Opstapper Friesland

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Opstapper in Friesland is een formule van Arriva om kernen zonder regulier openbaar vervoer of kernen met beperkt regulier openbaar vervoer buiten de tijden van het normale openbaar vervoer, toch te ontsluiten. Er wordt enkel gereden als men zich minimaal 1,5 uur voor vertrek aanmeldt. Reserveren kan tot een maand van te voren. De kosten van de Opstapper bedragen €2,50 per persoon enkele reis. Dit kaartje is alleen geldig in de Opstapper. Voor 4 euro per persoon extra wordt men thuis afgehaald of thuisgebracht.

Voorwaarden

  • De Opstapper rijdt naar een bepaald knooppunt. Het is niet mogelijk om naar een andere locatie te reizen.
  • De Opstapper (taxibusje) kan per keer maximaal 8 personen vervoeren.
  • De Opstapper rijdt niet op tijdstippen dat deze niet aansluit op een bus of trein op het vaste knooppunt.
  • De OV-chipkaart is niet te gebruiken voor de Opstapper.

Tijdvakken

De Opstapper rijdt enkel in de onderstaande tijdvakken:

  • Maandag t/m vrijdag van 06:30 uur tot 24:00 uur
  • Zaterdag van 07:30 uur tot 24:00 uur
  • Zondag van 09:30 uur tot 24:00 uur

Overzicht

Een overzicht van alle Opstappers die op dit moment rijden.

Lijn Route
601 Opstapper: Twijzelerheide - Buitenpost
602 Opstapper: Twijzel - Buitenpost
603 Opstapper: Jistrum - Buitenpost
604 Opstapper: Stroobos - Buitenpost
605 Opstapper: Gerkesklooster - Buitenpost
606 Opstapper: Garyp - Burgum/Nijega
607 Opstapper: Eastermar - Burgum/Drachten
608 Opstapper: It Heechsân - Burgum
609 Opstapper: Earnewâld - Nijega
610 Opstapper: Suwâld - Tytsjerk
611 Opstapper: De Tike - Drachten/Nijega
612 Opstapper: De Veenhoop - Drachten/Akkrum
613 Opstapper: Goëngahuizen - Akkrum
614 Opstapper: Kortehemmen - Drachten
615 Opstapper: Oudega - Nijega
616 Opstapper: Rottevalle - Drachten/Nijega
617 Opstapper: Smalle Ee - Drachten
618 Opstapper: Hemrik - Drachten/Gorredijk
619 Opstapper: Jonkerslân - Gorredijk/Heerenveen
620 Opstapper: Lippenhuizen - Gorredijk
621 Opstapper: Luxwoude - Heerenveen/Gorredijk
622 Opstapper: Terwispel - Gorredijk
623 Opstapper: Bontebok - Heerenveen/Gorredijk
624 Opstapper: Katlijk - Heerenveen
625 Opstapper: Nieuweschoot - Heerenveen
626 Opstapper: Oranjewoud - Heerenveen
627 Opstapper: Terband - Heerenveen
628 Opstapper: Fochteloo - Oosterwolde
629 Opstapper: Haule - Oosterwolde
630 Opstapper: Langedijke - Oosterwolde
631 Opstapper: Langelille - Wolvega
632 Opstapper: Ravenswoud - Oosterwolde
633 Opstapper: De Hoeve - Wolvega
634 Opstapper: Munnekeburen - Wolvega
635 Opstapper: Nijeholtpade - Wolvega
636 Opstapper: Nijeholtwolde - Wolvega
637 Opstapper: Nijelamer - Wolvega
638 Opstapper: Nijetrijne - Wolvega
639 Opstapper: Oldeholtwolde - Wolvega
640 Opstapper: Oldelamer - Wolvega
641 Opstapper: Oldetrijne - Wolvega
642 Opstapper: Scherpenzeel - Wolvega
643 Opstapper: Slijkenburg - Wolvega
644 Opstapper: Sonnega - Wolvega
645 Opstapper: Spanga - Wolvega
646 Opstapper: Ter Idzard - Wolvega
648 Opstapper: Zandhuizen - Wolvega/Oosterwolde
701 Opstapper: Aalsum - Dokkum
702 Opstapper: Ezumazijl - Dokkum
703 Opstapper: Oostrum - Dokkum
704 Opstapper: Hantumhuizen - Dokkum/Holwerd
705 Opstapper: Hantumeruitburen - Dokkum/Holwerd
706 Opstapper: Hiaure - Dokkum/Holwerd
707 Opstapper: Holwerd Veerdam - Dokkum/Holwerd Dorp
708 Opstapper: Sibrandahûs - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
709 Opstapper: Raard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
710 Opstapper: Lichtaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
711 Opstapper: Reitsum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
712 Opstapper: Jannum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
713 Opstapper: Jislum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
714 Opstapper: Wânswert - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
715 Opstapper: Burdaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
716 Opstapper: Ginnum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
717 Opstapper: Hegebeintum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
718 Opstapper: De Falom - Dokkum/Veenwouden
719 Opstapper: Bornwird - Dokkum/Holwerd
720 Opstapper: Foudgum - Dokkum/Holwerd
721 Opstapper: Brantgum - Dokkum/Holwerd
722 Opstapper: Waaxens - Dokkum/Holwerd
723 Opstapper: Niawier - Dokkum
724 Opstapper: Oosternijkerk - Dokkum
725 Opstapper: Wierum - Dokkum
726 Opstapper: Nes - Dokkum
727 Opstapper: Moddergat - Dokkum/Lauwersoog
728 Opstapper: Paesens - Dokkum/Lauwersoog
729 Opstapper: Lioessens - Dokkum/Lauwersoog
730 Opstapper: Morra - Dokkum/Lauwersoog
731 Opstapper: Oostmahorn - Dokkum/Lauwersoog
732 Opstapper: Driezum - Dokkum/Buitenpost
733 Opstapper: Walterswâld - Dokkum/Buitenpost
734 Opstapper: Westergeest - Dokkum/Buitenpost
735 Opstapper: Ternaard - Dokkum/Holwerd
736 Opstapper: Hantum - Dokkum/Holwerd
737 Opstapper: Wetzens - Dokkum
738 Opstapper: Metslawier - Dokkum/Buitenpost
739 Opstapper: Engwierum - Dokkum/Buitenpost
740 Opstapper: Ee - Dokkum/Buitenpost
741 Opstapper: Jouswier - Dokkum/Buitenpost
742 Opstapper: Broeksterwâld - Dokkum/Veenwouden
743 Opstapper: Anjum - Dokkum/Lauwersoog
744 Opstapper: Holwerd - Dokkum
750 Opstapper: Mûnein - Oentsjerk
751 Opstapper: Readtsjerk - Oentsjerk
752 Opstapper: Kollumerpomp - Grijpskerk/Buitenpost
753 Opstapper: Warfstermolen - Grijpskerk/Buitenpost
754 Opstapper: Munnekezijl - Grijpskerk/Buitenpost
755 Opstapper: Burum - Grijpskerk/Buitenpost
756 Opstapper: Augsbuurt - Buitenpost
757 Opstapper: Veenklooster - Buitenpost
758 Opstapper: Kollumerzwaag - Buitenpost
759 Opstapper: Triemen - Buitenpost
760 Opstapper: Oudwoude - Buitenpost
761 Opstapper: Kollum - Buitenpost
762 Opstapper: Kollummerpomp - Buitenpost
763 Opstapper: Dokkum - Veenwouden
764 Opstapper: Damwâld - Veenwouden
770 Opstapper: Zwagerbosch - Zwaagwesteinde
771 Opstapper: Miedum - Leeuwarden
772 Opstapper: Lekkum - Leeuwarden
773 Opstapper: Bartlehiem - Leeuwarden
774 Opstapper: Warstiens - Leeuwarden
775 Opstapper: Wyns - Leeuwarden
776 Opstapper: Swichum - Leeuwarden
777 Opstapper: Goutum - Leeuwarden
778 Opstapper: Warten - Leeuwarden
779 Opstapper: Wergea - Leeuwarden
780 Opstapper: Wirdum - Leeuwarden
781 Opstapper: Wytgaard - Leeuwarden
782 Opstapper: Leeuwarden: De Hemrik - Camminghaburen
783 Opstapper: Goutum - Leeuwarden
785 Opstapper: Leeuwarden: Dairy Campus - Busstation
790 Opstapper: Oude Bildtzijl - Stiens/Sint Annaparochie
791 Opstapper: Alde Leie - Stiens/Sint Annaparochie
792 Opstapper: Nij Altoenae - Sint Annaparochie
793 Opstapper: Westhoek - Sint Annaparochie
794 Opstapper: Firdgum - Sint Annaparochie/Franeker
795 Opstapper: Dronryp: Hoek - Station/Dorp
796 Opstapper: Peins - Dronryp/Franeker
797 Opstapper: Ried - Dronryp/Franeker
798 Opstapper: Schingen - Dronryp/Franeker
799 Opstapper: Slappeterp - Dronryp/Franeker
800 Opstapper: Blessum - Dronryp/Deinum
801 Opstapper: Hilaard - Dronryp/Deinum
802 Opstapper: Baaium - Dronryp/Winsum
803 Opstapper: Schalsum - Franeker
804 Opstapper: Boer - Franeker
805 Opstapper: Djongjum - Franeker
806 Opstapper: Herbaijum - Franeker
807 Opstapper: Hitzum - Franeker
808 Opstapper: Tzum - Franeker/Winsum
809 Opstapper: Wjelsryp - Franeker/Winsum
810 Opstapper: Achlum - Franeker/Harlingen
811 Opstapper: Pingjum - Harlingen/Zurich
812 Opstapper: Wijnaldum - Harlingen/Franeker
813 Opstapper: Jellum - Deinum/Mantgum
814 Opstapper: Bears - Deinum/Mantgum
815 Opstapper: Leons - Mantgum/Winsum
816 Opstapper: Baard - Mantgum/Winsum
817 Opstapper: Britswert - Mantgum/Winsum
818 Opstapper: Raerd - Mantgum/Grou
819 Opstapper: Easterwierrum - Mantgum
820 Opstapper: Jorwert - Mantgum
821 Opstapper: Weidum - Mantgum
822 Opstapper: Wiuwert - Mantgum
823 Opstapper: Dearsum - Mantgum/Sneek
824 Opstapper: Boazum - Mantgum/Sneek
825 Opstapper: Easterlittens - Winsum
826 Opstapper: Spannum - Winsum
827 Opstapper: Winsum Dorp - Winsum Busstation
830 Opstapper: Grou: Dorp - Station
831 Opstapper: Ideard - Grou
832 Opstapper: Reduzum - Grou
833 Opstapper: Eagum - Grou
834 Opstapper: Friens - Grou
835 Opstapper: Poppenwier - Grou/Sneek
