NoordNed Dienstregeling 2001/2002

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2001/2002 van NoordNed liep van 1 juli 2001 t/m 14 december 2002.

Lijnennet

Lijn Route Opmerkingen
Streekdienst
28 Leeuwarden - Wirdum - Reduzum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen
29 Grou - Reduzum belbus
33 Sneek - Britswert - Winsum - Tzum - Franeker deels belbus
35 Sneek - Ysbrechtum - (Tirns - Hidaard - Reahûs) - Lytsewierrum - Rien - Itens - Easterein - Wommels deels belbus
36 Makkum - Wons - Pingjum - Witmarsum - Achlum - Hitzum - Franeker deels belbus
37 Bolsward - Hichtum - Burgwerd - Waaksens - Lollum - Wommels - Kûbaard - Spannnum - Winsum belbus
39 Sneek -> IJlst -> Blauwhuis -> Nijland -> Folsgare -> IJlst -> Sneek belbus
41 Heerenveen - Joure - Scharsterbrug - Sint Nicolaasga - Spannenburg - Sloten - Wijckel - Balk
42 Sneek - Hommerts - Spannenburg - Lemmer - Creil / Bant - Emmeloord i.s.m. Arriva
43 Joure - Scharsterbrug - Huis ter Heide - Boornzwaag - Langweer - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga - Spannenburg belbus
44 Bolsward - Parrega - Workum - Hindeloopen - Koudum - Hemelum - Mirns - Rijs - Sondel - Balk - Sloten - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Nijemirdum - Oudemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Elahuizen - Waterloo
46 Sneek - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Waterloo - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Delfstrahuizen - Echten - Oosterzee - Lemmer
50 Leeuwarden - Dokkum - Metslawier - Morra - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Aldtsjerk - Steenendam - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum > Niawier > Oosternijkerk > Morra > Anjum > Paesens > Nes > Oosternijkerk > Niawier > Dokkum belbus
53 Leeuwarden - Goutum - Swichum - Wergea - Warten - Garijp - Burgum - Veenwouden - Broeksterwoude - Damwoude - Dokkum
54 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Hijum - Finkum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
55 Dokkum - Oostrum
57 Swarteweisein - Ryptsjerk - Oentsjerk - Roodkerk - Steenendam - Burdaard - Wanswert
60 Dokkum - Brantgum - Waaxens - Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
61 Dokkum - Driesum - Damwoude - Veenwouden
62 Leeuwarden - Hurdegaryp - Veenwouden - Zwaagwesteinde - Veenklooster/Westergeest - Triemen - Kollum - Buitenpost
63 Dokkum - Wetsens - Metslawier - Ee - Engwierum - Dokkumer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwert - Holwerd
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Harlingen - Wijnaldum - Pietersbierum - Sexbierum - Oosterbierum - Tzummarum - Minnertsga - Wier - Berlikum - Beetgum - Engelum - Marssum - Leeuwarden
72 Leeuwarden - Jelsum - Cornjum - Britsum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Vrouwenparochie - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Oude Leije - Oude Bildtzijl (- Nij Altoena - Westhoek) - Nieuw Bildtzijl - Nieuw Bildtdijk - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
75 Franeker - Sexbierum belbus
77 Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Menaldum - Berlikum belbus
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Baaium - Winsum
92 Leeuwarden - Boksum - Hilaard - Hûns - Winsum - Spannum - Iens - Wommels - Burgwerd - Bolsward
93 Sneek - Scharnegoutum - Dearsum - Easterwierrum - Jorwert - Weidum - Jellum - Deinum - Leeuwarden
94 Sneek - Goënga - Gauw - Sibrandabuorren - Terol - Poppenwier - Raerd - Reduzum - Wytgaard - Wirdum - Leeuwarden
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Akkrum - Terherne - Goingarijp - Akmarijp - Joure
96 Bolsward - Exmorra - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk belbus
97 Leeuwarden - Dronrijp - Zweins - Franeker - Herbaijum - Midlum - Harlingen
98 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Nijland - Bolsward - Makkum
99 Heerenveen - (Oudehaske - Haskerhorne -) Joure - Uitwellingerga - Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Kievitshorne - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Piaam - Gaast - Ferwoude - Workum - It Heidenskip - Hindeloopen
103 Stavoren - Warns - Mirns - Bakhuizen - Hemelum
105 Dokkum - Bornwird - Raard - Lichtaard - Reitsum - Ginnum - Jislum - Wanswert - Burdaard - Steenendam - Hogebeintum - Ferwert
Interliner
310 Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward i.s.m. Arriva
350 Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen - Leeuwarden - Drachten i.s.m. Arriva
351 Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Harlingen

