FRAM Dienstregeling 1995/1996

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de dienstregeling 1995

De dienstregeling 1995/1996 van de FRAM liep van 28 mei 1995 t/m 2 november 1996.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Drachten
11 Van Knobelsdorffplein - Ziekenhuis - Autobusstation - Folgeren
Streekdienst
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Bergum - Quatrebras - Hardegarijp - Leeuwarden
22 Leeuwarden - Goutum - Warga - Wartena - Garijp
23 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Koostertille - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
24s Drachten De Trisken - Drachten - Nijega RW - Garijp RW - Leeuwarden
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Tuk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Boijl - Noordwolde - Frederiksoord - Eesveen - Steenwijk
28 Noordwolde - Vinkega - Steggerda - De Blesse - Wolvega - Heerenveen - Akkrum - Irnsum - Leeuwarden
30 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Jubbega 3e Sluis - Hoornsterzwaag 14e Wijk
31 Drachten - Drachtstercompagnie - Opende Zuid - Surhuisterveen - Surhuizum - Augustinusga - Buitenpost
33 Sneek - Bozum - Wieuwerd - Britswerd - Oosterlittens - Baard - Winsum - Welsrijp - Tzum - Franeker
34 Drachten - Nij Beets - Oldeboorn - Akkrum
35 Sneek - IJsbrechtum - Hidaard - Roodhuis - Rien - Itens - Oosterend - Wommels Belbus
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
39 Sneek > IJlst > Blauwhuis > Folsgare > IJlst > Sneek
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerbus
41 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Scharsterbrug - St. Nicolaasga - Spannenburg - Sloten - Wijckel - Balk
42 Emmeloord - Espel/Bant - Creil - Rutten - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Hommerts - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Huis ter Heide - Sint Nicolaasga - Spannenburg
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Nijemirdum - Sondel - Wijckel - Sloten - Tjerksgaast - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Oudemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega (G.)- Elahuizen - Waterloo (Sneek)
46 Gaastmeer - Oudega (W.) - Heeg - Sneek
47 Sneek - Hommerts - Woudsend - Waterloo - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
50 Leeuwarden - Dokkum - Anjum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Giekerk - Oudkerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Oosternijkerk - Paesens - Nes - Wierum Belbus
53 Dokkum - Damwoude - Bovenweg - Veenwouden - Quatrabras - Bergum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Marrum - Ferwerd - Blija - Holwerd - Brantgum/Ternaard - Dokkum
55 Dokkum - Oostrum - Ee - Metslawier - Anjum - Oostmahorn Belbus
57 Leeuwarden - Rijperkerk - Moleneind - Oudkerk - Steenendam - Birdaard - Wanswerd
61 Dokkum - Damwoude - Driesum - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Westergeest
62 Leeuwarden - Hardegarijp - Veenwouden - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Westergeest - Triemen - Kollum
63 Dokkum - Metslawier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Leeuwarden - Holwerd Steiger (Ameland)
70s Leeuwarden - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
71 Leeuwarden - Beetgummermolen - Beetgum - Berlikum - Minnertsga - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
73 Leeuwarden - Cornjum - Britsum - Stiens - Oudebildtzijl - (Westhoek - Oudebiltdijk) Nieuwebildtdijk - St. Anne Parochie - Mooie Paal
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Nieuwebiltdijk - St. Anna Parochie
75 Franeker - Sexbierum
79 Tzum - Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Berlikum Avondbus
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - De Wilp - Marum - Nuis - Niebert - Tolbert - Leek - Groningen
82 Zevenhuizen - Roden - Peize - Groningen
83 Assen - Zeyen - Peest - Norg - Een/Langelo - Steenbergen - Roden (-Groningen)
84 Assen - Veenhuizen - Haulerwijk - Waskemeer - Bakkeveen - Siegerswoude - Frieschepalen - Ureterp a/d Vaart - Drachten
85 Oosterwolde - Haulerwijk - Een West - Zevenhuizen - Leek - Groningen
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Westervelde - Norg - Langelo - Altena - Peize
87 Roden - Nietap - Leek
88 Groningen - Hoogkerk - Oostwold - Lettelbert - Midwolde - Leek
89 Groningen - Midwolde - Boerakker - Marum - Frieschepalen - Ureterp - Beetsterzwaag
91 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Winsum
92s Leeuwarden - Hijlaard - Winsum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
93 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Jellum - Boxum - Leeuwarden
94 Leeuwarden - Goutum - Wijtgaard - Roordahuizen - Gauw - Scharnegoutum - Sneek
95 Leeuwarden - Wirdum - Grouw - Terhorne - Joure - Oudehaske - Heerenveen
96 Bolsward - Schettens - Kievitshorne - Afsluitdijk Belbus
97 Leeuwarden - Dronrijp - Franeker - Midlum - Harlingen - Kop Afsluitdijk
98 Heerenveen - Joure - Sneek -Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
100s Groningen - Drachten - Heerenveen (- Joure - Lemmer - Emmeloord - Lelystad)
180 Emmeloord - Lemmer - Joure - Heerenveen - Groningen
Buurtbus
101 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Piaam - Gaast - Ferwoude - Workum - It Heideskip - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
104 Allardsoog - Bakkeveen - Wijnjewoude - Hermik - Lippenhuizen - Terwispel - Tijnje - Gorredijk - Jonkersland - Langezwaag - Luxwoude
105 Dokkum - Raard - Lichtaard - Genum - Jislum - Wanswerd - Birdaard - Steenendam - Hogebeintum - Ferwerd
106 Bolsward - Hichtum - Burgwerd - Waaxens - Lollum - Wommels - Kubaard - Spannum - Winsum BEL-Buurtbus
107 Oldeberkoop - Veneburen - Oosterwolde - Wepel - Appelscha - Ravenswoud
108 Wolvega - Oldelamer - Langelille - Scherpenzeel - Spanga - Nijetrijne - Oldetrijne - Wolvega
109 Wolvega - Ter Idzard - De Hoeve - Olderberkoop - Zandhuizen - Noordwolde BEL-Buurtbus
Buslijnen op de Waddeneilanden
110 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland
120 West-Terschelling - Midsland - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
121 West-Terschelling - Midsland - Midsland aan Zee - West aan Zee Terschelling
122 West-Terschelling - Midsland - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
130 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
131 Nes - Buren - Nes - Ballum - Hollum Ameland
140 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog
141 Veerdam - Karrepad - Bungalowpark De Monnik Schiermonnikoog
Interliner
310 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk
315 Groningen - Heerenveen
350 Alkmaar - Den Oever - Harlingen - Leeuwarden - Drachten samen met NZH
351 Alkmaar - Wieringerwerf - Harlingen - Leeuwarden samen met NZH