836 Opstapper: Tersoal - Grou/Sneek
837 Opstapper: Sibrandabuorren - Grou/Sneek
838 Opstapper: Jirnsum - Grou/Akkrum
839 Opstapper: Terherne - Akkrum/Joure
840 Opstapper: Nes - Akkrum
841 Opstapper: Vegelinsoord - Heerenveen
842 Opstapper: Rotstergaast - Heerenveen/Joure
843 Opstapper: Haskerdijken - Heerenveen
844 Opstapper: Nieuwebrug - Heerenveen
845 Opstapper: Rottum - Heerenveen
846 Opstapper: Rotsterhaule - Heerenveen/Joure
847 Opstapper: Sintjohannesga - Heerenveen/Joure
848 Opstapper: Delfstrahuizen - Heerenveen/Lemmer
849 Opstapper: Echten - Heerenveen/Lemmer
850 Opstapper: Echtenerbrug - Heerenveen/Lemmer
861 Opstapper: Boornzwaag - Joure
862 Opstapper: Broek - Joure
863 Opstapper: Dijken - Joure
864 Opstapper: Doniaga - Joure
865 Opstapper: Legemeer - Joure
866 Opstapper: Oldeouwer - Joure
867 Opstapper: Ouwster-Nijega - Joure
868 Opstapper: Rohel - Joure
869 Opstapper: Teroele - Joure
870 Opstapper: Idskenhuizen - Joure
871 Opstapper: Langweer - Joure
872 Opstapper: Ouwsterhaule - Joure
873 Opstapper: Akmarijp - Joure
874 Opstapper: Goingarijp - Joure
875 Opstapper: Terkaple - Joure
876 Opstapper: Scharsterbrug - Joure
877 Opstapper: Sint Nicolaasga - Joure
881 Opstapper: Tirns - Sneek
882 Opstapper: Ysbrechtum - Sneek
883 Opstapper: Hidaard - Sneek/Wommels
884 Opstapper: Hinnaard - Sneek/Wommels
885 Opstapper: Itens - Sneek/Wommels
886 Opstapper: Lytsewierrum - Sneek/Wommels
887 Opstapper: Reahûs - Sneek/Wommels
888 Opstapper: Rien - Sneek/Wommels
889 Opstapper: Folsgare - Sneek
890 Opstapper: Loënga - Sneek
891 Opstapper: Tjalhuizum - Sneek
892 Opstapper: Easterein - Sneek/Wommels
893 Opstapper: Offingawier - Sneek
894 Opstapper: Gauw - Sneek
895 Opstapper: Goënga - Sneek
896 Opstapper: Scharnegoutum - Sneek
897 Opstapper: Sneek → IJlst
898 Opstapper: Abbega - IJlst/Sneek
899 Opstapper: Greonterp - IJlst
900 Opstapper: Oosthem - IJlst
901 Opstapper: Sandfirden - IJlst
902 Opstapper: Wolsum - IJlst
903 Opstapper: Westhem - IJlst
904 Opstapper: Blauwhuis - IJlst/Bolsward
905 Opstapper: Gaastmeer - IJlst
906 Opstapper: Heeg - IJlst
907 Opstapper: Idzega - IJlst
908 Opstapper: Oudega - IJlst
911 Opstapper: Iens - Wommels
912 Opstapper: Kûbaard - Wommels
913 Opstapper: Waaksens - Wommels
914 Opstapper: Lollum - Wommels
915 Opstapper: Schraard - Bolsward
916 Opstapper: Longerhouw - Bolsward
917 Opstapper: Schettens - Bolsward
918 Opstapper: Hartwerd - Bolsward
919 Opstapper: Burgwerd - Bolsward
920 Opstapper: Hichtum - Bolsward
921 Opstapper: Hieslum - Bolsward
922 Opstapper: Dedgum - Bolsward
923 Opstapper: Piaam - Bolsward
924 Opstapper: Idzegahuizum - Bolsward
925 Opstapper: Exmorra - Bolsward
926 Opstapper: Allingawier - Bolsward
927 Opstapper: Makkum - Bolsward
928 Opstapper: Makkum - Zurich
932 Opstapper: Wons - Bolsward/Zurich
933 Opstapper: Breezanddijk - Zurich
934 Opstapper: Cornwerd - Zurich
935 Opstapper: Nijhuizum - Workum
936 Opstapper: Ferwoude - Workum
937 Opstapper: Gaast - Workum
938 Opstapper: It Heidenskip - Workum
939 Opstapper: Molkwerum: Dorp - Station
940 Opstapper: Warns - Molkwerum
941 Opstapper: Hindeloopen: Dorp - Station
951 Opstapper: Kolderwolde - Balk/Hemelum
952 Opstapper: Elahuizen - Woudsend/Balk/Hemelum
953 Opstapper: Oudega - Woudsend/Balk/Hemelum
954 Opstapper: Indijk - Woudsend
955 Opstapper: Koufurderrige - Woudsend
956 Opstapper: Smallebrugge - Woudsend
957 Opstapper: Ruigahuizen - Balk
958 Opstapper: Sloten - Balk
959 Opstapper: Wijckel - Balk
960 Opstapper: Tjerkgaast - Balk
961 Opstapper: Bantega - Lemmer
962 Opstapper: Easterga - Lemmer
963 Opstapper: Follega - Lemmer
964 Opstapper: Oosterzee - Lemmer

Overzicht van voormalige Opstapper lijnen

Lijn
Lijn 601 Akkrum Station - Terherne Gravinnewei
Lijn 601 Leeuwarden, Busstation - Dairy Campus
Lijn 602 Akkrum Station - Jirnsum Douwemastrjitte
Lijn 603 Akkrum Station - Nes Gravinnewei
Lijn 605 Grou, Station - Parkstraat
Lijn 606 Grou Station - Ideard Rijksweg
Lijn 607 Grou Station - Reduzum Reduzum
Lijn 608 Grou Station - Eagum Eagum
Lijn 609 Grou Station - Friens Friens
Lijn 610 Grou Station - Raerd Selanswei
Lijn 611 Grou Station - Poppenwier Poppenwier
Lijn 612 Grou Station - Tersoal Nij Wigara
Lijn 613 Grou Station - Jirnsum Jirsum
Lijn 621 Bolsward Busstation - Exmorra Exmorra
Lijn 622 Bolsward Busstation - Allingawier Allingawier
Lijn 623 Bolsward Busstation - Piaam Piaam
Lijn 624 Bolsward Busstation - Idsegahuizum Dorp
Lijn 625 Bolsward Busstation - Makkum Botterstraat
Lijn 626 Bolsward Busstation - Wons Salverdastraat
Lijn 627 Bolsward Busstation - Schraard Schraard
Lijn 628 Bolsward Busstation - Longerhouw Longerhouw
Lijn 629 Bolsward Busstation - Schettens Schettens
Lijn 631 Bolsward Busstation - Hartwerd Hartwerd
Lijn 632 Bolsward Busstation - Burgwerd De Opfeart
Lijn 633 Bolsward Busstation - Hichtum Hichtum
Lijn 634 Bolsward Busstation - Dedgum Arkum
Lijn 635 Bolsward Busstation - Hieslum Hieslum
Lijn 636 Bolsward Busstation - Blauwhuis Dorp
Lijn 640 Joure Rotonde - Akmarijp Akmarijp
Lijn 641 Joure Rotonde - Goingarijp Goingarijp
Lijn 642 Joure Rotonde - Idskenhuizen Idskenhuizen
Lijn 643 Joure Rotonde - Langweer Dorp
Lijn 644 Joure Rotonde - Ouwsterhaulle Dorp
Lijn 645 Joure Rotonde - Scharsterbrug Schoolstraat
Lijn 646 Joure Rotonde - Sint Nicolaasga Centrum
Lijn 647 Joure Rotonde - Terkaple Terkaple
Lijn 648 Joure Rotonde - Rotsterhaule Kampweg
Lijn 649 Joure Rotonde - Sintjohannesga Molenstelle
