NoordNed Openbaar vervoergids 1999/2000

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
NoordNed Openbaar Vervoergids 1999/2000

NoordNed gaf per 30 mei 1999 zijn eerste Openbaar Vervoergids uit. Deze liep van 30 mei 1999 t/m 27 mei 2000 en was voor Noord en West Fryslân.

In deze vervoergids stonden naast de buslijnen van NoordNed ook enkele verkorte tabellen van de buslijnen van Arriva en de treinlijnen van NoordNed vermeld.

Lijnennet

Lijn Route Opmerkingen
Interliner
310 Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Zurich
315 Groningen - Heerenveen - Joure - Lemmer - Emmeloord - Lelystad Arriva/Midnet
350 Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen - Leeuwarden - Drachten NoordNed/Arriva/NZH
351 Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Harlingen NoordNed/NZH
Streekdienst
10 Heerenveen - Langezwaag - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Nijega - Burgum - Leeuwarden Arriva
13 Leeuwarden - Hurdegaryp - Kootstertille - Surhuisterveen - Houtigehage - Drachten Arriva
14 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Nijtap - Drachten Arriva
28 Leeuwarden - Wirdum - Reduzum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen
33 Sneek - Britswert - Winsum - Tzum - Franeker
34 Drachten - De Wilgen - Nij Beets - Aldeboarn - Akkrum Arriva
34 Groningen - Drachten - Dokkum - Holwerd Seizoendienst Arriva
35 Sneek - Ysbrechtum - (Tirns - Hidaard - Reahûs) - Lytsewierrum - Rien - Itens - Easterein - Wommels deels Belbus
36 Makkum - Wons - Pingjum - Witmarsum - Achlum - Hitzum - Franeker
41 Heerenveen - Joure - Scharsterbrug - Sint Nicolaasga - Spannenburg
42 Sneek - Hommerts - Spannenburg - Lemmer - Creil / Bant - Emmeloord
44 Bolsward - Parrega - Workum - Hindeloopen - Koudum - Hemelum - Mirns - Rijs - Sondel - Balk - Sloten - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Nijemirdum - Oudemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Elahuizen - Waterloo
46 Sneek - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Waterloo - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Delfstrahuizen - Echten - Oosterzee - Lemmer
50 Leeuwarden - Dokkum - Metslawier - Morra - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Aldtsjerk - Steenendam - Damwoude - Dokkum
53 Leeuwarden - Goutum - Swichum - Wergea - Warten - Garijp - Burgum - Veenwouden - Broeksterwoude - Damwoude - Dokkum
54 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Hijum - Finkum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
60 Dokkum - Brantgum - Waaxens - Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Leeuwarden - Hurdegaryp - Veenwouden - Zwaagwesteinde - Veenklooster/Westergeest - Triemen - Kollum - Buitenpost
63 Dokkum - Wetsens - Metslawier - Ee - Engwierum - Dokkumer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwert - Holwerd
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Harlingen - Wijnaldum - Pietersbierum - Sexbierum - Oosterbierum - Tzummarum - Minnertsga - Wier - Berlikum - Beetgum - Engelum - Marssum - Leeuwarden
72 Leeuwarden - Jelsum - Cornjum - Britsum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Vrouwenparochie - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Oude Leije - Oude Bildtzijl (- Nij Altoena - Westhoek) - Nieuw Bildtzijl - Nieuw Bildtdijk - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Baaium - Winsum
92 Leeuwarden - Boksum - Hilaard - Hûns - Winsum - Spannum - Iens - Wommels - Burgwerd - Bolsward
93 Sneek - Scharnegoutum - Dearsum - Easterwierrum - Jorwert - Weidum - Jellum - Deinum - Leeuwarden
94 Sneek - Goënga - Gauw - Sibrandabuorren - Terol - Poppenwier - Raerd - Reduzum - Wytgaard - Wirdum - Leeuwarden
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Akkrum - Terherne - Goingarijp - Akmarijp - Joure
97 Leeuwarden - Dronrijp - Zweins - Franeker - Herbaijum - Midlum - Harlingen
98 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Nijland - Bolsward - Makkum
99 Heerenveen - (Oudehaske - Haskerhorne -) Joure - Uitwellingerga - Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Kievitshorne - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
100 Heerenveen - Drachten - A7 - Groningen Arriva
Belbussen
29 Grou - Reduzum
37 Bolsward - Hichtum - Burgwerd - Waaksens - Lollum - Wommels - Kûbaard - pnnum - Winsum
39 Sneek > IJlst > Blauwhuis > Nijland > Folsgare > IJlst > Sneek
43 Joure - Scharsterbrug - Huis ter Heide - Boornzwaag - Langweer - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga - Spannenburg
52 Dokkum > Niawier > Oosternijkerk > Morra > Anjum > Paesens > Nes > Oosternijkerk > Niawier > Dokkum
55 Dokkum - Oostrum
57 Swarteweisein - Ryptsjerk - Oentsjerk - Roodkerk - Steenendam - Burdaard - Wanswert
61 Dokkum - Driesum - Damwoude - Veenwouden
75 Franeker - Sexbierum
77 Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Menaldum - Berlikum
96 Bolsward - Exmorra - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk - Zurich - Kimswerd - Harlingen
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Piaam - Gaast - Ferwoude - Workum - It Heidenskip - Hindeloopen
103 Stavoren - Warns - Mirns - Bakhuizen - Hemelum
105 Dokkum - Bornwird - Raard - Lichtaard - Reitsum - Ginnum - Jislum - Wanswert - Burdaard - Steenendam - Hogebeintum - Ferwert