Wijzigingen per 1 juli 2001

 • Lijn 28 (Heerenveen - Leeuwarden): Deze lijn rijdt alleen nog tussen Leeuwarden en Heerenveen, het traject tussen Heerenveen en Noordwolde gaat als lijn 26 rijden en wordt geëxploiteerd door Arriva. Tegelijkertijd werden de ritten in de avonduren en op zondag omgezet naar een belbus vanwege de (zeer) geringe bezetting.
 • Lijn 33 (Sneek - Franeker): In Sneek rijdt deze lijn niet meer via de Worp Tjaardastraat, maar via de Prins Hendrikkade. Hierdoor hoeven reizigers voor het Centrum niet meer om te reizen via de buitenwijken, om in het centrum te komen.
 • Lijn 35 (Sneek - Wommels): Van maandag- t/m vrijdagmiddag wordt de rit van 12:25 uit Sneek voortaan uitgevoerd als vaste bus in plaats van een belbus. Deze rit vertrekt voortaan 5 minuten vroeger, om 12:20. Voor het traject Ysbrechtum - Reâhus moet nog wel gereserveerd worden.
 • Lijn 36 (Makkum - Franeker): Op de vraagafhankelijke ritten is extra rijtijd toegevoegd. Van maandag t/m vrijdag begint de rit van 12:15 uit Witmarsum al in Makkum om 11:55. De ritten van 08:55 en 10:55 en retour om 09:45 en 11:45 worden omgezet naar een belbus vanwege de geringere bezetting.
 • Lijn 39 (Sneek - Blauwhuis): Van maandag t/m vrijdag worden de ritten van 08:14 en 17:14 omgezet naar een belbus vanwege de geringere bezetting.
 • Lijn 41 (Heerenveen - Balk): Van maandag t/m vrijdag krijgt de rit van 07:24 uit Balk extra rijtijd als gevolg van de toegenomen verkeerscongestie en rijdt om 00:44 een extra rit van Heerenveen naar Balk. Op zondag tot circa 13:45 wordt de frequentie teruggebracht naar 1x per 2 uur vanwege de geringere passagiersaantallen.
 • Lijn 44 (Bolsward - Spannenburg): In Workum is de route gewijzigd; de route loopt voortaan via Spoordyk, Hearewei en Lange Leane naar Koudum. Op zondag worden de ritten van 09:14 en 11:14 uit Spannenburg en retour om 10:03 en 12:03 uit Bolsward omgezet naar een belbus vanwege de geringere bezetting.
 • Lijn 45 (Balk - Waterloo): Tijdens schoolvakanties wordt een nieuwe rit toegevoegd om 07:15 van Hemelum naar Balk.
 • Lijn 46 (Sneek - Oudega): Op zondag buiten de zomervakantie wordt deze lijn omgezet naar een belbus vanwege de geringere bezetting.
 • Lijn 47 (Sneek - Balk): Van maandag t/m vrijdag na 19:30 en op zondag worden alle ritten omgezet naar een belbus vanwege de geringere bezetting.
 • Lijn 48 (Heerenveen - Lemmer): In Heerenveen rijdt deze lijn niet meer via de Kleffenslaan, nadat deze is heringericht tot een 30-kmzone; de bus rijdt voortaan buitenom via Heerenveen-Oost. Van maandag t/m vrijdag wordt de laatste rit en op zaterdagochtend worden de ritten tot 11:00, alsmede de laatste rit omgezet naar een belbus vanwege de geringere bezetting.
 • Lijn 50 (Leeuwarden - Lauwersoog): Van maandag t/m vrijdag gaan de ritten van 06:36 en 07:15 uit Lauwersoog via de normale route rijden in plaats van binnendoor en in omgekeerde richting doet de rit van 06:58 uit Dokkum hetzelfde.
 • Lijn 51 (Leeuwarden - Dokkum): In de avonduren wijzigen de vertrek- en aankomsttijden, zodat de aansluitingen in Leeuwarden verbeterd worden. De rit van 07:40 uit Leeuwarden vertrekt 10 minuten eerder voor een betere aansluiting op de schooltijden in Dokkum. De ritten van 15:40 en 16:40 uit Leeuwarden gaan ook tijdens de schoolvakanties rijden.
 • Lijn 53 (Leeuwarden - Dokkum): Van maandag t/m vrijdag worden de ritten van 20:00 omgezet naar een belbus, tijdens schoolvakanties worden ook de ritten in de daluren tot 12:30 omgezet naar een belbus en op zondag worden de ritten voor 12:00 en na 20:00 omgezet naar een belbus. In alle gevallen ligt de geringere bezetting hieraan ten grondslag.
