FRAM Dienstregeling 1989/1990

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de dienstregeling 1989

De dienstregeling 1989/1990 van de FRAM liep van 28 mei 1989 t/m 18 augustus 1990.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Leeuwarden
1 Westeinde - Frieslandhal - Autobusstation - Centrumd - Heechterp - Camminghaburen
2 Cammpinghaburen - Schieringen - Centrum - Autobusstation NS
3 Aldlan - MCL Zuid - Centrum - Autobusstation NS - MCL Noord - Bilgaard De Jokse
4 Schepenbuurt - Autobusstation NS - Centrum - Lekkumerend
5 Aldlan State - Nijlan - Autobusstation NS - Centrum - Bilgaard De Kei
6 Autobusstation NS - Schenkenschans - Nijlan - Autobusstation NS
7 Autobusstation NS - Emmastraat - CCF - Aldlanstate - Autobusstation NS
8 Autobusstation - De Hemrik
Stadsdienst Drachten
11 De Trisken - Tjonger - Berglaan - Ziekenhuis - Zetveld - De Wiken - Noorderbuurt - De Folgeren
Streekdienst
14 Leeuwarden - Irnsum - Akkrum - Heerenveen
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
17 Drachten - Oosterwolde - Emmen Zomerbus
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
19 Drachten - Nijega - Oudega (Sm.) - Eernewoude - Garijp - Bergum - Suameer - Eestrum - Noordbergum
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Bergum - Quatrebras - Leeuwarden
22 Leeuwarden - Warga - Wartena - Garijp
23 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Kootstermolen - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
24s Drachten - Leeuwarden
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen i.s.m. DVM
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
30 Heerenveen - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag
31 Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost
33 Sneek - Bozum - Oosterlittens - Lions - Jorwerd - Mantgum Belbus
34 Drachten - Boornbergum - Nij Beets - Oldeboorn- Akkrum
35 Sneek - Tirns - Roodhuis - Itens - Wommels Belbus
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
39 Sneek - Abbega - Blauwhuis - Nijland - Niezijl - Sneek Belbus
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerbus
41 Heerenveen - Joure - Huis ter Heide - Spannenburg - Balk
42 Emmeloord - Creil / Bant - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Jutrijp - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Nijemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega - Gaastmeer
47 Sneek - Jutrijp - Woudsend - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Metslawier - Dokkum - Damwoude - Steenendam - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Nes (WD) - Paesens
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Bergum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd - Ternaard - Dokkum
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Leeuwarden
56 Dokkum - Foudgum - Waaxens - Holwerd Winterbus
58 Dokkum - Birdaard Seizoenbus
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Molenend - Rijperkerk - Leeuwarden
61 Dokkum - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Buitenpost
62 Leeuwarden - Quatrebras - Bovenweg - Zwaagwesteinde - Kollum
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Dokkummer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66s Leeuwarden - Holwerd Dorp - Holwerd Steiger
71 Leeuwarden - Berlikum - Mooie Paal - Minnertsga - Sexbierum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
73 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Oude Bildtdijk - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Sint Annaparochie
75 Franeker - Sexbierum
76 Franeker - Welsrijperhoek - Tzum
77 Franeker - Domgjum - Boer - Ried
79 Tzum - Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Berlikum Avondbus
80s Groningen - Drachten - Heerenveen
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - Marum - Tolbert - Leek - Groningen
82 Groningen - Peize - Roden - Nieuw Roden
83 Assen - Zeyen - Norg - Roden
84 Assen - Veenhuizen - Norg - Haulerwijk - Ureterp a/d Vaart - Drachten
85 Oosterwolde - Donkerbroek - Haulerwijk - Zevenhuizen - Leek
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Norg - Langelo - Peize
87 Leek - Roden - Zevenhuizen
88 Groningen - Oostwold - Midwolde - Leek
89 Beetsterzwaag - Ureterp - Marum - Groningen
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward
93 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Jellum - Boxum - Leeuwarden
94 Leeuwarden - Goutum - Wijtgaard - Roordahuizen - Gauw - Scharnegoutum - Sneek
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Terherne - Goingarijp - Joure
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Alkmaar
98 Bolsward - Exmorra - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
Buurtbus
101 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Idsegahuizum - Workum - It Heidenskip - Hindeloopen
103 Hemelum - Mirns - Warns - Stavoren
104 Bakkeveen - Wijnjewoude - Hemrik - Lippenhuizen - Terwispel - Gorredijk - Langezwaag
105 Dokkum - Lichtaard - Jislum - Birdaard - Steenendam - Birdaard - Hogebeintum - Ferwerd
106 Bergum - Suawoude - Tietjerk - Kleine Geest - Zwartewegsend - Hardegarijp
107 Oldeberkoop - Veneburen - Rochteloo - Appelscha - Ravenswoud
108 Wolvega - Oldelamer - Langelille - Scherpenzeel - Spanga - Nijetrijne - Oldetrijne - Wolvega
Buslijnen op de Waddeneilanden
110 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland
120 West-Terschelling - Midsland - Paal 8 - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
130 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
140 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog

Wijzigingen per 28 mei 1989

Algemeen

 • In Roden wordt een nieuw busstation in gebruik genomen aan de rand van het Centrum. De halte Albertsbaan wordt niet meer aangedaan.
 • Op diverse drukkere lijnen gaan gelede bussen rijden, om daarmee de drukte beter op te kunnen vangen.

