Bustaxi

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Een bustaxi in Friesland.
(© De Kampioen, september 1983)

Op 29 mei 1983 werd bij de FRAM in de driehoek Leeuwarden - Sneek - Bolsward het concept "BUSTAXI" geïntroduceerd.

Dit concept hield in dat, wanneer reizigers met de bus willen reizen, zij dit telefonisch kunnen melden aan het regelcentrum in Sneek. De centralist in het regelcentrum ziet met behulp van de computer waar de reiziger(s) het beste kan instappen en zij deelt dan ook het busnummer en eventueel het overstappunt mee. Het aantal aanvragen wat wordt gedaan werd verdeeld over de busjes in het gebied die langs de circa 140 opstappunten in dit gebied reden. De chauffeur kon op een display in de bus zien waar hij naar toe moest rijden, het aantal instappers en de pauzetijd.

Het gevolg van deze introductie was dat alle vaste buslijnen in dit gebied werden opgeheven, dit betroffen de buslijnen 17 (Leeuwarden - Jorwerd), 33 (Sneek - Deinum), 35 (Sneek - Wommels), 93 (Sneek - Mantgum - Leeuwarden) en 94 (Sneek - Reduzum - Leeuwarden).

Haltes

N.B.: De haltes in onderstaand overzicht staan op nummervolgorde.

Nummer Halte Nummer Halte Nummer Halte
1 Sneek, Busstation 82 Nijland, Schapenlaan Noard 156 Wytgaard, 't Bruine Paardje
2 Sneek, Pr. Hendrikkade 83 Nijland, Schapenlaan Sûd 158 Wytgaard, Wytgaard
4 Sneek, Boeierstraat 84 Hartwerd, Ridderdyk 160 Wytgaard, Weidumerweg
6 Sneek, Nij Nazareth 85 Hartwerd, Kloosterweg 162 Wytgaard, Weidumerweg
8 Sneek, Napjusstraat 86 Hartwerd, Middelzeedyk 163 Weidum, Skildyk
10 Sneek, Worp Tjaardastraat 87 Hidaard, Tjebbingadyk 164 Weidum, Hanialeane
12 Sneek, Bolswarderweg 88 Reahûs, Zandlaandyk West 165 Weidum, Sânpaed
14 Sneek, De Ielânen 89 Reahûs, Reahûs 171 Easterwierrum, Hegedyk
15 IJsbrechtum, Schoonoord 90 Reahûs, Zandlaandyk East 172 Easterwieerum, Dorp
16 IJsbrechtum, Epemaweg 91 Scharnegoutum, St. Maartensdyk 173 Easterwierrum, Tsjerkebuorren
21 Folsgare, Hoek 96 Hichtum, Hichtum 174 Mantgum, Hoek
22 Tjalhuizum, Tjalhuizum 97 Burgwerd, Doniawei 175 Mantgum, Dykshorne
23 Nijland, Nijland 98 Burgwerd, Schoolstraat 176 Jorwert, Jorwerd
24 Nijland, Nijlanderbrug 99 Burgwerd, Burgwerderhoek (92) 177 Jorwert, Lucht en Veld
25 Nijland, Rijksweg 101 Burgwerd, Burgwerderhoek (91) 178 Mantgum, Tsjeintgum
26 Nijland, Rijksweg 106 Rien, Rien 179 Mantgum, Station
31 Bolsward, Snekerstraat 107 Itens, Itengeweg 180 Mantgum, Gemeentehuis
32 Bolsward, Bloemkamp 108 Itens, Kerk 181 Mantgum, Frijbuorren
34 Bolsward, Bargefenne 109 Easterein, Easterein 186 Easterlittens, Easterlittens
36 Bolsward, Hollandia 111 Wommels Van Sminialeane 187 Baard, Baard
38 Bolsward, Laag Bolwerk 112 Wommels, De Terp 188 Leons, Leons
39 Bolsward, Eekwerdlaan 113 Wommels, Hottingawei 189 Huins, Panwerksbrug
41 Bolsward, Koopman Heeresweg 114 Wommels, Walpert 190 Huins, Provincialeweg
46 Offingawier, Kerk 115 Kubaard, Kubaard 192 Huins, Dorp
47 Offingawier, Blauwhuis 116 Wommels, Berkwerterleane 196 Spannum, Provincialeweg
48 Offingawier, de Hoek 117 Wommels, Kramers Hoek 198 Winsum, Provincialeweg
49 Offingawier, de Potten 121 Irnsum, R.K. Kerk 200 Winsum, Skâns
51a Loënga, Pasfeardyk 123 Irnsum, Learewei 201 Leeuwarden, Barrahûsterdyk
51b Loënga, Hoek 126 Sibrandabuorren, Aesgewei 203 Leeuwarden, Barrahûs
53 Goënga, Hegewier 127 Sibrandabuorren, Beekhuisstraat 205 Goutum, Rijksweg
54 Goënga, It Mediel 128 Tersoal, Westerein 211 Rewerd, Rewerd
55 Goënga, Goëngamieden 129 Tersoal, Nij Wigara 212 Rewerd, Hoptille
56 Gauw, De Eker 130 Poppenwier, Marsherne 213 Hilaard, Provincialeweg
57 Gauw, School 131 Poppenwier, Poppenwier 215 Hilaard, Dorp
58 Scharnegoutum, Nykleaster 132 Raerd, Selanswei 216 Bears, Wielsterzijl
60 Scharnegoutum, Zwettewei 133 Raerd, Gemeentehuis 217 Bears, Dorp
61 Scharnegoutum, Legedyk 134 Raerd, Hoek 218 Bears, School
63 Scharnegoutum, Warinxvliet 136 Wieuwerd, Wieuwerd 219 Jellum, Kerk
64 Lytsewierrum, Greate Wierum 137 Britswert, Dorp 220 Jellum, Camstra Zathe
65 Lytsewierrum, Lytsewierrum 138 Britswert, Kromwal 221 Boksum, Provincialeweg
66 Boazum, Boazum 139 Easterlittens, De Wammert 222 Boksum, Hoek
67 Indyk, Indyk 141 Hinnaard, Montsemabuorren 225 Deinum, Deinum
68 Dearsum, Dearsum 142 Hinnaard, Sassingawei 231 Leeuwarden, Busstation
70 Scharnegoutum, Spears 143 Iens, Iens 232 Leeuwarden, Julianalaan
76 Tirns, Tirns 144 Iens, Skrinserdyk 234 Leeuwarden, Verlengde Schrans
77 Nijland, Syltjestate 146 Friens, Friens 236 Leeuwarden, Zaailand
78 Nijland, Jongedyk East 148 Reduzum, Tsienserbuorren 237 Leeuwarden, Harlingersingel
79 Nijland, Jongedyk West 150 Reduzum, Blauwe Tent 239 Leeuwarden, Europaplein
80 Nijland, Huniadyk 152 Reduzum, Reduzum 241 Leeuwarden, Westeinde
81 Hidaard, De Klieuw 154 Reduzum, Hania State

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties: