FRAM Dienstregeling 1974/1975

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 1974/1975 van de FRAM liep van 26 mei 1974 t/m 31 mei 1975.

Vanaf dit jaar werden ook de lijndiensten in de Friese Zuidwesthoek van Autobedrijf "De Zuidwesthoek" in het busboekje opgenomen, nadat in 1974 de aandelen verkochten werden aan de NS.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Streekdienst
1 Leeuwarden - Marssum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Bolsward
2 Leeuwarden - Hurdegaryp - Bergum - Nijega - Drachten - Beetsterzwaag - Gorredijk - De Knipe - Heerenveen t/m 9 november
3 Leeuwarden - Hurdegaryp - Noardbergum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Boelenslaan - Rottevalle - Drachten
4 Oosterwolde - Donkerbroek - Wijnjewoude - Ureterp - Drachten
5 Sneek - Scharnegoutum - Dearsum - Mantgum - Goutum - Leeuwarden
6 Bolsward - Kievitshorne - Witmarsum - Arum - Harlingen
7 Makkum - Makkum Holle Poarte Zomerbus
8 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum t/m 9 november
8 Sneek - Nijland - Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum v.a. 10 november
9 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kievitshorne - Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen
10 Akkum - Oldeboarn - Tijnje - Terwispel - Gorredijk - Lippenhuizen - Wijnjeterp - Donkerbroek t/m 9 november
10 Gorredijk - Lippenhuizen - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde v.a. 10 november
11 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Poppenwier - Sibrandabuorren - Scharnegoutum - Sneek
12 Leeuwarden - Tietsjerk - Suawoude Marktbus
13 Leeuwarden - Goutum - Grou - Jirnsum - Terherne - Joure
14 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Jirnsum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen
15 Heerenveen - Oldeholtwolde - Wolvega - De Blesse - Tuk - Steenwijk - Nijeveen - Meppel
16 Heerenveen - Mildam - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Bovensmilde - Assen
17 Leeuwarden - Goutum - Weidum - Jorwert
18 Heerenveen - Luinjeberd - Gersloot - Nij Beets - Boarnbergum - Drachten t/m 9 november
18 Heerenveen - Luinjeberg - Gersloot - Tijnje - Terwispel - Gorredijk v.a. 10 november
19 Drachten - Nijega - Eernewoude
20 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag t/m 9 november
20 Leeuwarden - Hurdegaryp - Bergum - Nijega - Drachten - Beetsterzwaag - Gorredijk - De Knipe - Heerenveen v.a. 10 november
21 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Ureterp - Siegerswoude - Marum - A7 - Groningen
22 Leeuwarden - Goutum - Wergea - Warten - Garyp - Suameer - Bergum v.a. 10 november
23 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Bergum - Suameer - Opeinde - Nijtap - Drachten v.a. 10 november
24 Drachten - Beetsterzwaag - Nij Beets - Aldeboarn - Nes - Akkrum t/m 9 november
24 Drachte - Opeinde - Nijega - Leeuwarden v.a. 10 november
25 Heerenveen - A7 - Drachten
26 Wolvega - Oldeholtpade - Nijeholtpade - Oldeberkoop - Noordwolde - Frderiksoord - Steenwijk t/m 9 november
26 Wolvega - Oldeholtpade - Nijeholtpade - Oldeberkoop v.a. 10 november
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Boyl - Noordwolde - Frederiksoord - Eesveen - Steenwijk
28 Heerenveen - Oldeholtwolde - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Vinkega - Noordwolde
29 Leeuwarden - Hurdegaryp - Noardbergum - Eastermar - Rottevalle - Drachtstercompagnie - Drachten
30 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag v.a. 10 november
31 Buitenpost - Kootstertille / Blauwverlaat - Surhuisterveen t/m 9 november
31 Surhuisterveen - Surhuizum - Augustinusga - Buitenpost - Twijzel - Kootstermolen v.a. 10 november
32 Wommels - Waaxens - Witmarsum - Pingjum
33 Leeuwarden - Deinum - Boxum - Jellum - Hilaard - Easterlittens - Britswert - Indijk - Scharnegoutum - Sneek
34 Drachten - Boarnbergum - Nij Beets - Aldeboarn - Nes - Akkrum v.a. 10 november
