FRAM Dienstregeling 1988/1989

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de dienstregeling 1988

De dienstregeling 1988/1989 van de FRAM liep van 29 mei 1989 t/m 27 mei 1989.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Drachten
11 De Trisken - Tjonger - Berglaan - Ziekenhuis - Zetveld - De Wiken - Noorderbuurt - De Folgeren
Streekdienst
14 Leeuwarden - Irnsum - Akkrum - Heerenveen
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
17 Drachten - Oosterwolde - Emmen Zomerbus
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
19 Nijega - Oudega (Sm.) - Eernewoude - Garijp - Bergum - Suameer - Eestrum - Noordbergum
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Bergum - Quatrebras - Leeuwarden
22 Leeuwarden - Warga - Wartena - Garijp
23 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Kootstermolen - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
24s Drachten - Leeuwarden
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen i.s.m. DVM
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
30 Heerenveen - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag
31 Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost - Kootstermolen
33 Sneek - Bozum - Oosterlittens - Lions - Jorwerd - Mantgum Belbus
34 Drachten - Boornbergum - Nij Beets - Oldeboorn- Akkrum
35 Sneek - Tirns - Roodhuis - Itens - Wommels Belbus
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
39 Sneek - Abbega - Blauwhuis - Nijland - Niezijl - Sneek Belbus
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerdienst
41 Heerenveen - Joure - Huis ter Heide - Spannenburg - Balk
42 Emmeloord - Creil / Bant - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Jutrijp - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Nijemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega - Gaastmeer
47 Sneek - Jutrijp - Woudsend - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Metslawier - Dokkum - Damwoude - Steenendam - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Nes (WD) - Paesens
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Bergum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd - Ternaard - Dokkum
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Leeuwarden
56 Dokkum - Foudgum - Waaxens - Holwerd Winterbus
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Molenend - Rijperkerk - Leeuwarden
61 Dokkum - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Buitenpost
62 Leeuwarden - Quatrebras - Bovenweg - Zwaagwesteinde - Kollum
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Dokkummer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66s Leeuwarden - Holwerd Dorp - Holwerd Steiger
71 Leeuwarden - Berlikum - Mooie Paal - Minnertsga - Sexbierum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
73 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Oude Bildtdijk - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Sint Annaparochie
75 Franeker - Sexbierum
76 Franeker - Welsrijperhoek - Tzum
77 Franeker - Domgjum - Boer - Ried
79 Tzum - Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Berlikum Zaterdagsavond
80s Groningen - Drachten - Heerenveen
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - Marum - Tolbert - Leek - Groningen
82 Groningen - Peize - Roden - Nieuw Roden - Zevenhuizen
83 Assen - Zeyen - Norg - Roden
84 Assen - Zeyen / Veenhuizen - Norg - Haulerwijk - Ureterp a/d Vaart - Drachten
85 Oosterwolde - Donkerbroek - Haulerwijk - Zevenhuizen - Leek
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Norg - Langelo - Peize
87 Leek - Roden - Zevenhuizen
88 Groningen - Oostwold - Midwolde - Leek
89 Beetsterzwaag - Ureterp - Marum - Groningen
90 Norg - Een - Steenbergen - Nieuwe Roden - Roden Zomderbus
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward
93 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Jellum - Boxum - Leeuwarden
94 Leeuwarden - Goutum - Wijtgaard - Roordahuizen - Gauw - Scharnegoutum - Sneek
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Terherne - Goingarijp - Joure
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Alkmaar
98 Bolsward - Exmorra - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
Buurtbus
101 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Idsegahuizum - Workum - It Heidenskip - Hindeloopen
103 Hemelum - Mirns - Warns - Stavoren
104 Bakkeveen - Wijnjewoude - Hemrik - Lippenhuizen - Terwispel - Gorredijk - Langezwaag
105 Dokkum - Lichtaard - Jislum - Birdaard - Steenendam - Birdaard - Hogebeintum - Ferwerd
106 Bergum - Suawoude - Tietjerk - Kleine Geest - Zwartewegsend - Hardegarijp
107 Oldeberkoop - Veneburen - Fochteloo - Appelscha - Ravenswoud
108 Wolvega - Oldelamer - Langelille - Scherpenzeel - Spanga - Nijetrijne - Oldetrijne - Wolvega
Buslijnen op de Waddeneilanden
110 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland
120 West-Terschelling - Midsland - Paal 8 - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
130 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
140 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog

Wijzigingen per 29 mei 1988

 • Op diverse lijnen vervallen tijdens de zomervakantie enkele ritten. Als dit maar een enkele rit betreft, staat dat niet in onderstaande lijst vermeld.
 • Lijn 17 is een nieuwe lijn die in de zomervakantie gaat rijden tussen Drachten en Emmen vv. Voor deze lijn zal een speciaal tarief gaan gelden. Ook zijn er kaarten te koop incl. entree voor het Noorderdierenpark in Emmen.
 • Lijn 19 enkele ritten hebben nu Bergum als begin-/eindpunt. Op zaterdagochtend vervallan eerste ritten.
 • Lijn 25 voortaan op zondag nog maar 7 ritten.
 • Lijn 29 komt geheel te vervallen.
 • Lijn 33 deze belbus gaat voortaan een keer per 2 uur rijden. Zaterdags worden nog maar 4 retourritten gereden.
 • Lijn 36 de laatste rit vervalt geheel.
 • Lijn 40 deze seizoenslijn krijgt er een reourrit bij aan het begin van de avond.
 • Lijn 44 krijgt er in de middag extra ritten bij tussen Bolsward en Koudum, deze rijden niet in de zomervakantie.
 • Lijn 62 voortaan op zondag nog maar 4 ritten.
 • Lijn 63 vervalt op zondag in zijn geheel.
 • Lijn 71 op zaterdagavond extra ritten vanaf Mooie Paal naar Berlikum, deze komen binnen als lijn 72 vanaf Leeuwarden.
 • Lijn 72 op zaterdagavond gaan er drie ritten na binnenkomst op Mooie Paal doorrijden als lijn 71 naar Berlikum.
 • Lijn 79 is een nieuwe lijn die op zaterdagavond gaat rijden tussen Tzum en Berlikum tbv uitgaanspubliek.
 • Lijn 80 op vrijdag gaan hier in de middag extra ritten rijden die rechtstreeks rijden van Groningen naar Heerenveen. Tevens op zondagavond een rit extra rechtstreeks naar Groningen.
 • Lijn 83 op zaterdagavond een late rit extra tussen Roden en Norg.
 • Lijn 85 in de middag gaan er tussen Leek en Haulerwijk extra ritten rijden zodat er tussen die plaatsen een uursdienst onstaat. Hierbij kan men vanuit Groningen rezien met lijn 88 naar Leek en daar overstappen op lijn 85.
 • Lijn 89 gaat op zondag overdag 1x per 2 uur rijden. 's avonds blijft hij 1x per uur rijden.
 • Lijn 90 is een nieuwe zomderdienst die gaat rijden tussen Norg en Roden.
 • Lijn 93 de eerste rit van Sneek naar Leeuwarden gaat vervallen.
 • Lijn 99 gaat op zaterdag overdag elke 20 minuten rijden tussen Heerenveen en Sneek, sluit te Sneek aan op de al bestaande ritten naar Harlingen/Makkum (lijn 98). Op zondagavond gaat er een sneldienstrit (Lijn 199) rijden vanaf Kop Afsluitdijk naar Bolsward en Sneek. Na Sneek rijdt ie rechtstreeks naar Groningen.
 • Lijn 106 de ritten die alleen op vrijdag reden komen te vervallen.