Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Noord- en Zuidwest-Fryslân
(voormalige concessie)
OV-autoriteit Provincie Fryslân
Vervoerder(s) Connexxion
Duur 6 jaar
Periode 01.01.2007 - 08.12.2012
Voorganger(s) Noord-Fryslân, Zuid-Fryslân
Opvolger(s) Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
Concessietabel - Concessiekaart

De concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân omvatte het busvervoer in de provincie Friesland ten westen van de spoorlijn Leeuwarden - Zwolle en ten noorden van de spoorlijn Leeuwarden - Groningen.

In dit gebied reden achtereenvolgens de FRAM (1971-1995), de VEONN (1996-1999), NoordNed (1999-2005) en Arriva (2006). In 2006 won Connexxion de aanbesteding. Het bedrijf reed onder de formule De Frysker.

De concessie is per 9 december 2012 opgevolgd door de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog.

Lijnennet

Lijn Route
Streekbussen
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker
36 Bolsward - Witmarsum - Arum - Achlum - Franeker
38 Sneek, Busstation - Paviljoen (Sneekermeerbus) - (reed één week in de zomer)
41 Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure - Heerenveen
42 Sneek - Hommert - Tjerkgaast - Follega - Lemmer - Rutten - Bant - Emmeloord
44 Bolsward - Parrega, - Workum - Koudum - Balk - Lemmer
45 Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga (- Harich - Balk) (Woudsend - Hommerts - Sneek)
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega
47 Sneek - Hommerts - Woudsend - Ypecolsga - Balk - Sondel - Nijemirdum - Oudemirdum - Rijs - Bakhuizen - Hemelum
48 Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Sint Johannesga - Rottum - Heerenveen
50 Leeuwarden - Dokkum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum
52 Ringlijn Dokkum Busstation - Oostmahorn Esonstad
53 Dokkum - Damwoude - De Falom - Veenwouden - Quatrebras - Burgum
54 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Veenwouden - Hurdegaryp - Leeuwarden
63 Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
66 Holwerd - Leeuwarden
70 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga
71 Harlingen - Midlum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Leeuwarden
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden
73 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Oude Bildtzijl - Vrouwenparochie - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
75 Franeker - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pietersbierum - Wijnaldum - Midlum - Harlingen
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden
94 Sneek - Goenga - Gauw - Sibrandabuorren - Tersoal - Raerd - Reduzum
95 Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Zweins - Franeker (- Herbaijum - Harlingen)
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen
132 Kop Afsluitdijk - Harlingen
198 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward
199 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Harlingen
Buurtbussen
102 Makkum - Idsegahuizum - Gaast - Ferwoude - Workum - Koudum - Hindeloopen
103 Hemelum - Bakhuizen - Mirns - Warns - Stavoren
Belbussen
235 Sneek Busstation - Wommels De Terp
239 Ferwoude Ferwoude - Sneek Busstation
243 Langweer Langweer - Joure Scheen
249 Sint Johannesga Molenstelle - Joure Scheen
261 Damwoude Kruisweg - Buitenpost Station
266 Holwerd, Veerdam - Provincialeweg
273 St. Annaparochie Van Harenstraat - Oude Bildtzijl De Kolk
Qliner
350 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Bolsward - Leeuwarden
Nachtbussen
441 Hallum Provincialeweg - Berlikum TDF/Sans Souci
442 Winsum Provincialeweg - Berlikum TDF/Sans Souci
443 Harlingen Station - Berlikum TDF/Sans Souci
444 Leeuwarden Valeriusstraat - Berlikum TDF/Sans Souci
Schoolbus
651 Leeuwarden Station - Dokkum Busstation
Opstapper Friesland
750 Akkrum Station - Nes De Opsteker
751 Balk Wilhelminastraat - Indijk Indijk
752 Bolsward Busstation - Burgwerd Burgwerderhoek
753 Buitenpost Station - Veenklooster Dorp
754 Deinum Deinum - Blessum Blessum
755 Dokkum Busstation - Raard Raard
756 Dronrijp Hoek Dronrijp - Ried Ried
757 Franeker Watertoren - Schalsum Schalsum
758 Grou Station - Idaerd Rijksweg
759 Harlingen Station - Wijnaldum Weg naar Wijnaldum
760 Heerenveen Station - Vegelinsoord Vegelinsoord
761 IJlst Station - Oosthem Oosthem
762 Joure Rotonde - Goingaryp Goingaryp
763 Molkwerum Station - Warns Buorren
764 Leeuwarden NS/Busstation - Warstiens Buorren
765 Lemmer Busstation - Bantega Bantega
766 Mantgum Station - Bears Bears
767 Roodkerk Steenendam - Jislum Jislum
768 Sneek Busstation - Reahus Reahus
769 Stiens Langebuorren - Oude Leije Brug
770 Tzummarum Wapen van Barradeel - Firdgum Firdgum
771 Winsum Provincialeweg - Leons Leons
772 Wommels De Terp - Waaxens Hoek Waaxens
773 Workum Station - It Heidenskip It Heidenskip

