leeuwarden - Bolsward): De extra ritten in de middag van Leeuwarden naar Winsum gaan verder rijden naar Wommels. Tussen circa 08:45 en 14:45 wordt van Wommels naar Leeuwarden elk half uur gereden.
 • Lijn 97 (Alkmaar - Leeuwarden): In de daluren is de frequentie tussen Franeker en Leeuwarden weer verlaagd naar 1x per uur.
 • Lijn 99 (Heerenveen - Harlingen): 's Middags zijn vier extra ritten toegevoegd tussen Sneek en Bolsward, die in Bolsward verder rijden als lijn 44 richting Workum en Hemelum.
 • Lijn 100 (Groningen - Lelystad): Dit is het nieuwe lijnnummer voor lijn 80. Vanaf Emmeloord rijden de ritten verder van/naar Lelystad, waardoor deze lijn ook in combinatie met de VAD wordt gereden. Ook de halte Rotonde in Joure is in de route opgenomen en in Drachten is de route sneller geworden. In de avonduren en het weekeinde wordt alleen tussen Groningen en Heerenveen gereden en in de late avonduren wordt binnen Drachten via de route van lijn 11 gereden.
 • Lijn 105 (Dokkum - Oostrum): Vanaf Dokkum rijdt deze lijn verder naar Oostrum als vervanging van lijn 63. In de ochtendspits rijden meer ritten.
 • Lijn 108 (Wolvega - Langelille): De haltes in Sonnega en Oldetrijne worden richting Langelille voortaan alleen nog op verzoek aangedaan.