FRAM Dienstregeling 1988/1989

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de dienstregeling 1988

De dienstregeling 1988/1989 van de FRAM liep van 29 mei 1989 t/m 27 mei 1989.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Drachten
11 De Trisken - Tjonger - Berglaan - Ziekenhuis - Zetveld - De Wiken - Noorderbuurt - De Folgeren
Streekdienst
14 Leeuwarden - Irnsum - Akkrum - Heerenveen
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
17 Drachten - Oosterwolde - Emmen Zomerbus
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
19 Nijega - Oudega (Sm.) - Eernewoude - Garijp - Bergum - Suameer - Eestrum - Noordbergum
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Bergum - Quatrebras - Leeuwarden
22 Leeuwarden - Warga - Wartena - Garijp
23 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Kootstermolen - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
24s Drachten - Leeuwarden
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen i.s.m. DVM
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
30 Heerenveen - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag
31 Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost - Kootstermolen
33 Sneek - Bozum - Oosterlittens - Lions - Jorwerd - Mantgum Belbus
34 Drachten - Boornbergum - Nij Beets - Oldeboorn- Akkrum
35 Sneek - Tirns - Roodhuis - Itens - Wommels Belbus
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
39 Sneek - Abbega - Blauwhuis - Nijland - Niezijl - Sneek Belbus
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerdienst
41 Heerenveen - Joure - Huis ter Heide - Spannenburg - Balk
42 Emmeloord - Creil / Bant - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Jutrijp - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Nijemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega - Gaastmeer
47 Sneek - Jutrijp - Woudsend - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Metslawier - Dokkum - Damwoude - Steenendam - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Nes (WD) - Paesens
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Bergum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd - Ternaard - Dokkum
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Leeuwarden
56 Dokkum - Foudgum - Waaxens - Holwerd Winterbus
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Molenend - Rijperkerk - Leeuwarden
61 Dokkum - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Buitenpost
62 Leeuwarden - Quatrebras - Bovenweg - Zwaagwesteinde - Kollum
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Dokkummer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66s Leeuwarden - Holwerd Dorp - Holwerd Steiger
71 Leeuwarden - Berlikum - Mooie Paal - Minnertsga - Sexbierum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
73 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Oude Bildtdijk - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Sint Annaparochie
75 Franeker - Sexbierum
76 Franeker - Welsrijperhoek - Tzum
77 Franeker - Domgjum - Boer - Ried
79 Tzum - Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Berlikum Zaterdagsavond
80s Groningen - Drachten - Heerenveen
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - Marum - Tolbert - Leek - Groningen
82 Groningen - Peize - Roden - Nieuw Roden - Zevenhuizen
83 Assen - Zeyen - Norg - Roden
84 Assen - Zeyen / Veenhuizen - Norg - Haulerwijk - Ureterp a/d Vaart - Drachten
85 Oosterwolde - Donkerbroek - Haulerwijk - Zevenhuizen - Leek
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Norg - Langelo - Peize
87 Leek - Roden - Zevenhuizen
88 Groningen - Oostwold - Midwolde - Leek
89 Beetsterzwaag - Ureterp - Marum - Groningen
90 Norg - Een - Steenbergen - Nieuwe Roden - Roden Zomderbus
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward
93 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Jellum - Boxum - Leeuwarden
94 Leeuwarden - Goutum - Wijtgaard - Roordahuizen - Gauw - Scharnegoutum - Sneek
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Terherne - Goingarijp - Joure
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Alkmaar
98 Bolsward - Exmorra - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
Buurtbus
101 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Idsegahuizum - Workum - It Heidenskip - Hindeloopen
103 Hemelum - Mirns - Warns - Stavoren
104 Bakkeveen - Wijnjewoude - Hemrik - Lippenhuizen - Terwispel - Gorredijk - Langezwaag
105 Dokkum - Lichtaard - Jislum - Birdaard - Steenendam - Birdaard - Hogebeintum - Ferwerd
106 Bergum - Suawoude - Tietjerk - Kleine Geest - Zwartewegsend - Hardegarijp
107 Oldeberkoop - Veneburen - Fochteloo - Appelscha - Ravenswoud
108 Wolvega - Oldelamer - Langelille - Scherpenzeel - Spanga - Nijetrijne - Oldetrijne - Wolvega
Buslijnen op de Waddeneilanden
110 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland
120 West-Terschelling - Midsland - Paal 8 - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
130 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
140 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog

Wijzigingen per 29 mei 1988

 • Op diverse lijnen vervallen tijdens de zomervakantie enkele ritten en wordt dus minder vaak gereden. Deze wijzigingen zijn niet in onderstaande lijst vermeldt.
 • Op diverse lijnen zijn de vertrek- en aankomsttijden gewijzigd.
 • Lijn 17 (Drachten - Emmen): Onder dit lijnnummer rijdt tijdens de zomermaanden 2x per dag een rechtstreekse buslijn tussen Drachten en Emmen. Onderweg stopt deze lijn alleen in Oosterwolde. Voorts geldt een speciaal tarief (deels in combinatie met entree voor het Noorderdierenpark), de normale vervoerbewijzen zijn niet geldig op deze bus.
 • Lijn 19 (Nijega - Noordbergum): Enkele ritten worden beperkt tot een deeltraject.
 • Lijn 25 (Meppel - Heerenveen): Op zondag wordt de frequentie over het hele traject verlaagd naar 1x per 2 uur.
 • Lijn 26 (Wolvega - Oldeberkoop): In beide richtingen wordt de laatste rit geschrapt.
 • Lijn 29 (Drachten - Drachtstercompagnie): Deze buslijn wordt opgeheven.
 • Lijn 33 (Sneek - Mantgum): De frequentie van deze lijn wordt verlaagd naar 1x per 2 uur. Daarvoor in de plaats wordt wel een vaste eenduidige route gereden; van Sneek via Britswerd, Huins en Dykshorne naar Mantgum. Op zaterdag rijden nog maar vier ritten in beide richtingen en op zondag drie ritten.
 • Lijn 40 (Balk - Stavoren): Aan het einde van de middag is een extra rit toegevoegd en de laatste rit rijdt circa een uur later.
 • Lijn 44 (Bolsward - Spannenburg): 's Middags, buiten de zomervakantie, rijdt tussen 12:30 en 16:30 1x per uur een extra rit van Bolsward naar Koudum.
 • Lijn 54 (Dokkum - Leeuwarden): In de ochtendspits rijdt om 07:25 een extra rit van Ternaard naar Leeuwarden. Tussen Ternaard en Holwerd stopt deze rit op tussengelegen haltes en rijdt vervolgens rechtstreeks via de provincialeweg naar Leeuwarden.
 • Lijn 71 (Leeuwarden - Harlingen): Op zaterdagavond rijden drie extra ritten van Minnertsga naar Berlikum. Deze ritten zijn afkomstig van lijn 72 en rijden ten behoeve van de discotheek in Berlikum.
 • Lijn 79 (Tzum - Berlikum): Onder dit lijnnummer rijden op zaterdagavond vier ritten van Tzum naar Berlikum ten behoeve van de discotheek in laatstgenoemde plaats. Onderweg wordt via de route van lijn 77 gereden.
 • Lijn 80 (Groningen - Heerenveen): Op vrijdagmiddag gaan vier extra ritten van Groningen naar Heerenveen rijden en op zondagavond rijdt één extra rit van Heerenveen naar Groningen. Voornoemde ritten rijden niet via Drachten en stoppen niet bij de snelweghaltes en zijn hierdoor circa 20 minuten sneller onderweg.
 • Lijn 85 (Oosterwolde - Leek): Om 13:41 en 15:41 rijden twee nieuwe ritten van Leek naar Haulerwijk, zodat in genoemde richting 1x per uur gereden wordt.
 • Lijn 90 (Norg - Roden): Onder dit lijnnummer rijdt tijdens de zomerperiode 1x per 2 uur een nieuwe buslijn tussen Norg en Roden. Onderweg rijdt deze lijn onder andere langs het RONO-strand en recreatiepark De Vluchtheuvel.
 • Lijn 99 (Heerenveen - Harlingen): Op zaterdagochtend wordt de frequentie tussen Heerenveen en Sneek verhoogd naar een 20-minutendienst. Op zondagavond rijdt een rechtstreekse sneldienstrit van Kop Afsluitdijk naar Sneek en Heerenveen en vervolgens door naar Groningen.
 • Lijn 102 (Makkum - Hindeloopen): Vanaf It Heidenskip is de route doorgetrokken naar Hindeloopen. De dienstregeling is hierbij niet gewijzigd.
 • Lijn 106 (Bergum - Hurdegaryp): Op vrijdagavond rijdt deze lijn niet meer.