 • Lijn 54 (Dokkum - Leeuwarden): Op het traject Hallum - Holwerd is extra rijtijd toegevoegd naar aanleiding van het inrichten van wegen tot 30-kmzone's. Tussen Dokkum en Ternaard wordt niet meer door Hantum gereden en is dientengevolge de rijtijd afgenomen. Van maandag t/m vrijdag vertrekt de rit van 07:13 uit Leeuwarden 6 minuten eerder, zodat in Dokkum aansluiting ontstaat op lijn 51. De ritten van 20:19 en 22:19 uit Dokkum vertrekken één minuut later, zodat de aansluiting van lijn 51 overgenomen wordt.
 • Lijn 57 (Swarteweisein - Wanswert): De aankomst- en vertrektijden zijn met enkele minuten verschoven en aangepast aan het gebruik van deze buslijn.
 • Lijn 60 (Dokkum - Leeuwarden): Van maandag t/m vrijdag vertrekt de rit van 07:56 uit Holwerd 6 minuten eerder, omdat de aansluitende bus uit Leeuwarden ook eerder rijdt. Op zaterdag worden de vertrek- en aankomsttijden iets gewijzigd.
 • Lijn 62 (Buitenpost - Leeuwarden): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen. Tussen Kollum en Kollumerzwaag wordt extra rijtijd toegevoegd naar aanleiding van het inrichten van wegen naar 30- en 60-kmzones. Op zaterdag gaat deze lijn ook van/naar Buitenpost rijden.
 • Lijn 63 (Dokkum - Buitenpost): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen. Tijdens schoolvakanties en op zaterdag worden alle ritten omgezet naar een belbus vanwege de geringere bezetting; op deze tijdstippen wordt dan alleen tussen Dokkum en Kollum gereden.
 • Lijn 73 (Leeuwarden - Minnertsga): Van maandag t/m vrijdag worden de ritten van 10:16, 11:15 en 18:16 uit St. Jacobiparochie, de rit van 17:13 uit Minnertsga en de ritten van 10:47, 11:47, 17:47 en 18:47 uit Stiens omgezet naar een belbus vanwege de geringere bezetting. Tijdens schoolvakanties worden alle ritten omgezet naar een belbus.
 • Lijn 91 (Leeuwarden - Winsum): In Winsum wordt de overstaptijd tussen deze lijn en lijn 92 verruimd als gevolg van de toegenomen verkeerscongestie. Dientengevolge wijzigen de vertrek- en aankomsttijden.
 • Lijn 94 (Sneek - Leeuwarden): Op zaterdag wordt deze lijn omgezet naar een belbus vanwege de geringere bezetting.
 • Lijn 95 (Joure - Leeuwarden): De ritten van 14:42, 15:42 en 16:42 uit Leeuwarden gaan twee minuten eerder vertrekken, zodat de aansluiting op de doorgaande bus naar Joure beter gehaald kan worden. Vanuit Joure vertrekken alle twee minuten eerder, vanwege de aangepaste tijden van lijn 98.
 • Lijn 97 (Leeuwarden - Harlingen): De doorgaande ritten van/naar de Kop Afsluitdijk rijden in Harlingen niet meer via het Oosterpark, maar rijden rechtstreeks via de Kimswerderweg. Door deze wijziging kan bij station Harlingen weer een goede aansluiting worden geboden op lijn 71 richting Leeuwarden. Ter compensatie van deze wijziging worden binnen Harlingen wel extra ritten toegevoegd, deels rijden deze ritten als belbus.
 • Lijn 98 (Heerenveen - Makkum): Tussen Heerenveen en Joure wordt de route omgewisseld met lijn 99, zodat de aansluitingen in Heerenveen verbeterd worden. Hierdoor wijzigen de vertrek- en aankomsttijden. De rit van 06:45 uit Makkum vertrekt 5 minuten eerder als gevolg van de toegenomen verkeerscongestie.
 • Lijn 99 (Heerenveen - Harlingen): Tussen Heerenveen en Joure wordt de route omgewisseld met lijn 98, zodat de aansluitingen in Heerenveen van laatstgenoemde lijn verbeterd worden. Hierdoor wijzigen de vertrek- en aankomsttijden. Op werkdagen rijdt om 05:40 een extra rit van Sneek naar Heerenveen.
 • Lijn 102 (Makkum - Hindeloopen): In Workum gaat deze lijn weer via het Centrum rijden.
 • Lijn 350 (Alkmaar - Drachten): De rit van 07:29 uit Drachten vertrekt vijf minuten eerder. Tussen Leeuwarden en Drachten wordt extra rijtijd toegevoegd, vanwege de toegenomen verkeerscongestie. Daarom kunnen de vertrektijden onderweg wijzigen.
 • Lijn 351 (Alkmaar - Harlingen): Van vrijdag t/m maandag gaat deze lijn voortaan het hele jaar rijden, zodat het voor de reiziger duidelijker wordt welke ritten bij de Veerbootterminal aansluiting geven.