Wijzigingen per 30 mei 1999

 • Lijn 28 (Leeuwarden - Heerenveen): In de avonduren extra reismogelijkheden. In Jirnsum wordt op maandag t/m vrijdag overdag aansluiting geboden op lijn 95 van/naar Grou. Ook op zondag wordt nu Reduzum, Blauwe Tent aansluiting geboden op lijn 94 van/naar Sneek .
 • Lijn 29 (Grou - Reduzum): In de avonduren extra vertrekmogelijkheden. Gaat ook in het weekend rijen, één keer per twee uur.
 • Lijn 33 (Sneek - Franeker):Route in Sneek gaat niet meer via de wijk "de Zwette " maar via de Frittemaleane. In de avonduren gewijzigde vertrektijden. Gaat ook op zondag rijden, één keer per twee uur.
 • Lijn 37 (Bolsward - Winsum): Nieuwe lijnnummer voor 106. Op maandag t/m vrijdag wordt het aantal vertrekmogelijkheden in de spitperiode uitgebreid. In de avonduren gewijzigde vertrektijden.
 • Lijn 42 (Sneek - Emmeloord): De centrale bushalte in Lemmer is verplaatst van de Nieuwburen naar de kruising Rondweg-Zeedijk. als gevolg hiervan is de route in Lemmer gewijzigd. De route is voortaan Lemsterpad - Schouw - Zeedijk - Rondweg - Nieuwburen - Parkstraat - Melkweg. Lijn 42 rijdt niet meer via Houdend. Tevens zijn er extra reismogelijkheden op het traject Lemmer - Sneek v.v. op zondagochtend en zondagavond.
 • Lijn 43 (Joure - Spannenburg): Op maandag t/m vrijdag buiten de schoolvakanties wordt het aantal vertrekmogelijkheden. Gaat ook op zondag rijden, één keer per twee uur.
 • Lijn 44 (Bolsward - Spannenburg): In Workum wordt als gevolg van de herinrichting van het centrum de route aangepast. Nieuwe route Spoordyk - Vicariswei - Stien Ikkers - Hearewei - Spoordyk. Alle dagen van de week extra vraagfahankelijke ritten in de avonduren. Tevens op de zondagochtend extra reismogelijkheden.
 • Lijn 45 (Balk - Waterloo): Van maandag t/m vrijdag de gehele dag extra ritten, meeste van deze ritten zijn vraagafhankelijk. Op zaterdag en zondag ook extra ritten, eens per twee uur in beide richtingen. Lijn 45 gaat voortaan het hele jaar door rijden.
 • Lijn 46 (Sneek - Oudega): De gehele week extra (vraagafhankelijke) ritten in de avonduren. Op zondag wordt het aantal reismogelijkheden uitgebreid zodat een twee uursfrequentie ontstaat.
 • Lijn 47 (Sneek - Balk): In Sneek wordt voortaan op verzoek naar het Antonius Ziekenhuis gereden en vervolgens naar het Busstation. Dit geldt alleen voor de ritten die rond het hele uur aankomen in Sneek. De gehele week worden extra reismogelijkheden geboden voornamelijk in avonduren. Op zaterdag wordt voortaan een uurfrequentie gereden. Verder wordt er voortaan ook op zondag gereden.
 • Lijn 48 (Heerenveen - Lemmer): De centrale bushalte in Lemmer is verplaatst van de Nieuwburen naar de kruising Rondweg-Zeedijk. Dit heeft tot gevolg dat lijn 48 niet meer via het centrum rijdt. Als gevolg van de routeaanpassingen wijzigen de aankomst- en vertrektijden in Lemmer. In de avonduren worden de gehele week extra (vraagafhankelijke) ritten geboden. Op zaterdag wordt voortaan overdag een uursfrequentie geboden.
 • Lijn 50 (Leeuwarden - Lauwersoog): In Dokkum wordt voortaan gereden via de wijk It Fugellân . Van maandag t/m vrijdag zijn er extra vertrekmogelijkheden tussen Leeuwarden en Dokkum. In de 8 zomervakantieweken vervallen op zaterdag een aantal ritten tussen Leeuwarden en Dokkum. Op zondag extra ritten tussen Leeuwarden en Dokkum tussen 13.00 en 21.00 uur. deze rijden niet gedurende de 8 zomervakantieweken.
 • Lijn 52 (Dokkum - Nes): In de avonduren wordt voortaan nog maar één keer per twee uren gereden. Op zondag worden de vertrektijden aangepast en wordt de gehele dag een twee uursdienst gereden.
 • Lijn 57 (Swarteweisein - Wanswert): Extra vertrekmogelijkheden op maandag t/m vrijdag. Op zaterdag en zondag op het traject Swarteweisein - Steenendam voortaan ook één keer per twee uur reismogelijkheden in beide richtingen.
 • Lijn 60 (Dokkum - Leeuwarden): De ritten van/naar Holwerd Veerdam gaan weer rijden onder lijnnummer 66. Tussen Holwerd en Dokkum worden alle dagen van de week extra ritten gereden.
 • Lijn 61 (Dokkum - Veenwouden): Van maandag t/m vrijdag extra vertrekmogelijkheden in de ochtend- en middagspits. Op zaterdag wijzigen de vertrektijden van Veenwouden naar Dokkum.
 • Lijn 62 (Leeuwarden - Buitenpost): De sneldienstritten rijden niet meer door Veenklooster. In de ochtendspits zijn een aantal aanpassingen gedaan in de route en vertrektijden. Op zaterdag gaan de ritten die via Westergeest reden voortaan door Veenklooster rijden en andersom.
 • Lijn 63 (Dokkum - Buitenpost): Op maandag t/m vrijdag in de avonduren en op zaterdag wordt voortaan nog maar één keer per twee uur gereden. Op zondag wijzigen de vertrektijden ingrijpend.
 • Lijn 73 (Leeuwarden - Minnertsga): In de ochtend extra reismogelijkheden van Stiens naar Mooie Paal. Gewijzigde vertrektijden van maandag t/m vrijdag in de avonduren, deze ritten worden vraagafhankelijk. In de schoolvakanties worden de ritten tussen 9.00 en 13.00 uur ook vraagafhankelijk.
 • Lijn 75 (Franeker - Sexbierum): Uitbreiding van de reismogelijkheden van maandag t/m zaterdag. Voortaan worden ook op zondag één keer per twee uur ritten aangeboden.
 • Lijn 77 (Franeker - Berlikum): Uitbreiding van de reismogelijkheden van maandag t/m zaterdag. Voortaan worden ook op zondag één keer per twee uur ritten aangeboden.
 • Lijn 91 (Leeuwarden - Winsum): Gewijzigde vertrektijden in de avonduren. Het aantal reismogelijkheden in de avonduren is iets afgenomen, omdat lijn 92 nu ook 's avonds gaat rijden tussen Wommels en Leeuwarden.
 • Lijn 92 (Leeuwarden - Bolsward): Gaat ook rijden in de avonduren en op zondagochtend van/naar Leeuwarden. Het aantal reismogelijkheden wordt aanzienlijk uitgebreid.
 • Lijn 93 (Sneek - Leeuwarden): De route van Sneek naar Leeuwarden wordt in Leeuwarden aangepast. Voortaan rijdt lijn 93 via de Newtonweg en Marshallweg naar het Busstation. In de avonduren en het weekend overdag worden de vertrekmogelijkheden uitgebreid tot één keer per twee uur.
 • Lijn 94 (Sneek - Leeuwarden): In de avonduren en het weekend overdag worden de vertrekmogelijkheden uitgebreid tot één keer per twee uur.
 • Lijn 95 (Leeuwarden - Joure): In Jirnsum wordt op werkdagen overdag aansluiting geboden op lijn 28 van/naar Heerenveen. In de avonduren wordt voortaan ook één keer per twee uur een vertrekmogelijkheid geboden. Op zondag overdag één keer per uur.
