FRAM Dienstregeling 1975/1976

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Cover van de FRAM Dienstregeling 1975

De FRAM Dienstregeling 1975/1976 ging in op 1 juni 1975.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Streekdienst
1 Leeuwarden - Dronrijp - Wommels - Bolsward
3 Drachten - Rottevalle - Surhuisterveen - Kootstermolen - Noordbergum - Hardegarijp - Leeuwarden
4 Oosterwolde - Donkerbroek - Wijnjewoude - Ureterp - Drachten
5 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Leeuwarden
6 Bolsward - Witmarsum - Harlingen
7 Makkum Markt - Makkum Holle Poarte Zomerdienst
8 Sneek - Nijland - Bolsward - Exmorra - Makkum
9 Heerenveen - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
10 Gorredijk - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde
11 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizen - Legegeaën - Sneek
12 Leeuwarden - Zwartewegsend - Tietjerk - Suawoude
13 Leeuwarden - Grouw - Irnsum - Terhorne - Snikzwaag - Joure
14 Leeuwarden - Irnsum - Akkrum - Heerenveen
15 Meppel - Steenwijk - De Blesse - Wolvega - Heerenveen Samen met de DVM
16 Heerenveen - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
17 Jorwerd - Weidum - Goutum - Leeuwarden
18 Heerenveen - Tjalleberd - Gersloot - Tijnje - Terwispel - Gorredijk
19 Drachten - Opeinde - Nijega - Oudega (Sm.) - Eernewoude
20 Leeuwarden - Bergum - Suameer - Drachten - Beetsterzwaag - Gorredijk - Heerenveen
21 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Ureterp - Marum - Groningen
22 Leeuwarden- Warga - Wartena - Garijp - Suameer - Bergum
23 Dokkum - Damwoude - Bovenweg - Veenwouden - Bergum
24 Drachten - Provinciale weg - Leeuwarden Sneldienst
25s Drachten - Rijksweg 43 - Heerenveen Sneldienst
26 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk
28 Noordwolde Zuid - Noordwolde - Steggerda - De Blesse - Wolvega - Heerenveen
29 Drachten - Oostermeer - Quatrebras - Leeuwarden
30 Heerenveen - De Knipe - Jubbega 3e Sluis - Hoornsterzwaag 14e Wijk
31 Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost - Twijzel - Kootstermolen
32 Makkum - Pingjum - Witmarsum - Wommels
33 Sneek - Scharnegoutum - Bozum - Oosterlittens - Leeuwarden
34 Drachten - Boornbergum - Nij Beets - Oldeboorn - Akkrum
35 Sneek - Wommels
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Wons - Makkum
37 Sneek - IJlst
38 Sneek - Nijland - Blauwhuis
40 Balk - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Hemelum - Stavoren Zomerdienst
41 Heerenveen - Joure - Huis ter Heide - Spannenburg - Balk
42 Emmeloord - Creil / Bant - Lemmer - Spannenburg - Woudsend - Jutrijp - Sneek
43 Spannenburg - Idskenhuizen - Langweer - Sint Nicolaasga - Spannenburg
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg
45 Balk - Sondel - Bakhuizen - Waterloo
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega - Gaastmeer
47 Balk - Waterloo - Woudsend - Sneek
48 Heerenveen - Rottum - Sint Johannesga - Rotsterhaule - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Scherpenzeel - Kuinre - Emmeloord
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Metslawier - Dokkum - Damwoude - Steenendam - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Nes (WD) - Wierum/Paesens
54 Leeuwarden - Stiens - Hallum - Ferwerd - Holwerd - Ternaard - Dokkum
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Leeuwarden
58 Dokkum - Raard - Reitsum - Genum - Birdaard Woensdags
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Molenend - Rijperkerk - Leeuwarden
61 Dokkum - Wouterswoude - Kollumerzwaag - Buitenpost
62 Leeuwarden - Quatrebras - Bovenweg - Zwaagwesteinde - Kollum
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Dokkummer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66 Leeuwarden - Holwerd Dorp - Holwerd Steiger Sneldienst
71 Leeuwarden - Berlikum - Mooie Paal - Minnertsga - Sexbierum - Harlingen
72 Mooie Paal - St. Jacobi Parochie - St. Anna Parochie - Stiens - Leeuwarden
73 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Oude Bildtdijk - St. Jacobi Parochie - Mooie Paal
74 Leeuwarden - Stiens - Oudebildtzijl - Nieuwebildtzijl - St. Anna Parochie
75 Sexbierum - Franeker - Ried/Tzum
76 Menaldum - Marssum - Leeuwarden
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Wieringerwerf - Middenmeer - Alkmaar
Busdienst in Drachten
98 Dwarswijk - Ziekenhuis - Noorderbuurt - Dollard
Buslijnen op de Waddeneilanden
77 Nes - Ballum - Hollum / Nes - Buren - Nes Ameland
78 Veerdam - Reeweg - Langestreek - Strandhotel Schiermonnikoog
79 West-Terschelling - Midsland - Paal 8 - Formerum - Hoorn - Oosterend Terschelling
80 Veerdam - Bosrand - Strandhotel - Posthuis Vlieland

Belangrijkste Wijzigingen

Lijn 2: Wordt vernummerd in lijn 20.

