Dienstregeling concessie Zuidwest-Fryslân 2006

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2006 voor de concessie Zuidwest-Fryslân liep van 11 december 2005 t/m 31 december 2006.

Lijnennet

Lijn Route Opmerkingen
Streekbussen
22 Leeuwarden - Goutum - Wergea - Warten Deels belbus
28 Leeuwarden - Reduzum - Jirnsum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen
29 Grou - Reduzum Belbus
33 Sneek - Scharnegoutum - Wieuwert - Britswert - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Belbus
35 Sneek - Ysbrechtum - Hidaard - Reahus - Rien - Itens - Easterein - Wommels Belbus
37 Bolsward - Burgwerd - Waaksens - Lollum - Wommels - Kubaard - Spannum - Winsum Belbus
39 Sneek - IJlst - Oosthem - Nijezijl - Abbega - Blauwhuis - Wolsum - Nijland - Folsgare - Oosthem - IJlst - Sneek Belbus
41 Heerenveen - Joure - Scharsterbrug - St. Nicolaasga - Spannenburg
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Follega - Lemmer - Creil / Bant - Emmeloord
43 Joure - Ouwsterhaule - Scharsterbrug - Huis ter Heide - Boornzwaag - Langweer - Idskenhuizen - St. Nicolaasga - Spannenburg Belbus
44 Bolsward - Parrega - Workum - Hindeloopen - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Rijs - Mirdum - Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Spannenburg
45 Waterloo - Elahuizen - Oudega - Hemelum - Bakhuizen - Mirns Belbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Oudega - Gaastmeer - Heeg
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Waterloo - Sondel - Lemmer
48 Heerenveen - Rottum - St. Johannesga - Rotsterhaule - Delfstrahuizen - Echten - Oosterzee - Lemmer
92 Leeuwarden - Provincialeweg - Winsum - Spannum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
93 Leeuwarden - Deinum - Boksum - Jellum - Weidum - Jorwert - Mantgum - Deersum - Scharnegoutum - Sneek
94 (Leeuwarden - Wirdum -) Reduzum - Raard - Poppenwier - Tersoal - Sibrandabuoren - Gauw - Goënga - Scharnegoutum - Sneek
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Akkrum - Goingarijp - Akmarijp - Joure
96 Bolsward - Exmorra - Allingawieer - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk Belbus
98 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Makkum
99 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
199 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
247 Balk - Wijckel
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Worrkum - It Heidenskip - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
Qliner
310 Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk

Wijzigingen per 11 december 2005

 • Lijn 22 (Leeuwarden - Warten): Tijdens de schoolvakanties gaan alle ritten als belbus rijden.
 • Lijn 28 (Heerenveen - Leeuwarden): Buiten de schoolvakanties vervallen de korte ritten Leeuwarden - Akkrum van 15:13, 16:13 en 17:13. Reizigers kunnen dan gebruik maken van de langere rit naar Heerenveen een half uur later.
 • Lijn 33 (Sneek - Franeker): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen. Van maandag t/m vrijdag vervalt de eerste rit in beide richtingen.
 • Lijn 35 (Sneek - Wommels): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen.
 • Lijn 37 (Bolsward - Winsum): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen.
 • Lijn 42 (Sneek - Emmeloord): De ritten van 19:51 uit Sneek en de rit van 19:57 uit Lemmer komen te vervallen.
 • Lijn 44 (Bolsward - Spannenburg): De rit van 19:01 uit Balk wordt omgezet naar een belbus. Op zaterdag gaat deze lijn tussen Bolsward en Balk als belbus rijden. Tussen Balk en Spannenburg blijft wel een vaste lijnbus rijden.
 • Lijn 92 (Leeuwarden - Bolsward): Omdat de Qliner niet meer tussen Leeuwarden en Bolsward rijdt, gaat deze lijn ook weer in de avonduren en het weekeinde rijden. De vertrek- en aankomsttijden wijzigen op die tijdstippen.
 • Lijn 98 (Heerenveen - Makkum): Op zondag wijzigen de vertrek- en aankomsttijden, zodat de aansluitingen in Bolsward verbeterd worden.
 • Lijn 99 (Heerenveen - Harlingen): Op zondag wijzigen de vertrek- en aankomsttijden, zodat de aansluitingen in Bolsward verbeterd worden. De vaste ritten tussen Heerenveen en Bolsward blijven op dit tijdstip nog maar 1x per uur rijden, op het andere half uur rijdt dan de Qliner.
 • Lijn 247 (Balk - Wijckel): Tijdens de schoolvakanties rijdt deze lijn niet meer.
 • Lijn 310 (Drachten - Zurich): Omdat de Qliner niet meer in Bolsward komt, wordt de route van lijn 310 doorgetrokken van Bolsward naar de Kop Afsluitdijk. In de avonduren rijdt deze lijn niet en rijdt tussen de Kop Afsluitdijk en Bolsward een taxibusje en geeft in Bolsward aansluiting op lijn 98/99. Ook gaat deze lijn weer op zondag rijden en vervangt dan de sneldienst op hetzelfde traject.