Voormalige lijnen

Route Periode
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Britswert - Baerd - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Streekbus
iig. 1994 t/m 13 december 2014
36 Bolsward - Schettens - Witmarsum - Pingjum - Arum - Achlum - Hitzum - Franeker Streekbus
... t/m 13 december 2014
36 Franeker - Tzum - Achlum - Arum - Pingjum - Witmarsum Belbus
iig. 2005 t/m 2007
38 Sneek, Station - Paviljoen (2008-2012) Stadsbus
2008 t/m 2012
39 Sneek → IJlst → Oosthem → Nijezijl → Abbega → Blauwhuis → Nijland → Folsgare → Oosthem → IJlst → Sneek Belbus
2 juni 1985 t/m ...
41 Heerenveen Station - Spannenburg Spannenburg Streekbus
15 december 2002 t/m ...
42 Sneek - Hommerts - Tjerkgaast - Follega - Lemmer - Rutten / Bant - Lemmer Streekbus
... t/m 8 december 2012
43 Joure - Scharsterbrug - Boornzwaag - Langweer - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga - Spannenburg Belbus
onbekend
43 Ringlijn Spannenburg Spannenburg - Langweer Streekbus
iig. 2007
44 Bolsward Busstation - Lemmer Busstation Streekbus
... t/m 8 december 2012
45 Hemelum Flinkeboskje - Balk Wilhelminastraat Streekbus
... t/m 8 december 2012
47 Sneek Station - Hemelum Flinkeboskje Streekbus
... t/m 8 december 2012
50 Leeuwarden - Dokkum - Lauwersoog Streekbus
19 augustus 1990 t/m 10 december 2016
53 Dokkum - Damwoude - Veenwouden - Quatrebras - Burgum Streekbus
rond 2003 t/m 10 december 2016
61 Dokkum - Driesum - Wouterswoude - Damwoude - Broeksterwoude - De Valom - Veenwouden Belbus
1 juni 1997 t/m ...
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - De Westereen - Feanwâlden - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus
3 november 1996 t/m 10 december 2016
71 Harlingen - Midlum - Wijnaldum - Sexbierum - Oosterbierum - Tzummarum - Minnertsga - Berlikum - Beetgum - Marssum - Leeuwarden Streekbus
3 november 1996 t/m 14 december 2013
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwenparochie - Oude Leije - Oude Bildtzijl - Sint Annaparochie - Westhoek - Sint Jacobiparochie - Minnertsga Streekbus
... t/m 8 december 2012
75 Franeker - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pietersbierum - Wijnaldum - Midlum - Harlingen Streekbus
... t/m 8 december 2012
94 Sneek - Goenga - Gauw - Sibrandabuorren - Tersoal - Raerd - Reduzum - Wijtgaard - Wirdum - Leeuwarden Streekbus
... t/m 8 december 2012
97 Franeker Froonacker - Leeuwarden Station Streekbus
3 juli 2011 t/m ...
97 Leeuwarden Station - Afsluitdijk Kop Afsluitdijk Streekbus
... t/m ... // 12 december 2010 t/m 2 juli 2011
105 Dokkum - Bornwird - Raard - Reitsum - Burdaad - Ginnum - Ferwert Buurtbus
onbekend
132 Harlingen - Zurich - Kop Afsluitdijk Streekbus
... t/m 14 december 2013
150 Leeuwarden - Dokkum Zuiderschans Streekbus
24 mei t/m 17 juli 2010
198 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward Streekbus
... t/m 14 december 2013
236 Makkum → Wons → Pingjum → Witmarsum Streekbus
iig. 2007
239 Ferwoude Ferwoude - Sneek Busstation Belbus
... t/m 8 december 2012
266 Holwerd Veerdam - Holwerd Dorp Belbus
... t/m 8 december 2012
351 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk - Harlingen Streekbus
... t/m 12 december 2010
