FRAM Dienstregeling 1984/1985

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de dienstregeling 1984

De dienstregeling 1984/1985 van de FRAM liep van 3 juni 1984 t/m 1 juni 1985.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Stadsdienst Drachten
11 De Trisken - De Drait - Centrum - Ziekenhuis - De Wiken - Noorderbuurt - De Folgeren
Streekdienst
14 Leeuwarden - Irnsum - Akkrum - Heerenveen
16 Drachten - Ureterp - Wijnjewoude / (Heerenveen - Oudehorne - Jubbega -) Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
18 Heerenveen - Tjalleberd - Luxwoude - Tijnje - Gersloot Belbus
19 Nijega - Oudega (Sm.) - Eernewoude - Garijp - Bergum - Suameer - Eestrum - Noordbergum
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Bergum - Quatrebras - Leeuwarden
22 Leeuwarden - Warga - Wartena - Garijp
23 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Kootstermolen - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
24s Drachten - Leeuwarden
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen i.s.m. DVM
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
29 Drachten - Drachtster-Compagnie
30 Heerenveen - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag
31 Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost - Kootstermolen
34 Drachten - Boornbergum - Nij Beets - Oldeboorn- Akkrum
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
37 IJlst - Sneek
38 Blauwhuis - Nijland - Sneek
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerbus
41 Heerenveen - Joure - Huis ter Heide - Spannenburg - Balk
42 Emmeloord - Creil / Bant - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Jutrijp - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Nijemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Oudega - Waterloo
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega - Gaastmeer
47 Sneek - Jutrijp - Woudsend - Balk
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord
50 Leeuwarden - Zwartewegsend - Tietjerk - Suawoude
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Metslawier - Dokkum - Damwoude - Steenendam - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Nes (WD) - Paesens
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Bergum
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd - Ternaard - Dokkum
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Leeuwarden
58 Dokkum - Raard - Reitsum - Genum - Birdaard
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Molenend - Rijperkerk - Leeuwarden
61 Dokkum - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Buitenpost
62 Leeuwarden - Quatrebras - Bovenweg - Zwaagwesteinde - Kollum
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Dokkummer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66s Leeuwarden - Holwerd Dorp - Holwerd Steiger
71 Leeuwarden - Berlikum - Mooie Paal - Minnertsga - Sexbierum - Harlingen
72 Leeuwarden - Stiens - St. Anna Parochie - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
73 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Oude Bildtdijk - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
74 Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - Sint Annaparochie
75 Franeker - Sexbierum
76 Franeker - Welsrijperhoek - Tzum
77 Franeker - Schalsum - Peins - Ried - Boer - Dongjum - Franeker
80s Groningen - Drachten - Heerenveen
81 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - Marum - Tolbert - Leek - Groningen
82 Groningen - Peize - Roden - Nieuw Roden - Zevenhuizen
83 Assen - Zeyen - Norg - Roden
84 Assen - Veenhuizen - Norg - Haulerwijk - Ureterp a/d Vaart - Drachten
85 Oosterwolde - Donkerbroek - Haulerwijk - Zevenhuizen - Leek
86 Oosterwolde - Veenhuizen - Norg - Langelo - Peize
87 Leek - Roden - Zevenhuizen
88 Groningen - Oostwold - Midwolde - Leek
89 Beetsterzwaag - Ureterp - Marum - Groningen
90 Markt - Camping De Holle Poarte Zomerbus
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Burgwerd - Bolsward
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Terherne - Goingarijp - Joure
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Alkmaar
98 Bolsward - Exmorra - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
Buurtbus
101 Buitenpost - Blauwverlaat - Stroobos - Westerzand - Lutjegast - Grootegast
102 Makkum - Idsegahuizum - Workum - It Heidenskip
103 Hemelum - Mirns - Warns - Stavoren
104 Wijnjewoude - Hemrik - Lippenhuizen - Terwispel - Gorredijk - Langezwaag
Buslijnen op de Waddeneilanden
110 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland
120 West-Terschelling - Midsland - Paal 8 - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
130 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
140 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog

Wijzigingen per 3 juni 1984

 • Op diverse lijnen wijzigen de vertrek- en aankomsttijden.
 • Lijn 16 (Assen - Drachten/Heerenveen): Wanneer een halfuursdienst naar Drachten wordt gereden, wordt nog slechts 1x per uur via Ureterp en Wijnjewoud gereden. De andere rit rijdt dan rechtstreeks via de provincialeweg.
 • Lijn 19 (Nijega - Noordbergum): Het traject tussen Drachten en Nijega komt enerzijds te vervallen en anderzijds gaat deze lijn verder rijden naar Garijp, Bergum en Noordbergum. De frequentie wordt verhoogd naar een regelmatige 2-uursdienst.
 • Lijn 22 (Leeuwarden - Garijp): Het traject tussen Bergum en Garijp komt te vervallen. Tussen Warten en Garijp rijden nog slechts van maandag t/m vrijdag vier ritten per dag.
 • Lijn 29 (Drachten - Drachtstercompagnie): Vanuit Drachten rijdt deze lijn voortaan niet verder dan Drachtstercompagnie. De frequentie wordt teruggebracht naar drie ritten per richting. Reizigers naar Eastermar en Noardbergum kunnen voortaan gebruik maken van lijn 19.
 • Lijn 31 (Surhuisterveen - Kootstermolen): Tussen Buitenpost en Kootstermolen rijdt nog slechts één rit per richting in functie van scholieren. Deze rit rijdt tevens verder naar Kootstertille. In de dienstregeling worden enkele slecht bezette ritten geschrapt.
 • Lijn 62 (Leeuwarden - Kollum): Op zaterdagochtend vroeg, zaterdagavond en zondagavond wordt alleen nog tussen Kollum en Quatrebras gereden; doorgaande reizigers naar Leeuwarden moeten overstappen op lijn 20.
 • Lijn 63 (Dokkum - Buitenpost): In de vroege ochtend en late avond worden enkele ritten toegevoegd tussen Kollum en Buitenpost.
 • Lijn 77 (Franeker - Ried): Deze lijn gaat vanuit Franeker een lusroute door de dorpen rijden, waarin voortaan ook Schalsum en Peins zijn opgenomen. De frequentie blijft gehandhaafd op vier ritten in totaal.
 • Lijn 80 (Groningen - Heerenveen): Op zondagmiddag gaat deze lijn al vanaf circa 14:00 uur rijden. Wel gaat deze lijn op zondagavond elk half uur over het hele traject rijden.
 • Lijn 82 (Groningen - Nieuw Roden): Op zaterdag wordt de frequentie tussen Roden en Nieuw Roden verlaagd naar 1x per uur.
 • Lijn 90 (Zomerbus Makkum): Na een jaar zonder zomerbus, gaat vanaf deze dienstregeling onder het nieuwe lijnnummer 90 een zomerbus rijden tussen de Markt en De Holle Poarte. De dienstregeling is hetzelfde als degene die eerder werd gereden.
 • Lijn 97 (Alkmaar - Leeuwarden): Op zaterdag gaan in de zomerperiode enkele sneldienstritten rijden.