Voormalige buslijnen in de regio Zuidwest-Friesland

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder zijn alle voormalige buslijnen in de regio Zuidwest-Friesland te vinden die hebben gereden voordat het concessiesysteem werd ingevoerd. Voor de voormalige buslijnen in de gehele provincie Friesland klik hier.

Route
Makkum - Holle Poarte LAB 28 mei 1961 t/m 17 september 1961
1 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Scharsterbrug - Sint. Nicolaasga - Spannenburg - Tjerkgaast - Sloten - Wijckel - Balk ZWH iig. 1972/1973 t/m 31 december 1973
1 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Spannenburg - Tjerkgaast - Sloten - Wijkcel - Balk ZWH iig. 1951
1 Heerenveen Station NTM/NS - Leeuwarden Autobusstation NS NTM 30 mei 1965 t/m ...
1 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronryp - Winsum - Wommels - Bolsward FRAM 28 mei 1978 t/m 1 augustus 1981
1 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronryp - Winsum - Wommels - Bolsward LAB (...-1969),
LABO (1969-1971),
FRAM (1971-1978)
... t/m 27 mei 1978
2 Emmeloord - Espel - Bant - Creil - Rutten - Lemmer - Follega - Spannenburg - Woudsend - Hommerts - Jutrijp - Sneek ZWH iig. 1961 t/m 31 december 1973
2 Leeuwarden - Deinum - Winsum - Wommels - Bolsward FRAM 28 mei 1978 t/m 1 augustus 1981
2 Lemmer - Follega - Spannenburg - Woudsend - Hommerts - Jutrijp - Sneek ZWH iig. 1951
2 Leeuwarden - Dronrijp - Winsum - Wommels - Waaxens - Witmarsum - Pingjum - Wons - Makkum LAB 1961
3 Spannenburg - Noed - Sint Nicolaasga ← Langweer - Idskenhuizen ZWH iig. 1972/1973 t/m 1974
3 Leeuwarden - Marssum - Ritzumazijl - Deinum - Boksum - Jellum - Hijlaard - Huins - Baard - Oosterlittens - Hennaard - Itens - Oosterend - Wommels LAB i.i.g. 1961
3 Sneek - Bolsward - Tjerkwerd - Parrega - Workum - Hindeloopen - Koudum - Galamadammen - Flinkeboskje - Oudega - Nijega ZWH iig. 1951
3 Koudum - Oudega - Nijega - Elahuizen - Woudsend - Hommerts - Jutrijp - Sneek ZWH iig. 1961
4 Sneek - IJlst - Abbega - Blauwhuis ZWH .iig. 1961
4 Bolsward - Parrega - Workum - Hindeloopen - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Rijs - Mirns - Sondel - Wijckel - Sloten - Spannenburg ZWH iig. 1972 t/m 31 december 1973
4 Leeuwarden Station - Bozum Café Hoekstra LAB i.i.g. 1961
4 Sneek - Woudsend ZWH iig. 1951
5 Sneek Station NS - Leeuwarden Autobusstation NS NTM, FRAM .. t/m 27 mei 1972
5 Bozum - Roodhuis - De Klieuw - Ysbrechtum - Sneek (- Hartwerd - Bolsward) LAB i.i.g. 1961
5 Gaastmeer - Oudega - Heeg - Hommerts - Jutrijp - Sneek ZWH iig. 1951
5 Sneek - Hommerts - Woudsend - Waterloo - Elahuizen - Hemelum - Koudum ZWH iig. 1972 t/m 31 december 1973
5 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierrum - Mantgum - Weidum - Goutum - Leeuwarden FRAM 28 mei 1972 t/m 1 augustus 1981
6 Bolsward - Schettens - Kievitshorne - Witmarsum - Arum - Harlingen FRAM 1970 t/m 27 mei 1978
6 Leeuwarden Autobusstation - Joure Hotel Minnesma NTM 30 mei 1965 t/m ...
6 Langweer - Idskenhuizen - Huisterheide - Sint Nicolaasga - Noed - Spannenburg - Sneek ZWH iig 1951
6 Franeker - Miedum - Hitzum - Achlum - Arum - Witmarsum LAB i.i.g. 1961
6 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega ZWH iig. 28 mei 1972 t/m 31 december 1973
7 Sneek - Ysbrechtum - Nijland - Bolsward - Schettens - Harkezijl - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen LAB i.i.g. 1961
7 Makkum: Dorp - Holle Poarte FRAM iig. 1973 t/m 1 augustus 1981
7 Sneek - IJlst - Abbega - Blauwhuis ZWH iig. 28 mei 1972 t/m 31 december 1973
7 Lemmer - Bantega - Echtenerbrug - Oosterzee - Lemmer - Sneek ZWH iig 1951
8 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum FRAM 18 november 1979 t/m 1 augustus 1981
8 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum LAB, LABO, FRAM ... t/m 9 november 1974
8 Bolsward - Wolsum - Blauwhuis - Westhem - Abbega - Nijezijl - Bons - Sneek ZWH iig 1951
8 Sneek - Ysbrechtum - Folsgare - Nijland - Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum LAB i.i.g. 1961
8 Sneek - Nijland - Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum FRAM 10 november 1974 t/m 17 november 1979
9 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum / Kop Afsluitdijk - Harlingen FRAM ... t/m 1 augustus 1981
9 Sneek - Ysbrechtum - Folsgare - Nijland - Bolsward LAB i.i.g. 1961
9 Warns - Hemelum - Nijeburen - Koudum - Sneek ZWH iig 1951
9 Heerenveen Station NTM/NS - Den Oever Café Zomerdijk NTM 30 mei 1965 t/m ...
10 Bolsward - Tjerkwerd - Parrega - Workum - Hindeloopen - Koudum - Flinkeboskje - Hemelum - Bakhuizen - Rijs - Oudemirdum - Nijemirdum - Sondel - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Spannenburg ZWH iig 1961
10 Sneek - Scharnegoutum - Rien - Itens - Oosterend - Wommels - Tzum - Franeker LAB i.i.g. 1961
10 Stavoren - Warns - Hemelum - Bakhuizen - Rijs - Oudemirdum - (Koudum - Galamadammen - Flinkeboskje - Rijs -) Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Spannenburg - Noed - Sint Nicolaasga - Huisterheide - Scharsterbrug - Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen ZWH iig 1951
10 Akkrum - Nes - Oldeboarn - Tijnje - Terwispel - Gorredijk - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjeterp - Oosterwolde FRAM 23 mei 1971 t/m 9 november 1974
11 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Raard - Sibrandebuorren - Goënga - Scharnegoutum - Sneek NTM (... - 1970),
FRAM (1971 - 1981)
iig. 1970 t/m 1 augustus 1981
11 Lemmer - Follega - Spannenburg - Noed - Sint Nicolaasga - Huisterheide - Scharsterbrug - Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen ZWH iig. 1951
11 Balk - Oudemirdum - Rijs - Bakhuizen - Hemelum - Warns - Stavoren ZWH iig. 1972
11 Emmeloord - Espel - Bant - Creil - Rutten - Lemmer - Follega - Spannenburg - Noed - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen ZWH iig. 1961
12 Lemmer - Oosterzee - Echten - Echtenerbrug - Vierhuis - Rotsterhaule - Scharsterbrug - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen ZWH iig. 1951
13 Leeuwarden - A32 - Grou - Jirnsum - Terherne - Joure FRAM .. t/m 1 augustus 1981
13 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Delfstrahuizen - Echtenerbrug - Echten - Oosterzee - Lemmer ZWH iig. 1972/1973
13 Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Spannenburg - Noed - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen ZWH iig. 1961
14 Wolvega - Sonnega - Oldelamer - Munnekeburen - Scherpenzeel - Slijkenburg - Kuinre - Emmeloord ZWH iig. 1972/1973
14 Bolsward - Tjerkwerd - Parrega - Workum - Hindeloopen - Koudum - Molkwerum - Stavoren ZWH iig. 1951
14 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Jirnsum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen FRAM ... t/m 22 mei 1993
14 Leeuwarden Autobusstation - Heerenveen Station NTM/NS NTM 30 mei 1965 t/m ...
14 Hemelum - Warns - Molkwerum - Stavoren ZWH iig. 1961
15 Lemmer - Rutten - Bant - Emeloord ZWH iig. 1951
15 Balk - Wijckel - Sondel - Nijemirdum - Oudemirdum - Rijs - Bakhuizen - Hemelum ZWH iig. 1961
16 Espel - Emmeloord ZWH iig. 1951
17 Leeuwarden - Goutum - Weidum - Mantgum - Jorwert FRAM 26 mei 1974 t/m 28 mei 1983
17 Wolvega - Oldetrijne - Spanga - Scherpenzeel - Slijkenburg - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord ZWH iig. 1951
18 Lemmer - Kuinre - Slijkenburg - Scherpenzeel - Munnekeburen - Oldelamer - Sonnega -Wolvega ZWH iig. 1961
18 Espel - Emmeloord ZWH iig. 1951
19 Lemmer - Kuinre - Slijkenburg - Scherpenzeel - Munnekeburen - Oldelamer - Sonnega -Wolvega ZWH iig. 1951
20 Lemmer - Sneek - Leeuwarden ZWH iig. 1951
20 Wolvega - Sonnega - Oldelamer - Grachtsluis - Langelille - Schoterzijl ZWH iig. 1961
22 Leeuwarden - Goutum - Wergea - Warten - Garyp FRAM 3 juni 1984 t/m ...
30 Sneek - IJsbrechtum - Tirns - Tjalhuizum - IJsbrechtum - Sneek NTM .. t/m t/m 22 mei 1971
32 Witmarsum - Waaxens - Wommels FRAM 28 mei 1978 t/m 26 mei 1979
32 Winsum - Wjelsryp - Lutjelollum - Franeker FRAM 19 augustus 1990 t/m ...
32 Makkum - Pingjum - Witmarsum - Waaxens - Wommels LAB, LABO, FRAM tot mei 1972
32 Wommels - Waaxens - Witmarsum - Pingjum FRAM iig. 1973 t/m 27 mei 1978
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Britswerd - Easterlittens - Baard - Huins - Jorwerd - Mantgum FRAM iig. 1988 t/m 18 augustus 1990
33 Leeuwarden - Marssum - Deinum - Boksum - Jellum - Hilaard - Baard - Easterlittens - Britswerd - Boazum - Scharnegoutum - Sneek FRAM 28 mei 1972 t/m 1 augustus 1981
33 Deinum - Jellum - Hilaard - Baard - Easterlittens - Britswerd - Boazum - Scharnegoutum - Sneek FRAM 23 mei 1982 t/m 28 mei 1983
33 Deinum - Jellum - Hilaard - Baard - Easterlittens - Britswerd - Boazum - Scharnegoutum - Sneek FRAM 2 augustus 1981 t/m 22 mei 1982
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Britswert (- Mantgum - Jorwert - Huins - Easterlittens) - Baard - Winsum FRAM 19 augustus 1990 t/m ...
33 Wommels De Terp - Leeuwarden Autobusstation LAB, LABO, FRAM 8 november 1970 t/m 27 mei 1972
34 Sneek Station NS - Leeuwarden Autobusstation LAB, LABO, FRAM 8 november 1970 t/m 27 mei 1972
35 Sneek - Scharnegoutum - Rien - Itens - Wommels - Tzum - Franeker LAB, LABO, FRAM 1970 t/m 9 november 1974
35 Sneek - Ysbrechtum - Hidaard - Roodhuis - Oosterend - Wommels FRAM (1974 - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - ...)
10 november 1974 t/m 28 mei 1983
iig. 1988 - 2005
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Pingjum - Wons - Makkum FRAM medio 1977/1978 t/m ...
36 Franeker - Hitzum - Achlum - Arum - Witmarsum - Pingjum - Makkum LAB, LABO, FRAM 1970 t/m 1977/1978
37 Sneek - IJlst FRAM 10 november 1974 t/m 1 juni 1985 (??)
38 Sneek - IJsbrechtum - Nijland - Wolsum - Blauwhuis FRAM 10 november 1974 t/m 1 juni 1985
39 Sneek → IJlst → Oosthem → Nijezijl → Abbega → Blauwhuis → Nijland → Folsgare → Oosthem → IJlst → Sneek FRAM (1985 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - ...)
2 juni 1985 t/m ...
40 Balk - Oudemirdum - Rijs - Bakhuizen - Hemelum - Warns - Stavoren ZWH (... - 1974),
FRAM (1974 - ...)
iig. 1974 t/m 1995
41 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Scharsterbrug - St. Nicolaasga - Spannenburg - Tjerkgaast - Sloten - Wijckel - Balk ZWH (... - 1974),
FRAM (1974 - ...)
iig. 1974
41 (Heerenveen Zuid -) Heerenveen Station - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Scharsterbrug - St. Nicolaasga - Spannenburg - Tjerkgaast - Sloten - Wijckel - Balk FRAM iig. 1976 t/m 1 juni 1991
42 Sneek - Hommerts - Tjerkgaast - Follega - Lemmer - Rutten / Bant - Lemmer FRAM (1974 - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2007 - 2012)
1 januari 1974 t/m 8 december 2012
43 St. Nicolaasga - Langweer - Idskenhuizen - Spannenburg FRAM iig. 1976 t/m 17 november 1979
43 St. Nicolaasga - Langweer - Idskenhuizen - Spannenburg - Tjerkgaast - Sloten - Wijckel - Balk FRAM 10 november 1974 t/m ...
43 Spannenburg - Noed - Sint Nicolaasga ← Langweer - Idskenhuizen FRAM (1974) 1974
43 Spannenburg - Noed - Idskenhuizen - Langweer - Huis ter Heide - St. Nicolaasga - Spannenburg FRAM 18 november 1979 t/m ...
44 Bolsward - Parrega - Workum - Hindeloopen - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Rijs - Mirns - Sondel - Wijckel - Sloten - Spannenburg ZWH (... - 1974),
FRAM (1974 - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006 - ...)
1974 t/m 2006
45 Balk - Oudemirdum - Rijs - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Elahuizen - Waterloo - Balk FRAM 10 november 1974 t/m ...
45 Sneek - Hommerts - Woudsend - Spannenburg - Balk - Waterloo - Elahuizen - Hemelum - Koudum FRAM 1974 t/m 9 november 1974
45 Balk - Sondel - Oudemirdum - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo FRAM (... - 1995),
VEONN (1996 - ...)
iig. 1976 t/m 1998
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Waterloo - Balk FRAM (1974 - 1996),
VEONN (1996 - ...)
10 november 1974 t/m ...
47 Sneek - IJlst - Abbega - Blauwhuis FRAM 1 januari 1974 t/m 9 november 1974
48 Heerenveen - Rottum - Sint-Johannesga - Rosterhaule - Delfstrahuizen - Echtenerbrug - Echten - Oosterzee - Lemmer ZWH (... - 1974),
FRAM (1974 - 1995),
VEONN (1996 - ...)
iig. 1974 t/m 1996
90 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward FRAM 2 juni 1991 t/m ...
90 Makkum: Dorp - Holle Poarte FRAM 3 juni 1984 t/m 1 juni 1985
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Winsum FRAM (1995 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - ...)
28 mei 1995 t/m ...
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronryp - Winsum - Wommels - Bolsward FRAM 2 augustus 1981 t/m ...
92 Makkum - Idsegahuizum - Piaam - Gaast - Ferwoude - Workum - It Heidenskip FRAM ... t/m 1 augustus 1981
93 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren FRAM ... t/m 1 augustus 1981
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierrum - Mantgum - Weidum - Goutum - Leeuwarden FRAM 2 augustus 1981 t/m 28 mei 1983
94 Sneek - Goenga - Gauw - Sibrandabuorren - Tersoal - Raerd - Reduzum - Wijtgaard - Wirdum - Leeuwarden FRAM (... - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2007 - 2012)
... t/m 8 december 2012
94 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Raard - Sibrandabuorren - Goënga - Scharnegoutum - Sneek FRAM 2 augustus 1981 t/m 28 mei 1983
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Akkrum - Joure - Heerenveen VEONN ... t/m 23 mei 1998
95 Leeuwarden - A32 - Grou - Jirnsum - Terherne - Joure FRAM 2 augustus 1981 t/m 1 juni 1991
96 Bolsward - Schettens - Kop Afsluitdijk FRAM (1995),
VEONN (1996)
28 mei 1995 t/m ...
96 Bolsward - Schettens / Exmorra - Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen VEONN 3 november 1996 t/m ...
96 Makkum: Dorp - Holle Poarte FRAM 2 augustus 1981 t/m 28 mei 1983
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum FRAM (1994 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006 - ...)
4 september 1994 t/m ...
98 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum FRAM 2 augustus 1981 t/m ...
102 Makkum - Idsegahuizum - Piaam - Gaast - Ferwoude - Workum - It Heidenskip FRAM 2 augustus 1981 t/m 28 mei 1988
106 Bolsward - Burgwerd - Waaxens - Lollum - Wommels - Spannum - Winsum. FRAM (1995 - 1996),
VEONN (1996 - ...)
28 mei 1995 t/m ...
180 Emmeloord → Lemmer → Joure → Heerenveen → Groningen FRAM 1994 t/m ...
198 Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Kievitshorne - Makkum FRAM (... - 1996),
VEONN (1996 - ...)
onbekend
310 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk FRAM (1995 - 1996),
VEONN (1996 - 1998)
28 mei 1995 t/m 23 mei 1998
310 Bolsward - Sneek - Joure - Heerenveen - Drachten NoordNed iig. 2003
SC (9) Den Oever Café Zomerdijk - Heerenveen Station NACO onbekend