 • Lijn 97 (Leeuwarden - Harlingen): De vertrektijden vanaf Harlingen Oranjeoord worden iets vervroegd. Hierdoor ontstaat in Harlingen Station NS een aansluiting op lijn 99 naar Heerenveen. In de vakantieperiodes wordt de frequentie tussen Harlingen en Franeker v.v. teruggebracht naar één keer per uur. Dit geldt niet voor de ochtendspits. Op zaterdagochtend wordt het aantal reismogelijkheden tussen Franeker en Leeuwarden v.v. teruggebracht naar één keer per uur.
 • Lijn 98 (Heerenveen - Makkum): De route in Bolsward wordt gewijzigd. De gemeente Bolsward wil het aantal busritten door het centrum van Bolsward beperken. Komende vanuit Sneek keert lijn 98 in Bolsward bij het Busstation. Via andermaal de Sneekerstraat en de Kloosterlaan wordt Bolsward verlaten. Vervolgens wordt via de A7 naar afslag Witmarsum gereden, hierna wordt de huidige route weer vervolgd. Dit geldt ook voor richting Heerenveen echter in omgekeerde richting. Door deze wijziging vervallen de haltes Bargefenne, Hollandia en de Marne in Bolsward en de haltes Schettens en Kievitshorne voor lijn 98. Op zaterdagochtend, op zondag en ook 's avonds rijdt lijn 98 niet meer tussen Heerenveen en Sneek. Alternatief is reizen met Interlinerlijn 310 naar Bolsward Kloosterlaan, waar kan worden overgestapt worden op lijn 98.
 • Lijn 99 (Heerenveen - Harlingen): Om in Heerenveen gedurende de gehele dag twee keer per uur een aansluiting te bieden op de treinen van/naar Zwolle en Leeuwarden is de periode waarin lijn 99 tussen Heerenveen en Sneek rijdt aanzienlijk uitgebreid. Met andere woorden het reisaanbod is fors toegenomen. Op zaterdagochtend, op zondag en ook 's avonds rijdt lijn 99 tussen Heerenveen en Joure via Oudehaske en Haskerhorne, de tijden in de avonduren wijzigen hierdoor iets.
 • Interliner 310 (Drachten - Kop Afsluitdijk): Om de aansluitingen in Heerenveen en bij de Kop Afsluitdijk te kunnen behouden is de route in Bolsward ingekort. Voortaan wordt niet meer via het Busstation in Bolsward gereden maar tot de Kloosterlaan, hierna wordt gekeerd bij de rotonde aan de Sneekerstraat/Kloosterlaan. Verder wordt op het traject Joure - Heerenveen niet meer via de Noordelijke Structuurweg en De Schans gereden van/naar het Busstation maar via A32 en de K.R. Poststraat.In de late avonduren extra vertrekmogelijkheden.
 • Interliner 315 (Groningen - Lelystad): Extra reismogelijkheden in de ochtendspits tussen Joure en Groningen. In het begon van de middag extra reismogelijkheden tussen Groningen en Heerenveen. Verder wordt op het traject Joure - Heerenveen niet meer via de Noordelijke Structuurweg en De Schans gereden van/naar het Busstation maar via A32 en de K.R. Poststraat.In de late avonduren extra vertrekmogelijkheden.
 • Interliner 350 (Alkmaar - Drachten): De rijtijden tussen Alkmaar en Leeuwarden konden niet meer gehaald worden, waardoor de diverse aansluitingen onder druk kwamen te staan. Om deze aansluitingen te kunnen waarborgen is besloten om de halte Zaailand in Leeuwarden te laten vervallen. Ook worden enkele minuten aan de rijtijd toegevoegd. Een aantal sneldienstritten stopt op maandagochtend richting Alkmaar en op vrijdagmiddag richting Leeuwarden niet meer in Harlingen. Extra reismogelijkheden 's avonds van Leeuwarden richting Alkmaar en op zaterdagochtend van Alkmaar richting Leeuwarden. Op zondagmiddag is het aantal sneldienstritten verminderd.