35 Sneek - Scharnegoutum - Lutjewierum - Rien - Wommels - Tzum - Franeker t/m 9 november
35 Sneek - Scharnegoutum - Rien - Itens - Wommels v.a. 10 november
36 Franeker - Pingjum - Witmarsum - Arum - Hitzum - Franeker
37 Sneek - IJlst v.a. 10 november
38 Sneek - IJsbrechtum - Nijland - Wolsum - Blauwhuis v.a. 10 november
40 Balk - Oudemirdum - Rijs - Bakhuizen - Hemelum - Warns - Stavoren Zomerbus
41 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Scharsterbrug - St. Nicolaasga - Spannenburg - Tjerkgaast - Sloten - Wijckel - Balk
42 Sneek - Hommerts (- Woudsend) - Spannenburg - Follega - Lemmer - Rutten - Creil - Bant / Espel - Emmeloord
43 Spannenburg - St. Nicolaasga - Langweer - Idskenhuizen t/m 9 november
43 St. Nicolaasga - Langweer - Idskenhuizen - Spannenburg - Tjerkgaast - Sloten - Wijckel - Balk v.a. 10 november
44 Bolsward - Parrega - Workum (- Hindeloopen) - Koudum - Hemelum - Rijs - Oudemirdum - Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Spannenburg
45 Sneek - Hommerts (- Woudsend) - Balk - Waterloo - Oudega - Hemelum - Koudum t/m 9 november
45 Balk - Oudemirdum - Rijs - Hemelum - Oudega - Elahuizen - Waterloo - Balk v.a. 10 november
46 Sneek - Hommerts - Heeg - Gaastmeer - Oudega
47 Sneek - IJlst - Abbega - Blauwhuis t/m 9 november
47 Sneek - Hommerts - Woudsend - Spannenburg - Tjerkgaast - Sloten - Wijckel - Balk v.a. 10 november
48 Heerenveen - Rottum - St. Johannesga - Rotsterhaule - Delfstrahuizen - Echten - Oosterzee - Lemmer
49 Wolvega - Oldelamer - Munnekeburen - Scherpenzeel - Kuinre - Emmeloord
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Aldkerk - Steenendam - Damwoude - Dokkum (- Aalsum - Metslawier - Morra - Anjum (- Lauwersoog))
52 Dokkum - Aalsum - Niawier - Oosternijkerk - Nes - Paesens t/m 9 november
52 Dokkum - Wetzens - Niawier - Nes - Wierum / Paesens v.a. 10 november
53 Dokkum - Hantumhuizen - Wierum t/m 9 november
54 Leeuwarden - Jelsum - Cornjum - Stiens - Hallum - Ferwert - Blija - Holwerd - Brantgum / Hantum - Dokkum
55 Leeuwarden - Lekkum - Miedum - Bartlehiem - Birdaard - Wanswerd/Steenendam
58 Dokkum - Bornwird - Raard - Lichtaart - Reitsum - Jislum - Birdaard
59 Leeuwarden - Goutum - Wergea - Warten - Garyp - Suameer - Bergum - Veenwouden - Broeksterwoude - Damwoude - Dokkum t/m 9 november
60 Leeuwarden - Ryptsjerk - Oenkerk - Readtsjerk - Broeksterwoude - Damwoude - Wouterswoude - Dokkum
61 Dokkum - Damwoude - Wouterswoude - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Veenklooster - Buitenpost Spitsbus
62 Leeuwarden - Hurdegaryp - Veenwouden - Zwaagwesteinde - Veenklooster / Triemen - Kollum
63 Dokkum - Metslawier / Oostrum - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
71 Leeuwarden - Marssum - Beetgum - Berlikum - Minnertsga - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum - Harlingen
72 Leeuwarden - Jelsum - Cornjum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - St. Annaparochie - St. Jacobiparochie - Minnertsga
73 Leeuwarden - Jelsum - Cornjum - Stiens - Vrouwbuurtstermoolen - Alde Leije - Oude Bildtzijl - Oude Bildtdijk - Westhoek - St. Jacobiparochie (- St. Annaparochie) - Minnertsga
74 Oude Bildtzijl - Nieuw Bildtdijk - Nij Altoenae - St. Annaparochie
75 Minnertsga - Tzummarum - Sexbierum - Franeker - Dongjum - Boer - Ried t/m 9 november
75 Tzum / Ried - Franeker - Sexbierum v.a. 10 november
76 Leeuwarden - Marssum - Menaldum
97 Leeuwarden - Dronrijp - Franeker - Midlum - Harlingen - Afsluitdijk - Den Oever - Wieringgerwerf (- Slootdorp) - Middenmeer - Waarland - Scharwoude - Heerhugowaard - Alkmaar i.s.m. NZH
Waddeneilanden
77 Nes - Ballum - Hollum - Buren Ameland
78 Schiermonnikoog Haven - De Monnik - Middenstreek - Langestreek - Strand Schiermonnikoog
79 West-Terschelling - Halfweg - Baaiduinen - Midsland - Oosterend / Midsland Terschelling
80 Vlieland Haven - Dorp - Posthuys Vlieland

Wijzigingen per 26 mei 1974

 • Op diverse lijnen worden enkele vertrek- en aankomsttijden gewijzigd.
