FRAM Dienstregeling 1979/1980/1981

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de FRAM Dienstregeling 1979

De dienstregeling 1979/1980 van de FRAM liep van 18 november 1979 t/m 1 augustus 1981.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Drachten
Noorderbuurt - Ziekenhuis - Berglaan - De Drait
Streekdienst
1 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Hichtum - Bolsward
2 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward
3 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Kootstermolen - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
5 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Leeuwarden
7 Makkum - Holla Poarte Zomerbus
8 Bolsward - Exmorra - Makkum
9 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
10 Tijnje - Gorredijk - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjewoude - Dondkerbroek - Oosterwolde
11 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizen - Legegeaën - Sneek
12 Leeuwarden - Zwartewegsend - Tietjerk - Suawoude
13 Leeuwarden - Grouw - Irnsum - Terhorne - Goingarijp - Joure
14 Leeuwarden - Irnsum - Akkrum - Heerenveen
15 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen i.s.m. DVM
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
17 Jorwert - Weidum - Goutum - Leeuwarden
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
19 Drachten - Opeinde - Nijega - Oudega (Sm.) - Eernewoude
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Bergum - Quatrebras - Leeuwarden
21 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Beesterzwaag - Ureterp - Marum - Groningen
22 Leeuwarden - Warga - Wartena - Garijp - Suameer - Bergum
23 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Bergum
24s Drachten - Leeuwarden
25s Groningen - Drachten - Heerenveen
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
29 Drachten - Oostermeer - Quatrebras - Leeuwarden
30 Heerenveen - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag
31 Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost - Kootstermolen
33 Sneek - Scharnegoutum - Mantgum - Baard - Winsum
34 Drachten - Boornbergum - Nij Beets - Oldeboorn- Akkrum
35 Sneek - IJsbrechtum - Hidaard - Roodhuis - Itens - Wommels
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
37 IJlst - Sneek
38 Blauwhuis - Nijland - Sneek
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerbus
41 Heerenveen - Joure - Huis ter Heide - Spannenburg - Balk
42 Emmeloord - Creil / Bant - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Jutrijp - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Nijemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega - Gaastmeer
47 Sneek - Jutrijp - Woudsend - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Metslawier - Dokkum - Damwoude - Steenendam - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Nes (WD) - Paesens
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd - Ternaard - Dokkum
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Leeuwarden
58 Dokkum - Raard - Reitsum - Genum - Birdaard
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Molenend - Rijperkerk - Leeuwarden
61 Dokkum - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Buitenpost
62 Leeuwarden - Quatrebras - Bovenweg - Zwaagwesteinde - Kollum
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Dokkummer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66s Leeuwarden - Holwerd Dorp - Holwerd Steiger
71 Leeuwarden - Berlikum - Mooie Paal - Minnertsga - Sexbierum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
73 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Oude Bildtdijk - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Sint Annaparochie
75 Tzum/Ried - Franeker - Sexbierum
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - Marum - Tolbert - Leek - Groningen
82 Groningen - Peize - Roden - Nieuw Roden - Zevenhuizen
83 Assen - Zeyen - Norg - Roden
84 Assen - Zeyen / Veenhuizen - Norg - Haulerwijk - Ureterp a/d Vaart - Drachten
85 Oosterwolde - Haulerwijk - Zevenhuizen - Leek - Roden
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Norg - Roden
87 Roden - Norg - Peize - Groningen Spitsbus
88 Groningen - Oostwold - Midwolde - Leek - Boerakker - Noordwijk
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Alkmaar
Buurtbus
91 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
92 Makkum - Idsegahuizum - Workum - It Heidenskip v.a. ???
93 Hemelum - Mirns - Warns - Stavoren v.a. ???
Buslijnen op de Waddeneilanden
77 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
78 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog
79 West-Terschelling - Midsland - Paal 8 - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
80 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland

Wijzigingen per 18 november 1979

Lijnnummerwijzigingen ESA

Lijnnr. (oud) Lijnnr. (nieuw) Route
1 81 Groningen - Leek - Tolbert - Marum - Ureterp - Drachten
2 25 Groningen - Drachten - Heerenveen (snelbus)
3 83 Assen - Norg - Roden
4 84 Assen - Norg / Veenhuizen - Haulerwijk - Ureterp - Drachten
5 85 Oosterwolde - Haulerwijk - Leek - Roden
6 86 Oosterwolde - Veenhuizen - Norg - Roden
7 87 Groningen - Peize - Norg - Roden
8 88 Groningen - Hoogkerk - Leek - Noordwijk

Overige wijzigingen

 • Op de meeste buslijnen wijzigen de vertrek- en aankomsttijden.
 • Op de Waddeneilanden (m.u.v. Texel) wordt de dienstregeling vereenvoudigd.
 • Lijn (Stadsdienst Drachten): Onder dit lijnnummer gaat wederom een stadsdienst rijden in Drachten. Deze nieuwe lijn begint in De Drait en rijdt vervolgens via het Centrum, het Ziekenhuis en De Wiken naar de Noorderbuurt. Op werkdagen wordt een halfuursdienst gereden, daarbuiten rijden slechts enkele ritten.
 • Lijn 1 (Leeuwarden - Bolsward): Deze lijn gaat weer altijd van/naar Bolsward rijden; de overstap op lijn 2 in Burgwerd komt te vervallen.
 • Lijn 3 (Leeuwarden - Drachten): In de spitsuren wordt de frequentie standaard verhoogd naar een halfuursdienst en aan de randen van de spits rijden deze ritten alleen op deeltrajecten.
 • Lijn 4 (Oosterwolde - Drachten): Deze lijn wordt opgeheven en geïntegreerd in lijn 16 die vanuit Assen alternerend naar Heerenveen of Drachten gaat rijden.
 • Lijn 8 (Bolsward - Makkum): Deze lijn wordt 'weer' ingekort tot Bolsward. Doorgaande reizigers vanuit Makkum moeten voortaan weer overstappen op lijn 9.
 • Lijn 10 (Oosterwolde - Tijnje): Vanuit Gorredijk wordt de route doorgetrokken naar Tijnje. In de daluren verschuift het rittenpatroon.
 • Lijn 14 (Leeuwarden - Heerenveen): Met uitzondering van de ochtendspits wordt de frequentie verlaagd naar 1x per uur.
 • Lijn 16 (Assen - Drachten/Heerenveen): Komende vanuit Assen gaat de helft van de ritten na Oosterwolde verder rijden Donkerbroek en Drachten via de route van lijn 4. In de spitsuren blijft tussen Assen en Oosterwolde elk kwartier een bus rijden.
 • Lijn 17 (Leeuwarden - Jorwerd): Op beide dagen is één rit aan de dienstregeling toegevoegd.
 • Lijn 18 (Heerenveen - Gersloot): Deze lijn wordt omgezet naar een belbus. Indien reizigers van een rit gebruik willen maken, moet minimaal één uur van tevoren gereserveerd worden als men wenst te reizen tussen Heerenveen en Gersloot en tussengelegen dorpen.
 • Lijn 19 (Drachten - Eernewoude): In de ochtendspits vervalt de eerste rit vanuit Eernewoude.
 • Lijn 21 (Heerenveen - Groningen): Van maandag t/m zaterdag worden de meeste ritten ingekort tot het traject Beetsterzwaag - Groningen; tussen Heerenveen en Beetsterzwaag kunnen reizigers dan gebruik maken van lijn 20. Op zondagavond worden twee nieuwe ritten aan de dienstregeling toegevoegd.
 • Lijn 22 (Leeuwarden - Bergum): De ritten op zaterdag en zondag worden grotendeels ingekort tot Warten. Op deze momenten is er geen verbinding tussen Warten en Bergum.
 • Lijn 24 (Leeuwarden - Drachten): In Drachten is de route doorgetrokken van de Berglaan naar het Ziekenhuis en in de spitsuren is de frequentie verhoogd naar een halfuursdienst.