Wijzigingen per lijn

 • Lijn 14 (Leeuwarden - Heerenveen): De meeste ritten worden in Heerenveen gekoppeld aan lijn 28 van/naar Noordwolde.
 • Lijn 17 (Drachten - Emmen): Deze lijn gaat ook op één rit per richting recreatiepark Duinen Zathe in Appelscha bedienen. De andere rit gaat in Beilen voortaan aansluiten op een bus naar Ponypark Slagharen en Hoogeveen. De eerste rit naar Emmen, gaat ook verder rijden naar het Veenpark in Barger-Compascuum. Op zaterdag en zondag rijdt deze lijn niet meer.
 • Lijn 19 (Drachten - Noardbergum): Vanaf Nijega gaat deze lijn weer verder rijden naar Drachten en in Noardbergum komt het eindpunt te liggen bij de halte IJeijlaan. De frequentie en het aantal ritten blijft ongewijzigd.
 • Lijn 23 (Leeuwarden - Drachten); Op zondagavond wordt één rit geschrapt tussen Drachten en Surhuisterveen.
 • Lijn 26 (Wolvega - Oldeberkoop): Aan het begin van de avond wordt een retourrit toegevoegd.
 • Lijn 28 (Noordwolde - Heerenveen): De meeste ritten worden in Heerenveen gekoppeld aan lijn 14 van/naar Leeuwarden.
 • Lijn 31 (Surhuisterveen - Buitenpost): Het traject tussen Buitenpost en Kootstertille vervalt helemaal, ook de speciale schoolritten worden niet meer gereden.
 • Lijn 36 (Franeker - Makkum): Op zaterdagochtend wordt één retourrit geschrapt.
 • Lijn 45 (Balk - Waterloo): De eerste en laatste rit van Waterloo naar Balk, die alleen buiten de zomervakantie reden, worden geschrapt.
 • Lijn 52 (Dokkum - Paesens): Op zaterdagmiddag wordt de frequentie verlaagd naar 1x per 2 uur.
 • Lijn 58 (Dokkum - Birdaard): Onder dit lijnnummer rijdt van de herfstvakantie t/m Pasen een nieuwe buslijn tussen Dokkum en Birdaard. In de ochtendspits rijdt één rit naar Dokkum en 's middags rijden drie ritten naar Birdaard.
 • Lijn 61 (Dokkum - Buitenpost): De terugrit vanuit Dokkum, gaat op woensdag voortaan al rond 12:00 rijden.
 • Lijn 72 (Leeuwarden - Minnertsga): In de middagspits worden twee ritten in beide richtingen toegevoegd, zodat kortstondig elke 20 minuten een bus rijdt.
 • Lijn 86 (Oosterwolde - Peize): In de middagspits wordt een rit van Peize naar Norg toegevoegd.
 • Lijn 87 (Leek - Zevenhuizen): De frequentie wordt teruggeschroefd naar 1x per uur tussen Leek en Roden, het traject naar Zevenhuizen blijft 1x per 2 uur bediend worden. Op zaterdag wordt echter niet meer naar Zevenhuizen gereden.
 • Lijn 90 (Norg - Roden): Deze lijn wordt opgeheven.
 • Lijn 92 (Bolsward - Leeuwarden): De halfuursdienst wordt voortaan al vanaf 12:30 opgestart.
 • Lijn 93 (Sneek - Leeuwarden): Op zaterdagochtend worden twee retourritten geschrapt en op zondag overdag worden ook twee retourritten geschrapt.
 • Lijn 97 (Alkmaar - Leeuwarden): In de daluren wordt de frequentie tussen Leeuwarden en Franeker verhoogd naar een scheve halfuursdienst. In de ochtendspits wordt de frequentie van Leeuwarden naar Franeker verlaagd naar een halfuursdienst.
 • Lijn 98 (Bolsward - Makkum): Op vrijdag- en zaterdagavond in de zomermaanden (juli, augustus) beginnen 's avonds drie ritten bij de camping Holle Poarte. Twee van deze ritten zijn nieuw en vullen de frequentie aan tot een uurdienst.
 • Lijn 106 (Burgum - Hurdegaryp): Twee ritten per richting bedienen Kleine Geest niet meer, maar gaan daarvoor in de plaats via de Sinderhoven in Hurdegaryp rijden.
 • Lijn 107 (Oldeberkoop - Ravenswoud): De laatste rit in beide richtingen tussen Oldeberkoop en Ravenswoud wordt geschrapt.

Wijziging per 28 augustus 1989

 • Lijn 80 (Groningen - Heerenveen): Van maandag t/m vrijdag worden vier ritten in beide richtingen toegevoegd, die na Heerenveen verder rijden van/naar Emmeloord. Ook op zondagavond wordt een rit toegevoegd op genoemd traject.