VEONN Dienstregeling Noordwest 1998/1999

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 1998/1999 voor de regio Noordwest van de VEONN liep van 24 mei 1998 t/m 29 mei 1999.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Streekdienst
10 Heerenveen - Langezwaag - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Nijega - Burgum - Leeuwarden
12 Drachten - Ureterp - Bakkeveen - Wijnjewoude - Gorredijk Spitsbus
13 Leeuwarden - Hurdegaryp - Kootstertille - Surhuisterveen - Houtigehage - Drachten
14 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Nijtap - Drachten
15 Heerenveen - De Knippe - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek
16 Assen - Smilde - Appelscha - Oosterwolde - Donkerbroek-Jubbega-Nieuwehorne-Heerenveen / Donkerbroek-Wijnjewoude-Ureterp-Drachten
17 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Eesveen - Steenwijk
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega
28 Noordwolde - Steggerda - De Blesse - Wolvega - Oudeschoot - Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Reduzum - Wytgaard - Goutum - Leeuwarden
30 Buitenpost - Kootstermolen - Drogeham - Rottevalle - Nijtap - Drachten
31 Drachten - Drachtstercompagnie - Opende - Surhuisterveen - Blauwverlaat - Buitenpost
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker deels belbus
34 Drachten - De Wilgen - Nij Beets - Aldeboarn - Akkrum
36 Makkum - Wons - Witmarsum - Achlum - Franeker deels belbus
41 Heerenveen - Joure - Sint Nicolaasga - Spannenburg - Balk
42 Sneek - Jutrijp - Woudsend - Spannenburg - Lemmer - Bant / Rutten - Emmeloord
44 Bolsward - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Rijs - Sondel - Wijckel - Sloten - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Rijs - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo
46 Sneek - Heeg - Oudega (W) - Gaastmeer
47 Sneek - Hommerts - Woudsend - Waterloo - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Rotsterhaule - Delfstrahuizen - Echten - Oosterzee - Lemmer
50s Leeuwarden - Dokkum - Anjum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Aldtsjerk - Steenendam - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
53 Leeuwarden - Goutum - Warten - Garyp - Burgum - Veenwouden - Damwoude - Dokkum
54 Dokkum - Ternaard - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
60 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd - Waaxens - Dokkum
62 Leeuwarden - Hurdegaryp - Veenwouden - Kollumerzwaag - Westergeest / Veenklooster - Kollum - Buitenpost
63 Dokkum - Metslawier - Ee - Kollum - Buitenpost
70s Leeuwarden - Beetgum - Sint Annaparochie - Minnertsga Snelbus
71 Leeuwarden - Marssum - Beetgum - Berlikum - Minnertsga - Tzummarum - Sexbierum - Wijnaldum - Harlingen
72 Leeuwarden - Britsum - Stiens - Sint Annaparochie - Minnertsga
73 Leeuwarden - Stiens - Oude Bildtzijl - / Westhoek - Sint Annaparochie - Minnertsga deels belbus
76 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Marknesse - Emmeloord
79 Franeker - Zweins - Dronrijp - Menaldum - Berlikum Avondbus