Lijn 650 Joure Rotonde - Boornzwaag Boornzwaag
Lijn 651 Joure Rotonde - Broek Broek
Lijn 652 Joure Rotonde - Dijken Dijken
Lijn 653 Joure Rotonde - Doniaga Doniaga
Lijn 654 Joure Rotonde - Legemeer Legemeer
Lijn 655 Joure Rotonde - Oldeouwer Oldeouwer
Lijn 656 Joure Rotonde - Ouwster-Nijega Ouwster Nijega
Lijn 657 Joure Rotonde - Rohel Rohel
Lijn 658 Joure Rotonde - Rotstergaast Rotstergaast
Lijn 659 Joure Rotonde - Teroele Teroele
Lijn 660 Joure Rotonde - Terherne Gravinnewei
Lijn 663 Woudsend Centrum - Indijk Indijk
Lijn 664 Woudsend Centrum - Elahuizen Elahuizen
Lijn 665 Woudsend Centrum - Oudega Oudega
Lijn 666 Woudsend Centrum - Koufurderigge Koufurderigge
Lijn 667 Woudsend Centrum - Smallebrugge Smallebrugge
Lijn 670 Balk Harich Rotonde - Elahuizen Elahuizen
Lijn 671 Balk Harich Rotonde - Oudega Oudega
Lijn 672 Balk Harich Rotonde - Sloten Sloten
Lijn 673 Balk Harich Rotonde - Wijckel Kerk
Lijn 674 Balk Harich Rotonde - Tjerkgaast Tjerkgaast
Lijn 675 Balk Harich Rotonde - Kolderwolde Kolderwolde
Lijn 676 Balk Harich Rotonde - Ruigahuizen Ruigahuizen
Lijn 677 Hemelum Flinkeboskje - Elahuizen Elahuizen
Lijn 678 Hemelum Flinkeboskje - Oudega Oudega
Lijn 679 Hemelum Flinkeboskje - Kolderwolde Kolderwolde
Lijn 681 Tzummarum Wapen van Barradeel - Fridgum Fridgum
Lijn 682 Minnertsga Mooie Paal - Nij Altoenae Nij Altoenae
Lijn 683 Minnertsga Mooie Paal - Westhoek Westhoek
Lijn 684 Stiens Langebuorren - Oude Bildtzijl De Kolk
Lijn 685 Stiens Langebuorren - Alde Leie Brug
Lijn 686 Oentsjerk Heemstrastate - Munein Munein
Lijn 687 Oentsjerk Heemstrastate - Readtsjerk Readtsjerk
Lijn 700 Deinum Station - Blessum Blessum
Lijn 701 Deinum Station - Hilaard Hilaard
Lijn 702 Deinum Station - Jellum Kerk
Lijn 703 Deinum Station - Bears Bears
Lijn 704 Franeker Station - Peins Peins
Lijn 705 Franeker Station - Slappeterp Slappeterp
Lijn 706 Franeker Station - Schingen Schingen
Lijn 707 Franeker Station - Ried Ried
Lijn 708 Franeker Station - Djongjum Tzummarumerweg
Lijn 709 Franeker Station - Herbaijum Herbaijum
Lijn 710 Franeker Station - Hitzum Hitzum
Lijn 711 Franeker Station - Tzum Martenahiem
Lijn 712 Franeker Station - Wjelsryp Wjelsryp
Lijn 713 Franeker Station - Achlum Jonkerschap
Lijn 714 Franeker Station - Schalsum Schalsum
Lijn 715 Franeker Station - Baaium Baaium
Lijn 716 Franeker Station - Boer Boer
Lijn 717 Harlingen Station - Pingjum Pingjum
Lijn 718 Harlingen Station - Achlum Jonkerschap
Lijn 719 Mantgum Station - Leons Leons
Lijn 720 Mantgum Station - Baard Baard
Lijn 721 Mantgum Station - Britswert Froonackerdyk
Lijn 722 Mantgum Station - Raerd Selanswei
Lijn 723 Mantgum Station - Bears Bears
Lijn 724 Mantgum Station - Easterwierrum Easterwierrum
Lijn 725 Mantgum Station - Jellum Kerk
Lijn 726 Mantgum Station - Jorwert Hoek Jorwert
Lijn 727 Mantgum Station - Weidum Sanpaed
Lijn 728 Mantgum Station - Wiuwert Wiuwert
Lijn 729 Mantgum Station - Dearsum Dearsum
Lijn 730 Mantgum Station - Boazum Boazum
Lijn 731 Winsum Busstation - Tzum Martenahiem
Lijn 732 Winsum Busstation - Easterlittens Easterlittens
Lijn 733 Winsum Busstation - Leons Leons
Lijn 734 Winsum Busstation - Spannum Laekwerterwei
Lijn 735 Winsum Busstation - Winsum Kleasterdyk
Lijn 736 Winsum Busstation - Baard Baard
Lijn 737 Winsum Busstation - Britswert Froonackerdyk
Lijn 738 Winsum Busstation - Wjelsryp Wjelsryp
Lijn 739 Leeuwarden Busstation - Miedum Miedum
Lijn 740 Leeuwarden Busstation - Goutum Dobbehof
Lijn 741 Leeuwarden Busstation - Lekkum Lekkum
Lijn 742 Leeuwarden Busstation - Techum Molkenkelder
Lijn 743 Leeuwarden Busstation - Wirdum Wirdum Rijksweg
Lijn 744 Leeuwarden Busstation - Wytgaard Wytgaard
Lijn 745 Leeuwarden Busstation - Warstiens Buorren
Lijn 746 Leeuwarden Busstation - Warten Hoofdstraat
Lijn 747 Leeuwarden Busstation - Wergea Leeuwarderweg
Lijn 748 Leeuwarden Busstation - Wyns Wyns
Lijn 749 Leeuwarden Busstation - Swichum Swichum
Lijn 750 Heerenveen Station - Haskerdijken Stobbegasterpad
Lijn 751 Heerenveen Station - Nieuwebrug Nieuwebrug
Lijn 752 Heerenveen Station - Rottum Molenlaan
Lijn 753 Heerenveen Station - Vegelinsoord Vegelinsoord
Lijn 754 Heerenveen Station - Rotsterhaule Kampweg
Lijn 755 Heerenveen Station - Sintjohannesga Molenstelle
Lijn 756 Heerenveen Station - Delfstrahuizen Brug
Lijn 757 Heerenveen Station - Echten Middenvaart
Lijn 758 Heerenveen Station - Echtenerbrug Bouwvereniging
Lijn 759 Heerenveen Station - Rotstergaast Rotstergaast
Lijn 760 Lemmer Busstation - Easterga Easterga
Lijn 761 Lemmer Busstation - Follega Follega
Lijn 762 Lemmer Busstation - Bantega Bantega
Lijn 763 Lemmer Busstation - Delfstrahuizen Brug
Lijn 764 Lemmer Busstation - Echten Middenvaart
Lijn 765 Buitenpost Station - Ee Medhuizen
Lijn 765 Lemmer Busstation - Echtenerbrug Bouwvereniging
Lijn 766 Buitenpost Station - Surhuisterveen Nije Jirden
Lijn 766 Lemmer Busstation - Oosterzee Buren
Lijn 768 Sneek Busstation - IJlst Station
Lijn 769 Sneek Busstation - Loënga Loënga
Lijn 770 Sneek Busstation - Tjalhuizum Tjalhuizum
Lijn 771 Sneek Busstation - Dearsum Dearsum
Lijn 772 Sneek Busstation - Boazum Boazum
Lijn 773 Sneek Busstation - Poppenwier Poppenwier
Lijn 774 Sneek Busstation - Sibrandabuorren Beekhuisstraat
Lijn 775 Sneek Busstation - Tersoal Nij Wigara
Lijn 776 Sneek Busstation - Folsgare Folsgare
Lijn 777 Sneek Busstation - Gauw De Eker
Lijn 778 Sneek Busstation - Goënga It Mediel
Lijn 779 Sneek Busstation - Offingawier Fiifgeawei