 • Lijn 4 (Oosterwolde - Drachten): De extra snelbus in de middagspits van Drachten naar Oosterwolde rijdt niet meer.
 • Lijn 17 (Leeuwarden - Jorwert): Onder dit lijnnummer rijdt op woensdag en vrijdag één rit per richting van Leeuwarden naar Jorwert v.v.
 • Lijn 20 (Heerenveen - Hoornsterzwaag): Van maandag t/m vrijdag rijdt om 05:45 een nieuwe rit van Heerenveen naar Jubbega via Gorredijk. De laatste rit uit Hoornsterzwaag om 19:19 wordt geschrapt.
 • Lijn 22 (Gorredijk - Hoornsterzwaag): Deze lijn wordt opgeheven, een vervangende buslijn keert niet terug.
 • Lijn 25 (Heerenveen - Drachten): De dienstregeling wordt flink uitgebreid. Van maandag t/m zaterdag overdag en op zondagmiddag/-avond gaat deze lijn elk half uur rijden; op zondag tot 16:00 wordt slechts een uurdienst gereden.
 • Lijn 58 (Dokkum - Birdaard): Onder dit lijnnummer rijden op woensdag twee ritten Dokkum - Birdaard v.v. in aansluiting op lijn 54 vanuit Leeuwarden/Holwerd.
 • Lijn 61 (Dokkum - Buitenpost): De ochtendrit die uitsluitend binnen Dokkum reed, wordt geschrapt.

Wijzigingen per 10 november 1974

 • Op de meeste lijnen wijzigen de vertrek- en aankomsttijden.
 • Lijn 2 (Leeuwarden - Heerenveen): Deze lijn wordt vernummerd naar lijn 20.
 • Lijn 4 (Oosterwolde - Drachten): In de avonduren worden latere ritten toegevoegd, maar niet op zondag. Op zondag verschuift wel het rittenpatroon.
 • Lijn 8 (Sneek - Makkum): Vanuit Bolsward gaat deze lijn verder rijden naar Sneek, waardoor grofweg elke 20 minuten een bus rijdt tussen Bolsward en Sneek. Op zondag worden enkele ritten geschrapt uit de dienstregeling.
 • Lijn 10 (Gorredijk - Oosterwolde): Enerzijds gaan alle ritten vanaf Donkerbroek verder rijden naar Oosterwolde, maar anderzijds vervalt het traject tussen Akkrum en Gorredijk. Reizigers tussen die plaatsen moeten voortaan omreizen via Drachten. De dienstregeling wordt opgewaardeerd naar een regelmatige 2-uursdienst.
 • Lijn 18 (Heerenveen - Gorredijk): Na Luinjeberg rijdt deze lijn niet meer naar Drachten, maar via Tijnje naar Gorredijk. Door middel van deze wijziging behoudt Tijnje zijn verbinding met Gorredijk, maar gaat de verbinding met Drachten helaas verloren. In de dienstregeling worden wel extra ritten toegevoegd, zelfs op zondag.
 • Lijn 20 (Heerenveen - Hoornsterzwaag): Deze lijn wordt vernummerd naar lijn 30.
 • Lijn 20 (Heerenveen - Leeuwarden): Dit is het nieuwe lijnnummer voor lijn 2. De route en dienstregeling blijven op hoofdlijnen gelijk.
 • Lijn 22 (Leeuwarden - Bergum): Dit is het nieuwe lijnnummer voor het traject Leeuwarden - Bergum van lijn 59. Van maandag t/m zaterdag overdag wordt een uurdienst gereden en daarbuiten een 2-uursdienst.
 • Lijn 23 (Dokkum - Drachten): Dit is het nieuwe lijnnummer voor het traject Dokkum - Bergum van lijn 59. Vanaf Bergum wordt de route doorgetrokken naar Opeinde en Drachten als ondersteuning van lijn 20. Tussen Dokkum en Veenwouden wordt een halfuursdienst gereden en vervolgens 1x/uur verder naar Drachten.
 • Lijn 24 (Drachten - Akkrum): Deze lijn wordt vernummerd naar 34.
 • Lijn 25 (Heerenveen - Drachten): Op zondagmiddag wordt de halfuursdienst al twee uur eerder opgestart.