 • Lijn 25 (Heerenveen - Groningen): Vanaf Drachten gaat deze lijn verder rijden naar Groningen via de route van lijn 2, zodat een nieuwe doorgaande verbinding tussen Heerenveen, Drachten en Groningen ontstaat. De frequentie blijft hoofdzakelijk gelijk, alleen in de daluren wordt slechts 1x per uur gereden tussen Drachten en Groningen.
 • Lijn 31 (Surhuisterveen - Kootstermolen): Tussen Buitenpost en Kootstermolen is het aantal ritten wederom verminderd.
 • Lijn 41 (Heerenveen - Balk): In de spitsuren worden extra ritten aan de dienstregeling toegevoegd.
 • Lijn 42 (Sneek - Emmeloord): In de brede spitsuren wordt de frequentie verhoogd naar een halfuursdienst. Op sommige momenten rijdt een losse bus van Emmeloord naar Bant of Creil, afhankelijk van waar de doorgaande rit vandaan komt.
 • Lijn 43 (Spannenburg - Langweer): Deze lijn gaat voortaan als lusroute rijden vanuit Spannenburg en bedient alle dorpen ten oosten daarvan. In de ochtendspits rijden twee ritten, rond het middaguur één rit en in de middagspits drie ritten.
 • Lijn 44 (Bolsward - Spannenburg): De tussenritten Bolsward - Workum rijden, op één extra rit na, niet meer.
 • Lijn 48 (Heerenveen - Lemmer): Op zondag wordt het aantal ritten verminderd.
 • Lijn 55 (Leeuwarden - Wanswert): Van en naar de Steenendam rijden nog slechts twee ritten per dag. Alle overige ritten rijden van/naar Wanswert. Het totaal aantal ritten wordt teruggebracht naar 6 per dag per richting.
 • Lijn 60 (Dokkum - Leeuwarden): Twee ritten per richting worden geschrapt uit de dienstregeling.
 • Lijn 61 (Dokkum - Buitenpost): De speciale rit ten behoeve van het ziekenhuis Sionsberg in Dokkum rijdt niet meer. Alleen de spitsrit van/naar Buitenpost blijft nog gehandhaafd.
 • Lijn 63 (Dokkum - Buitenpost): In de brede middagspits wordt de frequentie tussen Dokkum en Kollum verhoogd naar een regelmatige uurdienst.
 • Lijn 72 (Leeuwarden - Minnertsga): Enkele verdichtingsritten Sint Annaparochie - Minnertsga worden geschrapt.
 • Lijn 82 (Groningen - Zevenhuizen): Onder dit lijnnummer rijdt een nieuwe buslijn tussen Groningen, Peize, Roden en Zevenhuizen. In Roden wordt aansluiting gegeven op de buslijnen naar Assen en Oosterwolde.
 • Lijn 83 (Assen - Roden): Deze lijn rijdt alleen nog tussen Assen en Roden. Doorgaande reizigers naar Groningen stappen in Roden over op de nieuwe lijn 82.
 • Lijn 85 (Oosterwolde - Roden): Deze lijn rijdt alleen nog tussen Assen en Roden. Doorgaande reizigers naar Groningen stappen in Roden over op de nieuwe lijn 82.
 • Lijn 86 (Oosterwolde - Roden): Deze lijn rijdt alleen nog tussen Assen en Roden. Doorgaande reizigers naar Groningen stappen in Roden over op de nieuwe lijn 82. Het aantal ritten wordt uitgebreid naar in totaal zes per richting.
 • Lijn 88 (Groningen - Noordwijk): Deze lijn gaat van maandag t/m vrijdag in beide richtingen vier ritten rijden.
 • Lijn 97 (Leeuwarden - Alkmaar): Tussen Leeuwarden en Alkmaar gaat van maandag t/m zaterdag overdag elk half uur een bus rijden, in de spitsuren wordt dit zelfs verhoogd naar een kwartierdienst. Deze extra ritten krijgen hun eindpunt bij de halte Froonacker.

Wijzigingen per ???

 • Lijn 92 (Makkum - It Heidenskip): Onder dit lijnnummer gaat een nieuwe buurtbus rijden tussen Makkum, Workum en It Heidenskip. Van maandag t/m vrijdag wordt 1x per 2 uur gereden.
 • Lijn 93 (Hemelum - Stavoren): Onder dit lijnnummer gaat een nieuwe buurtbus rijden tussen Hemelum, Warns en Stavoren. Van maandag t/m zaterdag wordt 1x per uur gereden.