NoordNed Dienstregeling 2003

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling in Noord- en Zuidwest-Friesland liep van 15 december 2002 t/m 14 december 2003.

Lijnennet

Lijn Route Opmerkingen
Streekdienst
22 Leeuwarden - Goutum - Wergea - Warten
28 Leeuwarden - Wirdum - Reduzum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen
33 Sneek - Britswert - Winsum - Tzum - Franeker
35 Sneek - Ysbrechtum - Hidaard - Wommels
36 Makkum - Witmarsum - Achlum - Franeker
41 Heerenveen - Joure - Scharsterbrug - Sint Nicolaasga - Spannenburg
42 Sneek - Hommerts - Spannenburg - Lemmer - Creil / Bant - Emmeloord
44 Bolsward - Parrega - Workum - Hindeloopen - Koudum - Hemelum - Mirns - Rijs - Sondel - Balk - Sloten - Spannenburg
45 Waterloo - Oudega - Hemelum - Bakhuizen - Mirns
46 Sneek - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Hommerts - Woudsend - Balk - Sondel - Lemmer
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Delfstrahuizen - Echten - Oosterzee - Lemmer
50 Leeuwarden - Dokkum - Metslawier - Morra - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Aldtsjerk - Steenendam - Damwoude - Dokkum
53 Dokkum - Damwoude - Veenwoude - Burgum
54 Dokkum - Ternaard - Holwerd - Ferwert - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd - Ferwert - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Leeuwarden - Hurdegaryp - Veenwouden - Zwaagwesteinde - Veenklooster/Westergeest - Triemen - Kollum - Buitenpost
63 Dokkum - Metslawier - Kollum - Buitenpost
66 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwert - Holwerd
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Minnertsga
71 Harlingen - Wijnaldum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Berlikum - Beetgum - Marssum
72 Leeuwarden - Jelsum - Britsum - Stiens - Vrouwenparochie - Sint Annaparochie - Minnertsga
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Oude Bildtzijl - Nieuw Bildtzijl - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Winsum
92 Leeuwarden - Boksum - Hilaard - Winsum - Wommels - Bolsward
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Deinum - Leeuwarden
94 Sneek - Scharnegoutum - Gauw - Raerd - Reduzum (- Wijtgaard - Leeuwarden)
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Akkrum - Terherne - Goingaryp - Joure
97 Leeuwarden - Dronrijp - Franeker - Midlum - Harlingen - Zurich
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Witmarsum - Kimswerd - Harlingen
132 Alkmaar - Den Oever - Harlingen Fietsbus
199 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Witmarsum - Kimswerd - Harlingen
247 Wijckel - Balk
Belbussen
29 Grou - Reduzum
37 Bolsward - Waaksens - Wommels - Winsum
39 Sneek > IJlst > Blauwhuis > Nijland > Folsgare > IJlst > Sneek
43 Joure - Scharsterbrug - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg
52 Dokkum > Niawier > Oosternijkerk > Morra > Anjum > Paesens > Nes > Oosternijkerk > Niawier > Dokkum
55 Dokkum - Oostrum
57 Swarteweisein - Ryptsjerk - Oentsjerk - Roodkerk - Steenendam - Burdaard - Wanswert
61 Dokkum - Driesum - Damwoude - Veenwouden
75 Franeker - Sexbierum
76 Harlingen - Wijnaldum
77 Franeker - Dongjum - Ried - Menaldum - Berlikum
96 Bolsward - Exmorra - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluidijk
297 Stadsdienst Harlingen
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Ferwoude - Workum - Hindeloopen
103 Stavoren - Warns - Mirns - Bakhuizen - Hemelum
105 Dokkum - Raard - Ginnum - Wanswert - Burdaard - Ginnum - Ferwert
Interliner/Qliner
310 Bolsward - Sneek - Joure - Heerenveen - Drachten
350 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Bolsward - Wommels - Leeuwarden

Wijzigingen per 15 december 2002

De ritten van 14.07 en 16.07 uit Heerenveen vervallen, de rit van 15.07 rijdt niet verder dan Jirnsum.
De ritten van 15.13, 16.13 en 17.13 uit Leeuwarden rijden niet verder dan Akkrum.

In Sneek wordt voortaan via de Leeuwarderweg gereden.

Lijn 41 rijdt niet meer tussen Balk en Spannenburg. In de meeste gevallen blijft nog steeds een directe verbinding, omdat de bus verder rijdt als lijn 44 naar Bolsward.
Op zondag worden een vroege en een late rit toegevoegd, deze rijden in Spannenburg verder als lijn 44.

De vertrektijden van enkele laten ritten wijzigen.

Bij de Vinkebuorren in Sondel wordt een nieuw overstappunt gecreëerd, hier wordt aansluiting gegeven op lijn 47 van/naar Balk.
's Middags worden 3 extra ritten Spannenburg - Hemelum toegevoegd.

Lijn 45 rijdt niet meer tussen Balk en Mirns, tevens zijn de vertrektijden gewijzigd.

Tussen de meivakantie en de herfstvakantie worden op zondag enkele ritten als vaste ritten uitgevoerd, buiten deze periode worden deze ritten altijd vraagafhankelijk uitgevoerd.

De route wordt aangepast, voortaan wordt na Balk niet meer naar Wijckel gereden, maar naar Lemmer. Zo ontstaat er een betere aansluiting op de Qliner naar Groningen.
Tussen Wijckel en Balk wordt de route van lijn 41 vervangen door een zijtak van lijn 47.

De dienstregeling is enigszins gewijzigd.

De laatste 3 ritten op zaterdag richting Leeuwarden worden met 5 minuten vervroegd.

De route in Leeuwarden is gewijzigd. Tevens zijn Jorwert en Mantgum in de route opgenomen, in Mantgum wordt aansluiting geboden op de trein.

De route in Makkum is gewijzigd. Tijdens de vakanties en op zaterdag wordt niet meer gereden tussen Heerenveen en Sneek.

Op momenten dat lijn 98 rijdt tussen Heerenveen en Sneek wordt het lijnnummer gewijzigd naar 199.

Wijzigingen per 1 januari 2003

Vanaf 1 januari 2003 wordt de Interliner omgezet naar Qliner. Vanaf 15 december 2002 is op deze verbinding naast het Interliner-assortiment nu ook de Strippenkaart en Sterabonnement geldig. In de spitsuren moet met deze vervoerbewijzen wel een toeslag betaald worden. De vertrektijden zijn enigszins gewijzigd.

Vanaf 2 maart 2003 (tussen Afsluitdijk en Alkmaar vanaf 15 december 2002) wordt deze verbinding omgezet in een Qliner. Op het traject Kop Afsluitdijk - Leeuwarden zijn vanaf dan ook de Strippenkaart en Sterabonnement geldig.
Op zaterdag vervallen de ritten van 7.13 (Den Oever - Alkmaar) en 22.33 (Alkmaar - Den Oever), op zondag vervalt de rit van 8.13 tussen Alkmaar en Den Oever.

Deze lijn komt ter vervallen, enkele ritten die aansluiting geven op de veerboot naar Terschelling/Vlieland blijven behouden onder het lijnnummer 132.