FRAM Dienstregeling 1991/1992

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de dienstregeling 1991

De FRAM Dienstregeling 1991/1992 ging in op 2 juni 1991 en liep t/m 30 mei 1992

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Drachten
11 Van Knobelsdorffplein - Ziekenhuis - Autobusstation - Folgeren
Streekdienst
14 Leeuwarden - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen-Zuid
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
19 Drachten - Nijega - Oudega - Garijp - Bergum - Oostermeer - Noordbergum Spitsbus
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Bergum - Quatrebras - Hardegarijp - Leeuwarden
22 Leeuwarden - Goutum - Warga - Wartena - Garijp
23 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Koostertille - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
24s Drachten - Leeuwarden
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
30 Heerenveen - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag
31 Drachten - Drachtstercompagnie - Opende - Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost
32 Winsum - Wjelsrijp - Franeker
33 Sneek - Scharnegoutum - Mantgum - Baard - Winsum Belbus
34 Drachten - Nij Beets - Akkrum
35 Sneek - IJsbrechtum - Hidaard - Roodhuis - Itens - Wommels Belbus
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
39 Sneek > IJlst > Abbega > Blauwhuis > Nijland > Folsgare > Oosthem > IJlst > Sneek
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren
41 Heerenveen - Joure - Scharsterbrug - Spannenburg - Sloten - Wijckel - Balk
42 Emmeloord - Creil / Bant - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Jutrijp - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg Spitsbus
44 Bolswardc - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Nijemirdum - Sondel - Wijckel - Sloten - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Nijemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo
46 Sneek > Jutrijp > Hommerts > Heeg > Oudega > Heeg > Sneek
47 Sneek - Jutrijp - Woudsend - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
50 Leeuwarden - Dokkum - Anjum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Rijperkerk - Oenkerk - Steenendam - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Metslawier - Oosternijkerk - Paesens - Nes - Wierum - Nes - Moddergat - Hantumhuizen - Morra - Anjum
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Bergum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwert - Waaxens - Ternaard - Dokkum
56 Dokkum - Bornwird - Waaxens - Holwerd
57 Leeuwarden - Rijperkerk - Oenkerk - Roodkerk - Steenendam - Birdaard - Wanswerd
58 Dokkum - Birdaard Seizoenslijn
61 Dokkum - Damwoude - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Westergeest - Zwaagwesteinde
62 Leeuwarden - Hardegarijp - Veenwouden - Kollumerzwaag - Westergeest - Triemen - Kollum
63 Dokkum - Wetzens - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd
71 Leeuwarden - Engelum - Beetgum - Minnertsga - Tzummarum - Sexbierum - Wijnaldum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - Vrouwenparochie - Minnertsga
73 Leeuwarden - Britsum - Stiens - Oude Leije - Oudebildtzijl - Westhoek - Minnertsga
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Sint Annaparochie
75 Franeker - Sexbierum
76 Franeker - Tzum
77 Franeker - Dongjum - Ried - Slappeterp - Dronrijp Belbus
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - Marum - Tolbert - Leek - Groningen
82 Groningen - Peizerwold - Peize - Roden - Nieuw Roden
83 Assen - Zeyen - Peest - Norg - Een / Langelo - Steenbergen - Roden
84 Assen - Bovensmilde - Veenhuizen - Norg - Haulerwijk - Bakkeveen - Siegerswoude - Ureterp - Drachten
85 Oosterwolde - Haulerwijk - Een West - Zevenhuizen - Leek - Tolbert - Leek
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Norg - Langelo - Altena - Peize
87 Roden - Nietap - Leek
88 Groningen - Hoogkerk - Oostwold - Midwolde - Leek
89 Groningen - Midwolde - Boerakker - Marum - Frieschepalen - Ureterp - Beetsterzwaag
90 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward
91 Leeuwarden - Marssum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Waaxens - Hichtum - Bolsward
92 Leeuwarden - Hijlaard - Winsum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
93 Leeuwarden - Deinum - Jellum - Oosterwierum - Scharnegoutum - Sneek
94 Leeuwarden - Wijtgaard - Poppingawier - Gauw - Scharnegoutum - Sneek
95 Leeuwarden - Wirdum - Grouw - Irnsum - Akkrum - Goingarijp - Joure - Oudehaske - Heerenveen
97 Leeuwarden - Dronrijp - Franeker - Midlum - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Nieuwe Niedorp - Waarland - Heerhugowaard - Alkmaar
98 Bolsward - Allingawier - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
100 Groningen - A7 - Drachten - Heerenveen (- Joure - Lemmer - Emmeloord - Lelystad)
Buurtbus
101 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Workum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
104 Bakkeveen - Wijnjewoude - Terwispel - Gorredijk - Langezwaag
105 Oostrum - Dokkum - Raard - Reistum - Genum - Wanswerd - Birdaard (- Steenendam) - Jislum - Hogebeintum - Ferwerd
106 Hardegarijp - Tietjerk - Oude Miede - Suawoude - Bergum
107 Oldeberkoop - Veneburen - Oosterwolde - Wepel - Appelscha - Ravenswoud
108 Wolvega - Oldelamer - Langelille - Scherpenzeel - Spanga - Nijetrijne - Oldetrijne - Wolvega
Buslijnen op de Waddeneilanden
110 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland
120 West-Terschelling - Midsland - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
121 West-Terschelling - Midsland - Midsland aan Zee Terschelling
122 West-Terschelling - Midsland - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
130 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
131 Nes - Buren - Nes - Ballum - Hollum Ameland
140 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog
141 Veerdam - Karrepad - Bungalowpark De Monnik Schiermonnikoog

Belangrijkste wijzigingen

In Heerenveen wordt de route verwisseld met lijn 25/48.

Een aantal ritten gaat rijden via Drachtstercompagnie.

In Heerenveen wordt de route verwisseld met lijn 14.

De route is Heerenveen is gewijzigd.

De route is verlengd met het traject Drachten - Surhuisterveen.

Voortaan wordt niet meer via Oudehaske gereden, maar via de A7.

Op momenten dat lijn 47 niet meer rijdt, rijdt deze lijn via Woudsend.

In Heerenveen wordt de route verwisseld met lijn 14.

In de ochtendspits worden twee ritten als sneldienst uitgevoerd.

Lijn 77 wordt omgezet in een Lijntaxi, de route wijzigt. Er wordt gereden van Franeker via Dongjum en Peins naar Dronrijp.

Een nieuwe sneldienst tussen Heerenveen en Bolsward. Elk uur tussen 07.00 en 21.00 (op zondag vanaf 12.00) wordt er gereden. Bij de halte Rotonde in Joure wordt op verzoek gestopt.

Op maandag t/m vrijdag worden een aantal ritten toegevoegd. Deze rijden niet via Grouw en rijden verder naar Heerenveen.