FRAM Dienstregeling 1981/1982

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de dienstregeling 1981

De dienstregeling 1981/1982 van de FRAM liep van 2 augustus 1981 t/m 22 mei 1982.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Drachten
Noorderbuurt - Ziekenhuis - Berglaan - De Drait
Streekdienst
14 Leeuwarden - Irnsum - Akkrum - Heerenveen
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
17 Jorwert - Weidum - Goutum - Leeuwarden
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
19 Drachten - Opeinde - Nijega - Oudega (Sm.) - Eernewoude
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Bergum - Quatrebras - Leeuwarden
22 Leeuwarden - Warga - Wartena - Garijp - Suameer - Bergum
23 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Kootstermolen - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
24s Drachten - Leeuwarden
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen i.s.m. DVM
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
29 Drachten - Oostermeer - Quatrebras - Leeuwarden
30 Heerenveen - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag
31 Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost - Kootstermolen
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Britswerd - Easterlittens - Baard - Huins - Hilaard - Jellum - Boksum
34 Drachten - Boornbergum - Nij Beets - Oldeboorn- Akkrum
35 Sneek - IJsbrechtum - Hidaard - Roodhuis - Itens - Wommels
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
37 IJlst - Sneek
38 Blauwhuis - Nijland - Sneek
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerbus
41 Heerenveen - Joure - Huis ter Heide - Spannenburg - Balk
42 Emmeloord - Creil / Bant - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Jutrijp - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Nijemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega - Gaastmeer
47 Sneek - Jutrijp - Woudsend - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
50 Leeuwarden - Zwartewegsend - Tietjerk - Suawoude
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Metslawier - Dokkum - Damwoude - Steenendam - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Nes (WD) - Paesens - Wierum
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Bergum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd - Ternaard - Dokkum
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Leeuwarden
58 Dokkum - Raard - Reitsum - Genum - Birdaard
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Molenend - Rijperkerk - Leeuwarden
61 Dokkum - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Buitenpost
62 Leeuwarden - Quatrebras - Bovenweg - Zwaagwesteinde - Kollum
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Dokkummer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66s Leeuwarden - Holwerd Dorp - Holwerd Steiger
71 Leeuwarden - Berlikum - Mooie Paal - Minnertsga - Sexbierum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
73 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Oude Bildtdijk - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Sint Annaparochie
75 Franeker - Sexbierum
76 Franeker - Welsrijperhoek - Tzum
77 Franeker - Domgjum - Boer - Ried
80s Groningen - Drachten - Heerenveen
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - Marum - Tolbert - Leek - Groningen
82 Groningen - Peize - Roden - Nieuw Roden - Zevenhuizen
83 Assen - Zeyen - Norg - Roden
84 Assen - Zeyen / Veenhuizen - Norg - Haulerwijk - Ureterp a/d Vaart - Drachten
85 Oosterwolde - Haulerwijk - Zevenhuizen - Leek - Roden
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Norg - Roden
87 Roden - Norg - Peize - Groningen Spitsbus
88 Groningen - Oostwold - Midwolde - Leek - Boerakker - Noordwijk
89 Beesterzwaag - Ureterp - Marum - Groningen
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward
93 Sneek - Scharnegoutum - Dearsum - Oosterwierum - Mantgum - Weidum - Leeuwarden
94 Sneek - Scharnegoutum - Goënga - Sibradabuorren - Poppingawier - Raard - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Terherne - Goingarijp - Joure
96 Makkum - Holle Poarte Zomerbus
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Alkmaar
98 Bolsward - Exmorra - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
Buurtbus
101 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Idsegahuizum - Workum - It Heidenskip
103 Hemelum - Mirns - Warns - Stavoren
Buslijnen op de Waddeneilanden
110 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland
120 West-Terschelling - Midsland - Paal 8 - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
130 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
140 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog

Wijzigingen per 2 augustus 1981

Lijnnummerwijzigingen

Lijnnr. (oud) Lijnnr. (nieuw) Route
1 91 Leeuwarden - Menaldum - Winsum - Lollum - Bolsward
2 92 Leeuwarden - Winsum - Bolsward
3 23 Leeuwarden - Hurdegaryp - Kootstertille - Surhuisterveen - Houtigehage - Drachten
5 93 Leeuwarden - Boksum - Mantgum - Boazum - Sneek
7 96 Zomerbus Makkum
8 98 Bolsward - Exmorra - Makkum
9 99 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Harlingen
11 94 Leeuwarden - Wijtgaard - Reduzum - Sneek
12 50 Leeuwarden - Suawoude
13 95 Leeuwarden - Wijtgaard - Reduzum - Joure
15 25 Meppel - Steenwijk - Wolvega - Heerenveen
21 89 Groningen - Marum - Ureterp - Beetsterzwaag
23 53 Dokkum - Veenwouden - Burgum
25 80 Groningen - Drachten - Heerenveen
77 130 Ameland
78 140 Schiermonnikoog
79 120 Terschelling
80 110 Vlieland
91 101 Buitenpost - Stroobos - Grootegast
92 102 Makkum - Workum - It Heidenskip
93 103 Stavoren - Bakhuizum - Hemelum

Overige wijzigingen

 • Op diverse lijnen zijn de vertrek- en aankomsttijden gewijzigd of is de lijnvoering qua aantal ritten aangepast, hierdoor is soms een rit geschrapt uit de dienstregeling of juist een rit toegevoegd.
 • Lijn 20 (Heerenveen - Leeuwarden): In de daluren rijdt deze lijn nog maar 1x per uur tussen Drachten en Heerenveen. Tussen Leeuwarden en Drachten blijven wel drie bussen per uur rijden en in de avonduren en op zondagmiddag laat twee ritten.
 • Lijn 24 (Leeuwarden - Drachten): Ten tijde van een halfuursdienst rijdt deze lijn in Drachten 1x per uur een omgekeerde lusroute; dus eerst naar het Ziekenhuis en vervolgens via de Bertilla terug naar de Berglaan.
 • Lijn 24 (Oosterwolde - Steenwijk): In het dal valt één rit weg tussen Oosterwolde en Noordwolde, waardoor dientengevolge een gat van drie uur ontstaat op genoemd traject in de dienstregeling.
 • Lijn 28 (Heerenveen - Noordwolde): Op zondag wordt het aantal ritten verminderd. In beide richtingen rijden nog slechts vier ritten over het hele traject; alle tussenritten in Heerenveen komen verder te vervallen.
 • Lijn 29 (Drachten - Leeuwarden): De ritten op zaterdag worden ingekort tot het traject Drachten - Eastermar. Doorgaande reizigers tussen Eastermar en Leeuwarden moeten dan omreizen via Drachten.
 • Lijn 33 (Sneek - Boksum): Het traject tussen Sneek en Boksum komt te vervallen. Alleen in de ochtendspits blijft nog één rit in beide richtingen van/naar Leeuwarden rijden. De dienstregeling wordt teruggebracht naar vier ritten per richting.
 • Lijn 37 (Sneek - IJlst): In Sneek rijdt deze lijn alleen nog van/tot het Station. Doorgaande reizigers naar het Centrum dienen over te stappen op een van de overige buslijnen.
 • Lijn 51 (Leeuwarden - Lauwersoog): Tussen Dokkum en Lauwersoog is de dienstregeling duidelijker geworden, zonder al te veel varianten of dagen waarop wel/niet gereden wordt. De aansluitingen op de veerboot zijn ongewijzigd.
 • Lijn 52 (Dokkum - Wierum): In plaats van afwisselend naar Wierum of Paesens te rijden, wordt voortaan een lusroute gereden, waarin beide kernen bediend worden.
 • Lijn 54 (Dokkum - Leeuwarden): Op zondag rijdt deze lijn niet meer via Brantgum/Bornwerd. Tussen Holwerd en Dokkum wordt een 2-uursdienst gereden, die altijd via Ternaard loopt.
 • Lijn 55 (Leeuwarden - Wanswert): Deze lijn rijdt altijd van en naar Wanswert. (De) Steenendam wordt niet meer bediend.
 • Lijn 60 (Leeuwarden - Dokkum): Slechts één rit per dag wordt nog doorgaand uitgevoerd, voor de overige ritten dient in Giekerk overgestapt te worden op lijn 51.
 • Lijn 72 (Leeuwarden - Minnertsga): In het ochtenddal (08:30 - 12:00) wordt de frequentie verlaagd naar 1x per uur over het hele traject. De tussenritten Minnertsga - St. Annaparochie rijden alleen nog op zaterdagavond.
 • Lijn 75 (Franeker - Sexbierum): Deze lijn rijdt alleen nog tussen Franeker en Sexbierum. In de dienstregeling worden diverse ritten geschrapt.
 • Lijn 76 (Franeker - Tzum): Deze lijn bedient het verlaten traject Franeker - Tzum van lijn 75, ongeveer 1x per 2 uur.
 • Lijn 77 (Franeker - Ried): Deze lijn bedient het verlaten traject Franeker - Ried van lijn 75, ongeveer 1x per 2 uur.
 • Lijn 82 (Groningen - Zevenhuizen): Van maandag t/m zaterdag overdag wordt de frequentie tussen Roden en Zevenhuizen verlaagd naar 1x per 2 uur. De dienstregeling tot Nieuw-Roden blijft verder ongewijzigd.
 • Lijn 85 (Oosterwolde - Roden): In de late avond na 21:00 wordt, met uitzondering van één rit op zaterdag- en zondagavond, niet meer gereden tussen Leek en Oosterwolde.
 • Lijn 92 (Leeuwarden - Bolsward): Op zondag wordt de frequentie verlaagd naar 1x per uur. De stopbus op deze route blijft als alternatief wel gewoon 1x per uur rijden.