Opstapper Friesland

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Opstapper in Friesland is een formule van Arriva om kernen zonder regulier openbaar vervoer of kernen met beperkt regulier openbaar vervoer buiten de tijden van het normale openbaar vervoer, toch te ontsluiten. Er wordt enkel gereden als men zich minimaal 1,5 uur voor vertrek aanmeldt. Reserveren kan tot een maand van te voren. De kosten van de Opstapper bedragen €2,50 per persoon enkele reis. Dit kaartje is alleen geldig in de Opstapper. Voor 4 euro per persoon extra wordt men thuis afgehaald of thuisgebracht.

Voorwaarden

  • De Opstapper rijdt naar een bepaald knooppunt. Het is niet mogelijk om naar een andere locatie te reizen.
  • De Opstapper (taxibusje) kan per keer maximaal 8 personen vervoeren.
  • De Opstapper rijdt niet op tijdstippen dat deze niet aansluit op een bus of trein op het vaste knooppunt.
  • De OV-chipkaart is niet te gebruiken voor de Opstapper.

Tijdvakken

De Opstapper rijdt enkel in de onderstaande tijdvakken:

  • Maandag t/m vrijdag van 06:30 uur tot 24:00 uur
  • Zaterdag van 07:30 uur tot 24:00 uur
  • Zondag van 09:30 uur tot 24:00 uur

Overzicht

Een overzicht van alle Opstappers die op dit moment rijden.