Lijn 780 Sneek Busstation - Scharnegoutum Rotonde Provincialeweg
Lijn 781 Sneek Busstation - Tirns Tirns
Lijn 782 Sneek Busstation - Ysbrechtum Epemawei
Lijn 783 Sneek Busstation - Easterein Lollum
Lijn 784 Sneek Busstation - Hidaard Hidaard
Lijn 785 Sneek Busstation - Hinnaard Hinnaard
Lijn 786 Sneek Busstation - Itens Kerk
Lijn 787 Sneek Busstation - Lytsewierrum Lytsewierrum
Lijn 788 Sneek Busstation - Reahûs Reahûs
Lijn 789 Sneek Busstation - Rien Rien
Lijn 790 IJlst Station - Blauwhuis Dorp
Lijn 791 IJlst Station - Abbega Abbega
Lijn 792 IJlst Station - Gaastmeer Gaastmeer
Lijn 793 IJlst Station - Greonterp Greonterp
Lijn 794 IJlst Station - Heeg De Skatting
Lijn 795 IJlst Station - Idzega Idzega
Lijn 796 IJlst Station - Oosthem Oosthem
Lijn 797 IJlst Station - Oudega Centrum
Lijn 798 IJlst Station - Sandfirden Sandfirden
Lijn 799 IJlst Station - Westhem De Kat
Lijn 800 IJlst Station - Wolsum Wolsum
Lijn 801 Workum Station - Nijhuizum Nijhuizum
Lijn 802 Workum Station - Ferwoude Ferwoude
Lijn 803 Workum Station - Gaast Gaast
Lijn 804 Workum Station - It Heidenskip It Heidenskip
Lijn 805 Molkwerum, Station - Hellingstrjitte
Lijn 806 Molkwerum Station - Warns Buorren
Lijn 807 Hindeloopen, Station - Museum Hindeloopen
Lijn 808 Wommels De Terp - Iens Iens
Lijn 809 Wommels De Terp - Kûbaard Berkwerterleane
Lijn 810 Wommels De Terp - Waaksens Hoek Waaksens
Lijn 811 Wommels De Terp - Lollum Lollum
Lijn 812 Wommels De Terp - Easterein Lollum
Lijn 813 Wommels De Terp - Hidaard Hidaard
Lijn 814 Wommels De Terp - Hinnaard Hinnaard
Lijn 815 Wommels De Terp - Itens Kerk
Lijn 816 Wommels De Terp - Lytsewierrum Lytsewierrum
Lijn 817 Wommels De Terp - Reahûs Reahûs
Lijn 818 Wommels De Terp - Rien Rien
Lijn 819 Afsluitdijk Kop Afsluitdijk - Cornwerd Cornwerd
Lijn 820 Afsluitdijk Kop Afsluitdijk - Wons Salverdastraat
Lijn 821 Afsluitdijk Kop Afsluitdijk - Breezanddijk Breezanddijk
Lijn 822 Afsluitdijk Kop Afsluitdijk - Makkum Sporthal
Lijn 830 Dronrijp, Hoek Dronrijp - Breggebuorren
Lijn 831 Dronrijp Hoek Dronrijp - Peins Peins
Lijn 832 Dronrijp Hoek Dronrijp - Ried Ried
Lijn 833 Dronrijp Hoek Dronrijp - Schingen Schingen
Lijn 834 Dronrijp Hoek Dronrijp - Slappeterp Slappeterp
Lijn 835 Dronrijp Hoek Dronrijp - Blessum Blessum
Lijn 836 Dronrijp Hoek Dronrijp - Hilaard Hilaard
Lijn 837 Dronrijp Hoek Dronrijp - Baaium Baaium
Lijn 850 Buitenpost Station - Engwierum Engwierum
Lijn 851 Buitenpost Station - Ee Ee
Lijn 854 Zwaagwesteinde Station - Zwagerbosch Zwagerbosch
Lijn 915 Lauwersoog Haven - Oostmahorn Esonstad
Lijn 916 Lauwersoog Haven - Lioessens Lioessens
Lijn 917 Lauwersoog Haven - Moddergat Moddergat
Lijn 918 Lauwersoog Haven - Morra Morra
Lijn 931 Makkum