Wijzigingen per 4 september 1999

 • Lijn 28 (Leeuwarden - Heerenveen): Van maandag t/m zaterdag rijden de ritten vanaf Heerenveen om 14.47 en 16.47 uur via ziekenhuis Tjongerschans. Op zondag is dit voor de ritten om 13.47, 15.47 en 17.47 uur.Vanaf ziekenhuis Tjongerschans naar Heerenveen zijn de tijden maandag t/m vrijdag om 16.40 en 19.40 uur op zaterdag om 16.40 en 20.40 uur, en op zondag om 16.40, 18.40 en 20.40 uur.
 • Lijn 42 (Sneek - Emmeloord): De rit die vertrekt om 6.58 uur uit Emmeloord krijgt in Lemmer een wachttijd van 5 minuten. De vertrektijd in Lemmer Busstation wordt nu 7.32 uur en de aankomsttijd in Sneek 8.10 uur.
 • Lijn 44 (Bolsward - Spannenburg): De vraagafhankelijke ritten op zaterdagavond rijden na Sondel voortaan rechtstreeks naar Balk Garage. In Balk is er aansluiting op lijn 41 naar Heerenveen.
 • Lijn 47 (Sneek - Balk): Van maandag t/m vrijdag wordt er in de avond een rit in beide richtingen toegevoegd. Vanaf Balk om 20.28 uur, vanaf Sneek om 21.26 uur.
 • Lijn 91 (Leeuwarden - Winsum): Van maandag t/m vrijdag buiten de schoolvakanties wordt er in een rit toegevoegd van Leeuwarden om 17.48 uur naar Winsum aankomst 18.23 uur. Van maandag t/m vrijdag in de schoolvakanties wordt er in een rit toegevoegd van Winsum Kleasteryk naar Winsum Provincialeweg om 6.56 uur. Met aansluiting op lijn 92 naar Leeuwarden en Bolsward.
 • Lijn 98 (Heerenveen - Makkum): Van maandag t/m vrijdag gaat een aantal ritten weer de oude route rijden via het industriegebied de Marne in Bolsward. In de richting Heerenveen gaat het om één rit, in de richting Makkum om vijf ritten. In schoolvakanties in beide richtingen om één rit.
 • Lijn 99 (Heerenveen - Harlingen): Enkele ritten vanaf Harlingen Veerbootterminal vertrekken 4 minuten later. Voor een goeie aansluiting op lijn 97 bij Harlingen station NS.
 • Lijn 105 (Dokkum - Ferwert): Op zaterdag wordt er een rit van Ferwert naar Dokkum toegevoegd om 13.02 uur vertrek. Aankomst Dokkum om 13.44 uur.