Wijzigingen 28 mei 1995

Wijzigingen per 3 September 1995 en 7 januari 1996

Wijzigingen 2 juni 1996

 • Lijn 52 (Dokkum - Wierum): Tijdens de zomervakantie moet ook bij vertrek uit Dokkum gereserveerd worden als men gebruik wil maken van een rit.
 • Lijn 54 (Dokkum - Leeuwarden): Van zondag- t/m vrijdagavond is geen aansluitende bus om 20:10 op de halte Stationsweg in Holwerd.
 • Lijn 55 (Dokkum - Oostmahorn): Tijdens de zomervakantie moet ook bij vertrek uit Dokkum gereserveerd worden als men gebruik wil maken van een rit.
 • Lijn 66 (Leeuwarden - Holwerd): De ritten van 19:37 uit Leeuwarden en 20:25 uit Holwerd worden niet meer gereden.
 • Lijn 97 (Leeuwarden - Kop Afsluitdijk): Op zowel vrijdag- als zondagavond wordt een nieuwe rit vanuit Harlingen toegevoegd om 18:00. Deze extra rit rijdt in aansluiting op de veerboten en stopt na Harlingen alleen nog bij de bushaltes in Leeuwarden.
 • Lijn 102 (Makkum - Hindeloopen): Tijdens de zomervakantie gaan de ritten ook stoppen bij de camping It Soal in Workum.
 • Lijn 180 (Emmeloord - Groningen): Tijdens de zomervakantie rijdt deze lijn niet meer.
 • Lijn 310 (Heerenveen - Zürich): De eerste rit richting de Afsluitdijk begint voortaan in Sneek en de laatste rit vanaf de Afsluitdijk rijdt tot Sneek. In Heerenveen vervalt de koppeling met lijn 315.
 • Lijn 315 (Groningen - Heerenveen): In Heerenveen vervalt de koppeling met lijn 310. De vertrektijden vanuit Groningen verschuiven met enkele minuten.
 • Lijn 350 (Alkmaar - Drachten): Tussen Alkmaar en Drachten is de dienstregeling ingrijpend gewijzigd. Alle ritten op genoemd traject rijden van Alkmaar naar Leeuwarden, volgens de route van lijn 351.
 • Lijn 351 (Alkmaar - Leeuwarden): De dienstregeling is flink ingeperkt. Dagelijks rijden vier à vijf ritten tussen Alkmaar en Harlingen en tijdens vakantieperioden rijden zeven ritten. Ook gaat deze lijn voortaan stoppen bij Den Oever voor een overstapmogelijkheid op lijn 350.