FRAM Dienstregeling 1973/1974

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 1973/1974 van de FRAM liep van 3 juni 1973 t/m 25 mei 1974.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Streekdienst
1 Leeuwarden - Marssum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Bolsward
2 Leeuwarden - Hurdegaryp - Bergum - Nijega - Drachten - Beetsterzwaag - Gorredijk - De Knipe - Heerenveen
3 Leeuwarden - Hurdegaryp - Noardbergum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Boelenslaan - Rottevalle - Drachten
4 Oosterwolde - Donkerbroek - Wijnjewoude - Ureterp - Drachten
5 Sneek - Scharnegoutum - Dearsum - Mantgum - Goutum - Leeuwarden
6 Bolsward - Kievitshorne - Witmarsum - Arum - Harlingen
7 Makkum - Makkum Holle Poarte Zomerbus
8 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum
9 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kievitshorne - Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen
10 Akkum - Oldeboarn - Tijnje - Terwispel - Gorredijk - Lippenhuizen - Wijnjeterp - Donkerbroek
11 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Poppenwier - Sibrandabuorren - Scharnegoutum - Sneek
12 Leeuwarden - Tietsjerk - Suawoude Marktbus
13 Leeuwarden - Goutum - Grou - Jirnsum - Terherne - Joure
14 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Jirnsum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen
15 Heerenveen - Oldeholtwolde - Wolvega - De Blesse - Tuk - Steenwijk - Nijeveen - Meppel
16 Heerenveen - Mildam - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Bovensmilde - Assen
18 Heerenveen - Luinjeberd - Gersloot - Nij Beets - Boarnbergum - Drachten
19 Drachten - Nijega - Eernewoude
20 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag
21 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Ureterp - Siegerswoude - Marum - A7 - Groningen
22 Gorredijk - Jubbega - Hoornsterzwaag
24 Drachten - Beetsterzwaag - Nij Beets - Aldeboarn - Nes - Akkrum
25 Heerenveen - A7 - Drachten
26 Wolvega - Oldeholtpade - Nijeholtpade - Oldeberkoop - Noordwolde - Frderiksoord - Steenwijk
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Boyl - Noordwolde - Frederiksoord - Eesveen - Steenwijk
28 Heerenveen - Oldeholtwolde - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Vinkega - Noordwolde
29 Leeuwarden - Hurdegaryp - Noardbergum - Eastermar - Rottevalle - Drachtstercompagnie - Drachten
31 Buitenpost - Kootstertille / Blauwverlaat - Surhuisterveen
32 Wommels - Waaxens - Witmarsum - Pingjum
33 Leeuwarden - Deinum - Boxum - Jellum - Hilaard - Easterlittens - Britswert - Indijk - Scharnegoutum - Sneek
35 Sneek - Scharnegoutum - Lutjewierum - Rien - Wommels - Tzum - Franeker
36 Franeker - Pingjum - Witmarsum - Arum - Hitzum - Franeker
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Aldkerk - Steenendam - Damwoude - Dokkum (- Aalsum - Metslawier - Morra - Anjum (- Lauwersoog))
52 Dokkum - Aalsum - Niawier - Oosternijkerk - Nes - Paesens
53 Dokkum - Hantumhuizen - Wierum
54 Leeuwarden - Jelsum - Cornjum - Stiens - Hallum - Ferwert - Blija - Holwerd - Brantgum / Hantum - Dokkum
55 Leeuwarden - Lekkum - Miedum - Bartlehiem - Birdaard - Wanswerd/Steenendam
59 Leeuwarden - Goutum - Wergea - Warten - Garyp - Suameer - Bergum - Veenwouden - Broeksterwoude - Damwoude - Dokkum
60 Leeuwarden - Ryptsjerk - Oenkerk - Readtsjerk - Broeksterwoude - Damwoude - Wouterswoude - Dokkum
61 Dokkum - Damwoude - Wouterswoude - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Veenklooster - Buitenpost Spitsbus
62 Leeuwarden - Hurdegaryp - Veenwouden - Zwaagwesteinde - Veenklooster / Triemen - Kollum
63 Dokkum - Metslawier / Oostrum - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
71 Leeuwarden - Marssum - Beetgum - Berlikum - Minnertsga - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum - Harlingen
72 Leeuwarden - Jelsum - Cornjum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - St. Annaparochie - St. Jacobiparochie - Minnertsga
73 Leeuwarden - Jelsum - Cornjum - Stiens - Vrouwbuurtstermoolen - Alde Leije - Oude Bildtzijl - Oude Bildtdijk - Westhoek - St. Jacobiparochie (- St. Annaparochie) - Minnertsga
74 Oude Bildtzijl - Nieuw Bildtdijk - Nij Altoenae - St. Annaparochie
75 Minnertsga - Tzummarum - Sexbierum - Franeker - Dongjum - Boer - Ried
76 Leeuwarden - Marssum - Menaldum
97 Leeuwarden - Dronrijp - Franeker - Midlum - Harlingen - Afsluitdijk - Den Oever - Wieringgerwerf (- Slootdorp) - Middenmeer - Waarland - Scharwoude - Heerhugowaard - Alkmaar i.s.m. NZH
Waddeneilanden
77 Nes - Ballum - Hollum - Buren Ameland
78 Schiermonnikoog Haven - De Monnik - Middenstreek - Langestreek - Strand Schiermonnikoog
79 West-Terschelling - Halfweg - Baaiduinen - Midsland - Oosterend / Midsland Terschelling
80 Vlieland Haven - Dorp - Posthuys Vlieland

Wijzigingen per 3 juni 1973

Deze wijzigingen zijn niet bekend bij de maker van de pagina.

Wijziging er 1 juli 1973

  • Lijn 73 (Leeuwarden - Minnertsga): Tussen Cornjum en Britsum gaat deze lijn via het dorp rijden in plaats van de provinciale weg. Dientengevolge wijzigen de vertrek- en aankomsttijden lichtjes.