 • Lijn 26 (Wolvega - Oldeberkoop): Deze lijn rijdt alleen nog tussen Wolvega en Oldeberkoop, doorgaande reizigers naar Noordwolde en Steenwijk moeten voortaan overstappen. In de dienstregeling worden enkele ritten geschrapt.
 • Lijn 30 (Heerenveen - Hoornsterzwaag): Dit is het nieuwe lijnnummer voor lijn 20. De route en dienstregeling blijven op hoofdlijnen gelijk.
 • Lijn 31 (Surhuisterveen - Kootstermolen): Deze lijn is geen ringlijn meer. Voortaan wordt de route Surhuisterveen - Augustinusga - Buitenpost - Kootstermolen in twee richtingen gereden. Tussen Buitenpost en Kootstermolen wordt 1x/uur gereden, op de rest van het traject 1x per 2 uur.
 • Lijn 34 (Drachten - Akkrum): Dit is het nieuwe lijnnummer voor lijn 24. De route en dienstregeling blijven op hoofdlijnen gelijk.
 • Lijn 35 (Sneek - Wommels): Het traject tussen Wommels en Franeker komt te vervallen. Op het traject Sneek - Wommels blijven de route en dienstregeling vrijwel ongewijzigd.
 • Lijn 37 (Sneek - IJlst): Dit is het nieuwe lijnnummer voor het traject Sneek - IJlst van lijn 47. Een deel van de ritten rijdt in Sneek van/naar het Centrum.
 • Lijn 38 (Sneek - Blauwhuis): Onder dit lijnnummer rijdt een nieuwe buslijn tussen Sneek en Blauwhuis. In tegenstelling tot voorheen loopt de route niet meer via Abbega, maar via Nijland.
 • Lijn 41 (Heerenveen - Balk): De bediening van Oudehaske wordt teruggeschroefd naar 1x per 2 uur, behalve in de spitsuren. Deze ritten rijden dan rechtstreeks via de Rijksweg naar Joure.
 • Lijn 42 (Sneek - Emmeloord): Deze lijn rijdt alleen nog op zondag via Woudsend. Op zondag gaan extra ritten rijden tussen Emmeloord en Espel, terwijl de doorgaande ritten ritten dan via Bant rijden. In de spitsuren worden ook extra ritten toegevoegd tussen Emmeloord en Lemmer.
 • Lijn 43 (St. Nicolaasga - Balk): Deze lijn krijgt een geheel nieuwe route. Voortaan wordt een 2-uursdienst onderhouden tussen Balk, Spannenburg, Langweer en St. Nicolaasga. Alleen op zondag wordt tussen St. Nicolaasga en Spannenburg gereden.
 • Lijn 45 (Balk - Hemelum): Deze lijn krijgt een geheel nieuwe route. Voortaan wordt vanuit Balk een lusroute gereden door de plaatsen in de Zuidwesthoek met een 2-uursdienst per richting. Op zondag ligt de frequentie iets lager.
 • Lijn 47 (Sneek - Balk): Deze lijn krijgt een geheel nieuwe route. Van maandag t/m zaterdag wordt een uurdienst gereden tussen Sneek, Spannenburg en Balk.
 • Lijn 48 (Heerenveen - Lemmer): Op zondag gaan meer ritten rijden.
 • Lijn 52 (Dokkum - Paesens): De huidige lijnen 52 en 53 worden samengevoegd tot een nieuwe lijn 52, waarbij tussen Wierum en Paesens een kleine lusroute wordt gereden. Het ene uur linksom en het andere uur rechtsom.
 • Lijn 59 (Dokkum - Leeuwarden): Deze lijn wordt opgeheven. Tussen Dokkum en Bergum (Drachten) gaat de nieuwe lijn 23 rijden en tussen Leeuwarden en Bergum gaat de nieuwe lijn 22 rijden. Beide lijnen nemen de route en dienstregeling vrijwel over.
 • Lijn 60 (Dokkum - Leeuwarden): Tussen Dokkum en Damwoude worden enkele ritten toegevoegd, terwijl tussen Damwoude en Leeuwarden juist ritten geschrapt worden.
 • Lijn 63 (Dokkum - Buitenpost): De route via Metslawier vervalt; alle ritten rijden via Oostrum van/naar Dokkum.
 • Lijn 71 (Leeuwarden - Harlingen): In Harlingen gaan vrijwel alle ritten van/naar het Oranjeoord rijden. De halfuursdienst wordt doorgetrokken van Minnertsga naar Sexbierum.
 • Lijn 75 (Sexbierum - Tzum): Deze lijn rijdt niet mer van/naar Minnertsga. Voortaan wordt een uurdienst gereden tussen Sexbierum en Franeker en wordt vervolgens alternerend naar Tzum of Ried gereden.