Lijn Route
400 Opstapper: Gerkesklooster - Buitenpost
401 Opstapper: Stroobos - Buitenpost
402 Opstapper: Twijzel - Buitenpost
403 Opstapper: Twijzelerheide - Buitenpost
420 Opstapper: Garyp - Burgum
421 Opstapper: Garyp - Nijega
422 Opstapper: Earnewâld - Nijega
423 Opstapper: Earnewâld - Nijega
424 Opstapper: Heechsân - Burgum
425 Opstapper: Eastermar - Burgum
426 Opstapper: Eastermar - Drachten
427 Opstapper: Jistrum - Buitenpost
428 Opstapper: Jistrum - Drachten
429 Opstapper: Suwâld - Tytsjerk
440 Opstapper: De Tike - Drachten
441 Opstapper: De Tike - Nijega
442 Opstapper: De Veenhoop - Drachten
443 Opstapper: De Veenhoop - Akkrum
444 Opstapper: Goëngahuizen - Akkrum
445 Opstapper: Kortehemmen - Drachten
446 Opstapper: Oudega - Nijega
447 Opstapper: Oudega - Nijega
448 Opstapper: Rottevalle - Drachten
449 Opstapper: Rottevalle - Nijega
450 Opstapper: Smalle Ee - Drachten
455 Opstapper: Drachten: Van Knobelsdorffplein - Ziekenhuis
460 Opstapper: Hemrik - Drachten
461 Opstapper: Hemrik - Gorredijk
462 Opstapper: Jonkerslân - Gorredijk
463 Opstapper: Jonkerslân - Heerenveen
464 Opstapper: Lippenhuizen - Gorredijk
465 Opstapper: Luxwoude - Heerenveen
466 Opstapper: Luxwoude - Gorredijk
467 Opstapper: Terwispel - Gorredijk
481 Opstapper: Bontebok - Heerenveen
482 Opstapper: Bontebok - Gorredijk
483 Opstapper: Katlijk - Heerenveen
484 Opstapper: Nieuweschoot - Heerenveen
485 Opstapper: Oranjewoud - Heerenveen
486 Opstapper: Terband - Heerenveen
500 Opstapper: Fochteloo - Oosterwolde
501 Opstapper: Haule - Oosterwolde
502 Opstapper: Langedijke - Oosterwolde
503 Opstapper: Ravenswoud - Oosterwolde
520 Opstapper: De Hoeve - Wolvega
521 Opstapper: Langelille - Wolvega
522 Opstapper: Munnekeburen - Wolvega
523 Opstapper: Nijeholtpade - Wolvega
524 Opstapper: Nijeholtwolde - Wolvega
525 Opstapper: Nijelamer - Wolvega
526 Opstapper: Nijetrijne - Wolvega
527 Opstapper: Oldeholtwolde - Wolvega
528 Opstapper: Oldelamer - Wolvega
529 Opstapper: Oldetrijne - Wolvega
530 Opstapper: Scherpenzeel - Wolvega
531 Opstapper: Slijkenburg - Wolvega
532 Opstapper: Sonnega - Wolvega
533 Opstapper: Spanga - Wolvega
534 Opstapper: Ter Idzard - Wolvega
535 Opstapper: Zandhuizen - Wolvega
536 Opstapper: Zandhuizen - Oosterwolde
701 Opstapper: Aalsum - Dokkum
702 Opstapper: Ezumazijl - Dokkum
703 Opstapper: Oostrum - Dokkum
704 Opstapper: Hantumhuizen - Dokkum/Holwerd
705 Opstapper: Hantumeruitburen - Dokkum/Holwerd
706 Opstapper: Hiaure - Dokkum/Holwerd
707 Opstapper: Holwerd Veerdam - Dokkum/Holwerd Dorp
708 Opstapper: Sibrandahûs - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
709 Opstapper: Raard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
710 Opstapper: Lichtaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
711 Opstapper: Reitsum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
712 Opstapper: Jannum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
713 Opstapper: Jislum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
714 Opstapper: Wânswert - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
715 Opstapper: Burdaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
716 Opstapper: Ginnum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
717 Opstapper: Hegebeintum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
718 Opstapper: De Falom - Dokkum/Veenwouden
719 Opstapper: Bornwird - Dokkum/Holwerd
720 Opstapper: Foudgum - Dokkum/Holwerd
721 Opstapper: Brantgum - Dokkum/Holwerd
722 Opstapper: Waaxens - Dokkum/Holwerd
723 Opstapper: Niawier - Dokkum
724 Opstapper: Oosternijkerk - Dokkum
725 Opstapper: Wierum - Dokkum
726 Opstapper: Nes - Dokkum
727 Opstapper: Moddergat - Dokkum/Lauwersoog
728 Opstapper: Paesens - Dokkum/Lauwersoog
729 Opstapper: Lioessens - Dokkum/Lauwersoog
730 Opstapper: Morra - Dokkum/Lauwersoog
731 Opstapper: Oostmahorn - Dokkum/Lauwersoog
732 Opstapper: Driezum - Dokkum/Buitenpost
733 Opstapper: Walterswâld - Dokkum/Buitenpost
734 Opstapper: Westergeest - Dokkum/Buitenpost
735 Opstapper: Ternaard - Dokkum/Holwerd
736 Opstapper: Hantum - Dokkum/Holwerd
737 Opstapper: Wetzens - Dokkum
738 Opstapper: Metslawier - Dokkum/Buitenpost
739 Opstapper: Engwierum - Dokkum/Buitenpost
740 Opstapper: Ee - Dokkum/Buitenpost
741 Opstapper: Jouswier - Dokkum/Buitenpost
742 Opstapper: Broeksterwâld - Dokkum/Veenwouden
743 Opstapper: Anjum - Dokkum/Lauwersoog
744 Opstapper: Holwerd - Dokkum
750 Opstapper: Mûnein - Oentsjerk
751 Opstapper: Readtsjerk - Oentsjerk
752 Opstapper: Kollumerpomp - Grijpskerk/Buitenpost
753 Opstapper: Warfstermolen - Grijpskerk/Buitenpost
754 Opstapper: Munnekezijl - Grijpskerk/Buitenpost
755 Opstapper: Burum - Grijpskerk/Buitenpost
756 Opstapper: Augsbuurt - Buitenpost
757 Opstapper: Veenklooster - Buitenpost
758 Opstapper: Kollumerzwaag - Buitenpost
759 Opstapper: Triemen - Buitenpost
760 Opstapper: Oudwoude - Buitenpost
761 Opstapper: Kollum - Buitenpost
762 Opstapper: Kollummerpomp - Buitenpost
763 Opstapper: Dokkum - Veenwouden
764 Opstapper: Damwâld - Veenwouden
770 Opstapper: Zwagerbosch - Zwaagwesteinde
771 Opstapper: Miedum - Leeuwarden
772 Opstapper: Lekkum - Leeuwarden
773 Opstapper: Bartlehiem - Leeuwarden
774 Opstapper: Warstiens - Leeuwarden
775 Opstapper: Wyns - Leeuwarden
776 Opstapper: Swichum - Leeuwarden
777 Opstapper: Goutum - Leeuwarden
778 Opstapper: Warten - Leeuwarden
779 Opstapper: Wergea - Leeuwarden
780 Opstapper: Wirdum - Leeuwarden
781 Opstapper: Wytgaard - Leeuwarden
782 Opstapper: Leeuwarden: De Hemrik - Camminghaburen
783 Opstapper: Goutum - Leeuwarden
785 Opstapper: Leeuwarden: Dairy Campus - Busstation
790 Opstapper: Oude Bildtzijl - Stiens/Sint Annaparochie
791 Opstapper: Alde Leie - Stiens/Sint Annaparochie
792 Opstapper: Nij Altoenae - Sint Annaparochie
793 Opstapper: Westhoek - Sint Annaparochie
794 Opstapper: Firdgum - Sint Annaparochie/Franeker
795 Opstapper: Dronryp: Hoek - Station/Dorp
796 Opstapper: Peins - Dronryp/Franeker
797 Opstapper: Ried - Dronryp/Franeker
798 Opstapper: Schingen - Dronryp/Franeker
799 Opstapper: Slappeterp - Dronryp/Franeker
800 Opstapper: Blessum - Dronryp/Deinum
801 Opstapper: Hilaard - Dronryp/Deinum
802 Opstapper: Baaium - Dronryp/Winsum
803 Opstapper: Schalsum - Franeker
804 Opstapper: Boer - Franeker
805 Opstapper: Djongjum - Franeker
806 Opstapper: Herbaijum - Franeker
807 Opstapper: Hitzum - Franeker
808 Opstapper: Tzum - Franeker/Winsum
809 Opstapper: Wjelsryp - Franeker/Winsum
810 Opstapper: Achlum - Franeker/Harlingen
811 Opstapper: Pingjum - Harlingen/Zurich
812 Opstapper: Wijnaldum - Harlingen/Franeker
813 Opstapper: Jellum - Deinum/Mantgum
814 Opstapper: Bears - Deinum/Mantgum
815 Opstapper: Leons - Mantgum/Winsum
816 Opstapper: Baard - Mantgum/Winsum
817 Opstapper: Britswert - Mantgum/Winsum
818 Opstapper: Raerd - Mantgum/Grou
819 Opstapper: Easterwierrum - Mantgum
820 Opstapper: Jorwert - Mantgum
821 Opstapper: Weidum - Mantgum
822 Opstapper: Wiuwert - Mantgum
823 Opstapper: Dearsum - Mantgum/Sneek
824 Opstapper: Boazum - Mantgum/Sneek
825 Opstapper: Easterlittens - Winsum
826 Opstapper: Spannum - Winsum
827 Opstapper: Winsum Dorp - Winsum Busstation
830 Opstapper: Grou: Dorp - Station
831 Opstapper: Ideard - Grou
832 Opstapper: Reduzum - Grou
833 Opstapper: Eagum - Grou
834 Opstapper: Friens - Grou
