Voormalige buslijnen in de regio Zuidwest-Friesland

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder zijn alle voormalige buslijnen in de regio Zuidwest-Friesland te vinden die hebben gereden voordat het concessiesysteem werd ingevoerd. Voor de voormalige buslijnen in de gehele provincie Friesland klik hier.

Route
1 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronryp - Winsum - Wommels - Bolsward LAB, FRAM t/m 27 mei 1978
1 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronryp - Winsum - Wommels - Bolsward FRAM 28 mei 1978 t/m 1 augustus 1981
1 Heerenveen Station NTM/NS - Leeuwarden Autobusstation NS NTM 30 mei 1965 t/m ...
2 Leeuwarden - Deinum - Winsum - Wommels - Bolsward FRAM 28 mei 1978 t/m 1 augustus 1981
5 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierrum - Mantgum - Weidum - Goutum - Leeuwarden FRAM 28 mei 1972 t/m 1 augustus 1981
5 Sneek Station NS - Leeuwarden Autobusstation NS NTM, FRAM .. t/m 27 mei 1972
6 Bolsward - Schettens - Kievitshorne - Witmarsum - Arum - Harlingen FRAM 1970 t/m 27 mei 1978
6 Leeuwarden Autobusstation - Joure Hotel Minnesma NTM 30 mei 1965 t/m ...
7 Makkum: Dorp - Holle Poarte FRAM iig. 1973 t/m 1 augustus 1981
8 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum LAB, LABO, FRAM ... t/m 9 november 1974
8 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum FRAM 18 november 1979 t/m 1 augustus 1981
8 Sneek - Nijland - Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum FRAM 10 november 1974 t/m 17 november 1979
9 Heerenveen Station NTM/NS - Den Oever Café Zomerdijk NTM 30 mei 1965 t/m ...
9 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum / Kop Afsluitdijk - Harlingen FRAM ... t/m 1 augustus 1981
10 Akkrum - Nes - Oldeboarn - Tijnje - Terwispel - Gorredijk - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjeterp - Oosterwolde FRAM 23 mei 1971 t/m 9 november 1974
11 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Raard - Sibrandebuorren - Goënga - Scharnegoutum - Sneek NTM (... - 1970),
FRAM (1971 - 1981)
iig. 1970 t/m 1 augustus 1981
13 Leeuwarden - A32 - Grou - Jirnsum - Terherne - Joure FRAM .. t/m 1 augustus 1981
14 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Jirnsum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen FRAM ... t/m 22 mei 1993
14 Leeuwarden Autobusstation - Heerenveen Station NTM/NS NTM 30 mei 1965 t/m ...
17 Leeuwarden - Goutum - Weidum - Mantgum - Jorwert FRAM 26 mei 1974 t/m 28 mei 1983
22 Leeuwarden - Goutum - Wergea - Warten - Garyp FRAM 3 juni 1984 t/m ...
30 Sneek - IJsbrechtum - Tirns - Tjalhuizum - IJsbrechtum - Sneek NTM .. t/m t/m 22 mei 1971
32 Witmarsum - Waaxens - Wommels FRAM 28 mei 1978 t/m 26 mei 1979
32 Makkum - Pingjum - Witmarsum - Waaxens - Wommels LAB, LABO, FRAM tot mei 1972
32 Wommels - Waaxens - Witmarsum - Pingjum FRAM iig. 1973 t/m 27 mei 1978
32 Winsum - Wjelsryp - Lutjelollum - Franeker FRAM 19 augustus 1990 t/m ...
33 Deinum - Jellum - Hilaard - Baard - Easterlittens - Britswerd - Boazum - Scharnegoutum - Sneek FRAM 23 mei 1982 t/m 28 mei 1983
33 Leeuwarden - Marssum - Deinum - Boksum - Jellum - Hilaard - Baard - Easterlittens - Britswerd - Boazum - Scharnegoutum - Sneek FRAM 28 mei 1972 t/m 1 augustus 1981
33 Wommels De Terp - Leeuwarden Autobusstation LAB, LABO, FRAM 8 november 1970 t/m 27 mei 1972
33 Deinum - Jellum - Hilaard - Baard - Easterlittens - Britswerd - Boazum - Scharnegoutum - Sneek FRAM 2 augustus 1981 t/m 22 mei 1982
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Britswerd - Easterlittens - Baard - Huins - Jorwerd - Mantgum FRAM iig. 1988 t/m 18 augustus 1990
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Britswert (- Mantgum - Jorwert - Huins - Easterlittens) - Baard - Winsum FRAM 19 augustus 1990 t/m ...
34 Sneek Station NS - Leeuwarden Autobusstation LAB, LABO, FRAM 8 november 1970 t/m 27 mei 1972
35 Sneek - Scharnegoutum - Rien - Itens - Wommels - Tzum - Franeker LAB, LABO, FRAM 1970 t/m 9 november 1974
35 Sneek - Ysbrechtum - Hidaard - Roodhuis - Oosterend - Wommels FRAM (1974 - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - ...)
10 november 1974 t/m 28 mei 1983
iig. 1988 - 2005
36 Franeker - Hitzum - Achlum - Arum - Witmarsum - Pingjum - Makkum LAB, LABO, FRAM 1970 t/m 1977/1978
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Pingjum - Wons - Makkum FRAM medio 1977/1978 t/m ...
37 Sneek - IJlst FRAM 10 november 1974 t/m 1 juni 1985 (??)
38 Sneek - IJsbrechtum - Nijland - Wolsum - Blauwhuis FRAM 10 november 1974 t/m 1 juni 1985
39 Sneek → IJlst → Oosthem → Nijezijl → Abbega → Blauwhuis → Nijland → Folsgare → Oosthem → IJlst → Sneek FRAM (1985 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - ...)
2 juni 1985 t/m ...
40 Balk - Oudemirdum - Rijs - Bakhuizen - Hemelum - Warns - Stavoren ZWH (... - 1974),
FRAM (1974 - ...)
iig. 1974 t/m 1976
41 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Scharsterbrug - St. Nicolaasga - Spannenburg - Tjerkgaast - Sloten - Wijckel - Balk ZWH (... - 1974),
FRAM (1974 - ...)
iig. 1974
41 (Heerenveen Zuid -) Heerenveen Station - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Scharsterbrug - St. Nicolaasga - Spannenburg - Tjerkgaast - Sloten - Wijckel - Balk FRAM iig. 1976 t/m 1 juni 1991
42 Sneek - Hommerts - Tjerkgaast - Follega - Lemmer - Rutten / Bant - Lemmer ZWH (... - 1974),
FRAM (1974 - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2007 - 2012)
... t/m 8 december 2012
43 St. Nicolaasga - Langweer - Idskenhuizen - Spannenburg - Tjerkgaast - Sloten - Wijckel - Balk FRAM 10 november 1974 t/m ...
43 Spannenburg - Noed - Idskenhuizen - Langweer - Huis ter Heide - St. Nicolaasga - Spannenburg FRAM 18 november 1979 t/m ...
43 Spannenburg - Noed - Sint Nicolaasga ← Langweer - Idskenhuizen ZWH (... - 1974),
FRAM (1974)
... t/m 9 november 1974
43 St. Nicolaasga - Langweer - Idskenhuizen - Spannenburg FRAM iig. 1976 t/m 17 november 1979
44 Bolsward - Parrega - Workum - Hindeloopen - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Rijs - Mirns - Sondel - Wijckel - Sloten - Spannenburg ZWH (... - 1974),
FRAM (1974 - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006 - ...)
iig. 1974 t/m 2006
45 Sneek - Hommerts - Woudsend - Spannenburg - Balk - Waterloo - Elahuizen - Hemelum - Koudum ZWH (... - 1974),
FRAM (1974)
... t/m 9 november 1974
45 Balk - Sondel - Oudemirdum - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo FRAM (... - 1995),
VEONN (1996 - ...)
iig. 1976 t/m 1998
45 Balk - Oudemirdum - Rijs - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Elahuizen - Waterloo - Balk FRAM 10 november 1974 t/m ...
47 Sneek - IJlst - Abbega - Blauwhuis ZWH (... - 1974),
FRAM (1974)
... t/m 9 november 1974
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Waterloo - Balk FRAM (1974 - 1996),
VEONN (1996 - ...)
10 november 1974 t/m ...
48 Heerenveen - Rottum - Sint-Johannesga - Rosterhaule - Delfstrahuizen - Echtenerbrug - Echten - Oosterzee - Lemmer ZWH (... - 1974),
FRAM (1974 - 1995),
VEONN (1996 - ...)
iig. 1974 t/m 1996
90 Makkum: Dorp - Holle Poarte FRAM 3 juni 1984 t/m 1 juni 1985
90 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward FRAM 2 juni 1991 t/m ...
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Winsum FRAM (1995 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - ...)
28 mei 1995 t/m ...
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronryp - Winsum - Wommels - Bolsward FRAM 2 augustus 1981 t/m ...
92 Makkum - Idsegahuizum - Piaam - Gaast - Ferwoude - Workum - It Heidenskip FRAM ... t/m 1 augustus 1981
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierrum - Mantgum - Weidum - Goutum - Leeuwarden FRAM 2 augustus 1981 t/m 28 mei 1983
93 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren FRAM ... t/m 1 augustus 1981
94 Sneek - Goenga - Gauw - Sibrandabuorren - Tersoal - Raerd - Reduzum - Wijtgaard - Wirdum - Leeuwarden FRAM (... - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2007 - 2012)
... t/m 8 december 2012
94 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Raard - Sibrandabuorren - Goënga - Scharnegoutum - Sneek FRAM 2 augustus 1981 t/m 28 mei 1983
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Akkrum - Joure - Heerenveen VEONN ... t/m 23 mei 1998
95 Leeuwarden - A32 - Grou - Jirnsum - Terherne - Joure FRAM 2 augustus 1981 t/m 1 juni 1991
96 Makkum: Dorp - Holle Poarte FRAM 2 augustus 1981 t/m 28 mei 1983
96 Bolsward - Schettens / Exmorra - Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen VEONN 3 november 1996 t/m ...
96 Bolsward - Schettens - Kop Afsluitdijk FRAM (1995),
VEONN (1996)
28 mei 1995 t/m ...
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum FRAM (1994 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006 - ...)
4 september 1994 t/m ...
98 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum FRAM 2 augustus 1981 t/m ...
102 Makkum - Idsegahuizum - Piaam - Gaast - Ferwoude - Workum - It Heidenskip FRAM 2 augustus 1981 t/m 28 mei 1988
106 Bolsward - Burgwerd - Waaxens - Lollum - Wommels - Spannum - Winsum. FRAM (1995 - 1996),
VEONN (1996 - ...)
28 mei 1995 t/m ...
180 Emmeloord → Lemmer → Joure → Heerenveen → Groningen FRAM 1994 t/m ...
198 Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Kievitshorne - Makkum FRAM (... - 1996),
VEONN (1996 - ...)
onbekend
310 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk FRAM (1995 - 1996),
VEONN (1996 - 1998)
28 mei 1995 t/m 23 mei 1998
310 Bolsward - Sneek - Joure - Heerenveen - Drachten NoordNed iig. 2003
SC (9) Den Oever Café Zomerdijk - Heerenveen Station NACO onbekend