80 Heerenveen - Drachten - A7 - Leek Spitsbus
81 Groningen - Hoogkerk - Leek - Tolbert - Marum - Siegerswoude - Ureterp - Drachten
82 Groningen - Hoogkerk - Peize - Roden - Nieuw Roden
83 Assen - Zeijen - Norg - Een / Langelo - Roden
84 Assen - Bovensmilde - Veenhuizen - Haulerwijk - Bakkeveen - Siegerswoude - Ureterp - Drachten
85 Groningen - Hoogkerk - Leek - Haulerwijk - Oosterwolde
86 Groningen - Hoogkerk - Peize - Donderen - Norg deels belbus
87 Roden - Nietap - Leek
88 Groningen - Hoogkerk - De Poffert - Oostwolde - Midwolde - Leek
89 Groningen - Hoogkerk - A7 - Marum - Frieschepalen - Ureterp
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Winsum
92 Leeuwarden - Winsum - Wommels - Bolsward
93 Sneek - Scharnegoutum - Weidum - Leeuwarden
94 Sneek - Sibrandebuorren - Reduzum (- Wirdum - Leeuwarden)
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Akkrum - Joure - Heerenveen
96 Bolsward - Schetters - Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen
97 Leeuwarden - Dronrijp - Franeker - Midlum - Harlingen
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Bolsward - Schettens - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Arum - Harlingen
100 Heerenveen - Drachten - A7 - Groningen Snelbus
Belbus
18 Heerenveen - Tjalleberd - Gersloot - Uilesprong - Tijnje - Luxwoude - Tjalleberd - Heerenveen
19 Oosterwolde - Haule - Haulerwijk - Veenhuizen - Westervelde - Norg
29 Grou - Reduzum
35 Sneek - Ysbrechtum - Hidaard - Roodhuis - Oosterend - Wommels
39 Sneek - IJlst - Abbega - Blauwhuis - Nijland - Folsgare - IJlst - Sneek
43 Joure - Scharsterbrug - Boornzwaag - Langweer - Sint-Nicolaasga - Spannenburg
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Nes - Wierum - Oosternijkerk - Niawier - Dokkum
55 Dokkum - Oostrum
57 Swarteweisein - Ryptsjerk - Oentsjerk - Roodkerk - Steenendam - Birdaard - Wanswerd
61 Dokkum - Wouterswoude - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden
75 Franeker - Dongjum - Sexbierum
77 Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Menaldum - Berlikum
106 Bolsward - Burgwerd - Lollum - Wommels - Spannum - Winsum
109 Wolvega - Oldeholtpade - Nijeholtpade - Oldeberkoop - Noordwolde
111 Garyp - Earnewald - Nijega - Sumar - It Heechsân
Buurtbus
101 Buitenpost - Gerkesklooster - Grootegast
102 Makkum - Piaam - Ferwoude - Workum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
104 Allardsoog - Bakkeveen - Gorredijk - Tijnje - Luxwoude - Jonkerslân
105 Dokkum - Birdaard - Steenendam - Ferwerd
107 Oldeberkoop - Makkinga - Langedijke - Oosterwolde - Appelscha - Ravenswoud
108 Wolvega - Oldetrijne - Spanga - Langelille
197 Roderwolde - Roden - Altena - Peize - Eelde - Donderen - Vries
Interliner
310 Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Zurich
314 Groningen - Drachten
315 Groningen - A7 - Heerenveen - Joure - A6 - Emmeloord - Lelystad
350 Alkmaar - Wieringerwerf - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen - Leeuwarden - Drachten
351 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen

Wijzigingen per 24 mei 1998

Streeklijnen

 • Lijn 12 (Drachten - Gorredijk): Onder dit nieuwe lijnnummer rijdt in de schoolrichting één rit van Drachten via o.a. Ureterp en Bakkeveen naar Gorredijk. Tijdens de vakantieperioden rijdt deze lijn niet.
 • Lijn 13 (Leeuwarden - Drachten): In verband met de aanleg Rottevalle vervalt de route via de Folgersterlaan. De bus blijft wel 'door' Rottevalle rijden.
 • Lijn 17 (Oosterwolde - Steenwijk): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen, zodat de aansluitingen in Steenwijk verbeterd worden.
 • Lijn 25 (Meppel - Wolvega): Deze lijn rijdt alleen nog tussen Meppel en Wolvega. Doorgaande reizigers naar Heerenveen kunnen overstappen op lijn 28 (uit Noordwolde). In de avonduren en het weekeinde rijdt de lijn niet meer vanwege de geringere bezetting.
 • Lijn 28 (Leeuwarden - Noordwolde): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen, zodat in Wolvega altijd aangesloten wordt op lijn 25 richting Meppel. In de spitsuren worden extra ritten toegevoegd.
 • Lijn 29 (Grou - Reduzum): Onder dit lijnnummer rijdt een nieuwe belbus tussen Grou en Reduzum in aansluiting op lijn 94 in laatstgenoemde plaats.
 • Lijn 30 (Buitenpost - Drachten): Tijdens de vakantieperioden rijdt deze lijn alleen nog tussen Buitenpost en Kootstermolen, bovendien moeten alle ritten dan van tevoren gereserveerd worden.
 • Lijn 33 (Sneek - Franeker): De halte Britswert wordt verplaatst van de dorpskern naar de Froonackerdijk, omdat grote lijnbussen lastiger kunnen manoeuvreren over de Buorren.
 • Lijn 43 (Joure - Spannenburg): Deze lijn gaat ook in de avonduren en op zaterdag enkele ritten rijden. De lijn blijft wel een belbus.
 • Lijn 45 (Balk - Waterloo): Tijdens de vakantieperioden gaat deze lijn volledig als belbus rijden en de ritten moeten dan minimaal één uur van tevoren gereserveerd worden.
 • Lijn 48 (Heerenveen - Lemmer): Op zaterdag en zondag worden extra ritten toegevoegd. Op zondag wordt de lijn omgezet naar een belbus vanwege de (zeer) geringe bezetting.
 • Lijn 53 (Leeuwarden - Dokkum): In de avonduren en op zondag wordt het traject Leeuwarden - Burgum alleen nog gereden na telefonische reservering (minimaal 60 minuten van tevoren).
 • Lijn 54 (Leeuwarden - Dokkum): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen voor betere aansluitingen in Leeuwarden.
 • Lijn 57 (Swarteweisein - Wanswert): Buiten de spitsuren wordt niet meer gereden tussen de Steenendam en Wanswert.
 • Lijn 60 (Leeuwarden - Dokkum): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen voor betere aansluitingen in Leeuwarden. In de avonduren en in het weekeinde wordt tussen Holwerd en Dokkum als belbus gereden.
 • Lijn 73 (Leeuwarden - Minnertsga): Buiten de spitsuren rijdt deze lijn alleen nog tussen Mooie Paal en Stiens. Doorgaande reizigers stappen daar over op de overige buslijnen richting Leeuwarden.
 • Lijn 75 (Franeker - Sexbierum): Deze lijn wordt volledig omgezet naar een belbus. Voor alle ritten moet minimaal één uur van tevoren gereserveerd worden.
 • Lijn 76 (Wolvega - Emmeloord): In de spitsuren wijzigen de vertrek- en aankomsttijden en worden enkele ritten doorgetrokken van/naar het Linde College. Tevens worden enkele nieuwe ritten toegevoegd.
 • Lijn 77 (Franeker - Berlikum): Deze lijn wordt volledig omgezet naar een belbus. Voor alle ritten moet minimaal één uur van tevoren gereserveerd worden.
 • Lijn 80 (Heerenveen - Leek): Onder dit lijnnummer rijdt in de spitsrichting één rit van Heerenveen via de A7 en Drachten naar het Industriepark in Leek.
 • Lijn 81 (Groningen - Drachten): In Drachten rijdt deze lijn niet meer via de M.L. Kingsingel, maar via de Berglaan. Reizigers voor het Ziekenhuis kunnen gebruik maken van de halte Splitting.
 • Lijn 86 (Groningen - Norg): Tijdens de vakantieperioden wordt alleen in de ochtendspits nog verder gereden naar Groningen. Buiten de ochtendspits wordt dan alleen tussen Norg en Peize als belbus gereden.
 • Lijn 89 (Groningen - Ureterp): Het traject tussen Beetsterzwaag en Ureterp komt te vervallen. Doorgaande reizigers reizen via Drachten met lijn 81 en lijn 10.
 • Lijn 93 (Leeuwarden - Sneek): Tijdens de vakantiedienstregeling en op zondag wordt als belbus gereden. Alle ritten moeten minimaal één uur van tevoren gereserveerd worden.
 • Lijn 94 (Leeuwarden - Sneek): Tijdens de vakantiedienstregeling gaat deze weer als vaste lijnbus rijden i.p.v. belbus. Op zondag worden extra ritten toegevoegd, maar de vaste ritten worden echter vervangen door belbusritten. In Reduzum worden de aansluitingen weer geboden bij de halte Blauwe Tent.
 • Lijn 95 (Leeuwarden - Joure): Deze lijn rijdt alleen nog tussen Leeuwarden en Joure. Doorgaande reizigers naar Heerenveen stappen in Joure over op lijn 98.
 • Lijn 96 (Bolsward - Harlingen): Deze lijn gaat voortaan via Exmorra en Allingawier rijden i.p.v. Schettens. In de ochtendspits blijven enkele vaste ritten rijden, daarbuiten is de lijn een belbus.
 • Lijn 98 (Heerenveen - Makkum): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen, zodat tussen Heerenveen en Sneek ongeveer elke 20 minuten een bus rijdt. Tussen Bolsward en Makkum loopt de route voortaan via Schettens i.p.v. Exmorra.
 • Lijn 99 (Heerenveen - Harlingen): De vertrek- en aankomsttijden wijzigen, zodat tussen Heerenveen en Sneek ongeveer elke 20 minuten een bus rijdt.

Overigen