835 Opstapper: Poppenwier - Grou/Sneek
836 Opstapper: Tersoal - Grou/Sneek
837 Opstapper: Sibrandabuorren - Grou/Sneek
838 Opstapper: Jirnsum - Grou/Akkrum
839 Opstapper: Terherne - Akkrum/Joure
840 Opstapper: Nes - Akkrum
841 Opstapper: Vegelinsoord - Heerenveen
842 Opstapper: Rotstergaast - Heerenveen/Joure
843 Opstapper: Haskerdijken - Heerenveen
844 Opstapper: Nieuwebrug - Heerenveen
845 Opstapper: Rottum - Heerenveen
846 Opstapper: Rotsterhaule - Heerenveen/Joure
847 Opstapper: Sintjohannesga - Heerenveen/Joure
848 Opstapper: Delfstrahuizen - Heerenveen/Lemmer
849 Opstapper: Echten - Heerenveen/Lemmer
850 Opstapper: Echtenerbrug - Heerenveen/Lemmer
861 Opstapper: Boornzwaag - Joure
862 Opstapper: Broek - Joure
863 Opstapper: Dijken - Joure
864 Opstapper: Doniaga - Joure
865 Opstapper: Legemeer - Joure
866 Opstapper: Oldeouwer - Joure
867 Opstapper: Ouwster-Nijega - Joure
868 Opstapper: Rohel - Joure
869 Opstapper: Teroele - Joure
870 Opstapper: Idskenhuizen - Joure
871 Opstapper: Langweer - Joure
872 Opstapper: Ouwsterhaule - Joure
873 Opstapper: Akmarijp - Joure
874 Opstapper: Goingarijp - Joure
875 Opstapper: Terkaple - Joure
876 Opstapper: Scharsterbrug - Joure
877 Opstapper: Sint Nicolaasga - Joure
881 Opstapper: Tirns - Sneek
882 Opstapper: Ysbrechtum - Sneek
883 Opstapper: Hidaard - Sneek/Wommels
884 Opstapper: Hinnaard - Sneek/Wommels
885 Opstapper: Itens - Sneek/Wommels
886 Opstapper: Lytsewierrum - Sneek/Wommels
887 Opstapper: Reahûs - Sneek/Wommels
888 Opstapper: Rien - Sneek/Wommels
889 Opstapper: Folsgare - Sneek
890 Opstapper: Loënga - Sneek
891 Opstapper: Tjalhuizum - Sneek
892 Opstapper: Easterein - Sneek/Wommels
893 Opstapper: Offingawier - Sneek
894 Opstapper: Gauw - Sneek
895 Opstapper: Goënga - Sneek
896 Opstapper: Scharnegoutum - Sneek
897 Opstapper: Sneek → IJlst
898 Opstapper: Abbega - IJlst/Sneek
899 Opstapper: Greonterp - IJlst
900 Opstapper: Oosthem - IJlst
901 Opstapper: Sandfirden - IJlst
902 Opstapper: Wolsum - IJlst
903 Opstapper: Westhem - IJlst
904 Opstapper: Blauwhuis - IJlst/Bolsward
905 Opstapper: Gaastmeer - IJlst
906 Opstapper: Heeg - IJlst
907 Opstapper: Idzega - IJlst
908 Opstapper: Oudega - IJlst
911 Opstapper: Iens - Wommels
912 Opstapper: Kûbaard - Wommels
913 Opstapper: Waaksens - Wommels
914 Opstapper: Lollum - Wommels
915 Opstapper: Schraard - Bolsward
916 Opstapper: Longerhouw - Bolsward
917 Opstapper: Schettens - Bolsward
918 Opstapper: Hartwerd - Bolsward
919 Opstapper: Burgwerd - Bolsward
920 Opstapper: Hichtum - Bolsward
921 Opstapper: Hieslum - Bolsward
922 Opstapper: Dedgum - Bolsward
923 Opstapper: Piaam - Bolsward
924 Opstapper: Idzegahuizum - Bolsward
925 Opstapper: Exmorra - Bolsward
926 Opstapper: Allingawier - Bolsward
931 Opstapper: Makkum - Bolsward/Zurich
932 Opstapper: Wons - Bolsward/Zurich
933 Opstapper: Breezanddijk - Zurich
934 Opstapper: Cornwerd - Zurich
935 Opstapper: Nijhuizum - Workum
936 Opstapper: Ferwoude - Workum
937 Opstapper: Gaast - Workum
938 Opstapper: It Heidenskip - Workum
939 Opstapper: Molkwerum: Dorp - Station
940 Opstapper: Warns - Molkwerum
941 Opstapper: Hindeloopen: Dorp - Station
951 Opstapper: Kolderwolde - Balk/Hemelum
952 Opstapper: Elahuizen - Woudsend/Balk/Hemelum
953 Opstapper: Oudega - Woudsend/Balk/Hemelum
954 Opstapper: Indijk - Woudsend
955 Opstapper: Koufurderrige - Woudsend
956 Opstapper: Smallebrugge - Woudsend
957 Opstapper: Ruigahuizen - Balk
958 Opstapper: Sloten - Balk
959 Opstapper: Wijckel - Balk
960 Opstapper: Tjerkgaast - Balk
961 Opstapper: Bantega - Lemmer
962 Opstapper: Easterga - Lemmer
963 Opstapper: Follega - Lemmer
964 Opstapper: Oosterzee - Lemmer