FRAM Dienstregeling 1971/1972

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de FRAM Dienstregeling 1971

De dienstregeling 1971/1972 van de FRAM liep van 23 mei 1971 t/m 27 mei 1972.

Lijnennet

Lijn Route Opmerkingen
Streekdienst
1 Leeuwarden - Marssum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Hichtum - Bolsward
2 Leeuwarden - Bergum - Suameer - Drachten - Beetsterzwaag - Gorredijk - Heerenveen
3 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Kootstermolen - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
4 Oosterwolde - Donkerbroek - Wijnjewoude - Ureterp - Drachten
5 Sneek - Deersum - Leeuwarden
6 Bolsward - Witmarsum - Harlingen
7 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Alkmaar
8 Bolsward - Exmorra - Makkum
9 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
10 Akkrum - Nes - Oldeboorn - Tijnje - Gorredijk - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjeterp - Donkerbroek - Oosterwolde
11 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizen - Legegeaën - Sneek
12 Leeuwarden - Zwartewegsend - Tietjerk - Suawoude
13 Leeuwarden - Grouw - Irnsum - Terhorne - Snikzwaag - Joure
14 Leeuwarden - Irnsum - Akkrum - Heerenveen
15 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steenwijk - Meppel
16 Heerenveen - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
17 Heerenveen - Oldeberkoop - Noordwolde
18 Heerenveen - Tjalleberd - Gersloot - Tijnje - NijBeets - Boornbergum - Drachten
19 Drachten - Opeinde - Nijega - Oudega (Sm.) - Eernewoude
20 Heerenveen - De Knipe - Jubbega 3e Sluis - Hoornsterzwaag - Donkerbroek
21 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Ureterp - Marum - Groningen
24 Drachten - Beetsterzwaag - Beets - Akkrum
25s Drachten - Heerenveen
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop - Makkinga - Oosterwolde
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde - De Blesse - Wolvega
29 Drachten - Oostermeer - Quatrebras - Leeuwarden
31 Buitenpost - Drogeham - Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost
32 Makkum - Pingjum - Witmarsum - Wommels
33 Wommels - Oosterend - Itens - Hennaard - Schrins - Oosterlittens - Baard - Lions - Huins - Rewerd - Hijlaard - Jellum - Boxum - Deinum - Ritzumazijl - Marssum - Leeuwarden
34 Sneek - Scharnegoutum - Bozum - Wieuwerd - Oosterwierum - Mantgum - Jorkwerd - Dijkshorne - Weidum - Goutum - Leeuwarden
35 Sneek - Wommels - Franeker
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Metslawier - Dokkum - Damwoude - Steenendam - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Nes (WD) - Paesens
53 Dokkum - Hantumerhoek - Hantumhuizen - Wierum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd - Ternaard - Dokkum
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Leeuwarden
59 Dokkum - Murmerwoude - Bovenweg - Veenwouden - Bergum - Suameer - Garijp - Wartena - Warga - Leeuwarden
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Molenend - Rijperkerk - Leeuwarden
61 Dokkum - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Buitenpost
62 Leeuwarden - Quatrebras - Bovenweg - Zwaagwesteinde - Kollum
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Dokkummer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66s Leeuwarden - Holwerd Dorp - Holwerd Steiger
71 Leeuwarden - Berlikum - Mooie Paal - Minnertsga - Sexbierum - Harlingen
72 Mooie Paal - St. Jacobi Parochie - St. Anna Parochie - Stiens - Leeuwarden
73 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Oude Bildtdijk - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
74 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - St. Anna Parochie
75 Ried - Franeker - Sexbierum - Minnertsga - Mooie Paal
76 Menaldum - Marssum - Leeuwarden
Buslijnen op de Waddeneilanden
77 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
78 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog
79 West-Terschelling - Midsland - Paal 8 - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
80 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland