FRAM Dienstregeling 1978/1979

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de FRAM Dienstregeling 1978

De dienstregeling 1978/1979 van de FRAM liep van 28 mei 1978 t/m 17 november 1979.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Streekdienst
1 Leeuwarden - Dronrijp - Wommels - Bolsward
2 Leeuwarden - Huins - Wommels - Burgwerderhoek - Bolsward
3 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Kootstermolen - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
4 Oosterwolde - Donkerbroek - Wijnjewoude - Ureterp - Drachten
5 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Leeuwarden
7 Makkum Markt - Makkum Holle Poarte Zomerbus
8 Sneek - Nijland - Bolsward - Exmorra - Makkum
9 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
10 Gorredijk - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde
11 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizen - Legegeaën - Sneek
12 Leeuwarden - Zwartewegsend - Tietjerk - Suawoude
13 Leeuwarden - Grouw - Irnsum - Terhorne - Snikzwaag - Joure
14 Leeuwarden - Irnsum - Akkrum - Heerenveen-Zuid
15 Meppel - Steenwijk - De Blesse - Wolvega - Heerenveen i.s.m. DVM
16 Heerenveen - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
17 Jorwerd - Weidum - Goutum - Leeuwarden
18 Heerenveen - Tjalleberd - Gersloot - Tijnje - Terwispel - Gorredijk
19 Drachten - Opeinde - Nijega - Oudega (Sm.) - Eernewoude
20 Leeuwarden - Bergum - Suameer - Drachten - Beetsterzwaag - Gorredijk - Heerenveen
21 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Ureterp - Marum - Groningen
22 Leeuwarden- Warga - Wartena - Garijp - Suameer - Bergum
23 Dokkum - Damwoude - Bovenweg - Veenwouden - Bergum
24s Drachten - Provinciale weg - Leeuwarden
25s Drachten - Rijksweg 43 - Heerenveen
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde Zuid - Noordwolde - Steggerda - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
29 Drachten - Oostermeer - Quatrebras - Leeuwarden
30 Heerenveen - De Knipe - Jubbega 3e Sluis - Hoornsterzwaag 14e Wijk
31 Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost - Twijzel - Kootstermolen
32 Witmarsum - Burgwerd - Wommels t/m 26 mei 1979
33 Sneek - Scharnegoutum - Bozum - Oosterlittens - Leeuwarden
34 Drachten - Boornbergum - Nij Beets - Oldeboorn - Akkrum
35 Sneek - Wommels
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
37 Sneek - IJlst
38 Sneek - Nijland - Blauwhuis
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerbus
41 Heerenveen - Joure - Huis ter Heide - Spannenburg - Balk
42 Emmeloord - Creil / Bant - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Jutrijp - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Bakhuizen - Waterloo
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega - Gaastmeer
47 Balk - Waterloo - Woudsend - Sneek
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Emmeloord
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Metslawier - Dokkum - Damwoude - Steenendam - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Nes (WD) - Wierum/Paesens
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd - Ternaard - Dokkum
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Leeuwarden
58 Dokkum - Raard - Reitsum - Genum - Birdaard Woensdags
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Molenend - Rijperkerk - Leeuwarden
61 Dokkum - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Buitenpost
62 Leeuwarden - Quatrebras - Bovenweg - Zwaagwesteinde - Kollum
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Dokkummer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66s Leeuwarden - Holwerd Dorp - Holwerd Steiger
71 Leeuwarden - Berlikum - Mooie Paal - Minnertsga - Sexbierum - Harlingen
72 Mooie Paal - St. Jacobi Parochie - St. Anna Parochie - Stiens - Leeuwarden
73 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Oude Bildtdijk - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
74 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - St. Anna Parochie
75 Sexbierum - Franeker - Ried/Tzum
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Alkmaar i.s.m. NZH
Buurtbus
91 Buitenpost - Stroobos - Lutjegast - Grootogast
Buslijnen op de Waddeneilanden
77 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
78 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog
79 West-Terschelling - Midsland - Paal 8 - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
80 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland

Wijzigingen per 28 mei 1978

Wijzigingen per 27 mei 1979