441 Hallum - Stiens - Vrouwenparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga - Berlikum Nachtbus
22 juni 2007 t/m 8 december 2012
441 Dokkum → Leeuwarden Streekbus
iig. 2007
442 Winsum - Franeker - Dronrijp - Menaldum - Berlikum Nachtbus
22 juni 2007 t/m 08 december 2012
443 Harlingen - Midlum - Wijnaldum - Sexbierum - Oosterbierum - Minnertsga - Berlikum Nachtbus
22 juni 2007 t/m 01 maart 2012
444 Leeuwarden - Marssum - Engelum - Beetgumermolen - Beetgum - Berlikum Nachtbus
22 juni 2007 t/m 08 december 2012
750 Opstapper: Akkrum - Aldeboarn/Nes Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
751 Opstapper: Balk - Oudega/Indijk Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
752 Opstapper: Bolsward - Schraard/Hartwerd/Schettens/Piaam/Longerhouw/Hichtum/Burgwerd Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
753 Opstapper: Buitenpost - Burum/Warfstermolen/Munnekezijl/Kollumerpomp/Veenklooster Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
754 Opstapper: Deinum - Blessum Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
755 Opstapper: Dokkum - Hiaure/Hantumhuizen/Oostrum/Raard Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
756 Opstapper: Dronrijp - Slappeterp/Peins/Dronrijp/Schingen/Ried Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
757 Opstapper: Franeker - Herbaijum/Schalsum Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
758 Opstapper: Grou - Reduzum Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
759 Opstapper: Harlingen - Wijnaldum Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
760 Opstapper: Heerenveen - Vegelinsoord Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
761 Opstapper: IJlst - Oosthem /Sandfirden/Idzega/Abbega/Westhem/Blauwhuis/Wolsum Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
762 Opstapper: Joure - Idskenhuizen/Ouwsterhaule/Langweer/Goingaryp Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
763 Opstapper: Molkwerum - Molkwerum/Warns Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
764 Opstapper: Leeuwarden - Lekkum/Wyns/Warstiens Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
765 Opstapper: Lemmer - Bantega Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
766 Opstapper: Mantgum - Bears Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
767 Opstapper: Roodkerk - Wânswert/Lichtaart/Burdaard/Ginnum/Reitsum/Hegebeintum/Mûnein/Jislum Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
768 Opstapper: Sneek - Folsgare/Ysbrechtum/Tirns/Offingawier/Boazum/Goenga/Reahus Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
769 Opstapper: Stiens - Oude Bildtzijl/Alde Leie Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
770 Opstapper: Tzummarum - Firdgum Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
771 Opstapper: Winsum - Baijum/Hilaard/Spannum/Baard/Wiuwert/Easterlittens/Leons Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
772 Opstapper: Wommels - Lollum/Kubaard/Iens/Hidaard/Itens/Easterein/Rien/Lytsewierrum/Waaxens Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012
773 Opstapper: Workum - It Heidenskip/Gaast/Hindeloopen/Hieslum/Ferwoude/Dedgum Belbus
29 maart 2009 t/m 8 december 2012

Dienstregelingen

Materieel

Binnen het vervoersgebied werden de volgende bussen ingezet: