FRAM Dienstregeling 1983/1984

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de dienstregeling 1983

De dienstregeling 1983/1984 van de FRAM liep van 29 mei 1983 t/m 2 juni 1984.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Drachten
11 De Trisken - De Drait - Centrum - Ziekenhuis - De Wiken - De Swetten - De Folgeren
Streekdienst
14 Leeuwarden - Irnsum - Akkrum - Heerenveen
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
19 Drachten - Opeinde - Nijega - Oudega (Sm.) - Eernewoude
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Bergum - Quatrebras - Leeuwarden
22 Leeuwarden - Warga - Wartena - Garijp - Suameer - Bergum
23 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Kootstermolen - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
24s Drachten - Leeuwarden
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen i.s.m. DVM
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
29 Drachten - Oostermeer - Quatrebras - Leeuwarden
30 Heerenveen - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag
31 Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost - Kootstermolen
34 Drachten - Boornbergum - Nij Beets - Oldeboorn- Akkrum
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
37 IJlst - Sneek
38 Blauwhuis - Nijland - Sneek
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerdienst
41 Heerenveen - Joure - Huis ter Heide - Spannenburg - Balk
42 Emmeloord - Creil / Bant - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Jutrijp - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Nijemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega - Gaastmeer
47 Sneek - Jutrijp - Woudsend - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
50 Leeuwarden - Zwartewegsend - Tietjerk - Suawoude
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Metslawier - Dokkum - Damwoude - Steenendam - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Nes (WD) - Paesens
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Bergum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd - Ternaard - Dokkum
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Leeuwarden
58 Dokkum - Raard - Reitsum - Genum - Birdaard
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Molenend - Rijperkerk - Leeuwarden
61 Dokkum - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Buitenpost
62 Leeuwarden - Quatrebras - Bovenweg - Zwaagwesteinde - Kollum
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Dokkummer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66s Leeuwarden - Holwerd Dorp - Holwerd Steiger
71 Leeuwarden - Berlikum - Mooie Paal - Minnertsga - Sexbierum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
73 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Oude Bildtdijk - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Sint Annaparochie
75 Franeker - Sexbierum
76 Franeker - Welsrijperhoek - Tzum
77 Franeker - Domgjum - Boer - Ried
80s Groningen - Drachten - Heerenveen
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - Marum - Tolbert - Leek - Groningen
82 Groningen - Peize - Roden - Nieuw Roden
83 Assen - Zeyen - Norg - Roden
84 Assen - Zeyen / Veenhuizen - Norg - Haulerwijk - Ureterp a/d Vaart - Drachten
85 Oosterwolde - Donkerbroek - Haulerwijk - Zevenhuizen - Leek
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Norg - Langelo - Peize
87 Leek - Roden - Zevenhuizen
88 Groningen - Oostwold - Midwolde - Leek
89 Beetsterzwaag - Ureterp - Marum - Groningen
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Terherne - Goingarijp - Joure
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Alkmaar
98 Bolsward - Exmorra - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
Buurtbus
101 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Idsegahuizum - Workum - It Heidenskip
103 Hemelum - Mirns - Warns - Stavoren
104 Wijnjewoude - Hemrik - Lippenhuizen - Terwispel - Gorredijk - Langezwaag v.a. 4 juli 1983
Buslijnen op de Waddeneilanden
110 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland
120 West-Terschelling - Midsland - Paal 8 - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
130 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
140 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog

Wijzigingen per 29 mei 1983

Algemeen

 • Op diverse lijnen wijzigen de vertrek- en aankomsttijden.
 • Onder de noemer BUSTAXI wordt in de driehoek Leeuwarden - Bolsward - Sneek een nieuw soort openbaar vervoer geboden, de BUSTAXI. Inwoners van deze plaatsen die naar een halte in het gebied wensen te reizen, bellen het regelcentrum in Sneek met de reisgegevens. Het regelcentrum geeft dan door wanneer het busje jou op komt halen. Van maandag t/m vrijdag kan gereisd worden tussen 06:30 en 23:30, op zaterdag vanaf 07:30 en op zondag vanaf 08:30.

Overige wijzigingen

 • Lijn 11 (Stadsdienst Drachten): Onder dit lijnnummer wordt voortaan de stadsdienst van Drachten uitgevoerd. De route is enerzijds doorgetrokken naar de nieuwe woonwijk De Trisken en anderzijds wordt vanaf de Noorderbuurt doorgereden naar De Folgeren. Van maandag t/m zaterdag overdag wordt elk half uur gereden; op koopavonden, meestal donderdag, wordt doorgereden tot circa 20:40. Op zondag wordt alleen een uurdienst gereden tussen het Ziekenhuis en De Trisken.
 • Lijn 17 (Leeuwarden - Jorwerd): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers naar Mantgum reizen voortaan met de trein en reizigers naar Jorwerd kunnen gebruik maken van de BUSTAXI.
 • Lijn 22 (Leeuwarden - Bergum): In de daluren en op zaterdag wordt het aantal ritten tussen Warten en Bergum teruggeschroefd.
 • Lijn 24 (Leeuwarden - Drachten): In de drukste richting wordt de frequentie tijdens de spitsuren verhoogd naar een 20-minutendienst.
 • Lijn 33 (Sneek - Deinum): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van de BUSTAXI.
 • Lijn 34 (Drachten - Akkrum): In de ochtendspits wordt één rit geschrapt en in de daluren en op zaterdag wordt de lijnvoering aangepast.
 • Lijn 35 (Sneek - Wommels): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van de BUSTAXI.
 • Lijn 36 (Franeker - Makkum): Op zondagochtend wordt de korte rit Franeker - Witmarsum geschrapt uit de dienstregeling.
 • Lijn 42 (Sneek - Emmeloord): De korte ritten Emmeloord - Creil worden vrijwel de hele dag doorgetrokken naar Lemmer en Sneek, zodat van maandag t/m vrijdag bijna de hele dag een halfuursdienst wordt gereden.
 • Lijn 43 (Spannenburg - Langweer): In de ochtendspits wordt één rit toegevoegd.
 • Lijn 44 (Bolsward - Spannenburg): Op zaterdagmiddag worden twee nieuwe ritten van Workum naar Bolsward toegevoegd om 15:20 en 17:20.
 • Lijn 45 (Balk - Waterloo): Op zaterdagavond wordt een nieuwe rit toegevoegd van Balk naar Waterloo om 18:53.
 • Lijn 71 (Leeuwarden - Harlingen): Tussen 12:45 en 15:45 gaat elk uur een extra rit van Leeuwarden naar Beetgum rijden, waardoor de frequentie op genoemd traject omhoog gaat naar drie bussen per uur.
 • Lijn 76 (Franeker - Tzum): In de daluren verschuift het rittenpatroon tussen beide plaatsen.
 • Lijn 80 (Groningen - Heerenveen): Deze lijn gaat van maandag t/m vrijdag overdag altijd het hele traject elk half uur rijden.
 • Lijn 82 (Groningen - Nieuw Roden): Het traject tussen Nieuw Roden en Zevenhuizen vervalt; alle ritten rijden voortaan naar Nieuw Roden en reizigers voor Zevenhuizen stappen bij de Albertsbaan over op lijn 87.
 • Lijn 83 (Assen - Roden): Van maandag t/m zaterdag overdag wordt de frequentie verhoogd naar een regelmatige uurdienst. De helft van de ritten rijdt via Langelo en de andere helft via Steenbergen (beide 1x per 2 uur). In de avonduren rijden alle ritten via Langelo.
 • Lijn 84 (Assen - Drachten): De route via Zeyen en Norg komt te vervallen. Alle ritten gaan via Veenhuizen naar Drachten rijden. De halfuursdienst tussen Drachten en Haulerwijk in de middag wordt circa twee uur eerder opgestart.
 • Lijn 85 (Oosterwolde - Leek): Het traject tussen Roden en Leek vervalt. Van maandag t/m vrijdag overdag wordt de frequentie verlaagd naar 1x per 2 uur, met één extra rit in de spitsrichting. Ook gaat de bus voortaan via Donkerbroek rijden in plaats van Weper.
 • Lijn 86 (Oosterwolde - Peize): Komende vanuit Oosterwolde rijdt deze lijn na Norg niet meer naar Roden, maar naar Peize. Ook de route via Langelo vervalt, voortaan wordt via Lieveren gereden.
 • Lijn 87 (Groningen - Roden): Deze lijn wordt zonder enige vervanging opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van lijn 82.
 • Lijn 87 (Leek - Zevenhuizen): Onder dit oude lijnnummer rijdt voortaan elk (half) uur een bus tussen Leek en Roden en vervolgens 1x per 2 uur verder naar Zevenhuizen als vervanging van lijn 85 en lijn 82.
 • Lijn 88 (Groningen - Leek): Het traject tussen Leek en Noordwijk komt te vervallen. Reizigers in Boerakker, Lucaswolde en Noordwijk verliezen daarmee hun ontsluiting per bus.
 • Lijn 89 (Groningen - Beetsterzwaag): In de drukste richting wordt een nieuwe rit van Marum naar Groningen en v.v. toegevoegd.
 • Lijn 91 (Leeuwarden - Bolsward): Tussen circa 13:00 en 17:00 gaat deze lijn van maandag- t/m vrijdagmiddag elk half uur rijden tussen Leeuwarden en Winsum.
 • Lijn 92 (Leeuwarden - Bolsward): In de drukste richting wordt een nieuwe rit in beide richtingen toegevoegd.
 • Lijn 93 (Sneek - Leeuwarden): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van de BUSTAXI.
 • Lijn 94 (Sneek - Leeuwarden): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van de BUSTAXI.
 • Lijn 96 (Zomerbus Makkum): Deze lijn wordt opgeheven. Een vervangende zomerbus keert niet terug.
 • Lijn 97 (Leeuwarden - Alkmaar): Op zondag blijven alleen nog de lange ritten naar Alkmaar over; de korte ritten Leeuwarden - Franeker op zondagmiddag en -avond rijden niet meer.
 • Lijn 98 (Bolsward - Makkum): De halfuursdienst in de middag wordt circa twee uur eerder opgestart.

Wijziging per 4 juli 1983

 • Lijn 104 (Wijnjewoude - Langezwaag): Onder dit lijnnummer gaat een nieuwe buurtbus rijden tussen Wijnjewoude en Langezwaag via onder ander Gorredijk, Terwispel en Lippenhuizen. Van maandag t/m zaterdag overdag wordt 1x per 2 uur gereden.