Concessie Zuidwest-Fryslân (1999-2006)

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Zuidwest-Fryslân
(voormalige concessie)
OV-autoriteit Provincie Fryslân
Vervoerder(s) NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006)
Duur 7,5 jaar
Periode 30.05.1999 - 31.12.2006
Opvolger(s) Noord- en Zuidwest-Fryslân
Concessietabel - Concessiekaart

De concessie Zuidwest-Fryslân omvatte al het busvervoer ten westen van Heerenveen en ten zuiden van de spoorlijn Harlingen - Leeuwarden.

In 1998 werd een samenwerkingsverband opgezet door de NS, de VEONN en Rederij Doeksen onder de noemer NoordNed. Het was de bedoeling dat al het trein- en busvervoer ging verzorgen in de provincie Fryslân. Door ontevredenheid onder het personeel werd deze startdatum een jaar opgeschoven naar 1999. In deze periode werd de VEONN overgenomen door Arriva, dat hiermee een partner werd van NoordNed. Op 30 mei 1999 ging NoordNed aldus rijden in de concessies Noord-Fryslân en Zuidwest-Fryslân. In het zuidoosten van de provincie bleef Arriva rijden en op de stadsdienst van Leeuwarden ging Arriva al vrij snel rijden (rond 2001). Nadat Arriva alle aandelen had overgenomen van de NS en ABM-AMRO, werd de naam NoordNed in principe overbodig. Daarom werd dit bedrijf op 1 januari 2006 volledig ingelijfd bij Arriva en daarmee reed laatstgenoemde maatschappij voortaan in de gehele provincie Fryslân.

Bij de volgende aanbesteding in 2006 werden de beide losse concessies samengevoegd tot de nieuwe concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân. Deze werd na de inschrijvingen en consultatieperiode gewonnen door Connexxion.

Lijnennet

Lijn Route Opmerkingen
Streekbussen
22 Leeuwarden - Goutum - Wergea - Warten Deels belbus
28 Leeuwarden - Reduzum - Jirnsum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen
29 Grou - Reduzum Belbus
33 Sneek - Scharnegoutum - Wieuwert - Britswert - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Belbus
35 Sneek - Ysbrechtum - Hidaard - Reahus - Rien - Itens - Easterein - Wommels Belbus
37 Bolsward - Burgwerd - Waaksens - Lollum - Wommels - Kubaard - Spannum - Winsum Belbus
39 Sneek - IJlst - Oosthem - Nijezijl - Abbega - Blauwhuis - Wolsum - Nijland - Folsgare - Oosthem - IJlst - Sneek Belbus
41 Heerenveen - Joure - Scharsterbrug - St. Nicolaasga - Spannenburg
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Follega - Lemmer - Creil / Bant - Emmeloord
43 Joure - Ouwsterhaule - Scharsterbrug - Huis ter Heide - Boornzwaag - Langweer - Idskenhuizen - St. Nicolaasga - Spannenburg Belbus
44 Bolsward - Parrega - Workum - Hindeloopen - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Mirdum - Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Spannenburg
45 Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Elahuizen - Waterloo Belbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Oudega - Gaastmeer - Heeg
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Waterloo - Sondel - Lemmer
48 Heerenveen - Rottum - St. Johannesga - Rotsterhaule - Delfstrahuizen - Echten - Oosterzee - Lemmer
92 Leeuwarden - Provincialeweg - Winsum - Spannum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
93 Leeuwarden - Deinum - Boksum - Jellum - Weidum - Jorwert - Mantgum - Deersum - Scharnegoutum - Sneek
94 (Leeuwarden - Wirdum -) Reduzum - Raard - Poppenwier - Tersoal - Sibrandabuoren - Gauw - Goënga - Scharnegoutum - Sneek
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Akkrum - Goingarijp - Akmarijp - Joure
96 Bolsward - Exmorra - Allingawieer - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk Belbus
98 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Makkum
99 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
199 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
247 Balk - Wijckel
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Worrkum - It Heidenskip - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
Qliner
310 Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk

Dienstregelingen per jaar