FRAM Dienstregeling 1985/1986

Uit OV in Nederland Wiki
(Doorverwezen vanaf FRAM Dienstregeling 19845/1986)
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de dienstregeling 1985

De dienstregeling 1985/1986 van de FRAM liep van 2 juni 1985 en liep t/m 31 mei 1986.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Leeuwarden
1 Heechterp - Centrum - Autobusstation NS - Aldlân
2 Westeinde - Centrum - Autobusstation NS - Greuns - Wielenpôlle
3 Valeriuskwartier - Westerparkwijk - Autobusstation NS - Centrum - Schieringen - Camminghaburen
4 De Kei - Centrum - Autobusstation NS - Nijlân
5 Lekkumerend - Centrum - Autobusstation NS - Nijlân State - Aldlân State
Stadsdienst Drachten
11 De Trisken - Tjonger - Berglaan - Ziekenhuis - Zetveld - De Wiken - Noorderbuurt - De Folgeren
Streekdienst
14 Leeuwarden - Irnsum - Akkrum - Heerenveen
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
19 Nijega - Oudega (Sm.) - Eernewoude - Garijp - Bergum - Suameer - Eestrum - Noordbergum
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Bergum - Quatrebras - Leeuwarden
22 Leeuwarden - Warga - Wartena - Garijp
23 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Kootstermolen - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
24s Drachten - Leeuwarden
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen i.s.m. DVM
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
29 Drachten - Drachtster-Compagnie
30 Heerenveen - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag
31 Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost - Kootstermolen
34 Drachten - Boornbergum - Nij Beets - Oldeboorn- Akkrum
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
37 IJlst - Sneek
39 Sneek - Abbega - Blauwhuis - Nijland - Niezijl - Sneek Belbus
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerdienst
41 Heerenveen - Joure - Huis ter Heide - Spannenburg - Balk
42 Emmeloord - Creil / Bant - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Jutrijp - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Nijemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega - Gaastmeer
47 Sneek - Jutrijp - Woudsend - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
50 Leeuwarden - Zwartewegsend - Tietjerk - Suawoude
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Metslawier - Dokkum - Damwoude - Steenendam - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Nes (WD) - Paesens
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Bergum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd - Ternaard - Dokkum
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Leeuwarden
58 Dokkum - Raard - Reitsum - Genum - Birdaard
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Molenend - Rijperkerk - Leeuwarden
61 Dokkum - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Buitenpost
62 Leeuwarden - Quatrebras - Bovenweg - Zwaagwesteinde - Kollum
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Dokkummer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66s Leeuwarden - Holwerd Dorp - Holwerd Steiger
71 Leeuwarden - Berlikum - Mooie Paal - Minnertsga - Sexbierum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
73 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Oude Bildtdijk - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Sint Annaparochie
75 Franeker - Sexbierum
76 Franeker - Welsrijperhoek - Tzum
77 Franeker - Domgjum - Boer - Ried
80s Groningen - Drachten - Heerenveen
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - Marum - Tolbert - Leek - Groningen
82 Groningen - Peize - Roden - Nieuw Roden - Zevenhuizen
83 Assen - Zeyen - Norg - Roden
84 Assen - Zeyen / Veenhuizen - Norg - Haulerwijk - Ureterp a/d Vaart - Drachten
85 Oosterwolde - Donkerbroek - Haulerwijk - Zevenhuizen - Leek
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Norg - Langelo - Peize
87 Leek - Roden - Zevenhuizen
88 Groningen - Oostwold - Midwolde - Leek
89 Beetsterzwaag - Ureterp - Marum - Groningen
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Terherne - Goingarijp - Joure
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Alkmaar
98 Bolsward - Exmorra - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
Buurtbus
101 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Idsegahuizum - Workum - It Heidenskip
103 Hemelum - Mirns - Warns - Stavoren
104 Wijnjewoude - Hemrik - Lippenhuizen - Terwispel - Gorredijk - Langezwaag
Buslijnen op de Waddeneilanden
110 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland
120 West-Terschelling - Midsland - Paal 8 - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
130 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
140 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog

Wijzigingen per 2 juni 1985

  • Op diverse lijnen wijzigen de vertrek- en aankomsttijden.
  • Lijn 37 (IJlst - Sneek): Volgens de berichten is station IJlst heropend op 2 juni 1985 en dan zou deze lijn volgens de tekst van het busboekje opgeheven moeten zijn. De lijn stond daarentegen nog wel vermeld in het busboekje.
  • Lijn 38 (Sneek - Blauwhuis): Deze lijn wordt opgeheven.
  • Lijn 39 (Sneek - Blauwhuis): Onder dit lijnnummer gaat een nieuwe belbus rijden vanuit Sneek, die alle dorpjes in het westelijke gebied bediend. De haltes Station, Martiniplein, Lemmerweg en Rondweg zijn vaste haltes in Sneek; voor alle andere bushaltes moet de reizigers minimaal één uur van tevoren reserveren.
  • Lijn 51 (Lauwersoog - Leeuwarden): De extra ritten Leeuwarden - Aldtsjerk die aan het begin van de middag reden, komen te vervallen.
  • Lijn 54 (Dokkum - Leeuwarden): De speciale schoolritten - Dokkum - Blija worden niet meer gereden.
  • Lijn 90 (Zomerbus Makkum): Deze lijn wordt opgeheven.