Lijn 4: Gaat in de avonduren vaker rijden.

Lijn 6: Rijdt niet meer via ziekenhuis Oranjeoord in Harlingen.

Lijn 8: Wordt uitgebreid met het traject Sneek-Nijlan-Bolsward.

Lijn 10: Wordt ingekort tot het traject Gorredijk - Oosterwolde.

Lijn 18: Krijgt een gewijzgde route. Deze lijn gaat voortaan rijden tussen Heerenveen en Gorredijk via Tjalleberd, Gersloot, Tijnje en Terwispel. Het traject Tijnje - Drachten vervalt hierdoor. Ook gaat ie vaker rijden.

Lijn 20: Wordt vernummerd in lijn 30.

Lijn 21: De vertrektijden verschuiven een half uur naar voren. De laatste retourrit gaat een half uur later.

Lijn 22: Is een geheel nieuwe lijn die gaat rijden tussen Leeuwarden - Warga - Wartena - Garijp - Suameer en Bergum.

Lijn 23: Is een nieuwe lijn die het traject van lijn 59 gaat rijden tussen Bergum en Dokkum.

Lijn 24: Is een nieuwe sneldienst van Drachten naar Leeuwarden via de provinciale weg.

Lijn 26: Wordt ingekort tot het traject Wolvega - Oldeberkoop. De tijden verschoven een uur.

Lijn 27: Hier kwamen meer ritten te rijden. Alle ritten gaan nu rijden tussen Oosterwolde en Steenwijk.

Lijn 30: Is het nieuwe lijnnummer voor lijn 20 Heerenveen - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag.

Lijn 31: Gaat voortaan rijden van Surhuisterveen via Surhuizum, Augustinusga, Buitenpost, Twijzel naar Kootstermolen. Drogeham, Harkema en Kootstertille worden niet meer aangedaan, passagiers kunnen met Lijn 3 naar Kootstermolen en daar overstappen op deze lijn 31. De bus zal voortaan 1x per twee uur gaan rijden over het hele traject, tussen Buitenpost en Koostermolen zal elke uur worden gereden.

Lijn 34: Is een nieuwe lijn van Drachten - Boornbergum, Nij beets, Oldeboorn naar Akkrum. Gaat doordeweeks elk uur rijden.

Lijn 35: Rijdt voortaan alleen tussen Wommels en Sneek.

Lijn 37: Is het nieuwe lijnnummer voor lijn 47 op het traject Sneek - IJlst.

Lijn 38: Is een nieuwe lijn tussen Sneek - Nijland - Wolsum en Blauwhuis.

Lijn 41: De vertrektijden verschuiven ruim een kwartier.

Lijn 44: Gaat het ene uur over het gehele traject rijden en het andere alleen tussen Workum en Bolsward.

Lijn 45: Krijgt een geheel nieuwe route van Balk via Nijemirdum, oudemirdum, Rijs, Bakhuizen, Hemelum, Oudega en Elahuizen naar Waterloo.

Lijn 46: Gaat voortaan elk uur rijden. De vertrektijden wijzigen ruim een half uur.

Lijn 47: Nieuwe lijn die gaat rijden tussen Balk en Sneek, via Waterloo, Woudsend, Hommerts en Jutrijp.

Lijn 52: Lijn 52 en 53 worden samengevoegd tot één lijn onder lijnnummer 52. Het ene uur zal er worden gereden naar Wierum en het andere naar Paesens.

Lijn 53: Vervalt, route wordt samengevoegd met de 'nieuwe' lijn 52

Lijn 54: De verdichtingsritten in de middag gaan voortaan rijden rijden tussen Leeuwarden en Ferwerd, i.p.v. Holwerd.

Lijn 59: Vervalt, wordt opgesplitst in lijn 22 (Leeuwarden - Bergum) en lijn 23 (Dokkum - Bergum)

Lijn 63: De route via Metslawier vervalt, voortaan gaan alle ritten via Oostrum.

Lijn 71: Alle ritten die voorheen Mooi Paal al begin/eindpunt hadden rijden voortaan van/tot Sexbierum Tjerk Hiddestraat.

Lijn 72: De vertrektijden wijzigen een kwartier.

Lijn 74: In beide richtingen vervalt er een rit.

Lijn 75: Vervalt, er komt een nieuwe lijn 75 die gaat rijden tussen Tzum/Ried - Franeker - Sexbierum.

Lijn 76: De vetrektijden verschuiven 20 minuten.

Lijn 98: Is een nieuwe buslijn in Drachten, die gaat rijden tussen de Dwarswijk, Noorderbuurt en de nieuwe woonwijk De Drait.