VEONN Dienstregeling Noord Friesland 1997/1998

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 1997/1998 voor de regio Noord van de VEONN liep van 1 juni 1997 t/m 23 mei 1998.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Streekdienst
50 Leeuwarden - Dokkum - Anjum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Giekerk - Oudkerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Dokkum - Oosternijkerk - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Nes - Wierum - Hantumhuizen Belbus
53 Dokkum - Damwoude - Bovenweg - Veenwouden - Quatrabras - Burgum - Garyp - Warten - Wargea - Goutum - Leeuwarden
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Marrum - Ferwerd - Blija - Holwerd - Brantgum - Dokkum
55 Dokkum - Oostrum Belbus
57 Swarteweisein - Rijptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Munein - Roodkerk - Steenendam - Birdaard - Wanswerd
60s Dokkum - Ternaard - Holwerd - Ferwert - Stiens - Leeuwarden
61 Veenwouden - Bovenweg - De Valom - Broeksterwoude - Damwoude - Driesum - Wouterswoude - Dokkum Belbus
62 Leeuwarden - Hardegarijp - Veenwouden - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Westergeest - Triemen - Oudwoude - Kollum - Buitenpost
63 Dokkum - Metslawier - Ee - Engwierum - Dokkumer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
70s Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
71 Leeuwarden - Marssum - Engelum - Beetgummermolen - Beetgum - Berlikum - Wier - Mooie Paal - Minnertsga - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pieterbierum - Wijnaldum -Harlingen
72 Leeuwarden - Jelsum - Cornjum - Britsum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Vrouwenparaochie - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Oude Leije - Oudebildtzijl - (Westhoek - Oudebiltdijk) Nieuwebildtdijk - St. Anne Parochie - Mooie Paal
75 Franeker - Sexbierum
77 Berlikum - Slappeterp - Peins - Ried - Boer - Dongjum - Franeker
79 Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Berlikum
96 Bolsward - Schettens - Kievitshorne - Afsluitdijk - Zurich - Kimswerd - Harlingen Belbus
97 Leeuwarden - Dronrijp - Franeker - Midlum - Harlingen
Buurtbus
105 Dokkum - Raard - Lichtaard - Genum - Jislum - Wanswerd - Birdaard - Steenendam - Hogebeintum - Ferwerd
Interliner
350 Alkmaar - Den Oever - Harlingen - Leeuwarden - Drachten i.s.m. NZH
351 Alkmaar - Den Oever - Harlingen i.s.m. NZH

Wijzigingen 1 juni 1997

Wijzigingen per november 1997